Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 lutego 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/423-892/09-8/MS
Konsekwencje podatkowe przekształcenia spółki osobowej w kapitałową w odniesieniu do zarejestrowanych znaków towarowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2009 r. (data wpływu 2 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

*

uprawnienia spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki osobowej do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów od praw do zarejestrowanych znaków towarowych, które staną się jej składnikiem majątkowym z dniem przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową (pytanie Nr 13) - jest prawidłowe,

*

uprawnienia spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki osobowej, do uznania za wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p., praw ochronnych na znaki towarowe uzyskane w miejsce praw ze zgłoszeń znaków dopiero po przekształceniu ze spółki osobowej (pytanie Nr 14) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uprawnienia spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki osobowej do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów od praw do zarejestrowanych znaków towarowych, które staną się jej składnikiem majątkowym z dniem przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową skutków podatkowych przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową oraz uznania za wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p., praw ochronnych na znaki towarowe uzyskane w miejsce praw ze zgłoszeń znaków dopiero po dniu przekształcenia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: spółka) prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego. Spółka prowadzi sieć supermarketów zlokalizowanych na terenie osiedli mieszkaniowych i w centrach handlowych w całej Polsce. Spółka działa w ramach grupy kapitałowej "E" (dalej: grupa kapitałowa).

Obecnie, grupa kapitałowa rozważa przeprowadzenie restrukturyzacji zakładającej utworzenie podmiotu (spółki celowej) lub kilku podmiotów (spółek celowych), którego (których) głównym zadaniem będzie zarządzanie znakami towarowymi należącymi aktualnie do podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej. Głównym celem rozważanego rozwiązania jest wzrost wartości posiadanych w ramach grupy kapitałowej znaków poprzez scentralizowanie i zwiększenie efektywności działań związanych z ochroną prawną znaków, kreowaniem nowych znaków i ich efektywnym wykorzystaniem. W szczególności dotyczy to promocji i marketingu związanego z poszczególnymi znakami. Spółka celowa będzie również odpowiedzialna za nadzór nad toczącymi się obecnie procesami rejestracji znaków towarowych. Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez grupę kapitałową działalności (przede wszystkim działalność w zakresie dystrybucji i handlu detalicznego), znaki stanowią niezwykle istotny element wpływający na pozycję rynkową poszczególnych podmiotów należących do grupy kapitałowej, jak i całej grupy kapitałowej. W związku z planowaną restrukturyzacją grupy kapitałowej spółka rozważa przeniesienie w formie wkładu niepieniężnego praw związanych z posiadanymi przez spółkę znakami towarowymi do spółki osobowej (dalej: spółka osobowa), działającej w formie spółki jawnej bądź komandytowej.

Znaki towarowe będące przedmiotem wkładu niepieniężnego będą stanowiły własność spółki i będą zarejestrowanie przez Urząd Patentowy na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) i w odniesieniu do tych znaków będą przysługiwały spółce prawa ochronne zgodnie z art. 121 tej ustawy. W związku z tym, iż na moment wnoszenia wkładu do spółki osobowej procesy związane z rejestracją niektórych znaków będą w toku, przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej będą również prawa majątkowe w postaci praw ze zgłoszeń znaków towarowych w Urzędzie Patentowym (dalej: prawa ze zgłoszeń znaków). W odniesieniu do zgłoszonych a niezarejestrowanych do momentu wniesienia wkładów do spółki osobowej znaków, uzyskanie praw ochronnych nastąpi po wniesieniu wkładów. Zgodnie z art. 162 ust. 6 ustawy - Prawo własności przemysłowej, Prawo z dokonanych w Urzędzie Patentowym zgłoszeń znaków towarowych daje podmiotowi zgłaszającemu między innymi prawo pierwszeństwa do uzyskania praw ochronnych na zgłoszone znaki towarowe.

W ramach planowanych działań, wkłady do spółki osobowej w postaci praw do zarejestrowanych znaków oraz praw ze zgłoszeń będą wnoszone do spółki osobowej również przez inne niż spółka podmioty należące do grupy kapitałowej.

Wartość praw do zarejestrowanych znaków towarowych wnoszonych do spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego zostanie określona w umowie spółki osobowej i będzie odpowiadała ich wartości rynkowej ustalonej na postawie wycen dokonanych przez niezależny podmiot. W miesiącu wniesienia praw do zarejestrowanych znaków do spółki osobowej zostaną one wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych spółki osobowej w wartości wynikającej z umowy spółki osobowej, przy czym wartość ta nie będzie przekraczała wartości rynkowej. Wartość praw ze zgłoszeń znaków wnoszonych do spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego również zostanie określona w umowie spółki osobowej i będzie odpowiadała ich wartości rynkowej, ustalonej na podstawie wycen dokonanych przez niezależny podmiot. Nie będą one jednak wprowadzane do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych spółki osobowej aż do momentu, w którym Urząd Patentowy wyda decyzje o rejestracji poszczególnych znaków towarowych. Takie ujęcie będzie miało zastosowanie, jeżeli w ramach odpowiedzi na założone w ramach niniejszego wniosku zapytania, zostanie potwierdzona zasadność uznania za wartość niematerialną i prawną prawa do zarejestrowanego znaku towarowego uzyskanego przez spółkę osobową w miejsce prawa z jego zgłoszenia, wniesionego do spółki osobowej przez spółkę.

Przedmiotem działalności spółki osobowej będzie przede wszystkim szeroko rozumiane zarządzanie znakami obejmujące w szczególności odpłatne udzielanie praw do korzystania ze znaków spółkom z grupy kapitałowej, przy czym w odniesieniu do:

a.

zarejestrowanych znaków towarowych -zawierane będą umowy licencyjne,

b.

praw ze zgłoszeń znaków - zawierane będą umowy o odpłatne korzystanie ze znaków towarowych zgłoszonych do rejestracji (dotyczące wykorzystywania znaków towarowych wraz z zapewnieniem korzystania z nich również po ich rejestracji przez Urząd Patentowy).

Prawa do korzystania ze znaków towarowych (zarówno zarejestrowanych, jak i znaków w trakcie procesu rejestracji) mogą być udzielane odpłatnie również podmiotom nienależącym do grupy kapitałowej (będzie to zależało od decyzji biznesowych), a dotyczy to między innymi sieci franczyzowych. Pomimo, że aktualnie planowane działania we wskazanym wyżej zakresie nie obejmują zbywania znaków ani zmiany formy prawnej spółki osobowej, jednak nie można wykluczyć takich sytuacji w przyszłości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.

Czy wniesienie przez spółkę praw do zarejestrowanych znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków towarowych tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej będzie skutkowało powstaniem dla spółki przychodu...

2.

W jaki sposób należy ustalić wartości początkowe praw do zarejestrowanych znaków towarowych wniesionych w formie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych...

3.

Czy spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych naliczonych od zarejestrowanych znaków towarowych nabytych przez spółkę osobową w związku z otrzymaniem wkładów niepieniężnych (zarówno od spółki jak i od innych wspólników), począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym prawa te zostaną wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych spółki osobowej (tj. od miesiąca następującego po miesiącu wniesienia wkładu do spółki osobowej), w wysokości części tych odpisów odpowiadających udziałowi spółki w zyskach spółki osobowej...

4.

Czy w odniesieniu do nabytych w ramach wkładu niepieniężnego praw ze zgłoszeń znaków towarowych, spółka osobowa - po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy - będzie mogła uznać to prawo ochronne za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p... (pytanie na podstawie art. 14n § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

5.

W jaki sposób należy ustalić dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości początkowe praw ochronnych na znaki towarowe uzyskanych przez spółkę osobową zgłoszonych do rejestracji przez wspólników, którzy wnieśli do spółki osobowej prawa ze zgłoszeń tych znaków...

6.

Czy spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w postaci odpisów amortyzacyjnych naliczonych od zarejestrowanych znaków, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym na mocy decyzji Urzędu Patentowego w miejsce praw ze zgłoszeń znaków uzyskane zostaną prawa ochronne na znaki towarowe, wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych spółki osobowej, w wysokości odpowiadającej udziałowi spółki w zyskach spółki osobowej (pytanie dotyczy praw ze zgłoszenia wniesionych w formie wkładu do spółki osobowej, w miejsce których uzyskane zostaną prawa ochronne)...

7.

Jeżeli odpowiedź na pytanie oznaczone Nr 3 lub 6 będzie przecząca, to w jaki sposób należy ująć koszt związany z nabyciem przez spółkę osobową praw do zarejestrowanych znaków towarowych czy też praw ze zgłoszeń znaków towarowych (w części przypadającej na spółkę)...

8.

Czy wniesienie przez inne spółki z grupy kapitałowej do spółki osobowej wkładów niepieniężnych w postaci praw do zarejestrowanych znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków towarowych będzie generowało przychód dla spółki...

9.

Czy przychody z tytułu udziału spółki w spółce osobowej (w tym przychody odpowiadające wynagrodzeniu należnemu spółce osobowej z tytułu odpłatnego udzielenia spółce prawa do korzystania ze znaków towarowych wniesionych do spółki osobowej w ramach wkładu niepieniężnego) i koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału w spółce osobowej (w tym odpisy amortyzacyjne od wniesionych do spółki osobowej w ramach wkładu niepieniężnego zarejestrowanych znaków oraz odpisy amortyzacyjne od znaków towarowych zarejestrowanych na podstawie zgłoszeń dokonanych przez spółkę, z których prawa zostały wniesione w ramach wkładu niepieniężnego) łączą się odpowiednio z innymi przychodami i kosztami uzyskania przychodów spółki...

10.

Czy spółka będzie miała prawo zaliczać opłaty ponoszone na rzecz spółki osobowej z tytułu korzystania z zarejestrowanych znaków towarowych, jak i znaków w odniesieniu do których będzie trwał proces rejestracji, do kosztów uzyskania przychodów...

11.

W jaki sposób należy ustalić koszt uzyskania przychodów przypadający na spółkę z tytułu ewentualnego odpłatnego zbycia przez spółkę osobową praw do zarejestrowanych znaków towarowych bądź praw ze zgłoszeń znaków nabytych przez spółkę osobową w formie wkładu niepieniężnego wniesionego przez spółkę czy też inne spółki z grupy kapitałowej... Pytanie dotyczy również zbycia praw do zarejestrowanych znaków, zgłoszonych do rejestracji przez podmioty, które wniosły do spółki osobowej prawa ze zgłoszeń, stanowiących podstawę do rejestracji znaków w Urzędzie Patentowym.

12.

Czy uzyskiwanie przez spółkę jako wspólnika spółki osobowej przychodów z tytułu udziału w spółce osobowej i łączenie ich z innymi przychodami zgodnie z art. 5 u.p.d.o.p., będzie miało wpływ na możliwość wpłacania przez spółkę zaliczek na podatek dochodowy w trybie, o którym mowa w art. 25 ust. 6 u.p.d.o.p. (tzw. forma uproszczona)...

13.

Czy w przypadku ewentualnego przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową spółka kapitałowa będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów od praw do zarejestrowanych znaków towarowych, które staną się jej składnikiem majątkowym z dniem przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową... (pytanie na podstawie art. 14n 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

14.

W przypadku ewentualnego przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową jeżeli spółka kapitałowa uzyska prawa ochronne na znak towarowy w miejsce praw ze zgłoszeń znaków dopiero po przekształceniu ze spółki osobowej, to czy będzie mogła uznać takie prawa do zarejestrowanych znaków towarowych za wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p... (pytanie na podstawie art. 14n § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie Nr 13 i 14. W przedmiocie pytań Nr 1 - 12 wydane zostaną odrębne interpretacje indywidualne.

Zdaniem Wnioskodawcy (ad. Nr 13):

W przypadku ewentualnego przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową (tzn. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółkę akcyjną dalej: spółka kapitałowa), spółka kapitałowa będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów od praw do zarejestrowanych znaków towarowych, które staną się jej składnikiem majątkowym z dniem przekształcenia, przy czym spółka kapitałowa będzie zobowiązana do kontynuacji dotychczasowej wysokości odpisów oraz metody amortyzacji przyjętej przez podmiot przekształcony (spółkę osobową).

Zgodnie z art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej; K.S.H.) spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą) - w szczególności spółka komandytowa może być, zatem przekształcona w spółkę kapitałową. Jak wynika z art. 553 § 1 K.S.H. spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej - jest to tzw. zasada tożsamości podmiotu przekształconego i przekształcanego, czy też zasada kontynuacji w zakresie praw i obowiązków cywilnoprawnych. Z dniem przekształcenia, składniki majątku spółki osobowej staną się składnikami majątku spółki kapitałowej. W szczególności dotyczy to praw do zarejestrowanych znaków towarowych (praw do zarejestrowanych znaków towarowych wnoszonych do spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego, bądź praw do zarejestrowanych znaków towarowych uzyskanych przez spółkę osobową w miejsce praw ze zgłoszeń znaków wniesionych do spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego).

W przypadku ewentualnego przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową zastosowanie będzie miał również art. 93a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), który stanowi, iż osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Z zasadą tą ściśle związana jest regulacja art. 16h ust. 3 u.p.d.o.p. Wynika z niej, iż podmiot powstały w wyniku przekształcenia dokonuje odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuuje metodę amortyzacji przez podmiot przekształcony. Artykuł 16g ust. 9 wskazuje, iż zasada ta odnosi się również do sposobu określenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W rezultacie, nie ulega wątpliwości, iż prawa do zarejestrowanych znaków towarowych, które przed przekształceniem będą amortyzowane przez spółkę osobową i po przekształceniu będą stanowiły składnik majątkowy spółki kapitałowej, będą amortyzowane przez spółkę kapitałową na takich samych zasadach (tzn. spółka kapitałowa będzie zobowiązana do ujęcia przedmiotowych praw w swojej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych według wartości wynikającej z ksiąg spółki osobowej, a ponadto spółka kapitałowa będzie zobowiązania do kontynuacji metod oraz stawek amortyzacji przyjętych wcześniej przez spółkę osobową), spółka zwraca uwagę na fakt, iż prawidłowość zaprezentowanego przez spółkę stanowiska potwierdza również interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 sierpnia 2009 r. Nr IPPB3/423-413/09-3/MS oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 sierpnia 2009 r. Nr IPPB3/423-410/09-3/MS.

Zdaniem Wnioskodawcy (ad. Nr 14):

W przypadku ewentualnego przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową, jeżeli spółka kapitałowa uzyska prawa ochronne na znak towarowy w miejsce praw ze zgłoszeń znaków dopiero po przekształceniu ze spółki osobowej, to będzie mogła uznać takie prawa do zarejestrowanych znaków towarowych za wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p. Jak zostało wskazane w ramach uzasadnienia stanowisko spółki w zakresie pytania Nr 13, spółka osobowa będzie mogła być przekształcona w spółkę kapitałową na podstawie art. 553 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i spółce kapitałowej będą przysługiwały wszystkie prawa i obowiązki spółki osobowej (spółki przekształcanej).

Zastosowanie w takiej sytuacji będzie miał również art. 93a i pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), który stanowi, iż osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Pomimo rozróżnienia w prawie handlowym przekształcenia (kontynuacji) od następstwa prawnego, w prawie podatkowym te dwie konstrukcje są utożsamiane i pociągają za sobą identyczne skutki prawne - wstąpienie we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki (tzw. sukcesja uniwersalna).

Oznacza to, iż spółka kapitałowa przejmie wszelkie uprawnienia, jak również obowiązki spółki osobowej, nie tylko w zakresie prawa cywilnego, ale również w zakresie prawa podatkowego. W konsekwencji, jeżeli w związku z przekształceniem, spółce kapitałowej będą przysługiwały prawa ze zgłoszeń znaków towarowych (taka sytuacja może być spowodowana tym, iż do dnia przekształcenia niezakończone zostaną procesy rejestracji znaków towarowych w urzędzie patentowym), to zastosowanie powinna mieć analogiczna zasada jak wskazana w ramach uzasadnienia pytania Nr 4 niniejszego zapytania, które dotyczy uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przez spółkę osobową w miejsce wniesionego do spółki osobowej prawa ze zgłoszenia znaku towarowego.

W związku z przekształceniem, spółka kapitałowa przejmie prawa ze zgłoszeń znaków towarowych i prawa te będą stanowiły składnik jej majątku. Należy przy tym wskazać, iż prawo ze zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, nie będzie mogło być uznane przez spółkę kapitałową za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p. bezpośrednio po przekształceniu (przed rejestracją przez Urząd Patentowy). Powszechnie przyjmuje się, bowiem, że przez prawa określone w ustawie - Prawo własności przemysłowej, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. rozumie się prawa ochronne na znak towarowy, a nie prawo ze zgłoszenia znaku towarowego, pomimo, iż obie kategorie tych praw majątkowych są określone w ustawie - Prawo własności przemysłowej.

Z powyższego wynika, iż spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia spółki osobowej, będzie mogła uznać za wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 1 u.p.d.o.p. - prawa ochronne uzyskane w miejsce przejętych w związku z przekształceniem spółki osobowej praw ze zgłoszeń. Przedstawione stanowisko dotyczące możliwości ujmowania praw do zarejestrowanych znaków towarowych uzyskanych przez dany podmiot w miejsce uzyskanych w wyniku określonych procesów praw ze zgłoszeń znaków jest zgodne z utrwalonym poglądem sądów administracyjnych, wyrażonym m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 sierpnia 2009 r. (sygn. akt II FSK 412/08), Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 9 października 2007 r. - (sygn. akt: I SA/RZ 599/07), wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2007 r. - (sygn. akt: I SA/RZ 645/07), wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 20 listopada 2007 r. - (sygn. akt: I SA/RZ 619/07), a także wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 2007 r. - (sygn. akt: I SA/BK 401/07).

Stanowisko to potwierdzają także postanowienia organów podatkowych, np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 24 kwietnia 2008 r. Nr ILPB3/423-62/08-2/HS, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 sierpnia 2009 r. Nr IPPB3/423-413/09-3/MS, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 maja 2009 r. Nr ITPB3/423-100c/09/MT.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

W myśl art. 93a § 2 pkt 1 lit. a) Ordynacji podatkowej przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej. Zgodnie z powołanym przepisem osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

Podstawę przekształceń prawnych spółek osobowych w spółki kapitałowe stanowią przepisy art. 551 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Zgodnie z § 1 tego artykułu spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Przepis art. 552 Kodeksu określa, iż spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Co istotne, jak stanowi art. 553 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Jednocześnie, art. 555 ww. Kodeksu stanowi, że do przekształcenia spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, jeżeli przepisy działu dotyczącego przekształcenia spółek nie stanowią inaczej.

Wobec tego, jeśli przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową zostanie przeprowadzone ściśle według przepisów Kodeksu spółek handlowych, tym samym spółka kapitałowa wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki osobowej. Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Nie dochodzi przy tym do likwidacji spółki przekształcanej, a jedynie do zmiany jej formy prawnej. Należy mieć na względzie fakt, iż wspólnik spółki przekształcanej staje się - z dniem przekształcenia - wspólnikiem spółki przekształconej, a działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego.

Kontynuacja bytu spółki przekształconej ma miejsce na trzech płaszczyznach:

1.

cywilnoprawnej czego przejawem jest wstąpienie jej w miejsce spółki przekształcanej w istniejące stosunki o charakterze zobowiązaniowym, procesowym, czy w stosunki pracownicze (spółka przekształcona staje się pracodawcą osób zatrudnionych przez spółkę przekształconą),

2.

administracyjno-prawnej, czego wyrazem jest w szczególności kontynuacja praw i obowiązków publicznoprawnych wynikających z decyzji administracyjnych, oraz wstąpienie przez spółkę przekształconą we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej spółki,

3.

osobowej, gdyż wspólnikami spółki przekształconej będą wspólnicy spółki przekształcanej.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) nie określa wprost skutków podatkowych w zakresie przychodów oraz kosztów ich uzyskania, wynikających dla osoby prawnej będącej wspólnikiem spółki osobowej, która ulega przekształceniu w spółkę kapitałową. Jedynie uregulowania szczegółowe ujęte w art. 7 ust 3 pkt 4 oraz art. 16g ust. 9 określają ograniczenia wynikające ze zmiany formy prawnej podmiotu.

W świetle powyższego, należy uznać, że moment przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową jest neutralny podatkowo. W konsekwencji, w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie, jak słusznie wskazuje Wnioskodawca, art. 16h ust. 3 oraz art. 16g ust. 9 ustawy o p.d.o.p. W konsekwencji, prawa do zarejestrowanych znaków towarowych, które przed przekształceniem będą amortyzowane przez spółkę osobową i po przekształceniu będą stanowiły składnik majątkowy spółki kapitałowej, będą amortyzowane przez spółkę kapitałową na takich samych zasadach (tzn. spółka kapitałowa będzie zobowiązana do ujęcia przedmiotowych praw w swojej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych według wartości wynikającej z ksiąg spółki osobowej, a ponadto spółka kapitałowa będzie zobowiązania do kontynuacji metod oraz stawek amortyzacji przyjętych wcześniej przez spółkę osobową). W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe (pytanie Nr 13).

Uwzględniając stanowisko organu podatkowego zajęte w interpretacji indywidualnej stanowiącej odpowiedź na pytanie Nr 6 należy powtórzyć, iż "spółka osobowa w wyniku uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy dzięki decyzji administracyjnej nie następuje nabycie prawa majątkowego, o którym mowa w art. 16b ust. 1 ustawy o p.d.o.p. Prawa ochronne uzyskane przez spółkę osobową na znaki towarowe, których proces rejestracyjny rozpoczęty został przez wspólników spółki osobowej przed dniem wniesienia aportu nie będą stanowiły wartości niematerialnych i prawnych w spółce osobowej. W konsekwencji, spółka osobowa nie ustali ich wartości początkowej stanowiącej podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych a stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 5 i 6 należy uznać za nieprawidłowe". W konsekwencji, na mocy sukcesji po przekształceniu spółki osobowej w spółkę kapitałową, spółka kapitałowa również nie będzie mogła rozpoznać praw ochronnych na znaki towarowe uzyskanych przez spółkę osobową lub już po dacie przekształcenia za wartości niematerialne i prawne. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 14 uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl