Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/423-910/11-4/PK1

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2011 r. (data wpływu 14 października 2011 r.), uzupełnionym w dniu 16 stycznia 2012 r. (data wpływu: 19 stycznia 2012 r.) na wezwanie organu z dnia 4 stycznia 2012 r. sygn. IPPB3/423-910/11-2/PK1, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży składników majątkowych otrzymanych przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, w sytuacji, gdy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2011 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży składników majątkowych otrzymanych przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, w sytuacji, gdy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2011 r. W dniu 16 stycznia 2012 r. (data wpływu: 19 stycznia 2012 r.) Wnioskodawca na wezwanie organu z dnia 4 stycznia 2012 r., sygn. IPPB3/423-910/11-2/PK1 uzupełnił wniosek w zakresie wykazania dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza prowadzić działalność gospodarczą m.in. działalność handlową w zakresie obrotu nieruchomościami. W formie aportu rzeczowego, prawdopodobnie zostanie wniesione do spółki przez osobę fizyczną przedsiębiorstwo, w którego skład będą wchodzić m.in. nieruchomości stanowiące towary, jak i środki trwałe w tej postaci. Wartość tego aportu podwyższy kapitał zakładowy spółki, a osoba wnosząca aport obejmie udziały o wartości nominalnej stanowiącej równowartość wartości rynkowej wniesionego przedsiębiorstwa.

Pierwszy rok obrotowy spółki trwa od 22 września 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku sprzedaży składników majątku nabytych w formie aportu przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2011 r. - czyli w pierwszym roku obrotowym spółki, zakwalifikowanych jako towary i środki trwałe, do i po 31 grudnia 2011 r., kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za ten aport....

Zdaniem Wnioskodawcy: zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów określa art. 15 ust. 1 i 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. "tj. w brzmieniu, w którym na podstawie art. 12 ustawy o zmianie ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. są obowiązujące dla Spółki w pierwszym roku obrotowym. W przepisach tych nie określono wprost zasad ustalania kosztów zbycia towarów i środków trwałych, gdy zostały one nabyte w drodze wkładu niepieniężnego. Dlatego tez należy zastosować ogólne zasady wynikające z powołanych na początku przepisów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodu z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W przypadku więc sprzedaży środków trwałych wniesionych do spółki wkładem niepieniężnym, kosztem uzyskania przychodów będzie wartość nominalna udziałów nabytych przez podmiot wnoszący aport do spółki, rozliczona na poszczególne środki trwałe, pomniejszona o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych. W przypadku sprzedaży gruntów stanowiących towary wniesionych aportem, kosztem uzyskania przychodu w przypadku ich sprzedaży będzie proporcjonalna wartość udziałów wydanych w zamian za te grunty. Wynika z tego iż w sytuacji gdy wartość nominalna wydanych udziałów równa jest wartości rynkowej przekazanych udziałów, koszt uzyskania przychodu stanowić będzie wartość rynkowa tych składników majątkowych ustalona na moment otrzymania aportu.

Zasady te mają zastosowanie również w sytuacji, gdy Spółka dokona sprzedaży tych składników majątkowych po zakończeniu pierwszego roku obrotowego, czyli po 31 grudnia 2011 r. Decydujące znaczenia ma tu przepis przejściowy art. 10 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr. 226, poz. 1478), zgodnie z którym do odpłatnego zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nabytego w drodze wkładu niepieniężnego do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2010 r. Jednocześnie jak zostało wskazane w art. 12 ww. ustawy w pierwszym roku podatkowym trwającym do 31 grudnia 2011 r. Spółka stosuje przepisy podatkowe w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Wynika z tego, iż dla ustalenia wysokości kosztu podatkowego bezpośrednio związanego z przychodem, podstawowe znaczenie ma moment poniesienia wydatku na nabycie składnika majątkowego, a nie moment rozpoznania wydatku jako kosztu podatkowego. Dlatego też w przypadku składnika majątkowego nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2011 r. (tj. w pierwszym roku podatkowym, w którym spółka stosuje przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.) wysokość kosztu podatkowego ustala się w wartości początkowej nabytego składnika majątku ustalonej na moment wniesienia aportu. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy nastąpi faktyczna sprzedaż tego składnika - czy do 31 grudnia 2011 r. czy później.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl