IPPB4/415-7/14-4/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/415-7/14-4/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2013 r. (data wpływu 7 stycznia 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 15 marca 2014 r. (data nadania 18 marca 2014 r., data wpływu 20 marca 2014 r.) na wezwanie z dnia 5 marca 2014 r. Nr IPPB4/415-7/14-2/MS (data nadania 6 marca 2014 r., data odbioru 12 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia wypłaconego odszkodowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia wypłaconego odszkodowania.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-7/14-2/MS z dnia 5 marca 2014 r. (data nadania 6 marca 2014 r., data doręczenia 12 marca 2014 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego.

Pismem z dnia 15 marca 2014 r. (data nadania 18 marca 2014 r., data wpływu 20 marca 2014 r.), Wnioskodawczyni uzupełniła powyższe w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Starosta z dnia 21 października 2013 r. orzekł o wypłacie odszkodowania w wysokości 12.567 zł z tytułu nabycia przez Gminę-Miasto z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. od Pani Krystyny R. (Wnioskodawczyni) udziału 1/2 prawa własności nieruchomości (ww. nieruchomość Wnioskodawczyni odziedziczyła w drodze spadku - po ojcu w 1989 r. - 3/8 całości i po matce w 1999 r. - 1/8 całości), zajętej pod drogi publiczne, część ulicy M. w P., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr ew. 163/1 w o pow. 0,0011 ha oraz część ulicy K. w P, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr ew. 228/3 w obr... o pow. 0,0053 ha, dla której Sąd Rejonowy prowadzi KW. Starosta ww. decyzji zobowiązał do zapłaty odszkodowania Gminę-Miasto.

Wnioskodawczyni wskazała, że w uzasadnieniu do decyzji jest zapis, cyt.: "W dniu 30 grudnia 2005 r. Andrzej R. oraz Krystyna R. (Wnioskodawczyni), złożyli do Burmistrza Miasta P. wniosek o ustalenie wysokości odszkodowania za grunt zajęły pod drogi publiczne część ul. M. oraz część ul. K. w P. Burmistrz Miasta P. postanowieniem z dnia 16 stycznia 2006 r. przekazał wniosek zgodnie z właściwością Staroście Wojewoda i wydał ostateczną decyzję z dnia 5 lipca 2011 r. potwierdzającą nabycie przez Gminę-Miasto z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr ew. 163/1 w obr... o pow. 0,0011 ha, zajętej pod część ul. M. w P. oraz ostateczną decyzję Nr..../11 z dnia 5 lipca 2011 r. potwierdzającą nabycie przez Gminę-Miasto z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o pow. 0,0053 ha, zajętej pod część ul. K. w P."

W dniu 4 grudnia 2013 r. na konto Wnioskodawczyni wpłynęła kwota w wysokości 12.567 zł tytułem wypłaty odszkodowania za ww. działki od Gminy-Miasta.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawczyni doprecyzowała, że w piśmie z dnia7 maja 2003 r. z Urzędu w P. ulica X 2,tj....../2003 i....../2003 Wnioskodawczyni otrzymała od zastępcy burmistrza informację, cyt.: "że ulice miejskie stanowiące drogi publiczne na mocy art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 133, poz. 872 z 1998 r.) stały się własnością gminy P. z dniem 1 stycznia 1999 r. Za grunty prywatne znajdujące sięw pasie drogowym przysługuje właścicielom odszkodowanie. Odszkodowanie jest wypłacone przez gminę na wniosek właściciela, a jego wysokość określona jest przez Starostwo Powiatowe. Tam też należy złożyć ww. wniosek. Termin składania wniosków upływa21 grudnia 2005 r.". W piśmie tym wyjaśniono ponadto, że w chwili obecnej kompletowane są dokumenty (a przede wszystkim sporządzane są dokumentacje geodezyjno-kartograficzne)do wniosków o wydanie decyzji dla 10-ciu miejskich ulic, nie ma wśród nich ulicy K M, a zatem na wypłatę odszkodowania za grunt uliczny Wnioskodawczyni będzie musiała poczekać.

Wnioskodawczyni wskazała, że pismem z dnia 5 lipca 2011 r. Nr S........ Wojewoda wydał Decyzję Nr.../11, z której wynika, że w brzmieniu na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, Nr 161, poz. 1126 z 1998 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 7, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312 z 2000 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623 z 2001 r.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), stwierdza Gminę - Miasto P. nabywa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości zajętej pod część ulicy Wojciecha K. w P. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna Nr 228/3 o powierzchni 53 m2 w obrębie ewidencyjnym... stanowiącej część gruntu uregulowanego w księdze wieczystej. Wojewoda w piśmie z dnia 5 lipca 2011 r. Nr......../10 stwierdza nabycie przez Gminę - Miasto P. z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawo własności nieruchomości zajętej pod cześć ulicy J. w P. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna Nr 163/1 o powierzchni 11 m2 w obrębie ewidencyjnym. stanowiącej część gruntu uregulowanego w księdze wieczystej KW Wnioskodawczyni, że jest to działka narożna, tj. M/K.

Wnioskodawczyni oświadczyła, że Starosta z dnia 21 października 2013 r. Nr....2005 wydał decyzję Nr 131/2013 na podstawie art. 129 ust. 5 pkt 3oraz art. 132 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) oraz art. 73 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. , Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Andrzeja R. oraz Krystynę R. (Wnioskodawczynię), o ustalenie wysokości odszkodowania orzekł na rzecz Krystyny R. (Wnioskodawczyni) odszkodowanie w wysokości 12.567 zł z tytułu nabycia przez Gminę - Miasta P. z mocy prawa z dniem 1 stycznia 199 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymane odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę publiczną będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy będzie korzystało ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, odszkodowanie to jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie natomiast do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 29 powołanej powyżej ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Jak wskazano we wniosku, Starosta w dniu 21 października 2013 r. na podstawie art. 129 ust. 5 pkt 3 oraz art. 132 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), art. 73 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. , Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) wydał decyzję o wypłacie na rzecz Wnioskodawczyni odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną. Przejęcie udziału 1/2 prawa własności nieruchomości z mocy prawa nastąpiło z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę - Miasto P. Nabycie przez Wnioskodawczynię 3/8 części nieruchomości nastąpiło w drodze spadku po ojcu zmarłym w 1989 r. oraz w 1/8 części w drodze spadku po matce zmarłej w 1999 r.

Stosownie do treści art. 73 ust. 1 ustawy, z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.), nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

Odszkodowanie, o którym mowa powyżej wypłaca:

* gmina w odniesieniu do dróg będących w dniu 31 grudnia 1998 r. drogami gminnymi,

* Skarb Państwa w odniesieniu do pozostałych dróg (art. 73 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 73 ust. 4 ww. ustawy odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2 będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa. Podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość nieruchomości według stanu z dnia wejścia w życie ustawy, przy czym nie uwzględnia się wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego trwałymi nakładami poczynionymi po utracie przez osobę uprawnioną prawa do władania gruntem (art. 73 ust. 5 ww. ustawy).

Zasady dotyczące ograniczenia lub pozbawienia praw do nieruchomości oraz związanych z tym odszkodowań, reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

W myśl art. 6 pkt 1 tej ustawy, celami publicznymi w rozumieniu ustawy jest m.in. wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ww. ustawy, działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis ten stosuje się także do nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg publicznych.

Natomiast w myśl art. 98 ust. 3 ww. ustawy, za działki gruntu, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Na podstawie art. 128 ust. 1 powołanej ustawy, wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw.

Stosownie do art. 129 ust. 1 ww. ustawy odszkodowanie ustala starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 5.

Zgodnie z art. 130 ust. 1 ww. ustawy, wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku gdy starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu, wysokość odszkodowania ustala się według stanu i przeznaczenia nieruchomości w dniu pozbawienia lub ograniczenia praw, a w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 3 i art. 106 ust. 1, według stanu i przeznaczenia nieruchomości odpowiednio w dniu wydania decyzji o podziale lub podjęcia uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu. Przepis art. 134 stosuje się odpowiednio.

Podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest, aby uzyskany przychód z tytułu odszkodowania lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości był wypłacany stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Analiza powołanego przepisu prowadzi do wniosku, że przedmiotowe zwolnienie nie będzie przysługiwało jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

* nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem,

* cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia.

Zatem, w przypadku gdy spełniony zostanie tylko jeden z warunków albo żaden z nich, wówczas uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia.

Analizując powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni nabyła nieruchomość w drodze spadku, co nie pozwala na ustalenie ceny jej nabycia.

Biorąc zatem powyższe pod uwagę, uznać należy, że nie została spełniona co najmniej jedna z przesłanek wyłączających zastosowanie analizowanego zwolnienia, co oznacza, że odszkodowanie, które otrzymała Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Interpretacja dotyczy tylko Pani jako Wnioskodawczyni. Nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych spadkobierców nieruchomości. W związku z powyższym w celu uzyskania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przez pozostałych spadkobierców nieruchomości, winni Oni złożyć odrębne wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej i uiścić stosowną opłatę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl