IPPB3/423-991/13-4/MC

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-991/13-4/MC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2013 r. (data wpływu 9 grudnia 2013 r.) uzupełnionym o wniesioną opłatę wraz z jej udokumentowaniem w dniu 5 marca 2014 r. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 27 lutego 2014 r. nr IPPB3/423-991/13-2/MC, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania czy w przypadku zbycia udziałów (nabytych w drodze wymiany udziałów) kosztem uzyskania przychodów będzie wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy wydanych w zamian za otrzymany wkład niepieniężny w postaci udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania czy w przypadku zbycia udziałów (nabytych w drodze wymiany udziałów) kosztem uzyskania przychodów będzie wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy wydanych w zamian za otrzymany wkład niepieniężny w postaci udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (dalej: "Spółka Nabywająca" lub "Wnioskodawca") jest spółką kapitałową, polskim rezydentem podatkowym. Obecnie rozważane jest podniesienie kapitału zakładowego Wnioskodawcy poprzez wniesienie aportem do Spółki Nabywającej 100% udziałów w innych spółkach kapitałowych z siedzibą w Polsce (dalej: "Spółki Zbywane"). Udziały w Spółkach Zbywanych obecnie są posiadane przez X S.A. z siedzibą w Polsce. Transakcja transferu udziałów będzie stanowiła transakcję wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d i ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "ustawa o CIT"). Wszystkie podmioty biorące udział w transakcji wymiany udziałów podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Przedmiotowy transfer udziałów będzie podzielony na następujące etapy:

1. X wniesie do Spółki Nabywającej wkład niepieniężny w postaci 100% posiadanych udziałów w Spółkach Zbywanych.

2. Spółka Nabywająca będzie dysponować tym samym bezwzględną większością głosów/udziałów w Spółkach Zbywanych.

3. Spółka Nabywająca w zamian za wniesione aportem udziały Spółek Zbywanych wyda X udziały we własnym - podwyższonym wskutek wniesienia wkładu - kapitale zakładowym. Wartość nominalna wydanych przez Wnioskodawcę udziałów będzie odpowiadać rynkowej wartości udziałów Spółek Zbywanych, określonej w umowie aportu zawartej na moment wniesienia udziałów Spółek Zbywanych do Spółki Nabywającej.

4. Zarówno X, jak i Spółka Nabywająca nie przewidują dodatkowych dopłat w gotówce w związku z opisaną powyżej wymianą udziałów.

Wnioskodawca, jako podmiot do którego zostaną wniesione udziały w Spółkach Zbywanych przewiduje, że w przyszłości może dojść do sytuacji w której zbędzie odpłatnie udziały Spółek Zbywanych. W wyniku zbycia udziałów Wnioskodawca otrzyma od potencjalnego kontrahenta wynagrodzenie pieniężne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przy ustalaniu podstawy opodatkowania w przypadku zbycia udziałów Spółek Zbywanych (jeżeli udziały te będą nabyte przez Wnioskodawcę w drodze tzw. wymiany udziałów zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT), koszt podatkowy będzie stanowiła wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy wydanych X w zamian za otrzymany wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółkach Zbywanych, zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów w Spółkach Zbywanych przez Wnioskodawcę na rzecz potencjalnego, przyszłego inwestora, Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodów w kwocie równej nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, wydanych X w zamian za aport w postaci udziałów w Spółkach Zbywanych.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Przedmiotowa regulacja oznacza, że podatnik ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że:

1.

wydatek ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, tzn. musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

2.

wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Powyższy przepis konstytuuje zatem zasadę, stosownie do której pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatnika musi wystąpić związek przyczynowo skutkowy. W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, będącym przedmiotem wniosku nie ulega wątpliwości, iż spełniony będzie pierwszy z warunków. Po pierwsze, w związku ze sprzedażą udziałów w Spółkach Zbywanych, Wnioskodawca uzyska przychód z tytułu odpłatnego zbycia praw majątkowych, o którym mowa w art. 14 ustawy o CIT.

W odniesieniu do drugiego z warunków wynikającego z przepisów, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (...). Wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji (...). Przesunięciu ulega zatem moment rozpoznania kosztów podatkowych zgodnie z wolą ustawodawcy.

W tym miejscu należy podkreślić, że od 1 stycznia 2011 r. do ustawy o CIT zostały wprowadzone przepisy bezpośrednio regulujące sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów dla podmiotu nabywającego udziały w ramach transakcji wymiany Udziałów, gdy dochodzi do odpłatnego zbycia tychże udziałów. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT za koszt uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów. Wydatki te w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonej o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT stanową jednak koszt uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Jak zostało wskazane w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca nabędzie udziały w Spółkach Zbywanych w drodze transakcji, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, tzw. wymiana udziałów. Ponadto, zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, w zamian za udziały w Spółkach Zbywanych Wnioskodawca wyda X wyłącznie własne udziały, bez uiszczania dodatkowej zapłaty w gotówce.

W rezultacie, jeżeli w przyszłości dojdzie do sprzedaży udziałów w Spółkach Zbywanych przez Wnioskodawcę na rzecz potencjalnego inwestora, to Wnioskodawca będzie mógł na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółkach Zbywanych w kwocie równej wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy wydanych X w zamian za otrzymany wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółkach Zbywanych.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych, najnowszych, interpretacjach indywidualnych przepisów podatkowych wydanych przez Dyrektorów Izb Skarbowych, przykładowo:

" (...) wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę Nabywającą Spółce Zbywającej będzie odpowiadało wartości akcji obejmowanych w Spółce Zbywanej, określonej w umowie aportu zawartej no moment wniesienia tych akcji do Spółki Nabywającej. Innymi słowa można stwierdzić, iż w prezentowanym procesie wymiany udziałów, Spółka Zbywająco dokonałaby wymiany akcji w Spółce Zbywanej, posiadających określoną wartość rynkową, no udziały w Spółce Nabywającej o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej akcji w Spółce Zbywanej (otrzymanych przez Spółkę Nabywająca)" - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 września 2013 r. sygn. IPPB3/423- 524/13-4/MS1;

"Skoro w ramach opisanej transakcji wymiany udziałów spółką nabywającą będzie Spółka, to w przypadku odpłatnego zbycia przez Nią udziałów nabytych w drodze wymiany udziałów, powinna Ona ustalić koszt uzyskania przychodu na poziomie wartości nominalnej udziałów Spółki wydanych udziałowcowi spółki z o.o. w zamian za otrzymany wkład niepieniężny w postaci udziałów sp. z o.o. (...) Reasumując, w świetle powyższych przepisów, uznać należy, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w sp. z o.o. Wnioskodawca będzie uprawniany da rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych udziałowcowi (osobie fizycznej), w zamian za aport udziałów sp. z o.o. (powiększoną o ewentualną dodatkową zapłatę w gotówce)."- Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 25 lipca 2013 r., sygn. ILPB3/423-209/13-2/KS.

" (...) poniesiony przez Spółkę wydatek no objęcie udziałów w Spółkach Zbywanych będzie równy rynkowej wartości udziałów Spółek Zbywanych wniesionych do Spółki przez Udziałowca w formie wkładu niepieniężnego. W konsekwencji, kosztem uzyskania przychodu Spółki w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółkach Zbywanych (objętych w ramach transakcji wymiany udziałów) będzie nominalna wartość udziałów wydanych przez Spółkę Udziałowcowi, odpowiadająca rynkowej wartości udziałów objętych w Spółkach Zbywanych." Dyrektor izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 sierpnia 2013 r., sygn. ITPB3/423-244b/13/DK.

"Stwierdzić zatem należy, że transakcja, w wyniku której Spółka Nabywająca nabyła od Wnioskodawcy udziały w Spółce Zależnej, stanowiła transakcję wymiany udziałów. Zgodnie zaś z art. 16 ust. 1 pkt Be ustawy a podatku dochodowym od osób prawnych, Spółce Nabywającej na moment odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Zależnej, przysługuje możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych Wnioskodawcy, powiększanych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d tej ustawy." - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 18 lipca 2013 r., sygn. ILPB3/423-190/13-2/KS.

" (...) jeżeli spółka nabywająca w następstwie wymiany udziałów udziały (akcje) drugiej spółki, będzie zbywać nabyte w ten sposób udziały (akcje), to do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia zaliczyć będzie mogła równowartość nominalnej wartości wydanych w ramach wymiany własnych udziałów, powiększoną o ewentualną dodatkową zapłatę w gotówce." - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 23 sierpnia 2013 r., sygn. IPTPB3/423-183/13-5/MF;

"Mając na uwadze, iż zarówno wykładnia literalna, jak i autentyczna art. 16 ust. 1 pkt 8e updap prowadzą do wniosku, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce z o.o., nabytych przez Wnioskodawcę w ramach transakcji wymiany udziałów, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcowi - spółce kapitałowej w zamian za aport w postaci udziałów w Spółce z o.o."- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 listopada 2012 r., sygn. IBPBI/2/423-1024/12/CzP.

A ponadto, analogiczne stanowisko przedstawiono również m.in. w następujących interpretacjach podatkowych:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 września 2013 r., sygn. ITPB4/423- 100/13/AM;

* Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 maja 2013 r., sygn. ILPB4/423-56/13-4/DS;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 lipca 2012 r., sygn. ILPB3/423-147/12-4/EK;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. IPPB3/423-805/11- 2/AG;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2011 r., sygn. IPPB3/423-802/11-2/AG;

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 października 2011 r., sygn. IPPB3/423- 618/11-4/JG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl