IPPB4/415-852/13-2/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/415-852/13-2/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2013 r. (data wpływu 23 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości:

* jest nieprawidłowe - w części dotyczącej obowiązku wykazania dochodu ze sprzedaży nieruchomości w deklaracji PIT-37,

* jest prawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która zawsze stanowiła i stanowi obecnie źródło utrzymania Wnioskodawczyni i Jej rodziny. W 2001 r. Wnioskodawczyni otrzymała od rodziców w drodze darowizny gospodarstwo rolne - Akt notarialny z 31 października 2001 r. i płaci podatek rolny. Wnioskodawczyni nie dokonuje i nie dokonywała sprzedaży płodów rolnych. Płody rolne są wykorzystywane na potrzeby własne Wnioskodawczyni i Jej rodziny. Wnioskodawczyni nie prowadziła i nie prowadzi działów specjalnych produkcji rolnej.

Sytuacja rodzinna sprawiła, że aktem notarialnym z dnia 31 października 2013 r. Wnioskodawczyni dokonała jednorazowej i okazjonalnej sprzedaży (i jednemu nabywcy) gruntu o łącznej powierzchni 1 ha 44 a. Sprzedany grunt składa się z 4 odrębnych działek o Nr 100/1; Nr 108; Nr 266; Nr 247.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka Nr 100/1 stanowi grunt rolny bez prawa zabudowy, a według ewidencji gruntów użytki rolne. Działki Nr 108; 266 i 247 według ewidencji gruntów stanowią użytki rolne, a według planu zagospodarowania przestrzennego położone są na terenach przeznaczonych pod zabudowę. Wnioskodawczyni nie dokonywała podziału gruntu na wskazane, odrębne działki - podział uwarunkowany jest historycznie i powstał w okresie międzywojennym, a co do działki Nr 100/1 wskutek reformy rolnej. Wnioskodawczyni nie występowała o przekształcenie gruntu rolnego na budowlany, ani o podział tych działek czy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wnioskodawczyni nie wykonywała uzbrojenia terenów, ogrodzenia działek ani innych czynności w celu nadania działkom komercyjnego charakteru.

Sprzedaż gruntu została dokonana jednorazowo i Wnioskodawczyni nie zamierza do nadania jej stałego charakteru. Nabywca wskazanych gruntów jest podatnikiem podatku rolnego, a według jego oświadczenia, złożonego w akcie notarialnym nabycia gruntów dokonuje w celu prowadzenia gospodarstwa rolnego i produkcji rolnej. Dotychczas Wnioskodawczyni nigdy nie dokonywała sprzedaży jakichkolwiek gruntów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy w związku ze sprzedażą gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, Wnioskodawczyni jest zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Czy w związku ze sprzedażą gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, Wnioskodawczyni jest zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 25 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Czy w związku ze sprzedażą Wnioskodawczyni jest zobowiązana do złożenia deklaracji podatkowej i jakiej, czy tylko wykazać dochód ze sprzedaży w PIT-37 w terminie do 31 kwietnia 2014 r.

Zdaniem Wnioskodawczyni, dokonana sprzedaż gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z uwagi na to, że skoro Wnioskodawczyni grunt nabyła w drodze darowizny w dniu 31 września 2001 r. i sprzedaż tego gruntu została dokonana 31 września 2013 r., a więc po upływie 5 lat od dnia nabycia - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło to nabycie, to zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 25 lipca 2011 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie podlega opodatkowaniu. Zgodnie ze stanowiskiem Izby Skarbowej w Warszawie m.in. z dnia 10 kwietnia 2013 r. (IPPB4/415-32/13-6/JK)"w przypadku sprzedaży nieruchomości bądź jej części decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia". "W związku z tym, jeżeli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości bądź jej części bądź udziału w nieruchomości do dnia sprzedaży upłynęło 5 lat, sprzedaż nie podlega w ogóle opodatkowaniu".

Sprzedaż gruntu nie podlega opodatkowaniu także w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 28 wskazanej wyżej ustawy, ponieważ grunt wchodził w skład gospodarstwa rolnego i w związku z tą sprzedażą nie utraci charakteru rolnego, bo nabywca jest podatnikiem podatku rolnego i zgodnie z jego notarialnym oświadczeniem nabył grunt w celu prowadzenia gospodarstwa rolnego i produkcji rolnej.

Zatem dochód ze sprzedaży należy wykazać tylko w rocznym zeznaniu podatkowym za 2003 r. PIT-37 w terminie do 30 kwietnia 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe w części wykazania dochodu ze sprzedaży nieruchomości w deklaracji PIT-37 oraz prawidłowe w pozostałym zakresie.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy źródłem przychodu jest - z zastrzeżeniem ust. 2 - odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność),

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub praw następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości, bądź udziału w niej decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w 2001 r. otrzymała od rodziców w drodze darowizny gospodarstwo rolne. Sytuacja rodzinna sprawiła, że aktem notarialnym z dnia 31 października 2013 r. Wnioskodawczyni dokonała jednorazowej i okazjonalnej sprzedaży (i jednemu nabywcy) gruntu o łącznej powierzchni 1 ha 44 a. Sprzedany grunt składa się z 4 odrębnych działek.

Przez pojęcie darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, opisany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

W świetle przywołanych uregulowań prawnych, należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawczynię gospodarstwa rolnego nastąpiło w drodze darowizny w 2001 r. Tym samym, termin określony zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął odpowiednio z końcem 2006 r.

Zatem sprzedaż gospodarstwa rolnego nabytego w darowiźnie nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ww. ustawy, z uwagi na upływ 5-letniego terminu, natomiast przychód uzyskany z tej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawczyni nie ma obowiązku wykazywania dochodu ze sprzedaży nieruchomości w zeznaniu podatkowym.

Jednocześnie wskazuje się, że z uwagi na powyższe rozstrzygnięcie odniesienie się do drugiego pytania Wnioskodawczyni, należało uznać za bezprzedmiotowe. Skoro bowiem w przedstawionym stanie faktycznym nie powstał przychód do opodatkowania, to bezzasadnym jest rozstrzyganie kwestii spełnienia warunków do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl