IPPB4/415-554/09-4/JK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB4/415-554/09-4/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB4/415-554/09-4/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2009 r. (data wpływu 24 sierpnia 2009 r.) oraz w piśmie, które wpłynęło do tut. Biura w dniu 25 września 2009 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Nr IPPB4/415-554/09-2/JK z dnia 18 września 2009 r. (data nadania 18 września 2009 r., data odbioru 21 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji dofinansowania przez pracodawcę pracownikom studiów wyższych oraz studiów podyplomowych organizowanych przez szkoły wyższe lub podmioty inne niż szkoły wyższe w przypadku, gdy pracownik nie posiada skierowania na naukę na studiach - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji dofinansowania przez pracodawcę pracownikom studiów wyższych oraz studiów podyplomowych organizowanych przez szkoły wyższe lub podmioty inne niż szkoły wyższe w przypadku, gdy pracownik nie posiada skierowania na naukę na studiach.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 18 września 2009 r. Nr IPPB4/4150544/09-2/JK tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia tego wniosku poprzez przesłanie dokumentu (oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione), z którego wynika prawo do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego.

W dniu 25 września 2009 r. Wnioskodawca uzupełnił powyżej wskazane braki dosyłając stosowne dokumenty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza dofinansować wybranym pracownikom naukę na studiach wyższych oraz studiach podyplomowych. Chęć wprowadzenia takiego dofinansowania wynika z dążenia Spółki do posiadania wysoce wykwalifikowanej kadry pracowników, która jest niezbędna do efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

W tym celu Spółka przygotowała zasady dofinansowania nauki (dalej: Zasady). Wynika z nich, m.in. że o dofinansowanie nauki mogą ubiegać się pracownicy, którzy chcą poszerzyć wiedzę potrzebną do prawidłowej realizacji wykonywanych zadań, przy czym nauka na określonym kierunku musi być uzasadniona potrzebą doskonalenia kompetencji niezbędnych do realizacji zadań obecnie pełnionych lub przewidywanych do pełnienia w przyszłości. Oceny zgodności pełnionych bądź przewidywanych do pełnienia obowiązków, z kierunkiem i programem studiów będą dokonywali łącznie: bezpośredni przełożony, Kierownik ds. Personalnych oraz Kierownik Działu Rozwoju Personelu. W przypadku akceptacji zostanie sporządzona umowa regulująca prawa i obowiązki każdej ze stron, będąca podstawą do refundacji poniesionych przez pracownika kosztów. Zasady dofinansowania zostały sporządzone w ten sposób, by Spółka mogła odnieść jak największe korzyści z zainwestowanych środków. Korzyściami takimi będzie posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

W tym celu Spółka uzależniła stopień wysokości dofinansowania od osiąganych przez pracownika wyników w nauce. Wyniki w nauce będą mierzone w dwojaki sposób:

* w przypadku studiów magisterskich, na podstawie średniej z ocen,

* w przypadku studiów podyplomowych, na podstawie oceny końcowej.

Szczegółowe określenie stopnia dofinansowania zostało uregulowane w Zasadach. Uzależnienie stopnia dofinansowania do oceny końcowej lub średniej z ocen będzie dodatkowym czynnikiem motywującym pracownika do efektywniejszego poszerzania wiedzy, która będzie wykorzystywana w Spółce. Intencją Spółki jest umożliwienie rozwoju pracownikom pro-aktywnym, zatem to nie Spółka będzie kierowała pracowników na studia, lecz będzie je dofinansowywać w stopniu uzależnionym od wyników osiąganych przez pracowników.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego wartość świadczeń jakie pracownik otrzyma od pracodawcy jako refundację poniesionych kosztów dotyczących nauki na studiach wyższych i podyplomowych będzie na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. - dalej ustawa PIT) zwolniona z opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Spółka stoi na stanowisku, że w opisanej sytuacji, jeśli organizatorem studiów podyplomowych jest szkoła wyższa to zarówno w przypadku, gdy pracownik został skierowany przez pracodawcę na studia jak i w przypadku braku takiego skierowania zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy PIT będzie miało zastosowanie. Natomiast jeśli organizatorem studiów będzie podmiot nie będący szkolą wyższą, to zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT miałoby zastosowanie tylko wówczas, gdyby pracodawca skierował pracownika do podjęcia nauki w formie pozaszkolnej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy PIT, wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługującym pracownikom podejmujących naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Odrębnymi przepisami, które regulują zasady przyznawania świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników jest m.in. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (dalej: Rozporządzenie). Zgodnie z Rozporządzeniem, nauka pracownika może odbywać się w formie szkolnej lub pozaszkolnej. Ponadto, pracownik może podjąć naukę na podstawie skierowania zakładu pracy (pracodawcy) lub też bez takiego skierowania.

Dopasowanie studiów podyplomowych do odpowiedniej formy kształcenia, tj. szkolnej lub pozaszkolnej, nie powodowało trudności interpretacyjnych do 13 marca 2006 r. Do tego czasu obowiązywał, bowiem § 8 Rozporządzenia, który wprost wymieniał studia podyplomowe jako jedną z form kształcenia pozaszkolnego. W przypadku, gdy pracownik nie posiadał skierowania pracodawcy na naukę na studiach podyplomowych, wartość świadczeń otrzymanych od pracodawcy nie korzystała ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy PIT.

Z dniem 14 marca 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, które w § 52 uchyliło przepis § 8 Rozporządzenia. Uchylenie tego przepisu spowodowało, że pojawiły się wątpliwości, co do tego, czy studia podyplomowe dalej należy traktować jako pozaszkolną formę kształcenia, czy też jako formę szkolną. Zdaniem Spółki, zmiana ta oznacza, że obecnie studia podyplomowe powinny być traktowane jako szkolna lub pozaszkolna forma kształcenia w zależności od tego, jaki podmiot jest ich organizatorem. W tej sytuacji bowiem należy odwołać się do przepisów, które regulują kwestie związane z organizacją szkół. I tak zgodnie z § 3 Rozporządzenia, kształcenie dorosłych w formach szkolnych odbywa się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i szkołach wyższych, zwanych dalej "szkołami". Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w uczelniach mogą być prowadzone studia, studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające.

Mając na uwadze powyższe regulacje, zdaniem Spółki, w sytuacji gdy organizatorem studiów podyplomowych jest szkoła wyższa w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia dotyczące kształcenia w formach szkolnych. Natomiast w sytuacji, gdy organizatorem studiów podyplomowych jest podmiot inny niż szkoła wyższa (uczelnia), to studia podyplomowe należy traktować jako formę pozaszkolną.

Kwalifikacja ta ma istotne znaczenie dla określenia skutków podatkowych kwot pieniężnych przekazanych pracownikowi przez Spółkę. I tak, w przypadku form szkolnych, refundowane przez pracodawcę koszty opłaty za naukę, będą podlegać zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy PIT.

W przypadku zaś form pozaszkolnych, aby wartość otrzymanego dofinansowania mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, pracownik powinien posiadać dodatkowo skierowanie od pracodawcy. Wynika to z § 11 Rozporządzenia, zgodnie z którym pracownikowi podejmującemu naukę w formach pozaszkolnych bez skierowania może przysługiwać jedynie świadczenie w postaci bezpłatnego urlopu i zwolnienia z części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia między zakładem pracy i pracownikiem. Przepisy te nie przewidują żadnego dofinansowania na rzecz pracownika z tytułu ponoszonych kosztów nauki na studiach podyplomowych. Jeśli więc takie dofinansowanie jest przyznane, to jego wartość winna podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie powyższego Spółka stoi na stanowisku, że dofinansowanie nauki organizowanej w formach szkolnych będzie zwolnione z opodatkowania niezależnie od tego, czy pracownik posiada skierowanie od pracodawcy, czy też nie. W przypadku dofinansowania nauki organizowanej w formie pozaszkolnej zwolnienie będzie przysługiwało w przypadku skierowania przez pracodawcę do podjęcia nauki w formie pozaszkolnej.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w licznych interpretacjach indywidualnych, wydanych przez Ministra finansów, m.in. Dyrektora Izby skarbowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2008 r. Nr IPPB2/415-1259/08-2/MK, z dnia 16 października 2008 r. Nr IPPB2/415-1072/08-2/AF, z dnia 3 lutego 2009 r. Nr IPPB4/415-118/08-2/SP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, że orzeczenia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), która zmieniła treść art. 14f § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa od dnia 20 września 2008 r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Oznacza to, iż wszystkie wnioski, które wpływają do organów od wymienionej daty podlegają opłacie w wysokości 40 zł Z uwagi na fakt, iż Strona opłaciła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwocie 80 zł w dniu 17 sierpnia 2009 r., różnica w kwocie 40 zł zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej zostanie zwrócona na wskazany przez Stronę rachunek bankowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl