Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 maja 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB4/415-98/14-2/JK4

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2014 r. (data wpływu 10 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podziału majątku wspólnego małżonków.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wraz z ówczesną żoną Wnioskodawca w 2007 r. zakupił mieszkanie, które jest przedmiotem współwłasności. Obecnie toczy się sprawa o podział majątku wspólnego pomiędzy Wnioskodawcą a Jego byłą żoną. Wnioskodawca i była żona chcą dokonać podziału majątku, w skład którego wchodzi m.in. ten lokal mieszkalny. W tej chwili udziały w lokalu wynoszą po 1/2. Kredyt hipoteczny pozostały do spłaty to kwota 220.000 zł (dłużnikami solidarnymi jest Wnioskodawca z byłą żoną).

Podział majątku nastąpi w sądzie w drodze ugody. Na mocy postanowienia sądu ww. lokal mieszkalny przypadnie byłej żonie Wnioskodawcy. Wnioskodawca natomiast z tytułu podziału majątku otrzyma od byłej żony spłatę w wysokości 50.000 zł (płatne w ratach). Ponadto na mocy ugody sądowej była żona Wnioskodawcy zobowiązuje się do przejęcia spłaty kredytu hipotecznego oraz wszystkich wierzytelności wobec banku.

Bank wstępnie wyraża zgodę na to, że "odłączy" Wnioskodawcę od kredytu, pozostawi w kredycie byłą żonę i dodatkowo "przyłączy" obecnego męża byłej żony Wnioskodawcy. Bank prawdopodobnie wystawi PIT-8C, w którym będzie mowa, że Wnioskodawca uzyskał przychód w wysokości 220.000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zwolnienia z długu przez bank.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie On musiał uregulować podatku, gdyż przepis art. 2 ust. 1 pkt 5 stanowi, że przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stosuje się do przychodów uzyskanych w wyniku podziału majątku wspólnego. W przypadku Wnioskodawcy, przychodem jest spłata (50.000 zł) oraz zwolnienie z długu.

Podobna interpretacja została już wydana - Nr ITPB2/415-793/12/ENB. Z tą różnicą, że w sytuacji wskazanej w interpretacji rodzice byłej żony przejmowali kredyt (w przypadku Wnioskodawcy nie będą to rodzice byłej żony, ale mąż).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Kwestie stosunków majątkowych w małżeństwie reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.). Na podstawie art. 31 § 1 tej ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Opisany ustrój majątkowy trwa do ustania lub unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia separacji, chyba, że w czasie trwania związku małżeńskiego: 1) małżonkowie zawarli małżeńską umowę majątkową (np. ustanawiającą ustrój rozdzielności majątkowej), 2) z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków sąd orzekł zniesienie współwłasności, 3) wspólność ustała z mocy prawa na skutek całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków lub też ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Ustanie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału tego majątku, choć, jak wynika z dyspozycji przepisu art. 211 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) podział ten nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków.

Jak stanowi natomiast art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z kolei, stosownie do jej art. 2 ust. 1 pkt 5 przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika zatem, że wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej, jak również przychody z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wraz z ówczesną żoną Wnioskodawca w 2007 r. zakupił mieszkanie, które jest przedmiotem współwłasności. Obecnie toczy się sprawa o podział majątku wspólnego pomiędzy Wnioskodawcą a Jego byłą żoną. Wnioskodawca i była żona chcą dokonać podziału majątku, w skład którego wchodzi m.in. ten lokal mieszkalny. W tej chwili udziały w lokalu wynoszą po 1/2. Kredyt hipoteczny pozostały do spłaty to kwota 220.000 zł. Podział majątku nastąpi w sądzie w drodze ugody. Na mocy postanowienia sądu ww. lokal mieszkalny przypadnie byłej żonie Wnioskodawcy. Wnioskodawca natomiast z tytułu podziału majątku otrzyma od byłej żony spłatę w wysokości 50.000 zł (płatne w ratach). Ponadto na mocy ugody sądowej była żona Wnioskodawcy zobowiązuje się do przejęcia spłaty kredytu hipotecznego oraz wszystkich wierzytelności wobec banku. Bank wstępnie wyraża zgodę na to, że "odłączy" Wnioskodawcę od kredytu.

Z powyższego wynika zatem, że Wnioskodawca w wyniku podziału majątku małżeńskiego zostanie zwolniony - po wyrażeniu przez bank zgody - ze spłaty zaciągniętego wraz z małżonką kredytu hipotecznego. Małżonka natomiast otrzyma na wyłączną własność lokal mieszkalny obciążony kredytem, który będzie spłacała samodzielnie.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że zwolnienie Wnioskodawcy z obowiązku spłaty kredytu hipotecznego (zwolnienie z długu przez bank), związane z podziałem majątku wspólnego, nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie - 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl