IPPB5/423-672/10-3/IŚ - Możliwość rozpoznania różnic kursowych z tytułu wypłaty dywidendy w walucie obcej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-672/10-3/IŚ Możliwość rozpoznania różnic kursowych z tytułu wypłaty dywidendy w walucie obcej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2010 r. (data wpływu 6 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku możliwości rozpoznania różnic kursowych z tytułu wypłaty dywidendy w walucie obcej w sytuacji, gdy różnice kursowe ustalane są wg tzw. metody podatkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku możliwości rozpoznania różnic kursowych z tytułu wypłaty dywidendy w walucie obcej w sytuacji, gdy różnice kursowe ustalane są wg tzw. metody podatkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zgromadzenie wspólników na podstawie podjętej uchwały postanowiło wypłacić dywidendę z zysku osiągniętego za rok podatkowy. W uchwale wielkość dywidendy wskazano w polskich złotych (PLN). Jednocześnie w tej samej uchwale wskazano, że wypłata dywidendy nastąpi w walucie obcej przy zastosowaniu przelicznika zgodnie z kursem średnim publikowanym przez NBP na dzień poprzedni w stosunku do wskazanego w uchwale dnia dokonania wypłaty.

Dywidenda została wypłacona w walucie obcej z rachunku walutowego posiadanego przez Spółkę - Wnioskodawcę i wykorzystywanego do prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka ustala różnice kursowe na podstawie art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Posiadane na rachunku walutowym środki pochodziły z prowadzonej przez Spółkę działalności.

Zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez Spółkę każdy wpływ waluty na rachunek walutowy, przy braku kursu faktycznie zastosowanego, wyceniany jest po średnim kursie dla danej waluty, ogłoszonym przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu tych środków. Każdy wypływ waluty z konta walutowego wyceniany jest - zgodnie z zasadami przyjętymi przez Spółkę według metody średniej ważonej.

Tak przyjęte zasady powodują brak powstawania różnic kursowych na rachunku walutowym, poza oczywistymi przypadkami sprzedaży waluty bankowi, gdzie znany jest kurs faktycznie zastosowany i różnice kursowe rozpoznawane są pomiędzy kursem średnioważonym, po jakim waluta wypływa z konta a kursem, po jakim faktycznie waluta została sprzedana bankowi.

W opisywanym przypadku wypłaty dywidendy z rachunku walutowego Spółka dokonuje wyceny waluty - zgodnie z przyjętymi zasadami - wg kursu średnioważonego, co powoduje, że na rachunku walutowym nie powstają różnice kursowe również w rozumieniu art. 15a wskazanej powyżej ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z wypłatą wspólnikowi dywidendy w walucie obcej w kwocie stanowiącej równowartość kwoty dywidendy w polskich złotych określonych w uchwale powstają różnice kursowe, o których mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Spółki w opisanej sytuacji w związku z podjętą uchwałą i wypłatą dywidendy w całej tej operacji nie wystąpią różnice kursowe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodu jako ujemne różnice kursowe.

W ustawie wyraźnie wskazano przypadki, w jakich dochodzić będzie do zaistnienie różnic kursowych w rozumieniu tej ustawy. W sytuacji regulowania przez podatnika (spółkę) zobowiązań wobec osób trzecich przepisy wskazują na operacje związane z ponoszonymi przez spółkę kosztami bądź zwrotem udzielonej uprzednio pożyczki bądź kredytu.

W myśl art. 15 ust. 1 wskazanej ustawy kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w treści art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przeliczane winny być na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Generalną zasadą uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu jest istnienie pomiędzy nim a spodziewanym przychodem związku przyczynowo-skutkowego tego typu, że jego poniesienie ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów. Wypłata dywidendy, o której mowa w przedstawionym stanie faktycznym nie stanowi wydatku umożliwiającego powstanie przychodu, jak też nie jest związana z utrzymaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu Spółki. Jest jedynie realizacja prawa wspólnika do udziału w zyskach Spółki na podstawie przepisów prawa handlowego - a zatem nie stanowi ona kategorii podatkowej dla Spółki.

Treść cytowanych powyżej przepisów dotyczących podatkowych różnic kursowych wskazuje, że aby różnice kursowe były rozliczane w rachunku podatkowym powinny dotyczyć przychodów bądź kosztów ponoszonych przez Spółkę. Bezsprzecznie wypłata dywidendy nie jest kosztem podatkowym Spółki a jedynie wykonaniem zobowiązania powstałego w związku z podjętą uchwałą wspólników. Wypłata dywidendy jest podziałem zysku uzyskanego z tytułu prowadzonej działalności i w żaden sposób nie stanowi wydatku umożliwiającego powstanie przychodu, jak też nie jest związana z utrzymaniem bądź zabezpieczeniem źródła przychodu Spółki.

Dodatkowo Spółka pragnie zwrócić uwagę, że co prawda wypłata nastąpiła w walucie obcej jednakże samo zobowiązanie wyrażone zostało w walucie polskiej. Różnice kursowe występują zaś wyłącznie w przypadku, gdy należność bądź zobowiązanie wyrażone w walucie obcej regulowane jest również w walucie obcej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl