IPPB5/423-625/14-4/AJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 września 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-625/14-4/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* zastosowania art. 5 ust. 1 (ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) do przychodów Wnioskodawcy z udziału w luksemburskiej spółce SCSp - jest prawidłowe

* metodologii ustalenia przychodu Wnioskodawcy z udziału w luksemburskiej spółce SCSp w sytuacji, gdy SCSp będzie wspólnikiem w polskiej spółce osobowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania art. 5 ust. 1 (ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) do przychodów Wnioskodawcy z udziału w luksemburskiej spółce SCSp oraz w zakresie metodologii ustalenia przychodu Wnioskodawcy z udziału w luksemburskiej spółce SCSp w sytuacji, gdy SCSp będzie wspólnikiem w polskiej spółce osobowej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Polsce. Wnioskodawca planuje przystąpienie w charakterze wspólnika do spółki prawa luksemburskiego, funkcjonującej w formie prawnej Société en Commandite Spéciale (tłumaczenie na język polski: Spółka Komandytowa Specjalna, dalej: "SCSp").

Planowana firma SCSp będzię tożsama z firmą Wnioskodawcy, z wyjątkiem oznaczenia formy prawnej, tj. zamiast "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", firma będzie zawierać "Société en Commandite Spéciale".

Planowany adres do doręczeń SCSp będzie tożsamy z adresem siedziby Wnioskodawcy. Wnioskodawca przystąpi do SCSp w charakterze tzw. associé commandité.

SCSp jest spółką uregulowaną w zmienionej w 2013 r. ustawie z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych (Luxembourg Act of 10th August 1915 on commercial companies).

SCSp jest spółką osobową o konstrukcji prawnej zbliżonej do struktury polskiej spółki komandytowej. SCSp jest ustanawiana na podstawie umowy wspólników na czas określony bądź nieokreślony, z chwilą podpisania umowy spółki przez wspólników. W SCSp występują dwie kategorie wspólników:

* associé commandité jest wspólnikiem, który ponosi nieograniczoną i solidarną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania spółki oraz może reprezentować i prowadzić sprawy spółki (associé commandité jest zatem odpowiednikiem komplementariusza polskiej spółki komandytowej);

* associé commanditaire jest wspólnikiem, który ponosi ograniczoną (do wysokości wniesionego wkładu) odpowiedzialność za zobowiązania spółki i nie może jej reprezentować wobec osób trzecich (associé commanditaire jest więc odpowiednikiem komandytariusza polskiej spółki komandytowej).

Aby SCSp została utworzona, umowa spółki musi być zawarta przez co najmniej jednego wspólnika każdego rodzaju (tekst jedn.: SCSp może być utworzona przez co najmniej dwóch wspólników).

Jeśli umowa spółki SCSp inaczej nie stanowi, każdy wspólnik uczestniczy w zysku i stratach spółki proporcjonalnie do swojego udziału w spółce. Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia wkładu do spółki konstytuującego ich udział w spółce (stanowiącego odpowiednik ogółu praw i obowiązków w polskiej spółce komandytowej). Zgodnie z prawem luksemburskim udział wspólnika ponoszącego ograniczoną odpowiedzialność (associé commanditaire) może, ale nie musi, być reprezentowany w formie papierów wartościowych, zgodnie z zapisami umowy spółki. Posiadane przez wspólników udziały w SCSp mogą być zbywane, scedowane, podzielone lub być przedmiotem zastawu, zgodnie z warunkami przewidzianymi w umowie spółki.

Udział Wnioskodawcy w SCSp będzie reprezentowany w formie papierów wartościowych, zgodnie z zapisami umowy spółki.

Zgodnie z przepisami luksemburskiego prawa spółek, SCSp nie posiada osobowości prawnej, Pomimo tego, SCSp może, podobnie jak polskie spółki osobowe, we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nabywanych aktywów, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

SCSp nie jest traktowana jak osoba prawna na gruncie luksemburskiego prawa podatkowego (nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych). SCSp jest bowiem na gruncie prawa podatkowego Luksemburga traktowana jako podmiot transparentny podatkowo, co oznacza, iż nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego w Luksemburgu, a jej przychody (dochody) są alokowane i opodatkowywane na poziomie jej wspólników.

Jak wskazano powyżej, Wnioskodawca przystąpi do SCSp jako wspólnik o nieograniczonej odpowiedzialności (associé commandité). Ponadto, do SCSp przystąpi również wspólnik ponoszący ograniczoną odpowiedzialność (associé commanditaire).

Majątek SCSp będzie pochodził z wkładów wniesionych przez wspólników przy założeniu SCSp lub w późniejszym okresie oraz z dochodów generowanych przez SCSp.

SCSp pełnić będzie funkcję podmiotu holdingowego, inwestującego w spółki osobowe (tekst jedn.: spółki komandytowe lub spółki jawne) z siedzibą w Polsce. Możliwe jest również, że SCSp będzie inwestować w nieruchomości, papiery wartościowe, udziały w spółkach oraz inne instrumenty finansowe w Polsce lub poza jej granicami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy do przychodu z tytułu udziału Wnioskodawcy w SCSp, będzie miał zastosowanie art. 5 ust. 1 ustawy o CIT tj. czy przychody z udziału Wnioskodawcy w SCSp należy łączyć z pozostałymi przychodami Wnioskodawcy proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę prawa do udziału w zysku SCSp.

2. W jaki sposób Wnioskodawca winien ustalić przypadający na niego przychód z tytułu udziału w SCSp, w sytuacji gdy SCSp będzie wspólnikiem w spółce osobowej z siedzibą w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Artykuł 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: "Ustawa o CIT") określający zakres podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych stanowi, że ustawa o CIT reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

Artykuł 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT stanowi jednak, że przepisy ustawy o CIT mają zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Co prawda, jako spółkę niebędącą osobą prawną ustawa o CIT w art. 4a pkt 14 definiuje spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Jednak, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT, spółka niemająca osobowości prawnej może być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:

1.

ma siedzibę lub zarząd w innym państwie;

2.

zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa siedziby lub państwa, w którym znajduje się jej zarząd jest traktowana jak osoba prawna;

3.

podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W przypadku zagranicznych spółek niemających osobowości prawnej, ich podmiotowość dla celów polskiego podatku dochodowego od osób prawnych wynika zatem z wewnętrznych regulacji prawa podatkowego państwa siedziby spółki.

W świetle powyższych regulacji należy stwierdzić, że SCSp nie może być uznana za podatnika polskiego podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ nie spełnia przesłanek z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT. Zgodnie bowiem z prawem luksemburskim SCSp nie ma osobowości prawnej ani nie jest traktowana jak osoba prawna dla celów podatkowych. SCSp nie podlega opodatkowaniu w Luksemburgu podatkiem dochodowym (nie jest podatnikiem tego podatku), jest zatem spółką transparentną podatkowo (na potrzeby podatku dochodowego).

Przychód uzyskiwany przez tę spółkę jest alokowany do wspólników proporcjonalnie do posiadanych w niej udziałów i opodatkowywany na poziomie wspólników.

Powyższe podejście jest zgodne z tezami przedstawionymi w raporcie o stosowaniu modelowej konwencji OECD do spółek osobowych (The Application of the OECD Model Tax Convention to the Partnerships. Application de la Convention Fiscale de lOCDE aux Sociétés de personnes. Paris, 1999). Raport ten odnosi się do szeregu kwestii na gruncie statusu spółek osobowych w kontekście międzynarodowym. Najważniejszym wnioskiem raportu jest stwierdzenie, że państwo, w którym spółka została zorganizowana decyduje o tym, czy spółka jest z podatkowego punktu widzenia "transparentną". Państwo źródła konsekwentnie musi uznać ustalenie państwa, w którym spółka została zorganizowana (por. Kazimierz Bany, Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do spółek osobowych, Monitor Podatkowy, Nr 7/2006).

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w poglądach wyrażanych w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe działające w imieniu i z upoważnienia Ministra Finansów. Tytułem przykładu Wnioskodawca wskazuje:

* interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 stycznia 2014 r. (sygn. IBPBI/2/423-1392/13/CzP), w której organ podatkowy potwierdził, że przychody osiągane przez podatnika z tytułu udziału w Spółce Komandytowej Specjalnej będą podlegały opodatkowaniu jako przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, zgodnie z art. 5 ustawy o CIT,

* interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 stycznia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-1069/12-4/PS), w której organ podatkowy potwierdził, że spółka prawa duńskiego typu P/S nie jest podatnikiem podatku CIT ze względu na swój status spółki transparentnej podatkowo zgodnie z duńskimi przepisami podatkowymi,

* interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 grudnia 2012 r. (sygn. IPPB5/423-787/12-4/PS), w której organ podatkowy potwierdził, że spółka prawa holenderskiego typu commanditaire vennootschap nie jest podatnikiem podatku CIT ze względu na swój status spółki transparentnej podatkowo zgodnie z holenderskimi przepisami podatkowymi,

* interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 grudnia 2012 r. {sygn. ILPB4/423-298/12-2/DS), w której organ podatkowy stwierdził, że z punktu widzenia wykładni literalnej, należy stwierdzić, że treść art. 5 ustawy o CIT, nie jest ograniczona wyłącznie do rozliczania przychodów i kosztów polskich spółek osobowych, lecz dotyczy wszelkich spółek osobowych, niezależnie od ich lokalizacji.

Nie ulega zatem wątpliwości, że SCSp nie mieści się w hipotezie art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT, a co za tym idzie nie jest podatnikiem polskiego podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółkę niebędącą osobą prawną definiuje art. 4a pkt 14 ustawy o CIT jako spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o CIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału).

Jednocześnie, wskazany art. 5 ust. 1 ustawy o CIT nie przewiduje odmiennego traktowania przychodów uzyskanych przez polskiego podatnika z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną w rozumieniu ustawy o CIT, w zależności od jurysdykcji, w której spółka ta funkcjonuje. Pozwala to przyjąć, że ma on zastosowanie zarówno do dochodów osiąganych z udziału w polskiej spółce, jaki i spółce zagranicznej.

Wskazać jednak należy, że art. 5 ust. 1 ustawy o CIT, nie stosuje się do przychodów z tytułu udziału w zyskach takich zagranicznych spółek nieposiadających osobowości prawnej, które są uważane za podatników podatku dochodowego na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT, tj. spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Z uwagi na to, że SCSp nie będzie podatnikiem w świetle art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT, należy uznać, że SCSp będzie traktowana jako spółka niemająca osobowości prawnej, a przychody osiągane za jej pośrednictwem Wnioskodawca rozliczać będzie zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o CIT. Konsekwentnie, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o CIT, zasady wskazane w powołanym art. 5 ust. 1 ustawy o CIT stosowane być powinny odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Konsekwentnie, przychody i koszty SCSp podlegać więc będą łączeniu z przychodami każdego wspólnika SCSp, w tym Wnioskodawcy, proporcjonalnie do posiadanego przez każdego wspólnika prawa do udziału w zysku SCSp.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy SCSp będzie posiadać status wspólnika w spółce osobowej z siedzibą w Polsce, przychody i koszty przypadające na Wnioskodawcę należy ustalić z uwzględnieniem okoliczności, że również w odniesieniu do spółki osobowej zastosowanie znajdą zasady wynikające z art. 5 ustawy o CIT, tj. przychody spółki osobowej będzie należało łączyć z przychodami wspólników, z uwzględnieniem proporcji ich udziału w zysku SCSp.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o CIT, powyższa zasada znajdzie zastosowanie odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Zatem z punktu widzenia Wnioskodawcy w przypadku istnienia w strukturze własnościowej spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego (tekst jedn.: SCSp i spółki osobowej) przychody przypadające na Wnioskodawcę należy ustalić proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w SCSp oraz proporcjonalnie do udziału SCSp w spółce osobowej.

Wnioskodawcy należy zatem przypisać taką część przychodów jaka przypada na niego proporcjonalnie do iloczynu udziału w zysku SCSp oraz udziału SCSp w zysku spółki osobowej. Tytułem przykładu, jeśli: (i) przychody spółki osobowej w danym roku podatkowym wyniosą 100, (ii) udział SCSp w spółce osobowej wyniesie 10%, a (iii) udział Wnioskodawcy w SCSp wyniesie 10% to przychody przypadające na Wnioskodawcę wyniosą 10%*10%*100 = 1.

Poprawność wskazanego wyżej sposobu ustalenia przychodów Wnioskodawcy, została potwierdzona w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 listopada 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-1217/13/MO).

Podsumowując, Wnioskodawca będzie zobowiązany, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o CIT, do uwzględnienia w swoich przychodach oraz kosztach (proporcjonalnie do udziału w zysku) przychodów osiąganych przez SCSp, w postaci przychodów osiąganych przez spółkę osobową przypadających na Wnioskodawcę proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w SCSp oraz udziału SCSp w spółce osobowej.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o CIT, zasady powyższe będą miały zastosowanie do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytań oznaczonych nr 1 i 2 jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 2.

Ad. 1

Zgodnie z art. 1 ust. 1-2 oraz art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, dalej także: "u.p.d.o.p.") w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. podatnikami (podatku dochodowego od osób prawnych) są:

1.

osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji,

2.

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,

3.

podatkowe grupy kapitałowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 przepisy ustawy mają również zastosowanie do:

* spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

* spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wynika stąd, że podatnikiem jest m.in.:

1.

każda osoba prawna bez wyjątku,

2.

spółka komandytowo-akcyjna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym spółki zagraniczne posiadające zbliżoną konstrukcję do polskiej spółki komandytowo-akcyjnej posiadające miejsce faktycznego zarządu na terytorium Polski),

3.

jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, za wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej innych niż te, które są traktowane w państwie rezydencji jak osoby prawne i które są objęte nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w tym państwie.

W opinii tut. Organu podatkowego Ustawodawca przez osobę prawną rozumie podmioty:

1.

którym prawo polskie nadaje osobowość prawną,

2.

którym prawo obce nadaje osobowość prawną w znaczeniu odpowiadającym rozwiązaniu przyjętemu przez polskiego Ustawodawcę,

3.

funkcjonujące w zagranicznych systemach prawnych, w których nie funkcjonuje pojęcie osoby prawnej w znaczeniu zbliżonym do przyjętego w polskim systemie prawnym, lecz wykazujące takie podstawowe cechy konstrukcyjne, które odpowiadają cechom charakterystycznym dla polskich osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432, dalej: "ppm") osoba prawna podlega prawu państwa, w którym ma siedzibę. Jeżeli jednak prawo wskazane w przepisie ust. 1 przewiduje właściwość prawa państwa, na podstawie którego osoba prawna została utworzona, stosuje się prawo tego państwa. Na podstawie art. 21 ppm przepis art. 17 powołanej ustawy stosuje się odpowiednio do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ppm prawu wskazanemu w przepisach ust. 1 i 2 podlegają w szczególności:

1.

powstanie, łączenie, podział, przekształcenie lub ustanie osoby prawnej;

2.

charakter prawny osoby prawnej;

3.

nazwa oraz firma osoby prawnej;

4.

zdolność osoby prawnej;

5.

kompetencje i zasady działania oraz powoływanie i odwoływanie członków organów;

6.

reprezentacja;

7.

nabycie i utrata statusu wspólnika lub członkostwa oraz prawa i obowiązki z nimi związane;

8.

odpowiedzialność wspólników lub członków za zobowiązania osoby prawnej;

9.

skutki naruszenia przez osobę reprezentującą osobę prawną ustawy, aktu założycielskiego lub statutu.

Ponieważ z opisu zdarzenia przyszłego nie wynika, aby w prawie luksemburskim pojęcie osobowości prawnej miało inne znaczenie, jak w polskim systemie prawnym, należy uznać, że prawem właściwym do ustalenia, czy SCSp jest osobą prawną będzie prawo luksemburskie.

Natomiast kwalifikacja prawnopodatkowa (określenie statusu prawnopodatkowego) danego podmiotu na gruncie ustawodawstwa krajowego następuje w sposób autonomiczny na podstawie przepisów u.p.d.o.p.

Należy zauważyć, że zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę (tut. Organ podatkowy przyjął poniższe stwierdzenia za Wnioskodawcą) na gruncie prawa luksemburskiego:

* SCSp jest spółką, która nie posiada osobowości prawnej,

* SCSp jest transparentna dla celów podatku dochodowego.

W rezultacie należy uznać, że spółka SCSp nie mieści się w żadnej z kategorii podatników określonych w art. 1 u.p.d.o.p., tj.:

* w ust. 1 tego artykułu, gdyż nie jest osobą prawną, ani nie może być za taką uznana w wyniku analizy porównywalności elementów konstrukcyjnych SCSp i polskich osób prawnych z uwzględnieniem specyfiki ustawodawstwa luksemburskiego,

* w ust. 2 niniejszego artykułu, gdyż jest spółką niemającą osobowości prawnej,

* w ust. 3 ww. artykułu, gdyż nie podlega w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (SCSp nie jest rezydentem podatkowym Luksemburga), nie jest też spółką komandytowo-akcyjną posiadającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie opisu zdarzenia przyszłego we wniosku ORD-IN tut. Organ podatkowy przyjął za Wnioskodawcą, że SCSp jest najbardziej zbliżona w swojej konstrukcji do polskiej spółki komandytowej, a nie komandytowo-akcyjnej, stąd za zbędną należy uznać analizę, czy spółka SCSp będzie posiadała zarząd - rozumiany jako miejsce w którym zapadają kluczowe decyzje i z którego spółka jest rzeczywiście zarządzana - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego Spółki SCSp nie można zatem uznać za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.

Natomiast SCSp mieści się w pojęciu spółki niebędącej osobą prawną w rozumieniu art. 4a pkt 14 u.p.d.o.p. jako spółka niebędąca podatnikiem podatku dochodowego.

Do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy z udziału w SCSp będą miały zatem zastosowanie zasady określone w art. 5 ust. 1 i ust. 2 u.p.d.o.p.

Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 ustawy o CIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału).

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 1, zgodnie z którym SCSp będzie traktowana jako spółka niemająca osobowości prawnej, a przychody osiągane za jej pośrednictwem Wnioskodawca rozliczać będzie zgodnie z art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p. - należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl