Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 1 października 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-425/09-2/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2009 r. (data wpływu 28 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania "u źródła" płatności na rzecz brytyjskiego rezydenta podatkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania "u źródła" płatności na rzecz brytyjskiego rezydenta podatkowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

17 grudnia 2004 r. Spółka zawarła umowę ze Spółką z Wielkiej Brytanii, na podstawie której na rzecz Spółki świadczone są szeroko rozumiane usługi wsparcia oraz doradztwa z zakresu marketingu, HR, PR, finansów i kwestii prawnych, planowania biznesowego oraz usługi w obrębie IT. Z tytułu powyższych usług Spółka uiszcza corocznie wynagrodzenie (tzw. service fee) na rzecz Spółki z Wielkiej Brytanii. Spółka z Wielkiej Brytanii nie prowadzi na terytorium Polaki działalności poprzez zakład w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1976 r. oraz Konwencji do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 2006 r. (tj. m.in. poprzez stałą placówkę taką jak oddział, miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę czy warsztat).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka na obowiązek potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z dokonywaniem płatności na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii w wyniku realizacji postanowień zawartych w umowie z 17 grudnia 2004 r. o świadczenie usług wsparcia i doradztwa z zakresu marketingu, HR, PR, finansów i kwestii prawnych, planowania biznesowego oraz usługi w obrębie IT.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., zwanej "u.p.d.o.p.") należności wypłacane przez polskie podmioty spółkom zagranicznym z tytułu otrzymywanych świadczeń o charakterze niematerialnym podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła. Jako świadczenia niematerialne u.p.d.o.p. wymienia usługi doradcze, księgowe, badania rynku, prawne, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Biorąc pod uwagę zakres usług, które świadczone są przez Spółkę Brytyjską na podstawie umowy z 12 grudnia 2004 r. tj. usługi wsparcia oraz doradztwa z zakresu marketingu, HR, PR, finansów i kwestii prawnych, planowania biznesowego oraz usługi w obrębie IT, przynajmniej część z tych świadczeń niewątpliwie mieści się we wskazanym powyżej katalogu. Oznacza to, iż wypłacane przez Spółkę do Spółki z Wielkiej Brytanii wynagrodzenie może być traktowane jako, co do zasady, podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w Polsce. Podstawowa stawka podatku wskazana w u.p.d.o.p. wynosi 20%.

Jednakże, aby zdecydować o faktycznym opodatkowaniu w Polsce omawianych wynagrodzeń za usługi wsparcia wypłacanych do Spółki brytyjskiej należy uwzględnić regulacje polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a Wielką Brytanią z 16 grudnia 1976 r., Konwencji z 20 lipca 2006 r. do ww. umowy). Zgodnie z postanowieniami tejże umowy, opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają wyłącznie wypłacane za granicę dywidendy, odsetki i należności licencyjne. Niewątpliwie omawiana kategoria wynagrodzenia nie stanowi ani odsetek, ani dywidendy. Należności licencyjne zostały natomiast zdefiniowane w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania jako wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego (włącznie z filmami dla kin oraz filmami lub taśmami transmitowanymi w radiu i telewizji), wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje związane z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).

Polsko-brytyjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zarówno w brzmieniu obowiązującym do końca roku 2006 jak i od początku roku 2007 nie wymieniała / nie wymienia wśród należności licencyjnych wynagrodzenia z tytułu wykonywania na rzecz zagranicznego kontrahenta świadczeń niematerialnych, w szczególności usług wsparcia oraz doradztwa z zakresu marketingu, PR, HR, finansów i kwestii prawnych, planowania biznesowego oraz usług w obrębie IT.

W związku z powyższym wynagrodzenie z tytułu świadczonych za granicą usług powinno być zaklasyfikowane, w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jako zyski z przedsiębiorstw. Te z kolei podlegają opodatkowaniu w tym państwie, w którym przedsiębiorstwo osiągające takie przychody ma siedzibę - tj. w Wielkiej Brytanii. Wobec powyższego, wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę do Spółki z Wielkiej Brytanii nie powinno, w świetle regulacji umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w Polsce.

Należy jednakże zauważyć, iż preferencyjne traktowanie powyższych płatności wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (tj. niepobranie podatku, może zostać zastosowane wyłącznie wtedy, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji zagranicznego kontrahenta. W przeciwnym przypadku zastosowanie może mieć standardowa 20% stawka podatku.

Ponieważ Spółka posiada certyfikat rezydencji Spółki z Wielkiej Brytanii, dlatego też nie jest zobowiązana do potrącania zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z dokonywaniem płatności na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii w wyniku realizacji postanowień zawartych w umowie z 17 grudnia 2004 r. o świadczenie usług wsparcia i doradztwa oraz doradztwa z zakresu marketingu, HR, PR, finansów i kwestii prawnych, planowania biznesowego oraz usług w obrębie IT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl