IPPB3/4510-3-56/15-7/PK1/KK, Wartość przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny. - Pismo... - OpenLEX

IPPB3/4510-3-56/15-7/PK1/KK - Wartość przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 czerwca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej IPPB3/4510-3-56/15-7/PK1/KK Wartość przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia13 września 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 2421/15 (data wpływu orzeczenia 28 kwietnia 2017 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie określenia przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów (agio) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2015 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej określenia przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów (agio).

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 19 maja 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IPPB3/4510-142/15-2/PK1 w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów (agio).

Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z 19 maja 2015 r. znak: IPPB3/4510-142/15-2/PK1 wniósł pismem z dnia 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów pismem z 6 lipca 2015 r. znak: IPPB3/4510-1-54/15-2/PK1 stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 19 maja 2015 r. znak: IPPB3/4510-142/15-2/PK1 złożył skargę z dnia 29 lipca 2015 r. (data wpływu 31 lipca 2015 r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 września 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 2421/15 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie określenia przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów (agio) wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: "Spółka") prowadzi działalność inwestycyjną polegającąm.in. na obejmowaniu udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych w zamian za wkład niepieniężny (aport). Spółka planuje przeprowadzenie wielu takich transakcji (inwestycji), przy czym charakteryzować się one będą następującymi atrybutami:

1. Przedmiotem aportu będą materialne i niematerialne składniki majątkowe, stanowiące własność Spółki.

2. Ww. składniki nie będą stanowiły przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu Cywilnego, ani też zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4) Ustawy o CIT.

3. Wartość składników aportu będzie ustalana na poziomie rynkowym w rozumieniu art. 14 ust. 2 Ustawy o CIT, tj. wg cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

4. Udziały (akcje) obejmowane będą przez Spółkę powyżej ich wartości nominalnej. Cały proces przeprowadzony zostanie na podstawie i w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi,a w szczególności z art. 154 § 3, art. 163 pkt 2, art. 158 § 1, art. 261 (względnie dla spółek akcyjnych: art. 309 § 2, art. 312 § 1, art. 396 § 2, art. 431 § 7)) Kodeksu Spółek Handlowych. Ponadto, powstałe w ten sposób tzw. agio (nadwyżka wartości wniesionego wkładu ponad wartość nominalną objętych udziałów lub akcji) zostanie - zgodnie z przepisami bilansowymi - ujęta w księgach rachunkowych spółki, w której udziały (akcje) są obejmowane, w ramach kapitałów własnych pasywów bilansu w pozycji kapitału zapasowego (względnie takżew zestawieniu zmian w kapitale własnym).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w wyżej opisanych okolicznościach przychodem Spółki będzie nominalna wartość objętych udziałów?

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyżej wymienionych okolicznościach, jej przychód równy będzie nominalnej wartości objętych udziałów.

Stanowi o tym expressis verbis art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT, zgodnie z którym przychodami są w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce, objętychw zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Zastosowanie tego przepisu do opisanego w niniejszym wniosku stanu faktycznego nie powinno budzić wątpliwości, gdyż wynika wprost z literalnego brzmienia tego przepisu; clara non sunt interpretanda.

Nie znajdzie też zastosowania odesłanie do art. 14 ust. 1-3 Ustawy o CIT, ponieważ przepisyte odnoszą się wyłącznie do przypadków, gdy wartość zbywanej rzeczy (tutaj: aportu) strony określiły w sposób znacznie odbiegający od wartości rynkowej. Taka okoliczność nie będzie jednak miała miejsca w przypadku Spółki, gdyż - jak wyraźnie wskazano w opisie stanu faktycznego - suma wartości nominalnej obejmowanych udziałów (akcji) oraz odniesionego na kapitał zapasowy agio zawsze będzie równa wartości rynkowej przedmiotu wkładu (aportu).

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawców.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia14 kwietnia 2016 sygn. akt III SA/Wa 1319/15 (i orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2016 r. sygn. akt II FSK 2221/16).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl