IPPB5/423-11/14-3/IŚ - Określenie skutków z tytułu uzyskania przez spółkę luksemburską przychodów w wyniku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją funduszu, w tym braku obowiązków płatnika do poboru i zapłaty podatku dochodowego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 3 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-11/14-3/IŚ Określenie skutków z tytułu uzyskania przez spółkę luksemburską przychodów w wyniku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją funduszu, w tym braku obowiązków płatnika do poboru i zapłaty podatku dochodowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 grudnia 2013 r. (data wpływu 7 stycznia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 marca 2014 r. (data wpływu 14 marca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków z tytułu uzyskania przez spółkę luksemburską przychodów w wyniku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją funduszu, w tym braku obowiązków płatnika do poboru i zapłaty podatku dochodowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków z tytułu uzyskania przez spółkę luksemburską przychodów w wyniku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją funduszu, w tym braku obowiązków płatnika do poboru i zapłaty podatku dochodowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym z siedzibą na terytorium Polski (dalej "Fundusz" lub "Wnioskodawca") działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (dalej: "UFI"). Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu UFI.

Spółka utworzona zgodnie z prawem luksemburskim określana jako "Société #224; responsabilité limitée" (dalej: "Spółka") jest uczestnikiem Funduszu. Spółka posiada siedzibę na terytorium Luksemburga i jest rezydentem podatkowym Luksemburga. Spółka nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku (dalej: "UPO").

Spółka posiada oraz zamierza objąć kolejne certyfikaty inwestycyjne Funduszu (dalej również: "certyfikaty").

W przyszłości możliwym jest, aby Spółka uzyskała przychody z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ust. 1 UFI

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz w związku z likwidacją Funduszu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z. art. 12 u.p.d.o.p. i nie stanowi tym samym dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p.

2. Czy przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz w związku z likwidacją Funduszu stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO.

3. Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu umorzenia certyfikatów związku z likwidacją Funduszu, będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiąganego przez Spółkę.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Przychód Spółki z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.; dalej: u.p.d.o.p.) i nie stanowi tym samym dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 UFI, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Ponadto, w myśl art. 249 ust. 1 UFI likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu, umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

Umorzenie certyfikatów inwestycyjnych przy likwidacji funduszu inwestycyjnego polega zatem na wypłacie uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów.

W opinii Wnioskodawcy, przychód osiągnięty przez Spółkę z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu, w świetle u.p.d.o.p. stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W szczególności, zdaniem Funduszu, przychód z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu nie stanowi przychodu (dochodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych określonego w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p.

W art. 12 u.p.d.o.p. zostały sformułowane "ogólne zasady" opodatkowania przychodu. Natomiast art. 10 u.p.d.o.p. reguluje szczególną kategorię przychodów wyłączoną spocd reżimu art. 12, którą stanowią dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych. W oparciu o przepis art. 12 przychód należy określić jako wszelkie trwałe, bezzwrotne definitywne przysporzenie majątkowe podatnika. W art. 12 u.p.d.o.p. zawarto jedynie przykładowy, otwarty katalog kategorii, które zaliczane są do przychodu podatkowego. Tym samym art. 12 obejmuje swoim zakresem również te kategorie przychodów, które nie zostały w nim wymienione expressis verbis.

W związku z powyższym należy przyjąć, że w kategorii przychodu opodatkowanego na "zasadach ogólnych", tj. zgodnie z art. 12 u.p.d.o.p., mieszczą się wszelkie przysporzenia w majątku podatnika, które nie zostały wyraźnie zaliczone do kategorii wymienionych w innych przepisach ustawy.

Stosownie do art. 10 u.p.d.o.p. dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji). Z redakcji art. 10 u.p.d.o.p. jasno wynika, że dochód (przychód) opodatkowany na podstawie tego przepisu wiąże się z posiadaniem udziałów (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni) albo akcji (w spółce akcyjnej).

Rozstrzygnięcie, czy przychód powstały w wyniku zdarzenia przedstawionego przez Wnioskodawcę należy traktować jako przychód z art. 10 UPOOP, czy też zgodnie z "zasadami ogólnymi" w oparciu o art. 12 tejże ustawy, wymaga wyjaśnienia, czy certyfikaty inwestycyjne w zamkniętym funduszu inwestycyjnym można traktować w sposób tożsamy do udziałów i akcji w spółkach kapitałowych lub w spółdzielni.

Ustawy podatkowe nie zawierają definicji takich terminów jak "certyfikaty inwestycyjne", "akcje", "udziały" lub "papiery wartościowe". W związku z tym, pojęcia te należy interpretować zgodnie ze znaczeniem nadanym im w ustawach niepodatkowych.

Zgodnie z definicją pojęcia "papiery wartościowe" zamieszczoną w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Z 2005 r. Nr 183, poz. 1538), odesłanie do której znajduje się w art. 2 pkt 34 UFI, mianem papierów wartościowych określa się: "akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego".

Z przytoczonej regulacji wynika, że certyfikaty inwestycyjne nie są akcjami, gdyż zostały w tym przepisie wymienione osobno.

W świetle art. 6 ust. 2 UFI "certyfikaty inwestycyjne" są papierami wartościowymi, które reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego.

Użycie przez ustawodawcę w ustawie o UFI terminu "certyfikaty inwestycyjne miało na celu odróżnienie tego instrumentu partycypacji uczestnika w dochodzie bądź majątku osoby prawnej (w tym przypadku funduszu inwestycyjnego), od akcji udziałów - terminów stosowanych w przepisach dotyczących spółek kapitałowych oraz spółdzielni.

W świetle przepisów k.s.h. udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza określoną i posiadającą pewną wartość pieniężną, część (ułamek) kapitału zakładowego, z którego wynika ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce.

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 1881, poz. 1848) posługuje się terminem udział na określenie kapitału, do którego wniesienia jest obowiązany członek spółdzielni i który to udział podlega ewentualnej wypłacie przy ustaniu członkostwa w spółdzielni.

Pod pojęciem "akcji" należy rozumieć emitowany przez spółkę akcyjną papier wartościowy, w którym zostało inkorporowane podmiotowe prawo udziałowe w spółce przysługujące akcjonariuszowi w zamian za wniesienie do spółki wkładu na pokrycie określonej części kapitału zakładowego.

Udziały i akcje, oprócz uprawnień o charakterze majątkowym, reprezentują również, co do zasady, szerokie uprawnienia korporacyjne (np. prawo uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników/akcjonariuszy, prawo do głosowania, prawo zaskarżania uchwał, prawo kontroli). Uprawnienia o charakterze korporacyjnym jakie przysługują wspólnikom i akcjonariuszom, umożliwiają im, co do zasady, aktywny wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki.

Konstrukcja certyfikatu inwestycyjnego natomiast została dostosowana do szczególnego celu funduszu inwestycyjnego, jakim jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych otrzymanych od uczestników funduszu. Podstawowym uprawnieniem inkorporowanym w certyfikatach inwestycyjnych jest prawo do udziału w aktywach netto lub dochodzie funduszu w proporcji własnego wkładu do całości wpłat wszystkich inwestorów do funduszu. Stosunek prawny łączący uczestników z funduszem nie przypomina stosunku korporacyjnego jaki występuje między wspólnikiem a spółką. Jednocześnie sposób zbycia certyfikatów inwestycyjnych jest znacznie prostszy i szybszy niż wyjście ze spółki kapitałowej, gdzie w takim przypadku (w sytuacji braku nabywcy chętnego odkupić udziały lub akcje) powinno nastąpić obniżenie kapitału zakładowego.

W konsekwencji, pozycja wspólnika i akcjonariusza w spółce różni się od pozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego. W kontekście art. 139 UFI pozycja uczestnika funduszu jest determinowana przez charakter działalności funduszu inwestycyjnego. Uczestnik funduszu, udostępniając funduszowi własne środki, nabywa tytuł uczestnictwa będący potwierdzeniem udziału w aktywach netto funduszu.

Wobec ewidentnych różnic pomiędzy certyfikatami inwestycyjnymi a udziałami i akcjami, jakąkolwiek próbę zastosowania przepisów art. 10 u.p.d.o.p. dotyczących dochodów (przychodów) z udziałów i akcji osób prawnych do przychodów z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych należy ocenić negatywnie. W rezultacie, przychód Spółki z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu należy traktować jako przychód z art. 12 u.p.d.o.p.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie także w przepisach u.p.d.o.p. dotyczących opodatkowania uczestników funduszy inwestycyjnych. Zagadnienie to zostało uregulowane poprzez znowelizowanie od 1 stycznia 2001 r. treści art. 10, art. 12 oraz art. 16 u.p.d.o.p. W art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p. zostało wprowadzone sformułowanie, że przepis ten należy stosować z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b. Natomiast zgodnie z pkt 4a dodanym do art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p., przychodami uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Charakter wypłaty dochodów funduszu bez umorzenia certyfikatów inwestycyjnych jest najbardziej zbliżony, spośród innych dochodów uczestników funduszy inwestycyjnych, do dywidendy otrzymywanej przez wspólników i akcjonariuszy spółek kapitałowych. Jeżeli zatem ustawodawca wyraźnie wyłączył tę kategorię przychodu spod regulacji ujętej w art. 10 u.p.d.o.p., to należy przyjąć, że wykupienie lub umorzenie przez fundusz certyfikatów inwestycyjnych tym bardziej nie powinno zostać zaliczone do tej samej kategorii przychodów, co przychody (dochody) uzyskane udziału lub akcji.

Z kolei w świetle art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. w brzmieniu nadanym mu od 1 stycznia 2001 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych oraz certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych, a także z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że intencją ustawodawcy było ustalenie przychodów uczestników funduszy inwestycyjnych zgodnie z zasadami ogólnymi. Powyższa konstatacja dotyczy także przychodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz w związku z likwidacją Funduszu.

W świetle powyższego, przychód z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 12 u.p.d.o.p. i nie stanowi dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o u.p.d.o.p.

Powyższy pogląd został potwierdzony w interpretacjach prawa podatkowego, m.in.:

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie na wniosek Spółki sygn. IPPB5/423-690/13-4/KS z dnia 20 listopada 2013 r.;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-1089/12-4/IŚ z dnia 11 stycznia 2013 r., gdzie organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: "Przychód Spółki z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.; dalej: "u.p.d.o.p.") i nie stanowi tym samym dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p.";

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB3/423-937/09-2/PD z dnia 5 marca 2010 r., gdzie organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: "wypłaty z tytułu likwidacji Funduszu nie stanowią przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych";

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB3/423-566/09-2/PD z dnia 19 listopada 2009 r., gdzie organ podatkowy potwierdził, że opodatkowanie przychodu Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu powinno nastąpić na podstawie art. 12 u.p.d.o.p.;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-49/08-2/IŚ z dnia 15 grudnia 2008 r., zgodnie z którą "obowiązek podatkowy dla uczestników funduszu inwestycyjnego z tytułu podatku dochodowego może powstać na skutek:

o odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa,

o umorzenia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w przypadki likwidacji funduszu inwestycyjnego,

o otrzymania dochodów, w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów uczestnikom bez odkupywania jednostek uczestnictwa lut wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatki dochodowym od osób prawnych).

Dla uczestników funduszu będących osobami prawnymi wszystkie te dochody są opodatkowane na zasadach ogólnych".

Ad. 2

Przychód osiągnięty przez Spółkę z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu podlega na mocy Konwencji między Rzeczapospolitą Polska a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527 z późn. zm., dalej: "UPO") opodatkowaniu wyłącznie w Luksemburgu i nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p., Spółka może podlegać w Polsce opodatkowaniu wyłącznie od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Równocześnie zakres dochodów Spółki, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce określony jest w UPO. Ustalenie zakresu dochodów jakie mogą podlegać opodatkowaniu w poszczególnych państwach - stronach UPO, wymaga prawidłowej kwalifikacji uzyskanego przez Spółkę dochodu do odpowiedniej kategorii określonej w UPO.

Regulacja zawada w UPO nie wskazuje wprost, w jaki sposób należy klasyfikować wypłaty z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz w związku z likwidacją Funduszu.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, iż:

* przychód Spółki z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu stanowi przychód opodatkowany na zasadach ogólnych a nie dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, orazUPO nie zawiera żadnych specyficznych postanowień odnośnie klasyfikacji takiego przychodu (w szczególności jako przychód nie będący przychodem z udziału w zyskach osób prawnych nie jest on ujęty w definicji dywidend określonej w art. 10 ust. 5 UPO)

* przedmiotowy przychód powinien zostać zakwalifikowany jako przychód, o którym mowa w art. 7 (zyski przedsiębiorstw), art. 13 ust. 5 (zyski z przeniesienia własności majątku) lub ewentualnie 22 UPO (inne dochody).

Biorąc pod uwagę treść wskazanych powyżej przepisów, oraz w związku z okolicznością, iż Spółka nie posiada w Polsce zakładu w rozumieniu UPO należy uznać, że w każdym z tych przypadków zyski osiągnięte przez Spółkę z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz są opodatkowane wyłącznie na terytorium Luksemburga.

Powyższy pogląd został potwierdzony w interpretacjach prawa podatkowego, m.in.:

* w interpretacji indywidualnej wydanej na wniosek Spółki sygn IPPB5/423-690/13-4/KS z dnia 20 listopada 2013 r.,zgodnie z którą w przedstawionym stanie faktycznym znajdzie zastosowanie art. 7 lub art. 13 ust. 5 lub art. 22 UPO;

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-1089/12-4/IŚ z dnia 11 stycznia 2013 r., gdzie organ podatkowy stwierdził, iż: "Przychód osiągnięty przez Spółkę z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu podlega na mocy UPO opodatkowaniu wyłącznie w Holandii i nie podlega opodatkowaniu w Polsce";

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-482/10-2/AJ z dnia 12 października 2010 r., gdzie organ podatkowy stwierdził, iż: dochody Wnioskodawcy uzyskane w wyniku likwidacji funduszu jako uzyskane bez zbycia certyfikatów inwestycyjnych - będą opodatkowane wyłącznie w Republice Cypru, czyli państwie siedziby spółki prowadzącej przedsiębiorstwo na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 lit. f UPO (polsko-cypryjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania - przyp. Wnioskodawcy). W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy (...) zgodnie z którym (...) przychód uzyskany w wyniku likwidacji Funduszu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu w Polsce - należy uznać za prawidłowe";

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-564/10-2/AJ z dnia 5 listopada 2010 r., gdzie organ podatkowy stwierdził, iż: dochody Wnioskodawcy uzyskane w wyniku likwidacji funduszu jako uzyskane bez zbycia certyfikatów inwestycyjnych - będą opodatkowane wyłącznie w Republice Cypru, czyli państwie siedziby spółki prowadzącej przedsiębiorstwo na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 lit. f UPO (polsko-cypryjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania - przyp. Wnioskodawcy)";

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB3/423-564/09-2/PD z dnia 19 listopada 2009 r., gdzie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że " (...) (1) przychód z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją funduszu w świetle u.p.d.o.p. stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych i (2) przychód ten nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UFO" (polsko-holenderskiej - przyp. Wnioskodawcy);

* w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-31/12-2/AM z dnia 22 marca 2012 r., w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym na podstawie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku przychód otrzymany w związku z likwidacją funduszu i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, lecz w państwie rezydencji podatkowej osiągającego ten przychód".

Podkreślić należy, iż wskazana powyżej pierwsza interpretacja dotyczyła polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a kolejne-umowy polsko-cypryjskiej. Dlatego też, w związku z analogicznym brzmieniem odpowiednich artykułów polsko-holenderskiej UPO, w opinii Wnioskodawcy, stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie może być przywołane również i w niniejszej sprawie.

Ad. 3

Wnioskodawca jako podmiot dokonujący wypłat na rzecz Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu nie będzie zobowiązany do poboru i wpłaty podatku od przychodu uzyskanego przez Spółkę.

Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p., osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

W myśl art. 22 ust. 1 u.p.d.o.p., podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Ponadto, zgodnie z art. 22a u.p.d.o.p., przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy przedstawionym w pkt 1, przychód osiągany przez Spółkę z tytułu umorzenia certyfikatów przez Fundusz stanowi w świetle u.p.d.o.p. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w pkt 2, powyższy przychód nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce na gruncie UPO.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, że w analizowanej sytuacji nie będzie żadnych podstaw do zastosowania art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. i w konsekwencji Fundusz, jako podmiot dokonujący wypłat na rzecz Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów nie będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku od przychodu uzyskiwanego przez Spółkę.

Pogląd ten został potwierdzony w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-564/10-2/AJ z dnia 6 listopada 2010 r., gdzie organ podatkowy stwierdził, iż "stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym ze względu na fakt, iż przychody Spółki z tytułu likwidacji Funduszu stanowią przychody w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to zgodnie z art. 7 ust. 1 lub art. 13 ust. 4 Konwencji, przychody te nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji Fundusz nie będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła od wypłat z tego tytułu - należy uznać za prawidłowe".

Pomimo, iż cytowana interpretacja dotyczyła polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na analogiczne brzmienie regulacji zawartej w polsko-luksemburskiej UPO, stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie może zostać przywołane również i w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że przy analogicznym stanie faktycznym Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził stanowisko wnioskodawcy, tj. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB5/423-1089/12-4/IŚ z dnia 11 stycznia 2013 r.,gdzie organ podatkowy stwierdził, iż: "Wnioskodawca jako podmiot dokonujący wypłat na rzecz Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu nie będzie zobowiązany do poboru wpłaty podatku od przychodu uzyskanego przez Spółkę".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tytułem wyjaśnienia dodać należy, że na powyższą konkluzję nie wpływa w żaden sposób Protokół zmieniający Konwencję polsko-luksemburską, który wszedł w życie 25 lipca 2013 r. (oświadczenie rządowe z dnia 2 sierpnia 2013 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 965) a którego postanowienia mają zastosowanie:

* w odniesieniu do podatków u źródła, do dochodu osiąganego w pierwszym dniu, lub po tym dniu, drugiego miesiąca następującego po dacie, w której ten Protokół wszedł w życie;

* w odniesieniu do pozostałych podatków od dochodu oraz podatków od majątku, do podatków pobieranych za jakikolwiek rok rozpoczynający się w dniu 1 stycznia lub po tym dniu, w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym ten Protokół wszedł w życie.

Protokół ten nie wprowadził bowiem do Konwencji na tyle istotnych zmian, które rzutowałyby na ocenę stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślenia również wymaga, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacja podatkowa - a zatem wywierają skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Z uwagi na powyższe niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy, jako występującego z wnioskiem, nie chroni natomiast innych podmiotów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl