IPPB5/423-295/09-2/AM - Zasady amortyzacji autorskich praw majątkowych do projektu koncepcyjnego, projektów budowlanych oraz dokumentacji budowlanej dotyczących budowy budynku biurowego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-295/09-2/AM Zasady amortyzacji autorskich praw majątkowych do projektu koncepcyjnego, projektów budowlanych oraz dokumentacji budowlanej dotyczących budowy budynku biurowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2009 r. (data wpływu 29 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji majątkowego prawa autorskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie amortyzacji majątkowego prawa autorskiego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest firmą prowadzącą działalność w sektorze nieruchomości, polegającej m.in. na budowaniu, wynajmowaniu i zarządzaniu nieruchomościami. Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 16 listopada 2007 r. Spółka nabyła:

*

prawo użytkowania wieczystego gruntu,

*

prawo własności gruntu,

*

prawo do dokumentacji projektowej, w tym majątkowe prawa autorskie.

Na mocy umowy na Wnioskodawcę zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do projektu koncepcyjnego, projektów budowlanych, projektów przetargowych oraz dokumentacji i dokumentów budowlanych i przetargowych dotyczących budowy budynku biurowego oraz wodociągu, a także wszelkiej innej dokumentacji, w tym wykonanych wizualizacji (zwanych dalej Pracami). Przeniesienie autorskich praw majątkowych ma zastosowanie na następujących polach eksploatacji na terenie Polski i poza jej granicami: utrwalanie, zwielokrotnianie, digitalizacja oraz wizualizacja Prac, wprowadzanie Prac do sieci informatycznych, rozpowszechnianie Prac, wprowadzanie do obrotu egzemplarzy Prac, wykorzystywanie Prac na potrzeby prowadzenia prac remontowych, wykorzystywanie Prac w celu budowy i rozbudowy Budynku Biurowego oraz Wodociągu, wykorzystywanie prac w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych. Z dniem podpisania umowy Wnioskodawca nabył również prawa własności nośników, na których Prace zostały utrwalone.

Nabyte prawa majątkowe zostały wykorzystane na potrzeby działalności Spółki poprzez wykorzystanie ich do budowy budynku biurowego stanowiącego środek trwały Wnioskodawcy (przekazany do używania w 2009 r.) przeznaczony pod wynajem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nabyte majątkowe prawo autorskie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne ustalone zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. w okresie 24 miesięcy zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p.)..

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej, najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1.

wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),

2.

plastyczne,

3.

fotograficzne,

4.

lutnicze,

5.

wzornictwa przemysłowego,

6.

architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,

7.

muzyczne i słowno-muzyczne,

8.

sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,

9.

audiowizualne (w tym filmowe).

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. W myśl art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, majątkowymi prawami autorskimi są prawa do korzystania z utworu oraz prawo do rozpowszechniania utworem na różnych polach eksploatacji.

Ponadto, zgodnie z art. 41 przejście autorskich praw majątkowych na inną osobę następuje w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. W tym przypadku, przejście praw nastąpiło na podstawie umowy. Zapis art. 61 ustawy o prawie autorskim mówi, że jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno - urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy. W tym przypadku nabyte prawo majątkowe zastosowano do budowy Budynku Biurowego stanowiącego środek trwały Wnioskodawcy. Stosując powyższe przepisy Spółka prawnie skutecznie nabyła autorskie prawa majątkowe, które zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji. Zdaniem Spółki, wartość określona w umowie stanowi wartość początkową autorskiego prawa majątkowego zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 jako wartość niematerialna i prawna i zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 1 powinna być amortyzowana przez okres 24 m-cy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W myśl art. 15 ust. 6 kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Przepis art. 16b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodu. Jak stanowi art. 16b ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 ww. ustawy odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość prowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Z przytoczonego wyżej przepisu art. 16h ust. 1 pkt 1 ww. ustawy wynika, że Podatnik by móc dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nabytego majątkowego prawa autorskiego, musi ustalić jego wartość początkową. Stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Z kolei ust. 3 tego artykułu stanowi, iż za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Jak stanowi art. 16m ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 16ł ust. 1-3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż: od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1.

wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),

2.

plastyczne,

3.

fotograficzne,

4.

lutnicze,

5.

wzornictwa przemysłowego,

6.

architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,

7.

muzyczne i słowno-muzyczne,

8.

sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,

9.

audiowizualne (w tym filmowe).

W myśl art. 17 ww. ustawy jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej to zgodnie z art. 41. 1. 1) autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca jest firmą prowadzącą działalność w sektorze nieruchomości, polegającej m.in. na budowaniu, wynajmowaniu i zarządzaniu nieruchomościami. Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 16 listopada 2007 r. Spółka nabyła:

*

prawo użytkowania wieczystego gruntu,

*

prawo własności gruntu,

*

prawo do dokumentacji projektowej, w tym majątkowe prawa autorskie.

Na mocy umowy na Wnioskodawcę zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe do projektu koncepcyjnego, projektów budowlanych, projektów przetargowych oraz dokumentacji i dokumentów budowlanych i przetargowych dotyczących budowy budynku biurowego oraz wodociągu, a także wszelkiej innej dokumentacji, w tym wykonanych wizualizacji (zwanych dalej Pracami). Przeniesienie autorskich praw majątkowych ma zastosowanie na następujących polach eksploatacji na terenie Polski i poza jej granicami: utrwalanie, zwielokrotnianie, digitalizacja oraz wizualizacja Prac, wprowadzanie Prac do sieci informatycznych, rozpowszechnianie Prac, wprowadzanie do obrotu egzemplarzy Prac, wykorzystywanie Prac na potrzeby prowadzenia prac remontowych, wykorzystywanie Prac w celu budowy i rozbudowy Budynku Biurowego oraz Wodociągu, wykorzystywanie prac w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych. Z dniem podpisania umowy Wnioskodawca nabył również prawa własności nośników, na których Prace zostały utrwalone.

Nabyte prawa majątkowe zostały wykorzystane na potrzeby działalności Spółki poprzez wykorzystanie ich do budowy budynku biurowego stanowiącego środek trwały Wnioskodawcy (przekazany do używania w 2009 r.) przeznaczony pod wynajem.

Podsumowując, Wnioskodawca na podstawie umowy o przeniesieniu nabył majątkowe prawa autorskie, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie ich używania dłuższym niż rok. Nabyte prawa majątkowe zostały wykorzystane na potrzeby działalności Spółki.

W związku z powyższym należy stanowisko Wnioskodawcy, iż nabyte majątkowe prawo autorskie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne ustalone zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 4 o wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 w okresie 24 miesięcy zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl