IPPB3/423-858/10-2/JB - Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 lutego 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-858/10-2/JB Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2010 r. (data wpływu 15 grudnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Spółkę będą w całości stanowiły koszt uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia, czy odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Spółkę będą w całości stanowiły jej koszt uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka planuje zaciąganie pożyczek prywatnych od udziałowców i osób trzecich. Ze względu na strukturę udziałów pożyczki od udziałowców, u których Spółka planuje zaciąganie pożyczek, nie będą podlegały przepisom o niedostatecznej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p.). Spółka planuje wykorzystywać pożyczki, na inwestowanie w lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne oraz pożyczki, których będzie udzielała różnym osobom fizycznym, spółkom kapitałowym oraz spółkom osobowym.

Do przychodów z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych będą się zaliczać:

1.

Przychody z uczestnictwa w zysku zamkniętych funduszy inwestycyjnych;

2.

Przychody z umarzania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w zamkniętych funduszach inwestycyjnych;

3.

Przychody z uczestnictwa w zysku otwartych funduszy inwestycyjnych;

4.

Przychody z umarzania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w otwartych funduszach inwestycyjnych;

5.

Przychody ze sprzedaży jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w zamkniętych funduszach inwestycyjnych;

6.

Przychody ze sprzedaży jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych otwartych funduszach inwestycyjnych.

Przy czym ww. fundusze mogą inwestować w akcje, obligacje, lokaty bankowe, instrumenty pochodne, indeksy giełdowe, surowce, opcje, nieruchomości oraz wszelki9e inne aktywa dopuszczalne prawem.

Przedmiot działalności gospodarczej Spółki obejmuje m.in. zgodnie z PKD 2007 "64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Spółkę będą w całości stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki.

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Spółki odsetki, od zaciągniętych przez nią pożyczek, będą w całości stanowiły koszt uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Z przepisu tego wynika zatem, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami (tzn. wydatki takie są uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ w rezultacie ich poniesienia podatnik może oczekiwać zwiększenia swoich przychodów), w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Co istotne również, muszą być to wydatki, dzięki którym podatnik może osiągnąć przychód podlegający opodatkowaniu.

Mając na uwadze przedmiot działalności prowadzonej przez Spółkę oraz cel zaciągnięcia pożyczek, nie ulega wątpliwości, iż odsetki od nich stanowią koszt uzyskania przychodu, jako że spełniają przesłanki określone w przepisie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Stanowią one bowiem racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Koszty pożyczki, tj. naliczone odsetki od pożyczki, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ustalonym zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) lub art. 16 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.p.

Zgodnie z art. 16 ust. i pkt 10 lit. a) ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). W myśl zaś art. 16 ust. i pkt 11 tej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

Odsetki od pożyczki mogą więc zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji, jednak pod warunkiem, że nie zachodzą m.in. okoliczności, o których mowa w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 tej ustawy.

Jak jednak wskazano w powyższym zdarzeniu przyszłym, pożyczki udzielane Spółce nie będą spełniać warunków określonych w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 u.p.d.o.p.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się więc za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl