Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 października 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-430/09-3/DG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2009 r. (data wpływu 29 lipca 2009 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie konieczności składania rocznej deklaracji CIT-8 wraz ze sprawozdaniem finansowym przez oddział zagranicznego przedsiębiorstwa - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2009 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych dotyczące konieczności składania rocznej deklaracji CIT-8 wraz ze sprawozdaniem finansowym przez oddział zagranicznego przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca działa w Polsce jako Oddział angielskiej firmy zagranicznej. Działania Oddziału w Polsce ograniczają się do następujących czynności:

* prowadzenia działań związanych z identyfikacją potencjalnych źródeł zaopatrzenia w Polsce poprzez analizowanie dostępnych ofert dostawców,

* ocenianie i wskazywanie potencjalnych dostawców, którzy spełniają przedstawione przez firmę macierzystą zalecenia i warunki dotyczące m.in. jakości oraz wiarygodności ww. dostawców w zakresie realizacji zobowiązań produkcyjnych, biznesowych oraz finansowych,

* wsparcia firmy macierzystej w trakcie negocjacji dotyczących ceny/wynagrodzenia, bieżącego nadzoru nad procesem realizacji zamówień, kontroli jakości produktów nabywanych przez firmę macierzystą od wybranych dostawców. Zatem działania Oddziału ograniczają się wyłącznie do znalezienia dostawców, dokonanie ich selekcji wg wytycznych otrzymanych od firmy macierzystej oraz wsparcia w trakcie negocjacji. Oddział ani jego pracownicy nie są upoważnieni do zawierania jakichkolwiek umów w imieniu firmy macierzystej oddziału, ani dokonywania czynności, które mogłyby faktycznie oznaczać zawarcie umowy czy negocjowanie warunków umowy. Umowy bezpośrednio zawierane są przez firmę macierzystą w Wielkiej Brytanii.

Na podstawie art. 5 ust. 4 umowy polsko-angielskiej działalność prowadzona w Polsce ma charakter pomocniczo - przygotowawczy nie powoduje powstania zakładu na terenie Polski. W związku z tym dochód osiągany na terytorium Polski podlega opodatkowaniu wyłącznie w Wielkiej Brytanii, zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy polsko-angielskiej. Takie stanowisko zostało potwierdzone Postanowieniem Ministra Finansów z dnia 17/12/2007 numer sprawy DD7/033/135/ZDA/07/MB7-8639.

Oddział został zarejestrowany jako polski podatnik VAT. Oddział dokonuje zakupów usług na prowadzenie bieżącej obsługi biura takich jak: wynajem biura, telefony usługi księgowe, artykuły biurowe itp.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Oddział wnosi o interpretacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego o występującym obowiązku składania rocznej deklaracji CIT-8 wraz ze sprawozdaniem finansowym za dany rok obrotowy.

2.

Oddział wnosi o interpretacje w zakresie stosowania przepisów ustawy o VAT dotyczącej możliwości odliczenia podatku VAT od faktur zakupowych i żądania zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, tj. pytanie oznaczone nr 1.

W części dotyczącej podatku od towarów i usług, tj. pytanie oznaczone nr 2 wydana zostanie odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawcy Oddział ma obowiązek składania rocznych deklaracji podatkowych CIT-8 wraz ze sprawozdaniem finansowym za dany rok na podstawie art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pomimo opodatkowania całości dochodów w Wielkiej Brytanii i nie uznania jednostki jako zakład w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Podmioty zagraniczne, uzyskujące dochody na terytorium Polski zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) podlegają opodatkowaniu polskim podatkiem dochodowym od osób prawnych w zakresie tych dochodów. W przypadku podatników będących nierezydentami opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej ograniczone jest (zgodnie z art. 7 umowy o unikaniu podwójnego podatkowania) do dochodu, który można przyporządkować utrzymywanemu przez dany podmiot na terytorium Polski zakładowi. Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. Nr 250, poz. 1840) zakładem jest stała placówka, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. W ust. 4 tego artykułu wymienione zostały jednak przypadki, w których, mimo istnienia stałej placówki w Polsce, zakład nie powstanie. Na podstawie art. 5 ust. 4 nie stanowią zakładu:

a.

użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostawy dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;

b.

utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania;

c.

utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo;

d.

utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;

e.

utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym;

f.

utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu łącznego prowadzenia którychkolwiek rodzajów działalności, o których mowa w punktach od a) do e) niniejszego ustępu, pod warunkiem jednak, że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

Zgodnie z tym przepisem zakład nie powstanie, jeżeli placówka utrzymywana przez przedsiębiorstwo wykonuje jedną z działalności wymienionych w powyższym przepisie lub działalność podobną, o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym wyłącznie na rzecz tego przedsiębiorstwa. Zatem stała placówka utrzymywana wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym nie stanowi zakładu. Zastosowanie wyłączenia warunkuje:

* przygotowawczy lub pomocniczy charakter działalności oraz

* prowadzenie działalności "dla przedsiębiorstwa".

Czynności przygotowawcze poprzedzają wykonanie czynności podstawowej, natomiast czynności pomocnicze jej towarzyszą lub po niej następują. Muszą one różnić się od czynności podstawowej.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca działa w Polsce jako oddział angielskiej firmy zagranicznej. Działania Oddziału ograniczają się wyłącznie do znalezienia dostawców, dokonania ich selekcji według wytycznych otrzymanych od firmy macierzystej oraz wsparcia w trakcie negocjacji. Należy zatem potwierdzić, iż działalność oddziału ma charakter pomocniczo - przygotowawczy i nie powoduje powstania zakładu na terenie Polski zgodnie z art. 5 ust. 4 umowy polsko-angielskiej.

W tym stanie rzeczy należy uznać, iż brak jest podstaw prawnych do przyjęcia, iż oddział prowadzący w Polsce działalność pomocniczo - przygotowawczą, który opodatkowuje całość dochodów w Wielkiej Brytanii, ma obowiązek składania rocznej deklaracji CIT-8 oraz rocznego sprawozdania finansowego. W powyższym zakresie należy uznać stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia opisanego w przedstawionym stanie faktycznym.

Na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), która zmieniała treść art. 14f § 1 ustawy - Ordynacja Podatkowa od dnia 20 września 2008 r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Oznacza to, że wszystkie wnioski, które wpływają do organów od wymienionej daty podlegają opłacie w wysokości 40 zł Z uwagi na fakt, iż Strona opłaciła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w dniu 28 lipca 2009 r. różnica w kwocie 35 zł zostanie zwrócona na nr konta bankowego podany przez Spółkę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl