IPPB5/423-52/13-8/AJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 kwietnia 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-52/13-8/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2013 r. (data wpływu 17 stycznia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* kwalifikacji prawno-podatkowej przychodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 stycznia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

* opodatkowania zysku ze zbycia Akcji Spółek Portfelowych poprzez wniesienie do Funduszu,

* opodatkowania zysku ze sprzedaży Akcji Spółek Portfelowych na rzecz Funduszu,

* kwalifikacji prawno-podatkowej przychodu z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów,

* prawa Polski do opodatkowania przychodu z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów,

* kwalifikacji prawno-podatkowej przychodu z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI,

* prawa Polski do opodatkowania przychodu z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI,

* kwalifikacji prawno-podatkowej przychodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu,

* prawa Polski do opodatkowania przychodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu oraz

* skutków podatkowych umów/porozumień zawartych z Kontrahentami.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

1.

Wnioskodawca (dalej: Spółka):

a.

jest spółką utworzoną według prawa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, określaną jako "unlimited private company",

b.

posiada siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii,

c.

od założenia jest rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii w rozumieniu Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840, dalej: UPO).

2.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: Fundusz):

a.

jest zamkniętym funduszem inwestycyjnym mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b.

działa na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm., dalej: UFI).

3.

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz będą wydawane Spółce w zamian za wpłatę gotówkową lub wpłatę w postaci wniesienia do Funduszu akcji polskich spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej odpowiednio: Akcje i Spółki Portfelowe), będących własnością Spółki. W konsekwencji nabycia Akcji, Fundusz będzie akcjonariuszem Spółek Portfelowych, a Spółka będzie uczestnikiem Funduszu.

4.

Spółka może nabyć Akcje Spółek Portfelowych lub pożyczyć je od osób trzecich (dalej: Kontrahenci). Następnie Spółka wniesie te Akcje do Funduszu (w obu przypadkach Spółka będzie właścicielem Akcji i będzie możliwe prawnie efektywne przeniesienie Akcji na Fundusz).

5.

Spółka będzie również sprzedawała Funduszowi, w zamian za wynagrodzenie w postaci środków pieniężnych, Akcje Spółek Portfelowych, które mogą być nabyte lub pożyczone od Kontrahentów (także i w tych przypadkach Spółka będzie właścicielem Akcji i będzie możliwe prawnie efektywne przeniesienie Akcji na Fundusz). Kontrahenci mogą być rezydentami państw, z którymi Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (również w przypadku, o którym mowa w pkt 4 powyżej). Sprzedaż Funduszowi Akcji Spółek Portfelowych nastąpi jako tzw. transakcja pakietowa w rozumieniu § 154- § 156 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: Regulamin Giełdy) wydanego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.; dalej: ustawa OIF). Powyższa sprzedaż nastąpi w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów ustawy OIF.

6.

Fundusz będzie sprzedawał Spółce Akcje Spółek Portfelowych, o których mowa w pkt 5 powyżej. Sprzedaż ta nastąpi jako tzw. transakcja pakietowa w rozumieniu § 154-156 Regulaminu Giełdy wydanego na podstawie ustawy OIF, nie wcześniej niż w terminie 7 dni od daty nabycia Akcji przez Fundusz. Powyższa sprzedaż nastąpi w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów ustawy OIF.

7.

Na marginesie należy zaznaczyć, że:

a.

w przypadku Akcji nabytych od Kontrahentów Spółka może zawrzeć z nimi odrębną umowę i porozumienie (umowy takie są czasami określane jako "swap całkowitego dochodu" (ang. "total return swap") lub ogólnie jako instrument pochodny), zgodnie z którym:

i.

Spółka będzie zobowiązana do wypłaty tym Kontrahentom kwot, których wysokość będzie uzależniona od jakichkolwiek dochodów z Akcji wygenerowanych w określonym okresie (obejmujących dochody z dywidend wypłacanych Funduszowi w odniesieniu do Akcji jak również kwoty wynikające z dodatniej zmiany wartości Akcji w okresie obowiązywania umowy / porozumienia). Kontrahenci mogą otrzymywać od Spółki wyższe dochody w postaci kwot, których wysokość będzie uzależniona od wysokości dywidend aniżeli dochody, które osiągaliby, gdyby posiadali Akcje i otrzymywali dywidendy bezpośrednio od Spółek Portfelowych, ze względu na fakt, że wartość płatności Spółki wynikać będzie z postanowień umownych odpowiadających warunkom rynkowym (w związku z powyższym, w praktyce kwoty wypłacane przez Spółkę do Kontrahentów w odniesieniu do dywidend będą niższe niż kwoty otrzymane od Funduszu w odniesieniu do tych dywidend).

ii. Spółka może również otrzymywać płatności od tych Kontrahentów w przypadku obniżenia wartości Akcji.

b.

w przypadku pożyczonych Akcji, zgodnie z odrębnymi umowami pożyczki Akcji zawartymi z Kontrahentami, nastąpi przeniesienie Akcji przez Kontrahentów na Spółkę i Spółka będzie uprawniona do dysponowania tymi pożyczonymi Akcjami wedle własnego uznania. Oznacza to, że zgodnie z umową Spółka będzie mogła sprzedać Akcje, zastawić je, korzystać z nich, zatrzymać je lub w inny sposób nimi dysponować. Spółka będzie zobowiązana do wypłacenia Kontrahentom kwot, których wysokość będzie uzależniona od dywidend wypłaconych Funduszowi w odniesieniu do Akcji (i których wysokość może być wyższa od dochodów, które osiągaliby Kontrahenci, gdyby posiadali Akcje i otrzymywali dywidendy bezpośrednio od Spółek Portfelowych) i do zwrotu akcji odpowiadających pożyczonym akcjom (ale nie tych samych) Kontrahentom na koniec okresu umowy,

c.

rozliczenia, o których mowa w pkt a) i b) powyżej będą dokonywane bezpośrednio pomiędzy Spółką a Kontrahentami bez jakiegokolwiek związku z terytorium Polski, w szczególności, bez żadnego prawnego lub faktycznego zaangażowania Spółek Portfelowych i / lub Funduszu. Rozliczenia te będą dokonywane w okresach czasu nie krótszych niż 7 dni,

d.

oczekuje się ze (nie będzie to jednak zawsze wymagane) Spółka może finansować powyższe wypłaty do Kontrahentów ze środków pieniężnych otrzymywanych z Funduszu.

8.

Fundusz będzie również nabywał Akcje Spółek Portfelowych (o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej lub innych polskich spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dalej również jako Spółki Portfelowe) od innych podmiotów na rynku papierów wartościowych w zamian za wynagrodzenie. Powyższe nabycie nastąpi w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów ustawy OIF.

9.

Fundusz będzie osiągał dochody między innymi z tytułu dywidend wypłacanych Funduszowi przez Spółki Portfelowe, w szczególności w odniesieniu do Akcji nabytych od Spółki, o których mowa w pkt 5 powyżej, oraz z tytułu zbycia Akcji Fundusz może otrzymywać należne dywidendy po zbyciu Akcji Spółek Portfelowych.

10.

Akcje są przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11.

Fundusz nie będzie nabywał majątku nieruchomego.

12.

Wypłaty z Funduszu na rzecz Spółki mogą występować na skutek:

a.

wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI,

b.

wypłat przez Fundusz dochodu na podstawie brzmienia statutu Funduszu w związku z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI,

c.

umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI.

13.

Akcje Spółek Portfelowych oraz certyfikaty inwestycyjne Funduszu:

a.

nie są i nie będą związane z jakimkolwiek zakładem,

b.

nie stanowią i nie będą stanowić majątku stanowiącego część majątku jakiegokolwiek zakładu,

w szczególności zakładu Spółki w Polsce w rozumieniu art. 5 UPO.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że jakikolwiek zysk Spółki mogący wynikać ze zbycia Akcji Spółek Portfelowych poprzez wniesienie ich do Funduszu nie podłoga opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO.

2.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że wydanie Spółce certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w zamian za wpłatę w postaci wniesienia do Funduszu Akcji Spółek Portfelowych nie stanowi czynności cywilnoprawnej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (p.c.c.).

3.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że jakikolwiek zysk Spółki mogący wynikać ze sprzedaży Akcji Spółek Portfelowych na rzecz Funduszu nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO.

4.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że nabycie przez Spółkę od Funduszu Akcji Spółek Portfelowych jako tzw. transakcja pakietowa w rozumieniu § 154- § 156 Regulaminu Giełdy wydanego na podstawie ustawy OIF jest czynnością zwolnioną z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (p.c.c.).

5.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w świetle u.p.d.o.p. przychód Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 UDOP i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p....

6.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przychód Spółki z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów na podstawie art. 139 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO.

7.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w świetle u.p.d.o.p. przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz jego dochodów, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 u.p.d.o.p. i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p....

8.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przychód Spółki z tytułu wypłacenia przez Fundusz dochodów Funduszu, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 UFI, stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO.

9.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w świetle u.p.d.o.p. przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 u.p.d.o.p. i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p....

10.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przychód z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO.

11.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że wykupienie certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz na podstawie art. 139 UFI nie będzie stanowić czynności cywilnoprawnej podlegającej opodatkowaniu p.c.c....

12.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że zawarcie przez Spółkę z Kontrahentami umów / porozumień, o których mowa w pkt 4-7 zdarzenia przyszłego, nie ma wpływu na konsekwencje podatkowe zdarzeń będących przedmiotem niniejszego wniosku, które zostały przedstawione w stanowisku Spółki do pytań nr 1-11.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) w zakresie pytania oznaczonego nr 9.

Wniosek w zakresie pytań oznaczonych nr 1-8 oraz 10-12 zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 9

Zdaniem Spółki, w świetle u.p.d.o.p. przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 u.p.d.o.p. i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p.

1.

Zgodnie z:

a.

art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p., dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych stanowi dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także m.in. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,

b.

art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,

c.

art. 12 ust. 1 pkt 4a u.p.d.o.p., przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

2.

u.p.d.o.p. nie zawiera specyficznej definicji udziału (akcji), w konsekwencji obowiązujące są w tym względzie przepisy k.s.h. Zgodnie z:

a.

art. 152 k.s.h., kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej,

b.

art. 302 k.s.h., kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej.

Z powyższych definicji jednoznacznie wynika, ze udziały oraz akcje stanowią odpowiednią część kapitału zakładowego spółek kapitałowych (odpowiednio spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej).

3.

Zgodnie z:

a.

art. 3 ust. 1 UFI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,

b.

art. 6 ust. 2 UFI, certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego,

c.

art. 246 ust. 3 UFI, rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji,

d.

art. 249 ust. 1 UFI, likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

4.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, zdaniem Spółki, certyfikaty inwestycyjne, które nabędzie Spółka, nie mogą być klasyfikowane ani jako udziały, ani jako akcje. W szczególności:

a.

Istota certyfikatu inwestycyjnego, która określona jest we wskazanym powyżej art. 6 ust. 2 UFI, jest całkowicie odmienna od udziałów i akcji. W odróżnieniu od udziałów i akcji, certyfikaty inwestycyjne uprawniają ich posiadacza (uczestnika funduszu), do otrzymania określonej kwoty będącej przypadającą na niego częścią wartości majątku funduszu inwestycyjnego. Z perspektywy uczestnika, fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych, a nie formą prowadzenia działalności gospodarczej.

b.

Należy także mieć na uwadze odmienność celu, w jakim nabywa się certyfikaty inwestycyjne od celu nabycia akcji lub udziałów. W tym pierwszym przypadku celem jest inwestowanie środków członka funduszu, w drugim zaś uczestnictwo w zyskach wynikających ze wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego. Konsekwencją tego jest silniejsze powiązanie akcjonariusza / udziałowca ze spółką niż członka funduszu z funduszem, gdzie statut może dopuszczać wykup certyfikatu na każde żądanie uczestnika. Takie rozwiązanie zapewnia uczestnikom możliwość łatwego wyjścia z funduszu i otrzymania należnego im udziału w majątku funduszu.

5.

Odrębne uregulowanie przez ustawodawcę zagadnień dotyczących udziałów / akcji w spółkach kapitałowych oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych wynikające z odmienności w zakresie ich natury prawnej jak i funkcji ekonomicznej jednoznacznie wskazuje, że powyższe pojęcia nie mogą być ze sobą utożsamiane.

6.

Przedstawiona powyżej specyfika inwestycji prowadzonych za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych znalazła odzwierciedlenie w przepisach u.p.d.o.p., Mianowicie, jak wskazano powyżej, przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Należy przy tym stwierdzić, że wprowadzenie do przepisów u.p.d.o.p. art. 12 ust. 1 pkt 4a miało na celu doprecyzowanie brzmienia art. 12 ust. 1 poprzez wyraźne wskazanie, że tego rodzaju dochody są również opodatkowane według zasad ogólnych.

7.

W świetle powyższego oczywistym jest, że przychody z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu nie są traktowane jak przychody (dochody) z udziału w zyskach osób prawnych i nie zostały wymienione w katalogu takich przychodów (dochodów) w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p. Przychody takie stanowią natomiast przychody podatkowe w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w świetle u.p.d.o.p. przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 u.p.d.o.p. i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

* w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 4 lipca 2012 r., znak IPPB5/423-318/12-2/AS, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: "przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 UFI stanowi przychód podlegający opodatkowaniu "na zasadach ogólnych" zgodnie z art. 12 u.p.d.o.p. i tym samym nie stanowi dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p.";

* w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2012 r., znak IPPB5/423- 389/12-2/AS, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: "wypłaty z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w likwidowanym funduszu należy uznać za przychody, o których mowa w art. 12 Ustawy o p.d.o.p. Jednocześnie stwierdzić należy, że przychody z tytułu umorzenia certyfikatów w likwidowanym Funduszu nie stanowią dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 Ustawy o p.d.o.p.".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl