Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 października 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-583/13-2/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2013 r. (data wpływu 5 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z rozliczeniem z partnerami Konsorcjum kosztów realizacji prac badawczych ponoszonych przez Spółkę przy realizacji międzynarodowego Projektu w ramach 7 Programu Ramowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z rozliczeniem z partnerami Konsorcjum kosztów realizacji prac badawczych ponoszonych przez Spółkę przy realizacji międzynarodowego Projektu w ramach 7 Programu Ramowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - X. Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Spółka") jest członkiem międzynarodowego Konsorcjum, które zawarło kontrakt z Komisją Europejską na prace badawcze przy realizacji projektu (akronim L) w ramach 7 Programu Ramowego. Projekt L jest finansowany w ramach instrumentu finansowego CAPACITIES przeznaczonego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw ("MŚP"), Kontrakt podlega bezzwrotnemu dofinansowaniu ze środków wspólnotowych poprzez 7 Program Ramowy ("PR7"). Realizacja projektu została rozpoczęta z dniem XX.XX.2012 r. Tytuł projektu w języku angielskim: (...), tytuł w języku polskim: (...).

Konsorcjum tworzy 7 partnerów z 4 krajów członkowskich Unii Europejskiej reprezentujących zarówno przedsiębiorstwa, jak i jednostki badawcze.

Środki finansowe projektu są zarządzane przez Koordynatora - polską firmę XYZ Sp. z o.o. Jak również Koordynator rozlicza projekt bezpośrednio przed Komisją Europejską w Dyrekcji Generalnej Badań i Rozwoju w Brukseli. Zgodnie z Umową Grantową zawartą z Komisją Europejską, w tym jej załącznikiem - Umową Konsorcyjną, Spółka pełni rolę Beneficjenta projektu L.

Projekt jest finansowany zgodnie z instrumentem finansowym PR7: Badania na rzecz MŚP (CAPACITIES - Research for SME). W skład Konsorcjum wchodzą małe i średnie przedsiębiorstwa odpowiedzialne za wdrożenie wyników projektu oraz jednostki odpowiedzialne za prowadzenie prac badawczych. Wnioskodawca jest beneficjentem zaangażowanym w prace naukowe i badawczo-rozwojowe.

Wpływy środków finansowych z tytułu realizacji projektu są realizowane zgodnie z Umową Konsorcyjną. Koordynator projektu - XZY Sp. z o.o. - realizuje płatności na rzecz Spółki według harmonogramu i w wysokościach wymienionych w Umowie Konsorcyjnej. Rozliczenie tych płatności następuje poprzez wystawienie przez Spółkę faktur zgodnych z Umową Konsorcyjną za prowadzone prace badawcze obciążające Beneficjentów Konsorcjum wdrażających wyniki projektu. Wartość tych faktur jest zgodna z budżetem projektu ujętym w Umowie Konsorcyjnej oraz zakresem wykonanych prac udokumentowanym raportami zatwierdzonymi przez Partnerów Projektu.

Przy realizacji przedmiotowego Projektu Spółka nie korzysta z zasobów udostępnionych przez osoby trzecie w formie transferów finansowych i aportów.

Koszty realizacji prac badawczo-rozwojowych ponoszone przez Spółkę przy realizacji Projektu są finansowane w całości ze środków 7 Programu Ramowego w następujący sposób:

* Koordynator otrzymuje z Komisji Europejskiej zaliczki tytułem finansowania prac badawczo-rozwojowych w wysokości 75% ich kosztów.

* Koordynator na mocy upoważnienia od MŚP wdrażających wyniki Projektu oraz na mocy Umowy Konsorcyjnej, która zobowiązuje wzmiankowane MŚP do finansowania kosztów badań w 100%, przekazuje na konto Spółki środki w wysokości 100% kosztów prac badawczo-rozwojowych.

* Spółka po wykonaniu prac badawczo-rozwojowych oraz przekazaniu ich wyników MŚP realizującym wdrożenie wyników tych prac, wystawia tym Partnerom fakturę VAT za realizację prac badawczo-rozwojowych w zakresie i wielkości zgodnej z Umową Grantową z Komisją Europejską.

Pomiędzy poniesionymi i zaksięgowanymi kosztami z tytułu realizacji Projektu przez Spółkę, a dofinansowaniem Projektu ze środków wspólnotowych powstaje różnica będąca dochodem Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy różnica pomiędzy kosztami faktycznie poniesionymi przez Wnioskodawcę na realizację zadań projektu badawczego L, a bezzwrotną pomocą ze środków 7 Programu Ramowego przyznanych na podstawie Umowy Grantowej z Dyrekcją Generalną Badań i Rozwoju (REA) Komisji Europejskiej w Brukseli na pokrycie wartości faktur wystawionych za badania naukowe realizowane na rzecz partnerów Konsorcjum, stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ powstały dochód został uzyskany w całości jako bezzwrotna pomoc ze środków 7 Programu Ramowego przyznanego na podstawie Umowy Grantowej podpisanej z Dyrekcją Generalną Badań i Rozwoju (REA) Komisji Europejskiej w Brukseli oraz rozdzielanych przez Koordynatora jest on zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych związanych z rozliczeniem z partnerami Konsorcjum kosztów realizacji prac badawczych ponoszonych przez Spółkę przy realizacji międzynarodowego Projektu w ramach 7 Programu Ramowego - uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca jest członkiem międzynarodowego Konsorcjum, które zawarło kontrakt z Komisją Europejską na prace badawcze przy realizacji projektu Nr XXX (akronim L) w ramach 7 Programu Ramowego. Projekt LightSwords jest finansowany w ramach instrumentu finansowego CAPACITIES przeznaczonego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw ("MŚP"), Kontrakt podlega bezzwrotnemu dofinansowaniu ze środków wspólnotowych poprzez 7 Program Ramowy ("PR7"). Realizacja projektu została rozpoczęta z dniem 01.11.2012. Tytuł projektu w języku angielskim: (...), tytuł w języku polskim: (...).

Konsorcjum tworzy 7 partnerów z 4 krajów członkowskich Unii Europejskiej reprezentujących zarówno przedsiębiorstwa, jaki i jednostki badawcze.

Środki finansowe projektu są zarządzane przez Koordynatora - polską firmę XYZ Sp. z o.o. Jak również Koordynator rozlicza projekt bezpośrednio przed Komisją Europejską w Dyrekcji Generalnej Badań i Rozwoju w Brukseli. Zgodnie z Umową Grantową zawartą z Komisją Europejską, w tym jej załącznikiem - Umową Konsorcyjną, Spółka pełni rolę beneficjenta projektu L.

Projekt jest finansowany zgodnie z instrumentem finansowym PR7: Badania na rzecz MŚP (CAPACITIES - Research for SME). W skład konsorcjum wchodzą małe i średnie przedsiębiorstwa odpowiedzialne za wdrożenie wyników projektu oraz jednostki odpowiedzialne za prowadzenie prac badawczych. Wnioskodawca jest beneficjentem zaangażowanym w prace naukowe i badawczo-rozwojowe.

Wpływy środków finansowych z tytułu realizacji projektu są realizowane zgodnie z Umową Konsorcyjną. Koordynator projektu - XYZ Sp. z o.o. - realizuje płatności na rzecz Spółki według harmonogramu i w wysokościach wymienionych w Umowie Konsorcyjnej. Rozliczenie tych płatności następuje poprzez wystawienie przez Spółkę faktur zgodnych z Umową Konsorcyjną za prowadzone prace badawcze obciążające Beneficjentów konsorcjum wdrażających wyniki projektu. Wartość tych faktur jest zgodna z budżetem projektu ujętym w Umowie Konsorcyjnej oraz zakresem wykonanych prac udokumentowanym raportami zatwierdzonymi przez Partnerów Projektu.

Przy realizacji przedmiotowego Projektu Spółka nie korzysta z zasobów udostępnionych przez osoby trzecie w formie transferów finansowych i aportów.

Koszty realizacji prac badawczo-rozwojowych ponoszone przez Spółkę przy realizacji Projektu są finansowane w całości ze środków 7 Programu Ramowego w następujący sposób:

* Koordynator otrzymuje z Komisji Europejskiej zaliczki tytułem finansowania prac badawczo-rozwojowych w wysokości 75% ich kosztów.

* Koordynator na mocy upoważnienia od MŚP wdrażających wyniki projektu oraz na mocy Umowy Konsorcyjnej, która zobowiązuje wzmiankowane MŚP do finansowania kosztów badań w 100%, przekazuje na konto Spółki środki w wysokości 100% kosztów prac badawczo-rozwojowych.

* Spółka po wykonaniu prac badawczo-rozwojowych oraz przekazaniu ich wyników MŚP realizującym wdrożenie wyników tych prac, wystawia tym partnerom fakturę VAT za realizację prac badawczo-rozwojowych w zakresie i wielkości zgodnej z Umową Grantową z Komisją Europejską.

Pomiędzy poniesionymi i zaksięgowanymi kosztami z tytułu realizacji projektu przez Spółkę, a dofinansowaniem projektu ze środków wspólnotowych powstaje różnica będąca dochodem Wnioskodawcy.

Przenosząc powyższe na grunt przepisów prawa podatkowego należy wskazać, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne w tym również różnice kursowe.

W świetle ww. przepisu otrzymana dotacja przyznana na realizację zadań projektu badawczego L ze środków 7 Programu Ramowego przyznanych na podstawie Umowy Grantowej z Dyrekcją Generalną Badań i Rozwoju (REA) Komisji Europejskiej w Brukseli - co do zasady - stanowi przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednakże na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Z powyższego przepisu wynika, że środki z programów ramowych są wolne od podatku dochodowego.

W oparciu o powyższe należy zauważyć, że Spółka w ramach utworzonego Konsorcjum do realizacji Projektu L otrzymuje za pośrednictwem Koordynatora Projektu środki finansowe w postaci płatności zgodnie z Umową Konsorcyjną za prowadzone prace badawcze w ramach 7 Programu Ramowego, a jak wykazano powyżej - środki z programów ramowych są wolne od podatku dochodowego w myśl art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem różnica pomiędzy kosztami faktycznie poniesionymi przez Wnioskodawcę na realizację zadań projektu badawczego L, a bezzwrotną pomocą ze środków 7 Programu Ramowego przyznanych na podstawie Umowy Grantowej z Dyrekcją Generalną Badań i Rozwoju (REA) Komisji Europejskiej w Brukseli na pokrycie wartości faktur wystawionych za badania naukowe realizowane na rzecz partnerów Konsorcjum, stanowi dochód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podsumowując, w oparciu o przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż w związku z realizacją przedmiotowego kontraktu Spółce przysługuje zwolnienie przedmiotowe od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ różnica pomiędzy kosztami faktycznie poniesionymi przy realizacji prac badawczych a wartością faktur za badania naukowe wystawianych przez Wnioskodawcę dla partnerów Konsorcjum wdrażających badania w części stanowiącej dochód Wnioskodawcy ma charakter rozliczeń wewnętrznych pomiędzy partnerami Projektu w 100% realizowanego ze środków unijnych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych związanych z rozliczeniem z partnerami Konsorcjum kosztów realizacji prac badawczych ponoszonych przez Spółkę przy realizacji międzynarodowego Projektu w ramach 7 Programu Ramowego należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl