IPPB4/4511-377/16-3/AK, PIT w zakresie obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C. - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB4/4511-377/16-3/AK - PIT w zakresie obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 30 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/4511-377/16-3/AK PIT w zakresie obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2016 r. (data wpływu 24 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

R. Sp. z o.o. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) jest podmiotem z branży energetycznej, którego aktywność gospodarcza obejmuje poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie gazu ziemnego. Działalność ta prowadzona jest na podstawie koncesji wydawanych w oparciu o przepisy ustawy - Prawo Geologiczne i Górnicze przez ministra właściwego do spraw środowiska. Koncesja szczegółowo określa granice obszaru, na którym mogą być prowadzone przewidziane nią prace.

W tym celu, Spółka dokonuje w pierwszej kolejności oceny dostępnych danych geologicznych, ich przetworzenia przy wykorzystaniu zaawansowanych metod analitycznych i komputerowej obróbki oraz pozyskuje nowe aktualne dane geologiczne poprzez prowadzenie prac poszukiwawczych (głównie prac sejsmicznych). W ten sposób Spółka identyfikuje najbardziej prawdopodobne miejsca znajdowania się pokładów gazu na obszarze koncesji, a następnie pozyskuje nieruchomości, na których może zlokalizować urządzenia wiertnicze w celu penetracji prawdopodobnych pokładów podziemnych gazu i oszacowania możliwości ich ekonomicznego wydobycia. W przypadku powodzenia prac rozpoznawczych (wiertniczych), potwierdzonych wielokrotnymi próbami oraz testami złożowymi, na nieruchomości w obrębie odwiertu znajdującego się na powierzchni instalowane są urządzenia do wydobycia, uzdatniania oraz przesyłu gazu ziemnego do ogólnej sieci gazowej.

W niniejszym stanie faktycznym Spółka posiada koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze "R.", Dotychczasowe prace analityczne oraz badania sejsmiczne na części obszaru objętego przedmiotową koncesją wykazały potencjał występowania złóż gazu ziemnego. W celu potwierdzenia otrzymanych wyników badań Spółka zawarła w dniu 23 kwietnia 2013 r. porozumienie z właścicielami nieruchomości składającej się z działki gruntu Nr 985/2 położonej w S., gmina R. ("Nieruchomość"), uprawniające do korzystania z niej na potrzeby wykonania odwiertów rozpoznawczych i ustanowienia obszaru górniczego oraz wybudowania i utrzymywania obiektów i instalacji związanych z zagospodarowaniem i eksploatacją złoża. Porozumienie zobowiązywało dodatkowo właścicieli do ustanowienia w terminie 14 dni od jego zawarcia w formie aktu notarialnego ograniczonego prawa rzeczowego użytkowania oraz służebności przesyłu na Nieruchomości na rzecz Spółki w celach opisanych powyżej.

Porozumienie określało, że z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego użytkowania Nieruchomości Spółka zobowiązana była zapłacić właścicielom Nieruchomości jednorazowe wynagrodzenie w łącznej wysokości 75.000 PLN, z tytułu zaś ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego Nieruchomości Spółka zobowiązana była zapłacić jej właścicielom jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 10.000 PLN. Niezależnie od powyższego wynagrodzenia, Spółka zobowiązana była do wypłaty właścicielom Nieruchomości kwoty 12.000 PLN tytułem odszkodowania za szkody powstałe w płodach rolnych, drzewostanie oraz niezbędnej rekultywacji gruntu.

Dodatkowo, zgodnie z zapisami porozumienia, Spółka zobowiązała się do ponoszenia ciężaru podatku od nieruchomości z tytułu wykorzystywania Nieruchomości do działalności gospodarczej. Zapłata podatku następuje w postaci zwrotu kosztu podatku zapłaconego przez właścicieli Nieruchomości. Z uwagi na formalne ograniczenia wynikające z przepisów prawa, Spółka nie dokonała samodzielnie wpłaty zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości do właściwego organu podatkowego. Zwrot podatku od nieruchomości Właścicielowi nastąpił w 2015 r. w wysokości nominalnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym na Spółce ciążył obowiązek sporządzenia i przesłania do właściwego organu podatkowego informacji o wysokości przychodu z innych źródeł (PIT-8C) za rok 2015, uzyskanego przez właścicieli Nieruchomości z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ("PIT") opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

PIT rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 - najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze.

Przychodami, stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, są zasadniczo otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Ponadto, ustawodawca wskazał w art. 10 ust. 1 pkt 9, że źródłem przychodów mogą być również inne źródła.

Przychodami z innych źródeł są natomiast, zgodnie z art. 20 ust. 1 PIT, w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Podstawą generowania przychodów ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 PIT, jest fakt zawarcia porozumienia między stronami z dnia 23 kwietnia 2013 r. Określone w umowie wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa użytkowania oraz służebności przesyłu stanowiły przysporzenie majątkowe właścicieli. Nieruchomości, a tym samym wygenerowały przychód w rozumieniu podatkowym. Składnikiem przychodu nie był natomiast poniesiony przez Wnioskodawcę wydatek związany z przedmiotem użytkowania (podatek od nieruchomości), skoro z porozumienia wynikało, że Spółka była zobowiązana do jego ponoszenia.

Dodatkowe opłaty poniesione przez Wnioskodawcę w związku z użytkowaniem nieruchomości nie mieszczą się także w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 PIT, jak również nie spowodowały przysporzenia majątkowego po stronie właścicieli Nieruchomości. Natomiast przychód w rozumieniu przepisów PIT powstaje jedynie wówczas, gdy ma miejsce przysporzenie majątkowe.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przedstawionym stanie faktycznym zwrot kwoty podatku od nieruchomości za 2015 rok - do zapłaty którego zobowiązana była Spółka zgodnie z zawartym porozumieniem - nie stanowił przysporzenia majątkowego właścicieli Nieruchomości. W tym przypadku właściciele gruntu pełnili jedynie rolę pośrednika pomiędzy Spółką, a Urzędem Gminy,

W związku z tym, że z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości właścicielom Nieruchomości nie powstał przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym również przychód z innych źródeł, na Wnioskodawcy nie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C za 2015 rok.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że nawet w przypadku uznania powyższego zwrotu podatku od nieruchomości za 2015 rok za przychód właścicieli, nadal nie była zobowiązana do sporządzenia i przekazania właściwym podmiotom informacji PIT-8C o przychodach osiągniętych przez właścicieli z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości. Stosownie bowiem do wskazanego powyżej art. 20 ustawy o PIT, kwota zwrotu kosztów podatku od nieruchomości wypłacana przez Spółkę właścicielom nie może zostać uznana za tzw. dochody z innych źródeł. Kwota zwrotu wynika bowiem z umowy uprawniającej Spółkę do korzystania z Nieruchomości, stanowiącej bezpośrednie źródło obowiązku zwrotu podatku od nieruchomości. Oznacza to, że w przedmiotowym przypadku pomimo uznania, że zwrot kosztów podatku od nieruchomości stanowi przychód, to nie jest to tytuł wskazany w art. 20 ustawy o PIT, obligujący Spółkę do wystawienia i przekazania podatnikowi oraz właściwemu organowi podatkowemu informacji PIT-8C za 2015 rok.

Analogiczne do zaprezentowanego przez Spółkę stanowisko w przedmiotowej sprawie zostało wyrażone również w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 lutego 2016 r. Nr ILPB1/4511-1-1554/15-4/KF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do zapisu art. 6 ust. 1a ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

W tym miejscu wskazać należy, że odrębnym źródłem przychodów są inne źródła wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Stosownie zaś do treści art. 42a cytowanej ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka zawarła porozumienie z właścicielami nieruchomości w celu korzystania z niej na potrzeby wykonania odwiertów rozpoznawczych i ustanowienia obszaru górniczego oraz wybudowania i utrzymania obiektów i instalacji związanych z zagospodarowaniem i eksploatacją złoża. Zgodnie z zapisami porozumienia, Spółka zobowiązała się m.in. do ponoszenia ciężaru podatku od nieruchomości z tytułu wykorzystywania nieruchomości do działalności gospodarczej. Zapłata podatku następuje w postaci zwrotu kosztu podatku zapłaconego przez właścicieli przedmiotowej nieruchomości. Z uwagi na formalne ograniczenia wynikające z przepisów prawa, Spółka nie dokonała samodzielnie wpłaty zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości do właściwego organu podatkowego. Zwrot podatku od nieruchomości Właścicielowi nastąpił w 2015 r. w wysokości nominalnej.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek sporządzenia i przesłania do właściwego organu podatkowego informacji o wysokości przychodu z innych źródeł (PIT-8C) uzyskanego przez właścicieli z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości.

Z przytoczonych powyżej uregulowań prawnych wynika, że podstawą generowania przychodów ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami. Składnikiem przychodu nie będą ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki związane z przedmiotem dzierżawy (podatek od nieruchomości), jeżeli z umowy wynika, że Spółka jest zobowiązany do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty ponoszone przez Wnioskodawcę (dzierżawcę) w związku z użytkowaniem nieruchomości nie mieszczą się w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie właściciela nieruchomości. Natomiast przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje jedynie wówczas, gdy ma miejsce przysporzenie majątkowe.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym zwrot kwoty podatku od nieruchomości - do zapłaty którego będzie zobowiązana Spółka zgodnie z zawartą umową - nie będzie stanowił przysporzenia majątkowego właściciela nieruchomości. W tym przypadku właściciel gruntu będzie pełnił jedynie rolę pośrednika pomiędzy Spółką (dzierżawcą) a Urzędem Gminy.

W związku z tym, że z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości właścicielom nieruchomości nie powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym również przychód z innych źródeł, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej stwierdzić należy, że rozstrzygnięcie to zapadło w indywidualnej sprawie i nie jest wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl