Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 sierpnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB4/415-314/09-5/SP
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków spadkodawcy na zakup obligacji Skarbu Państwa w przypadku ich późniejszej sprzedaży przez spadkobierców.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2009 r. (data wpływu 4 maja 2009 r.) uzupełnione pismem z dnia 25 czerwca 2009 r. (data nadania 25 czerwca 2009 r., data wpływu 29 czerwca 2009 r.) na wezwanie z dnia 18 czerwca 2009 r. Nr IPPB4/415-314/09-2/SP (data nadania 18 czerwca 2009 r., data doręczenia 22 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa nabytych w drodze spadku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa nabytych w drodze spadku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni zwróciła się z prośbą o zmianę podstawy opodatkowania od dochodów pieniężnych z racji zbycia trzyletnich obligacji Skarbu Państwa wykazanych w PIT-8C przez Biuro Maklerskie P.

W PIT-8C nie zostały wykazane koszty uzyskania przychodu, które w przypadku obligacji są wydatkiem poniesionym na ich nabycie.

Prawidłowy rachunek w punkcie E informacji PIT-8C jest następujący:

Przychód - 10.313,22 zł

Koszty uzyskania przychodu - 10.237,85 zł

Dochód - 75,37 zł

Właścicielką obligacji Wnioskodawczyni została na mocy postanowienia Sądu jako matka zmarłego Marka K (spadkodawca zmarł 4 maja 2008 r.). Zeznanie SD-Z1 zostało złożone do urzędu skarbowego w terminie zwalniającym od płacenia podatku od spadku.

Pismem z dnia 18 czerwca 2009 r. Nr IPPB4/415-314/09-2/SP wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Dlaczego w informacji PIT-8C przy wykazywaniu kwoty dochodu do opodatkowania nie zostały uwzględnione koszty uzyskania, tj. koszty zakupu obligacji Skarbu Państwa...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Postanowieniem Sądu RP Wnioskodawczyni stała się właścicielką obligacji z prawem dyspozycji, a jako matka nie miała obowiązku podatkowego z tytułu spadku, w tym przeniesienia kosztów nabycia obligacji.

Prawidłowy rachunek w punkcie E informacji PIT-8C jest następujący:

Przychód - 10.313,22 zł

Koszty uzyskania przychodu - 10.237,85 zł

Dochód - 75,37 zł

Podatek powinien być naliczony od 75,37 zł - tak zapisane jest w prospekcie emisyjnym: podatkiem dochodowym objęte są odsetki od obligacji. Inna interpretacja jest niewłaściwa. Forma zbycia obligacji przez P jako emitenta, celem pozyskania pieniędzy dla wypłacenia właścicielowi obligacji to jest sprawa P, a nie właściciela.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Natomiast za przychody z kapitałów pieniężnych, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy, uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w 2008 r. w drodze spadku Wnioskodawczyni nabyła trzyletnie obligacje Skarbu Państwa. Koszt nabycia tych obligacji poniósł zmarły syn. W otrzymanej informacji PIT-8C nie zostały uwzględnione koszty uzyskania przychodu, tj. koszty poniesione na nabycie obligacji.

Obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonych świadczeń, które może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. Emitent obligacji odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji, z wyjątkiem obligacji przychodowych (dających prawo do udziału w zyskach przedsiębiorstwa).

Obligacje mogą być emitowane przez Skarb Państwa, korporacje (mogą być wtedy dopuszczone do obrotu giełdowego), bądź np. gminy lub miasta (obligacje komunalne lub inaczej obligacje municypalne).

Na podstawie art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W świetle art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa wyżej, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Zgodnie z generalną zasadą ustalania kosztów, określoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem określonych w art. 23 tej ustawy.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się podatku od spadków i darowizn.

Natomiast art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określa, iż za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Jako koszt nabycia sprzedawanych papierów wartościowych uważa się poniesione na ten cel wydatki przez sprzedającego, w tym np. wydatki stanowiące cenę zakupu papierów wartościowych. W przypadku obligacji nabytych w drodze spadku lub darowizny, koszt nabycia stanowiący cenę nabycia obligacji nie występuje. Nabycie w drodze spadku jest nabyciem nieodpłatnym, gdyż spadkobierca nie poniósł żadnych wydatków na ich nabycie.

Z regulacji zawartej w art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), dotyczącej sukcesji w zakresie prawa podatkowego, wynika że spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Ich sukcesja jest możliwa jedynie na podstawie i w granicach przepisów Ordynacji podatkowej. Zarówno prawa i obowiązki, aby mogły być nabyte przez spadkobiercę, muszą nie tylko wynikać z przepisów prawa podatkowego, ale również przynależeć do konkretnej osoby, w tym przypadku spadkodawcy. Na powyższe zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny, który w jednym z orzeczeń wskazał, iż na spadkobierców przechodzą tylko te obowiązki spadkodawcy, które miał on jako podatnik i tylko te, które są związane z realizacją obowiązków, wynikających z ustaw regulujących kwestie podatków (postanowienie NSA z dnia 24 czerwca 2003 r., I SA/Łd 1528/02; LEX Nr 80888). Jednocześnie nie można mówić o sukcesji prawa, którego spadkodawca nie nabył. Zatem wejście spadkodawcy na podstawie art. 97 Ordynacji podatkowej w prawa i obowiązki podatnika (spadkodawcy) - nie uzasadnia utożsamiania go z podatnikiem.

Podkreślić należy, iż zdarzeniem, którego zaistnienie konstytuuje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych - w omawianym stanie faktycznym - jest uzyskanie przychodu z odpłatnego zbycia obligacji. Z tego zdarzenia wynika zobowiązanie podatkowe podatnika, na które składają się: podstawa opodatkowania - przychód uzyskany przez podatnika pomniejszony o koszt uzyskania przychodu poniesionego przez podatnika (wydatki faktycznie poniesione przez podatnika, w celu osiągnięcia przychodu, których ustawa nie wyłącza z kosztów uzyskania przychodu) oraz stawka podatkowa. Prawo do uznania wydatków na zakup akcji, za koszt uzyskania przychodu - na mocy art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - aktywuje się w momencie powstania należności z tytułu sprzedaży akcji. Tak więc, spadkodawca niedokonując sprzedaży akcji - nie posiadał prawa do uznania ich podatkowo za koszt uzyskania przychodu. W konsekwencji wobec nie istnienia takiego prawa nie może być ono przedmiotem sukcesji.

W związku z powyższym wydatek poniesiony przez Pani syna na nabycie obligacji, nie stanowi dla Pani kosztu uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży tych obligacji.

Stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochodów, o których mowa w art. 24 ust. 14, i dochodów z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.

Na mocy przepisu art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający przychody z kapitałów pieniężnych zobowiązani są do złożenia w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym zeznania o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty).

Pomocna dla podatnika, przy obliczaniu tego dochodu, jest informacja PIT-8C sporządzana przez podmioty wymieniane w art. 39 ust. 3 ww. ustawy.

Stosownie do treści art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru.

Informacjami o których stanowi niniejszy przepis są formularze PIT-8C - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w roku (...).

Należy zauważyć, iż koszty uzyskania przychodu wykazane przez biuro maklerskie w informacji PIT-8C mogą się różnić od kosztów, jakie podatnik wykaże z zeznaniu podatkowym PIT-38. Głównym powodem występowania różnic może być brak posiadania przez biura maklerskie informacji o niektórych kosztach poniesionych przez podatnika, np. cenie zakupionych akcji, zapłaconych odsetkach od kredytu zaciągniętego na zakup akcji, opłat za prowadzenie rachunku inwestycyjnego, czy tez wydatków związanych z nabyciem papierów wartościowych poza rynkiem publicznym (np. opłaty notarialne). W tym przypadku wykazanie faktycznych kosztów związanych z uzyskanym przychodem ze zbycia papierów wartościowych spoczywa na podatniku.

Biorąc powyższe pod uwagę, dochód zadeklarowany w zeznaniu PIT-38 nie musi odpowiadać dochodowi zawartemu w informacji PIT-8C.

Jednakże biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, iż wydatki poniesione przez Pani syna na nabycie przedmiotowych obligacji Skarbu Państwa, nie stanowią dla Pani jako spadkobierczyni, kosztów uzyskania przychodów z tytułu ich sprzedaży. Zatem dokonując rozliczenia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia tych obligacji nie ma Pani możliwości uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu, tj. kosztu zakupu tych obligacji.

Końcowo należy dodać, iż dokumenty dołączone przez Panią do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl