Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 7 września 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB4/415-586/11-2/SP
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenia w postaci dodatku rodzinnego z Wielkiej Brytanii.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2011 r. (data wpływu 1 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia w postaci dodatku rodzinnego z Wielkiej Brytanii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia w postaci dodatku rodzinnego z Wielkiej Brytanii.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni mieszka w Polsce, jest matką wychowującą dwójkę dzieci. Otrzymuje z Wielkiej Brytanii świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego określonego mianem Widowed Parents Allowance czyli zasiłek dla owdowiałego rodzica. Zasiłek ten został Wnioskodawczyni przyznany na podstawie angielskich przepisów o świadczeniach rodzinnych i dodatkach decyzją The Pension Service z dnia 25 sierpnia 2009 r. Z informacji posiadanych przez Wnioskodawczynię świadczenie nie stanowi emerytury, renty ani dodatku pielęgnacyjnego. Świadczenie to wpływało Wnioskodawczyni na konto bankowe od roku 2010. Zgodnie z postanowieniem Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, świadczenie w postaci dodatku rodzinnego z Wielkiej Brytanii wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Brak jest szczegółowych interpretacji, czy owe świadczenie powinno ulec opodatkowaniu. Wnioskodawczyni zwracała się wielokrotnie do konsultantów na infolinię krajową o interpretację, jednak nie zostało zajęte stanowisko jednoznaczne w tej sprawie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy zważywszy na rodzaj przyznanego świadczenia Wnioskodawczyni powinna odprowadzić od niego podatek zwracając uwagę na Konwencję między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (świadczenie w postaci dodatku rodzinnego z Wielkiej Brytanii wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce).

2.

Czy przedmiotowe świadczenie - zasiłek rodzinny określony mianem Widowed Parents Allowance czyli zasiłek dla owdowiałego rodzica jest zwolniony od płacenia podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r....

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Wnioskodawczyni jest obywatelką państwa polskiego, które przynależy do struktur Unii Europejskiej. Otrzymane świadczenie mimo, że płynie z innego państwa europejskiego ma podobny status jak świadczenia polskie, zatem powinno być traktowane na równi ze świadczeniami wypłacanymi w Polsce.

Świadczenie otrzymane z Wielkiej Brytanii może podlegać opodatkowaniu w Polsce ze względu na status rezydencji Wnioskodawczyni. Jak zostało przedstawione w stanie faktycznym jej osoba ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (polski rezydent podatkowy). Tym samym posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski. Co w praktyce oznacza, że podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów niezależnie od miejsca ich osiągnięcia (miejsca położenia źródeł przychodów). W przypadku polskich rezydentów osiągających dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski sposób opodatkowania takich dochodów należy ustalić przy uwzględnieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie ma Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodów o od zysków majątkowych.

Zdaniem Wnioskodawczyni w świetle Konwencji zasiłek rodzinny otrzymany z Wielkiej Brytanii należy traktować jako "inne dochody", o których mowa w art. 21 Konwencji. W ocenie Wnioskodawczyni otrzymywany zasiłek rodzinny nie jest emeryturą ani rentą, zatem nie mieści się w kategorii dochodów z art. 17 Konwencji.

Przedmiotowy zasiłek nie jest też związany z pracą wykonywaną w Polsce lub Wielkiej Brytanii, tym samym nie jest identyfikowany z dochodami z pracy najemnej wymienionymi w art. 14 Konwencji. Świadczenia zagraniczne powinny korzystać z tych samych zwolnień podatkowych, co świadczenia polskie. Właściwa kwalifikacja dodatku rodzinnego w świetle Konwencji ma istotne znaczenie, ponieważ ma wpływ na sposób jego opodatkowania. Zgodnie z art. 21 Konwencji "inne dochody", do których zaliczamy przedmiotowy dodatek rodzinny, otrzymywane przez polskiego rezydenta podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Na gruncie polskiej ustawy o PIT zwolnione z opodatkowania są "świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych". Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

W ocenie Wnioskodawczyni przychód ten jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie powinna od tych dochodów płacić podatku w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) podlegają w Polsce osoby fizyczne jeśli mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni jako osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z Wielkiej Brytanii świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego określonego mianem Widowed Parents Allowance czyli zasiłek dla owdowiałego rodzica. Zasiłek ten został Wnioskodawczyni przyznany decyzją na podstawie angielskich przepisów o świadczeniach rodzinnych i dodatkach. Świadczenie to wpływało Wnioskodawczyni na konto bankowe od roku 2010.

Zatem w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie uregulowania zawarte w Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840).

W myśl art. 21 ust. 1 ww. Konwencji, części dochodu, inne niż dochód wypłacany przez trust lub z majątku spadkowego w wyniku zarządzania tym majątkiem, bez względu na to gdzie powstają, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Na podstawie powołanej regulacji, świadczenia z Wielkiej Brytanii otrzymane przez osobę mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Polski podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Oznacza to, że do ich opodatkowania w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego z Wielkiej Brytanii wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak, przedmiotowe świadczenie jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl