IPPB5/423-480/10-4/MB - Metodologia obliczania wartości firmy w przypadku przejęcia przez spółkę akcyjną przedsiębiorstwa obciążonego długami.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-480/10-4/MB Metodologia obliczania wartości firmy w przypadku przejęcia przez spółkę akcyjną przedsiębiorstwa obciążonego długami.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2010 r. (data wpływu 30 lipca 2010 r.) oraz piśmie z dnia 13 października 2010 r. (data nadania 14 października 2010 r., data wpływu 18 października 2010 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 6 października 2010 r. (data nadania 7 października 2010 r., data odbioru 12 października 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie metodologii obliczania wartości firmy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie metodologii obliczania wartości firmy.

Wniosek został uzupełniony w terminie pismem z dnia 13 października 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2005 r. Spółka Akcyjna oddział w Polsce (dalej; bank, oddział w Polsce) nabył od Sp. z o.o. (dalej: spółka) przedsiębiorstwo w rozumieniu kodeksu cywilnego (sprzedawca i nabywca to podmioty powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: ustawa p.d.o.p.).

Wskutek transakcji doszło do powstania tzw. dodatniej wartości firmy. W związku z transakcją bank przejął długi spółki. Bank nie uwzględnił ich w cenie przedsiębiorstwa, co oznacza, że prócz płatności ceny za nabycie przedsiębiorstwa, bank był zobowiązany również do uiszczenia przejętych zobowiązań spółki już po transakcji zbycia przedsiębiorstwa.

Innymi słowy, strony przy kalkulacji ceny zbycia przedsiębiorstwa obniżyły ją o wartość transferowanych długów. Jednym z tak przejętych długów spółki był dług wynikający z umowy pożyczki zawartej przez spółkę, opisanej poniżej. Przed transakcją zbycia przedsiębiorstwa, spółka zawarła umowę pożyczki. Przekazanie środków nastąpiło za pośrednictwem rachunku bankowego, w tytule przelewu wpisano umowa pożyczki oraz datę zawarcia tej umowy. Zawarcie umowy pożyczki zostało potwierdzone pomiędzy stronami w formie pisemnej po dacie przekazania środków pieniężnych z jej tytułu. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy stronami, celem pożyczki było jej przeznaczenie na prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę. Pomiędzy dniem otrzymania i środków pieniężnych z tytułu pożyczki a dniem wykonania zbycia przedsiębiorstwa spółki, spółka wykorzystywała otrzymane środki w następujący sposób związany z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą m.in. na: - wypłatę wynagrodzeń na rzecz pracowników spółki; - pokrycie kosztów podróży pracowników spółki; - opłaty za pośrednictwo w poszukiwaniu nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej; - uiszczanie kaucji gwarancyjnych dot. najmu powierzchni na prowadzoną działalność gospodarczą; - zakup usług rekrutacyjnych; - zakup usług architektonicznych; - zakup usług notarialnych; - zakup usług marketingowych; - zakup usług tłumaczeniowych; - zakup usług leasingu samochodów dla pracowników spółki.

Pytanie Spółki:

Czy opisany w stanie faktycznym przejęty przez bank dług od spółki powinien pomniejszać aktywa majątkowe, o których mowa w art. 4a pkt 2 ustawy p.d.o.p., a tym samym zwiększać dodatnią wartość firmy, o której mowa w art. 16g ust. 2 ustawy p.d.o.p.

Stanowisko Spółki: Zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy p.d.o.p., wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki.

W myśl art. 4a pkt 2 ustawy p.d.o.p., ilekroć w ustawie jest mowa o składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3 ustawy p.d.o.p.

Zdaniem banku, wartość przejętego długu zmniejsza wartość przejętych składników majątkowych, o których mowa w art. 4a pkt 2 ustawy p.d.o.p. i tym samym zwiększą wartość firmy, o której mowa w art. 16g ust. 2 ustawy p.d.o.p.

Po pierwsze, zdaniem banku, przekazany dług był funkcjonalnie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy.Funkcjonalny oznacza "dotyczący funkcjonowania lub funkcji czegoś w jakimś systemie".

Zatem dług musi posiadać jakąś określoną w funkcję w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W omawianym przypadku dług został przeznaczony na finansowanie tej działalności gospodarczej, a więc pełnił bardzo istotną funkcję dla jej prowadzenia. Można nawet postawić tezę, że determinował prowadzenie tej działalności. Świadczy o tym lista wydatków jakie zostały dokonane przy użyciu środków pieniężnych pochodzących z pożyczki (np. na wypłatę wynagrodzeń na rzecz pracowników, uiszczenie należności za usługi rekrutacyjne świadczone przez podmiot zewnętrzny, usługi marketingowe, architektoniczne, pośrednictwa, leasingu oraz inne wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą szczegółowo wymienione w stanie faktycznym). Przykładowo, wśród listy wydatków nie znalazły się pozycje nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. dokonywane darowizny.

Po drugie, zdaniem banku, długi te "nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3" (art. 4a pkt 2 ustawy p.d.o.p.). Zgodnie z umową zawartą pomiędzy bankiem a spółką przy ustalaniu ceny strony obniżyły ją o przejmowane długi, tzn. długi miały wpływ na jej wysokość. Innymi słowy, kwota należna zbywcy nie została podwyższona o wartość przejętych do spłaty długów zbywcy.

W konsekwencji, cena nie uwzględniła długów, a więc została spełniona przesłanka ze wspomnianego przepisu. Takie rozumienie przepisu art. 4 pkt 2 ustawy p.d.o.p. zostało potwierdzone przez ministra finansów w piśmie z dnia 8 września 2004 r. skierowanym do dyrektorów izb skarbowych (sygn. PB2/MW-068-0234-1121/03). Zgodnie z nim, cena nabycia przedsiębiorstwa wówczas nie uwzględnia długów, gdy jest odpowiednio obniżona o ich wartość (czyli wówczas gdy jest to cena netto) natomiast cena uwzględniająca przejęte zobowiązania to cena brutto (potrącenie z ceny nie jest bowiem równoznaczne z uwzględnieniem długu w cenie). Oznacza to, że w przypadku, gdy cena przedsiębiorstwa została obniżona o wartość długów w tym zobowiązania z tytułu pożyczki przeniesionego na spółkę, należy uznać, że wartość długu nie została uwzględniona w cenie. Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (pismo z dnia 8 maja 2008 r. sygn. IP-PB3-423-269/08-2/MB), w której przedmiotem zapytania były m.in. zobowiązania z tytułu kredytu bankowego. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zastrzeżenie to (z art. 4 pkt 2 ustawy p.d.o.p.) zapobiega sytuacjom, w których przejmowane długi wpływałyby podwójnie na koszty uzyskania przychodów. Dotyczy to takiego przypadku, w którym kwota należna zbywcy podwyższona zostanie o wartość przejętych do spłaty długów zbywcy, jako elementu ceny nabycia (cena nabycia obejmuje wartość tych długów). W tej sytuacji przejęte długi nie mogą ponownie pomniejszać wartości składników majątkowych przy ustalaniu wartości firmy. Natomiast jeżeli na cenę nabycia wpływały przejmowane długi, tj. nie zostały uwzględnione w cenie nabycia (cena nabycia nie obejmuje wartość tych długów), można o wartość długów pomniejszyć aktywa nabytego przedsiębiorstwa zgodnie z art. 4a pkt 2 ww. ustawy." Podsumowując, wartość przejętego długu wynikającego z umowy pożyczki na prowadzenie działalności gospodarczej zmniejsza wartość przejętych składników majątkowych, o których mowa w art. 4a pkt 2 ustawy p.d.o.p. i tym samym zwiększa wartość firmy, o której mowa w art. 16g ust. 2 ustawy p.d.o.p.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl