Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 grudnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/423-958/14-4/PK1

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu: 15 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 3 grudnia 2014 r. (data wpływu: 8 grudnia 2014 r.) na wezwanie organu z dnia 24 listopada 2014 r., nr IPPB3/423-958/14-2/PK1, IPPB4/415-706/14-2/JK (data doręczenia 26 listopada 2014 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z ustanowieniem Obszarów Ograniczonego Użytkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z ustanowieniem Obszarów Ograniczonego Użytkowania. W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi pismem z dnia 24 listopada 2014.r, nr IPPB3/423-958/14-2/PK1, IPPB4/415-706/14-2/JK (data doręczenia: 26 listopada 2014 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełniania wniosku. Uzupełnienie w zakresie wskazanym w wezwaniu dokonano w dniu 3 grudnia 2014 r. (data wpływu: 8 grudnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1993 i. o samorządzie województwa oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (dalej: Ustawa POŚ), wokół niektórych portów lotniczych w Polsce zostały utworzone Obszary Ograniczonego Użytkowania (dalej: "OOU"). W przypadku Portu Lotniczego, którego zarządzającym jest przedsiębiorstwo państwowe "P." (dalej: "P"), OOU został utworzony w wyniku podjętej w dniu 20 czerwca 2011 r. przez Sejmik Województwa Uchwały (dalej: "Uchwała ").

Ustanowienie OOU wiąże się dla właściciela nieruchomości z wprowadzeniem pewnych ograniczeń w sposobie korzystania z terenu oraz położonych na nim nieruchomości, a co za tym idzie, przysługują mu określone roszczenia wobec lotniska. Jak wynika z treści art. 135 ust. 3a Ustawy POŚ, na wymaganym obszarze ograniczonego użytkowania mają zostać wyznaczone ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z terenu.

Zgodnie z treścią Uchwały, na OOU Lotniska wprowadzono zarówno ograniczenia w zakresie sposobu korzystania z terenu (np. zakaz przeznaczania terenów pod zabudowę mieszkaniową w wyznaczonych strefach OOU), jak również wymagania techniczne dotyczące budynków objętych OOU (konieczność zapewnienia właściwego klimatu akustycznego).

W związku z wprowadzonymi na OOU ograniczeniami, poszkodowanym właścicielom nieruchomości przysługują - na podstawie art. 129 ust. 1 i 2 Ustawy POŚ roszczenia:

a.

o wykup nieruchomości lub jej części,

b.

o zapłatę odszkodowania za poniesioną szkodę w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości,

c.

o zapłatę odszkodowania za spadek wartości nieruchomości.

Jak wynika dalej z Ustawy POŚ, w razie określenia na OOU wymagań technicznych dotyczących budynków (co ma miejsce w analizowanym przypadku) szkodą, o której mowa w art. 129 Ustawy POS, są także:

d. koszty poniesione w celu wypełnienia tych wymagań przez istniejące budynki, nawet w przypadku braku obowiązku podjęcia działań w tym zakresie.

W praktyce oznacza to, że szkoda o której mowa w Ustawie POŚ obejmuje również koszty prac związanych z rewitalizacją akustyczną budynków na obszarze OOU. Innymi słowy, właściciele nieruchomości położonych w OOU mogą domagać się od Wnioskodawcy zwrotu wydatków na zabezpieczenie akustyczne budynków powołując się bezpośrednio na przepisy Ustawy POŚ. Obowiązany do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem OOU, czyli w tym przypadku P. Obowiązek spełnienia powyższych świadczeń (lit. a-d) może zostać nałożony na P zarówno w drodze umowy zawartej z poszkodowanym właścicielem nieruchomości (bez kierowania sprawy na drogę sądową), jak również w wyniku ugody sądowej lub na podstawie wyroku sądu po zakończonym procesie.

Termin na wystąpienie z powyższymi roszczeniami został ograniczony i wynosi 2 lata od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. W praktyce, termin ten upłynął w dniu 3 sierpnia 2013 r. P zamierza wypłacać kwoty na pokrycie kosztów zabezpieczeń akustycznych nieruchomości.

Zgodnie z przyjętą polityką - na podstawie wyroków oraz porozumień sądowych - P zamierza:

a.

zwracać poszkodowanym właścicielom nieruchomości koszty wcześniej wykonanych przez nich prac izolacyjnych oraz,

b.

pokrywać koszty dopiero planowanych zabezpieczeń akustycznych.

W przypadku nieruchomości w których właściciel sam wykonał prace izolacyjne (lit. a) ewentualny zwrot wydatków będzie dokonywany w przypadku gdy sąd / strony w drodze ugody sądowej dojdą do przekonania, że wykonanie prac izolacyjnych było niezbędne ze względu na nieprawidłowy klimat akustyczny. Wydatki będą zwracane jedynie na podstawie przedstawionych P dokumentów potwierdzających, że właściciele nieruchomości ponieśli w przeszłości wydatki na zabezpieczenie akustyczne.

Z kolei planowane na przyszłość prace izolacyjne (lit. b) będą wykonywane przez zewnętrzne podmioty i każdorazowo poprzedzone będą ekspertyzą akustyczną, z której będzie wynikało, że klimat akustyczny danej nieruchomości nie jest odpowiedni, tj. przegrody zewnętrzne nie zapewniają wymaganego poziomu izolacyjności akustycznej. W takim przypadku, P nie będzie dokonywał wypłat bezpośrednio na rzecz właścicieli nieruchomości tylko dokonywał płatności na rzecz podmiotu wystawiającego fakturę za prace akustyczne.

Poza powyższymi zobowiązaniami które mogą zostać nałożone na P wyrokiem sądu lub w drodze ugody sądowej, Wnioskodawca dobrowolnie (tekst jedn.: poza drogą sądową) może zobowiązać się do pokrycia kosztów planowanych zabezpieczeń akustycznych.

Reasumując, w związku z ustanowieniem OOU Wnioskodawca może zostać zobowiązany do wypłaty następujących świadczeń:

1. Na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądowego:

a.

wykup nieruchomości lub jej części,

b.

odszkodowanie za szkodę w związku ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości,

c.

odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości,

d.

zwrot wydatków poniesionych przez właścicieli nieruchomości na zabezpieczenie akustyczne,

e.

pokrycie kosztów planowanych przez właścicieli nieruchomości wydatków na zabezpieczenie akustyczne,

Na podstawie porozumień zawartych poza drogą sądową: pokrycie kosztów izolacji akustycznych na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę izolacji akustycznych.

Zobowiązanie do wypłaty wszystkich powyższych odszkodowań wynika z postanowień Ustawy POŚ.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy odszkodowania za spadek wartości nieruchomości oraz odszkodowania za szkodę w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości wypłacane przez P na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

2. Czy kwoty zwrócone przez P właścicielom nieruchomości na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu w związku z wykonanymi przez nich samodzielnie zabezpieczeniami akustycznymi będą stanowiły koszty uzyskania przychodu.

3. Czy wydatki na sfinansowanie przez P właścicielom nieruchomości na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu planowanych zabezpieczeń akustycznych będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

4. Czy wydatki poniesione przez P na pokrycie kosztów zabezpieczeń akustycznych na podstawie porozumień pozasądowych będą stanowić koszty uzyskania przychodów.

5. Czy kwoty zwrócone przez P właścicielom nieruchomości, będącym osobami fizycznymi, na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu w związku z wykonanymi przez nich samodzielnie zabezpieczeniami akustycznymi będą stanowiły dla nich przychód z innego źródła w PIT i czy w związku tym P będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT 8C.

6. Czy sfinansowanie przez P właścicielom nieruchomości, na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu, planowanych zabezpieczeń akustycznych będzie oznaczało dla nich powstanie przychodu z innego źródła w PIT i czy w związku tym P będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

7. Czy odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości oraz odszkodowanie za szkodę w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości wypłacone przez P właścicielom nieruchomości, na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu, będzie stanowiło dla nich przychód z innego źródła w PIT i czy w związku tym P będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

8. Czy kwota otrzymana przez właścicieli nieruchomości z tytułu wykupu nieruchomości na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu będzie stanowiła dla nich przychód z innego źródła w PIT i czy w związku z tym P będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

9. Czy kwoty wypłacono przez P na sfinansowanie właścicielom nieruchomości izolacji akustycznych na podstawie pisemnego porozumienia pozasądowego będą stanowiły dla nich przychód w PIT i czy w związku z tym P będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze, drugie, trzecie i czwarte dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie pozostałych pytań oznaczonych numerami od 5 do 9 dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, odszkodowania za spadek wartości nieruchomości oraz odszkodowania za szkodę w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Obowiązek wypłaty odszkodowań wynika bezpośrednio z przepisów Ustawy POŚ w związku z utworzeniem OOU. Utworzenie tego obszaru było z kolei warunkiem niezbędnym d!a funkcjonowania lotniska.

Zgodnie z treścią art. 129 Ustawy POŚ, jeżeli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel nieruchomości może żądać wykupienia nieruchomości lub jej części. W związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę; szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości.

Z kolei, jak wynika z treści art. 136 Ustawy POŚ, obowiązany do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania.

Jeżeli idzie o możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odszkodowań, to w pierwszej kolejności należy zbadać czy dany rodzaj odszkodowania nie mieści się w katalogu wyłączeń zawartym w art. 16 Ustawy o CIT. Zdaniem Wnioskodawcy, odszkodowania za spadek wartości nieruchomości oraz odszkodowania za szkodę w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości nie zostały objęte zakazem zaliczania do KUP. Jeżeli chodzi o katalog wydatków wyłączonych z KUP, to w kontekście odszkodowań warto wskazać na art. 16 ust. 1 pkt 19.

Zgodnie z treścią tego przepisu, nie uważa się za koszty podatkowe kar, opłat i odszkodowań oraz odsetek od tych zobowiązań z tytułu:

a.

nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska,

b.

niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Należy zaznaczyć, że powyższy przepis nie ma zastosowania w opisanym stanie faktycznym. Wyplata odszkodowań przez P nie stanowi kary pieniężnej za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska i nie ma charakteru sankcyjnego. Wprost przeciwnie, wypłata odszkodowań wiąże się z realizacją przez Wnioskodawcę uregulowań zawartych w Ustawie POŚ.

W ocenie P, jako że przepisy Ustawy o CIT, nie przewidują bezpośredniego wyłączenia z kosztów odszkodowań wypłacanych na podstawie wyroku sądowego w żadnym punkcie art. 16 ust. 1, zasadnicze znaczenie dla dokonania oceny możliwości zaliczenia wskazanych wydatków do kosztów uzyskania przychodu będzie miało określenie, czy powyższe koszty zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy istnieje obiektywny i niezaprzeczalny związek ewentualnych odszkodowań z przychodami P lub zachowaniem albo zabezpieczeniem ich źródła. Utworzenie OOU było warunkiem niezbędnym dla funkcjonowania lotniska, koniecznym do spełnienia w świetle przepisów POŚ ze względu na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu lotniczego w środowisku. W konsekwencji utworzenia OOU, właściciele nieruchomości uzyskali natomiast możliwość występowania z roszczeniem m.in. o odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomości oraz odszkodowanie za szkodę w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości. A zatem wydatki te - choć jedynie pośrednio związane z osiąganym przychodem - stanowią niejako standardowe koszty działalności podmiotów świadczących usługi lotnicze, a w konsekwencji są elementem ich normalnego ryzyka gospodarczego, Z całą pewnością koszty te nie są efektem nienależytego zachowania Wnioskodawcy. Wypłata odszkodowania nie jest efektem działania w złej wierze lecz konsekwencją realizacji przez P przepisów prawa nałożonych na branżę lotniczą, Obowiązek wypłaty omawianego rodzaju odszkodowań wynika wprost z przepisów Ustawy POŚ.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty zwrócone przez P właścicielom nieruchomości na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu w związku z wykonanymi przez nich samodzielnie zabezpieczeniami akustycznymi będą stanowiły koszty uzyskania przychodu.

Zgodnie z treścią art. 129 Ustawy POŚ, jeżeli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel nieruchomości może żądać wykupienia nieruchomości lub jej części. W związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę; szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości. W razie określenia na obszarze ograniczonego użytkowania wymagań technicznych dotyczących budynków szkodą o której mowa w art. 129 ust. 2 są także koszty poniesione w celu wypełnienia tych wymagań przez istniejące budynki, nawet w przypadku braku obowiązku podjęcia działań w tym zakresie. W Uchwale - ustanawiającej OOU dla Lotniska - określone zostały wymagania techniczne dotyczące budynków objętych obszarem ograniczonego użytkowania (a więc w istniejących budynkach należy zastosować zabezpieczenia zapewniające właściwy klimat akustyczny).

Jak wynika z analizy powyższych przepisów, pod pojęciem szkody o której mowa w Ustawie POŚ należy rozumieć również poniesione koszty prac związanych z rewitalizacją akustyczną budynków położonych na obszarze OOU. A zatem, również w przypadku wypłaconych kwot z tytułu zwrotu kosztów wykonanych prac akustycznych aktualne pozostają przytoczone wcześniej argumenty dotyczące odszkodowań w związku z ustanowieniem OOU.

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrócone właścicielom nieruchomości koszty rewitalizacji akustycznej budynków powinny być kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu. Koszty te wiążą się z uzyskaniem przychodu i nie znajdują się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, a obowiązek ich poniesienia został nałożony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Ad. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki na sfinansowanie przez P właścicielom nieruchomości na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego wyroku sądu planowanych zabezpieczeń akustycznych będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.

Jak wynika z orzecznictwa sądów (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 17 lipca 2013 r.;)"pod pojęciem szkody o której mowa w art. 129 ust. 2 Ustawy POŚ, należy rozumieć nie tylko koszty prac związanych z rewitalizacją akustyczną budynku, które zostały już poniesione, ale także tych, które dopiero mają zostać wykonane".

A zatem, obowiązek sfinansowania zabezpieczeń akustycznych które mają zostać wykonane w przyszłości - o ile pozostają w związku z utworzeniem OOU wynika z przepisów Ustawy POŚ.

Wydatki te nie zostały wyłączone z katalogu kosztów nie zaliczanych do KUP zawartym w art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT oraz pozostają w związku z przychodem osiąganym przez Wnioskodawcę. Wydatki te - zdaniem Wnioskodawcy - mogą zostać zaliczone do KUP.

Ad. 4.

Zdaniem Wnioskodawcy, również wydatki poniesione przez P na pokrycie kosztów zabezpieczeń akustycznych na podstawie porozumień pozasądowych będą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Obowiązek spełnienia świadczeń określonych w Ustawie POŚ na rzecz właściciela nieruchomości położonej w strefie OOU (w tym zwrot kosztów izolacji akustycznych) może zostać nałożony na P zarówno w drodze umowy zawartej z poszkodowanym właścicielem nieruchomości (bez kierowania sprawy na drogę sądową), jak również w wyniku ugody sądowej lub na podstawie wyroku sądu po zakończonym procesie. Powyższy wniosek wysnuć można z treści art. 136 ust. 1 Ustawy POŚ, z której wynika, że "w razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska w wyniku ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne". Wnioskując a contrario, należy dojść do wniosku, iż ustawodawca przewidział także pozasądowy tryb realizacji wymienionych wyżej roszczeń. Nie jest wykluczone bowiem, że strony mogłyby polubownie dojść do porozumienia w kwestii zaistnienia ewentualnej szkody oraz sposobu jej naprawienia. Wniosek ten znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie. Przykładowo, jak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 2013 r., "racjonalny ustawodawca zastosował zaś określenie "można wystąpić" dopuszczając słusznie także pozasądowy tryb powołanych roszczeń (...)". Przepisy Ustawy POS dopuszczają zatem dochodzenie roszczeń związanych z utworzeniem OOU zarówno na drodze spornej, jak i pozasądowej. Dodatkowo, jak już zostało wcześniej wykazane, szkoda o której mowa w Ustawie POŚ obejmuje również koszty związane z rewitalizacją akustyczną budynków.

Wydatki związane z rewitalizacją akustyczną - poniesione na podstawie porozumienia w trybie pozasądowym - powinny zatem być rozpatrywane w kategoriach odszkodowania wypłacanego właścicielom nieruchomości. Odszkodowania tego rodzaju nie zostały wyłączone z katalogu kosztów nie zaliczanych do KUP zawartym w art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT oraz pozostają w związku z przychodem osiąganym przez Wnioskodawcę. Wydatki te - zdaniem Wnioskodawcy - mogą zostać zaliczone do KUP.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż jego stanowisko znajduje w pełni potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 marca 2009 r., ILPB3/423-10/09-2/MM. W interpretacji tej organ podatkowy uznał iż wypłata odszkodowań w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania w tym odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz z tytułu kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego klimatu akustycznego, niezależnie od sposobu ustalenia ich wysokości i podstawy wypłaty (ugoda, wyrok sądu) będzie stanowiła dla wnioskującej spółki koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia, tj. wypłaty odszkodowań.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W niniejszej sprawie przedmiotem zapytania podatnika możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z ustanowieniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania, a w szczególności wydatków na odszkodowania za spadek wartości nieruchomości oraz szkodę w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości, a także wydatków na pokrycie właścicielom nieruchomości kwot związanych z wykonywanymi samodzielnie zabezpieczeniami akustycznymi na podstawie wyroku sądowego, czy też ugody sądowej jak również porozumień pozasądowych (pytania oznaczone we wniosku numerami od 1 do 4).

W ocenie organu interpretacyjnego wydatki te spełniają warunki zakreślone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT). Zgodnie z brzmieniem wskazanej normy prawnej kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Ustawodawca, dla zaliczenia konkretnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów wprowadza zatem szereg wymogów, które te wydatki winny spełniać. Jedną z kluczowych przesłanek jest wykazanie celowości poniesienia danego wydatku. W ocenie organu interpretacyjnego można mówić, iż dany wydatek został poniesiony "w celu" osiągnięcia przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, gdy jego poniesienie ma lub może mieć wpływ na powstanie lub też zwiększenie przychodów. W konsekwencji, możliwość zaliczania danych wydatków do kosztów uzyskania przychodów ma przede wszystkim skłaniać podatników do podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych, w tym znaczeniu, iż przysparzać one będą konkretnych przychodów podatkowych, lub też zachowają źródło przychodów w niezmienionym stanie albo zabezpieczą to źródło przed uszczupleniem czy też zmniejszeniem.

Wskazać należy, iż koszty poniesione na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej to wydatki związane z samym funkcjonowaniem podmiotu jako całości. Do kosztów podatkowych można zaliczyć te koszty zachowania i zabezpieczenia przychodów, które są wynikiem gospodarczych potrzeb źródła przychodów, związanych z jego eksploatacją w sferze materialnej i organizacyjnej, tak aby utrzymać ciągłość tego źródła przychodu w znaczeniu zapewnienia podatnikowi możności osiągania z niego trwale zysków. Organ interpretacyjny stoi na stanowisku, iż przedmiotowe wydatki spełniają warunek związany z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Trzeba mieć bowiem na uwadze, iż konieczność poniesienia wydatków wynika z ustawy z 21 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska. Tym samym dla możliwość prowadzenia działalności gospodarczej niezbędne jest poniesienie wydatków, które zostały nałożone przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Co więcej trudno jest przyjąć zawinienie podatnika, skoro wskazany obowiązek ustawowy powstał zdecydowanie później aniżeli sam port lotniczy, który został zobowiązany do zapłaty odszkodowań. Podatnik nie miał zatem możliwości podjęcia działań zapobiegających poniesieniu wydatków.

W konsekwencji, w ocenie organu, spełnienie obowiązków ustawowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, niezawinionych przez Podatnika wyczerpuje pojęcie zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Organ podziela przy tym stanowisko, zgodnie z którym w sprawie nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 19 ustawy o CIT. Z opisu stanu faktycznego wyraźnie wynika, iż przedmiotowe wydatki poniesione zostały w związku z wypełnieniem obowiązków ustawowych, a zatem z mocy prawa (de iure) nie zaś wbrew prawu (contra legem).

Reasumując wydatki wskazane w opisie stanu faktycznego, jak spełniające ogólne warunki zakreślone w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, a nie znajdujące się w katalogu wyłączeń z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy winny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl