IPPB3/423-781/09-4/MS - Ustalenie wartości początkowej praw nabytych przez spółkę komandytową w drodze wkładu niepieniężnego oraz możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej ustalonej przez wspólników spółki osobowej w akcie notarialnym na dzień wniesienia wkładu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-781/09-4/MS Ustalenie wartości początkowej praw nabytych przez spółkę komandytową w drodze wkładu niepieniężnego oraz możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej ustalonej przez wspólników spółki osobowej w akcie notarialnym na dzień wniesienia wkładu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2009 r. (data wpływu 5 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

*

ustalenia wartości początkowej Praw nabytych przez spółkę komandytową w drodze wkładu niepieniężnego (pytanie nr 3) - jest nieprawidłowe,

*

możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez spółkę osobową od wartości początkowej ustalonej przez wspólników spółki osobowej w akcie notarialnym na dzień wniesienia wkładu (pytanie nr 4) - jest nieprawidłowe,

*

ustalania kosztów uzyskania przychodów Spółki w przypadku sprzedaży przez Spółkę Osobową wniesionych do niej w drodze wkładu niepieniężnego składników majątkowych (pytanie nr 7) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej Praw nabytych przez spółkę komandytową w drodze wkładu niepieniężnego, możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez spółkę osobową od wartości początkowej ustalonej przez wspólników spółki osobowej w akcie notarialnym na dzień wniesienia wkładu oraz ustalania kosztów uzyskania przychodów Spółki w przypadku sprzedaży przez Spółkę Osobową wniesionych do niej w drodze wkładu niepieniężnego składników majątkowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. z siedzibą w W (dalej: Spółka", Wnioskodawca"), producent wyrobów czekoladowych, słodyczy i cukierków, prowadzi działalność produkcyjną i sprzedażową w zakresie obejmującym różnego rodzaju wyroby czekoladowe oraz inne wyroby cukiernicze, w tym m.in. czekolady, wafle, batony, ciastka, chałwy. Spółka prowadzi również sieć pijalni czekolady.

W związku z prowadzoną działalnością Spółka posiada m.in.

*

majątkowe prawa autorskie,

*

zarejestrowane i podlegające ochronie znaki towarowe,

*

zarejestrowane i podlegające ochronie wzory przemysłowe i wzory zdobnicze.

Majątkowe prawa autorskie przysługujące Spółce w związku z prowadzoną przez nią działalnością są majątkowymi prawami autorskimi do utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm., dalej: "UPAiPP") i obejmują np., ale nie wyłącznie, majątkowe prawa autorskie do etykiet na produkowane wyroby, do wzorów pudełek / pojemników / opakowań na produkowane wyroby, do logotypów, do materiałów reklamowych, itp.

Posiadane przez Spółkę znaki towarowe podlegające ochronie są zarejestrowane i podlegają ochronie zgodnie z art. 121 lub art. 315 ust. 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm., dalej: "UPWP") i obejmują znaki słowne, graficzne, słowno-graficzne (takie jak np. wyrazy, rysunki, ornamenty, kompozycje kolorystyczne, formy przestrzenne typu opakowania / pudełka, itp.).

Również posiadane przez Spółkę wzory przemysłowe i wzory zdobnicze podlegające ochronie są zarejestrowane i są chronione prawami z rejestracji na podstawie art. 105 lub art. 315 i art. 316 UPWP.

Wspomniane powyżej majątkowe prawa autorskie, znaki towarowe / prawa dotyczące znaków towarowych oraz wzory przemysłowe i wzory zdobnicze / prawa z rejestracji wzorów przemysłowych i wzorów zdobniczych (dalej łącznie: "Prawa") zostały nabyte lub wytworzone przez Spółkę w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością.

Ponadto, w związku z prowadzoną działalnością, Spółka posiada również składniki inne niż Prawa, o których mowa powyżej, w szczególności:

*

znaki towarowe, odnośnie do których dokonano zgłoszenia w zakresie rejestracji, lecz nie otrzymano jeszcze decyzji o udzieleniu prawa ochronnego,

*

wzory przemysłowe i wzory zdobnicze, odnośnie do których dokonano zgłoszenia w zakresie rejestracji, lecz nie otrzymano jeszcze decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji,

*

prawa do wspólnotowych znaków towarowych (CTM) chronionych na terytorium krajów Unii Europejskiej, oraz

*

prawa z rejestracji / prawa ochronne dotyczące znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wzorów zdobniczych uzyskane w innych krajach (dalej łącznie: "Inne Składniki").

Spółka planuje przeprowadzenie restrukturyzacji, w ramach której rozważane jest wydzielenie do odrębnego podmiotu funkcji związanych z zarządzaniem Prawami i Innymi Składnikami. Wydzielenie tych funkcji służyć będzie min. centralizacji i zwiększeniu efektywności zarządzania Prawami i Innymi Składnikami. Podmiot, do którego zostaną wydzielone funkcje związane z zarządzaniem Prawami i Innymi Składnikami będzie miał za zadanie zapewnić obsługę prawną Praw i Innych Składników, monitorować zmiany w przepisach prawnych dotyczących tych Praw i Innych Składników oraz inicjować kroki mające na celu ochronę oraz utrzymanie Praw i Innych Składników (jak np. przedłużanie prawa ochronnego do Praw i Innych Składników, dokonywanie niezbędnych płatności, monitorowanie używania Praw i Innych Składników przez podmioty nieuprawnione, monitorowanie prób rejestrowania przez inne podmioty znaków towarowych istotnie podobnych do Praw i Innych Składników).

W tym celu, podmiot ten będzie mógł korzystać z usług kancelarii prawnych lub kancelarii prawno-patentowych. Zakładane jest, że Podmiot, do którego zostaną wydzielone funkcje związane z zarządzaniem Prawami i Innymi składnikami będzie także zaangażowany w proces decyzyjny o wykorzystywaniu tych Praw i Innych Składników oraz o budowaniu ich wartości rynkowej. W tym zakresie, będzie on mógł zlecać realizację poszczególnych zadań lub projektów innym podmiotom. W ramach swojej działalności, podmiot, do którego wydzielone zostaną funkcje związane z zarządzaniem Prawami i Innymi Składnikami, będzie również wykorzystywał Prawa i Inne Składniki poprzez ich odpłatne udostępnianie (wybranych lub wszystkich Praw i Innych Składników) Spółce lub innym podmiotom, z grupy lub spoza grupy, w skład której wchodzi Spółka. Niewykluczone jest też zbywanie Praw i Innych Składników w przyszłości.

Ponadto, w przyszłości podmiot, do którego zostaną wydzielone funkcje związane z zarządzaniem Prawami i Innymi składnikami może też uzyskiwać lub nabywać nowe majątkowe prawa autorskie, nowe znaki towarowe (nowe prawa ochronne na znaki towarowe) oraz nowe wzory przemysłowe i wzory zdobnicze (nowe prawa z rejestracji wzorów przemysłowych i wzorów zdobniczych). Mogą być one (lub ich część) oddawane do używania lub zbywane Spółce lub innym podmiotom (z grupy lub spoza grupy, w skład której wchodzi Spółka).

W zależności od bieżących potrzeb biznesowych, zakres działania podmiotu, do którego zostaną wydzielone funkcje związane z zarządzaniem Prawami i Innymi Składnikami, może ewoluować i objąć w przyszłości nowe obszary.

W tym kontekście, w ramach restrukturyzacji, Spółka planuje utworzenie spółki osobowej prawa handlowego, tj. spółki komandytowej (dalej: "Spółka Osobowa"), do której wydzielone zostaną funkcje związane z zarządzaniem Prawami i Innymi Składnikami. Spółka przystąpi jako wspólnik (komandytariusz) do Spółki Osobowej. Drugim wspólnikiem (komplementariuszem) Spółki Osobowej zostanie inna spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) mająca siedzibę w Polsce, należąca do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka. W przyszłości możliwe jest także przystępowanie do Spółki Osobowej nowych / innych wspólników. Spółka oraz drugi wspólnik będą partycypować w zysku Spółki Osobowej zgodnie z umową Spółki Osobowej.

Spółka wniesie do Spółki Osobowej - jednorazowo lub w transzach jako wkład niepieniężny wybraną część lub wszystkie przysługujące jej Prawa i Inne Składniki. Przedmiot wkładu nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części. Przed dokonaniem wkładu Spółka zleci rzeczoznawcy przeprowadzenie wyceny wartości rynkowej przedmiotu wkładu. Dla celów niniejszego wniosku i powołanej w nim argumentacji, Spółka zakłada, że ustalona w ten sposób wartość rynkowa Praw i Innych Składników (bez podatku VAT) zostanie określona jako 100 jednostek. Odpowiednio wartość rynkowa Praw i Innych Składników z podatkiem VAT będzie wynosić 122 jednostki.

Uzyskanie przez Spółkę udziału kapitałowego w Spółce Osobowej w wysokości odpowiadającej wartości netto Praw i Innych Składników będących przedmiotem wkładu (wartość udziału kapitału zakładowego zostanie określona w umowie Spółki Osobowej w kwocie równej wartości rynkowej Praw i Innych Składników nie powiększonej o VAT) nastąpi w dacie zawarcia umowy zmieniającej umowę Spółki Osobowej. W tym samym momencie przejście Praw i Innych Składników ze Spółki na Spółkę Osobową stanie się prawnie skuteczne.

Z tytułu dokonania przedmiotowej transakcji, na podstawie przepisów ustawy o VAT, Spółka będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (Spółka jest bowiem podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym w charakterze podatnika VAT czynnego; Spółka Osobowa również będzie podatnikiem podatku VAT oraz będzie zarejestrowana w charakterze podatnika VAT czynnego). Spółka udokumentuje transakcję wniesienia Praw i Innych Składników do Spółki Osobowej fakturą VAT. Prawa wniesione do Spółki Osobowej będą wykorzystywane do prowadzonej przez Spółkę Osobową działalności opodatkowanej VAT.

W odniesieniu do opodatkowania przedmiotowej transakcji podatkiem VAT, jeżeli stanowisko przedstawione przez Spółkę zostanie uznane za prawidłowe, Spółka przyjmie następujący sposób rozliczenia podatku:

*

Spółka wystawi na rzecz Spółki Osobowej fakturę VAT obejmującą wartość wkładu (jako wartość netto) oraz wartość podatku VAT obliczoną od wartości netto wg odpowiedniej stawki; podatek VAT wykazany na fakturze zostanie przekazany przez Spółkę do urzędu skarbowego zgodnie z przepisami ustawy o VAT;

*

Spółka obejmie w Spółce Osobowej udział o wartości równej wartości netto wkładu,

*

Spółka Osobowa dokona odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturze wystawionej przez Spółkę; podatek zostanie zwrócony Spółce Osobowej na zasadach przewidzianych w ustawie o VAT;

*

Spółka Osobowa dokona zapłaty na rzecz Spółki pozostałej części kwoty brutto określonej na fakturze, tj. kwoty podatku VAT określonej na fakturze.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, w związku z wniesieniem przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci Praw i Innych Składników do Spółki Osobowej powstanie dla Spółki przychód podatkowy z ustawy o p.d.o.p.

2.

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, dla celów rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy - wspólnika Spółki Osobowej, Prawa nabyte przez Spółkę Osobową jako wkład niepieniężny powinny stanowić wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji. Niniejsze pytanie nr 2 dotyczy wyłącznie Praw (nie zaś Innych Składników), zaś Innych Składników - wyłącznie w zakresie, w jakim mogą one być uznane za Prawa (w wyniku możliwości uznania Innych Składników za autorskie lub pokrewne prawa majątkowe lub za prawa określone w UPWP, o których mowa w ustawie o p.d.o.p.). Spółka wnosi to pytanie także jako osoba planująca utworzenie nowej spółki osobowej w rozumieniu art. 14n Ordynacji Podatkowej.

3.

Jak w opisanym zdarzeniu przyszłym, dla celów ustawy o p.d.o.p., należy określić (w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Osobowej) wartość początkową Praw wniesionych przez Spółkę do Spółki Osobowej, która to wartość początkowa będzie podstawą dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych. Niniejsze pytanie nr 3 dotyczy wyłącznie Praw (nie zaś Innych Składników), zaś Innych Składników - wyłącznie w zakresie, w jakim mogą one być uznane za Prawa (w wyniku możliwości uznania Innych Składników za autorskie lub pokrewne prawa majątkowe lub za prawa określone w UPWP, o których mowa w ustawie o p.d.o.p.). Spółka wnosi to pytanie także jako osoba planująca utworzenie nowej spółki osobowej w rozumieniu art. 14n Ordynacji Podatkowej.

4.

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ustawy o p.d.o.p. od wartości początkowej Praw wniesionych przez Spółkę do Spółki Osobowej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Spółki w części odpowiadającej jej udziałowi w zyskach Spółki Osobowej... (przy założeniu, iż nie zachodzi sytuacja, w której zgodnie z przepisami rozdziału 4a ustawy o p.d.o.p. odpisów amortyzacyjnych dokonywałby korzystający) Niniejsze pytanie nr 4 dotyczy wyłącznie Praw (nie zaś Innych Składników) zaś Innych Składników - wyłącznie w zakresie, w jakim mogą one być uznane za Prawa (w wyniku możliwości uznania Innych Składników za autorskie lub pokrewne prawa majątkowe lub za prawa określone w UPWP, o których mowa w ustawie o p.d.o.p.).

5.

Od kiedy / od którego momentu możliwe będzie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych od wartości początkowej Praw nabytych przez Spółkę Osobową w drodze wkładu niepieniężnego wniesionego przez Spółkę. Niniejsze pytanie nr 5 dotyczy wyłącznie Praw (nie zaś Innych Składników), zaś innych Składników-wyłącznie w zakresie, w jakim mogą one być uznane za Prawa (w wyniku możliwości uznania Innych Składników za autorskie lub pokrewne prawa majątkowe lub za prawa określone w UPWP, o których mowa w ustawie o p.d.o.p.).

6.

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym zapłacona Spółce (przelana na konto Spółki) przez Spółkę Osobową kwota podatku VAT naliczonego na wartości wkładu netto wynikającego z faktury dokumentującej wniesienie aportu przez Spółkę do Spółki Osobowej będzie stanowić przychód podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki.

7.

Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę Osobową wniesionych do niej w formie wkładu niepieniężnego Praw i Innych Składników, Spółka powinna rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży taką część wartości początkowej tych Praw ustalonej na moment wniesienia ich do Spółki Osobowej zgodnie z umową osobowej spółki handlowej (pomniejszonej o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych) oraz taką część wartości Innych Składników ustalonej na moment wniesienia ich do Spółki Osobowej zgodnie z umową osobowej spółki handlowej, która odpowiada udziałowi Spółki w zysku Spółki Osobowej.

8.

Czy w przypadku zwrotu wkładu (także częściowego) wniesionego przez Spółkę do Spółki Osobowej, opodatkowaniu w Spółce podlegać będzie wyłącznie nadwyżka (o ile taka zaistnieje) kwoty wypłacanej Spółce przy zwrocie wkładu w Spółce Osobowej nad wartością tego wkładu określoną w umowie Spółki Osobowej na dzień wniesienia wkładu.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie nr 3, 4 oraz 7. W przedmiocie pytań nr 1-2 oraz 5-6 i 8 wydane zostaną odrębne interpretacje indywidualne.

Zdaniem Wnioskodawcy (ad. nr 3):

Wartość początkowa poszczególnych Praw wnoszonych przez Spółkę w postaci wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej powinna zostać ustalona dla celów podatkowych w ewidencji Spółki Osobowej zgodnie z ich wartością określoną przez wspólników Spółki Osobowej (w akcie notarialnym) na dzień wniesienia wkładu, nie wyższą od ich wartości rynkowej.

Z uwagi na fakt, iż spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej (i jako takie nie są objęte zakresem ustawy o p.d.o.p. na podstawie wyraźnego wyłączenia zawartego w art. 1 ust. 2 ustawy o p.d.o.p.) oraz w świetle brzmienia art. 5 ustawy o p.d.o.p. (zgodnie z którym przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału; te same zasady należy również stosować odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku), ewentualne skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem i działalnością gospodarczą prowadzoną przez spółki osobowe / transakcjami dokonywanymi przez spółki osobowe powinny być rozpatrywane dla celów podatkowych na poziomie wspólników tej spółki i na podstawie przepisów podatkowych mających do nich zastosowanie. W konsekwencji skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki osobowej a odnoszące się do jej wspólników będących osobami prawnymi, powinny być rozpatrywane w oparciu o ustawę o p.d.o.p.

W powyższym kontekście, z uwagi na brak szczególnych unormowań dotyczących sposobu określenia wartości początkowej składników majątkowych nabytych jako wkład przez spółkę osobową, w związku z koniecznością ujęcia amortyzacji przedmiotu wkładu w rozliczeniu podatkowym jej wspólników - osób prawnych, zdaniem Wnioskodawcy zastosowanie powinny znaleźć zasady określone w przepisach ustawy o p.d.o.p. dotyczących wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółki kapitałowej (art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.p.). Zgodnie z tym przepisem za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą od ich wartości rynkowej. Powyższy przepis odnosi się do ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie aportu przez podatników p.d.o.p., jednakże z analogiczną sytuacją - tj. wniesieniem wartości niematerialnych i prawnych w postaci wkładu niepieniężnego do spółki - będziemy mieć do czynienia w opisanym zdarzeniu przyszłym, z tą różnicą że spółka, do której zostanie wniesiony wkład nie będzie spółką kapitałową lecz spółką osobową. Poza tym, odpisy amortyzacyjne od wkładu niepieniężnego będą jednak rozliczane dla celów podatkowych przez wspólników spółki osobowej, a więc przez podatników p.d.o.p.

Dodatkowo, Spółka wskazuje, iż prawidłowość takiego właśnie ustalenia wartości początkowej w odniesieniu do spółek osobowych potwierdza ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o p.d.o.f."). Zgodnie bowiem z art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.f. za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18 uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu.

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, iż wartość początkowa poszczególnych Praw wnoszonych przez Spółkę do Spółki Osobowej w postaci wkładu niepieniężnego powinna zostać ustalona dla celów podatkowych zgodnie z ich wartością określoną przez wspólników Spółki Osobowej (w akcie notarialnym) na dzień wniesienia wkładu, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej z dnia wniesienia wkładu.

Niniejsze pytanie, tj. pytanie nr 3, dotyczy wyłącznie Praw a nie Innych Składników, zaś Innych Składników - wyłącznie w zakresie, w jakim mogą one być uznane za Prawa (w wyniku możliwości uznania Innych Składników za autorskie lub pokrewne prawa majątkowe lub za prawa określone w UPWP, o których mowa w ustawie o p.d.o.p.).

Zdaniem Wnioskodawcy (ad. nr 4):

Odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ustawy o p.d.o.p. od wartości początkowej Praw wniesionych przez Spółkę do Spółki Osobowej (ustalonej zgodnie ze stanowiskiem Spółki w zakresie pytania nr 3) i dotyczących Praw oddanych przez Spółkę Osobową do używania (przy założeniu, iż nie zachodzi sytuacja w której zgodnie z przepisami rozdziału 4a ustawy o p.d.o.p. odpisów amortyzacyjnych dokonywałby korzystający) będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Spółki proporcjonalnie do posiadanego przez Spółkę udziału w zysku Spółki Osobowej.

Z uwagi na fakt, iż spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej (i jako takie nie są objęte zakresem ustawy o p.d.o.p. na podstawie wyraźnego wyłączenia zawartego w art. 1 ust. 2 ustawy o p.d.o.p.) oraz w świetle brzmienia art. 5 ustawy o p.d.o.p. (zgodnie z którym przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału; te same zasady należy również stosować odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku), ewentualne skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem i działalnością gospodarczą prowadzoną przez spółki osobowe / transakcjami dokonywanymi przez spółki osobowe powinny być rozpatrywane dla celów podatkowych na poziomie wspólników tej spółki i na podstawie przepisów podatkowych mających do nich zastosowanie. W konsekwencji skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki osobowej a odnoszące się do jej wspólników będących osobami prawnymi, powinny być rozpatrywane w oparciu o ustawę o p.d.o.p.

W świetle powyższego, biorąc pod uwagę art. 15 ust. 6 ustawy o p.d.o.p. (oraz brak w art. 16 ustawy o p.d.o.p. uregulowań, które miałyby zastosowanie w opisanej sytuacji), odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ustawy o p.d.o.p. od wartości początkowej Praw wniesionych do Spółki Osobowej (ustalonej zgodnie ze stanowiskiem Spółki w zakresie pytania nr 3) stanowią w całości koszt uzyskania przychodu wspólników Spółki Osobowej.

Jednakże, zgodnie z art. 5 ustawy o p.d.o.p. (zgodnie z którym przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału; te same zasady należy również stosować odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku), Spółka będzie mogła rozpoznać jako swój koszt uzyskania przychodu taką część wyżej wymienionych odpisów amortyzacyjnych, która będzie odpowiadała udziałowi Spółki w zysku Spółki Osobowej.

Zdaniem Wnioskodawcy (ad. nr 7):

W przypadku sprzedaży przez Spółkę Osobową wniesionych do niej w formie wkładu niepieniężnego Praw i Innych Składników, Spółka powinna rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży taką część wartości początkowej tych Praw ustalonej na moment wniesienia ich do Spółki Osobowej zgodnie z umową osobowej spójki handlowej (pomniejszonej o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych) oraz taką cześć wartości Innych Składników ustalonej na moment wniesienia ich do Spółki Osobowej, która odpowiada udziałowi Spółki w zysku Spółki Osobowej.

Z uwagi na fakt, iż spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej (i jako takie nie są objęte zakresem ustawy o p.d.o.p. na podstawie wyraźnego wyłączenia zawartego w art. 1 ust. 2 ustawy o p.d.o.p.) oraz w świetle brzmienia art. 5 ustawy o p.d.o.p. (zgodnie, z którym przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału; te same zasady należy również stosować odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku), ewentualne skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem i działalnością gospodarczą prowadzoną przez spółki osobowe / transakcjami dokonywanymi przez spółki osobowe powinny być rozpatrywane dla celów podatkowych na poziomie wspólników tej spółki i na podstawie przepisów podatkowych mających do nich zastosowanie. W konsekwencji skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki osobowej a odnoszące się do jej wspólników będących osobami prawnymi, powinny być rozpatrywane w oparciu o ustawę o p.d.o.p.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o p.d.o.p.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, iż w przypadku ewentualnej, przyszłej sprzedaży Praw i Innych Składników przez Spółkę Osobową, kosztem uzyskania przychodu na sprzedaży będzie wartość początkowa tych Praw ustalona na moment wniesienia ich do Spółki Osobowej zgodnie z umową osobowej spółki handlowej (pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych) oraz wartość Innych Składników ustalona na moment wniesienia ich do Spółki Osobowej. Spółka (jako wspólnik Spółki Osobowej) będzie - zgodnie z art. 5 ustawy o p.d.o.p. - uprawniona do rozpoznania tego kosztu w wysokości proporcjonalnej do posiadanego udziału w zyskach Spółki Osobowej.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.; dalej: ustawa o p.d.o.p.) przepisy ustawy mają zastosowanie do osób prawnych, spółek kapitałowych w organizacji oraz do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej. Z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 4 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; dalej "k.s.h."), spółki komandytowe są zaliczane do spółek osobowych nie posiadających osobowości prawnej nie mogą one być uznane za podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Nie oznacza to jednak, że dochody osiągane przez spółki osobowe są wyłączone spod opodatkowania podatkiem dochodowym, przychody i koszty powstające w spółce osobowej przypisywane są bowiem odpowiednio do jej wspólników, co w sytuacji gdy wspólnikiem takim pozostaje osoba prawna wynika z art. 5 ustawy p.d.o.p. Zgodnie z ust. 1 powołanego przepisu przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału, zaś z ust. 2 wynika stosowanie takiej samej zasady do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Konsekwentnie skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółek osobowych a odnoszące się do jej wspólników będących osobami prawnymi, powinny być rozpatrywane w oparciu o pozostałe przepisy ustawy p.d.o.p.

Dokonując oceny stanowiska Wnioskodawcy należy zauważyć, że ustawa o p.d.o.p. nie zawiera szczególnego przepisu, regulującego sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych przez spółkę osobową w drodze wkładu niepieniężnego od wspólnika, którym jest osoba prawna - spółka kapitałowa. W szczególności nie jest to powoływany przez Wnioskodawcę przepis art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.p. Zgodnie z tym przepisem w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki kapitałowej, a także udziału w spółdzielni - za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się ustaloną przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. Przepis ten w sposób jednoznaczny odnosi się tylko do wkładów wnoszonych do spółek kapitałowych. Za taką zaś nie można uznać spółki komandytowej.

W przedmiotowej sprawie istotnym jest, iż wniesienie wkładu niepieniężnego przez spółkę kapitałową do spółki komandytowej nie spowoduje przysporzenia po stronie Wnioskodawcy (co, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy p.d.o.p., ma miejsce w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej), a co za tym idzie w związku z tą operacją gospodarczą nie powstanie też u Wnioskodawcy przychód podatkowy (potwierdzenie, co do zasady stanowiska Wnioskodawcy w tym zakresie, z zastrzeżeniem dotyczącym równowartości podatku VAT, zawarto w odrębnej interpretacji stanowiącej odpowiedź na pytanie nr 1 i 6 wniosku ORD-IN).

Nie jest także możliwe zastosowanie w tym zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy), gdyż jak wynika z jej art. 1 ustawa ta "reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych". Za taką zaś "osobę fizyczną" nie można uznać ani Wnioskodawcy ani spółki komandytowej, do której Wnioskodawca wnosi wkład.

Wobec braku uregulowań szczególnych, w omawianym przypadku zastosowanie znajdą ogólne zasady uznawania określonych wydatków za koszty uzyskania przychodów, w tym dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Artykuł 15 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. określa co do zasady, jakie wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z jego brzmieniem, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Z powyższego przepisu wynika, że aby można było uznać wydatek za koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

1.

koszt musi zostać poniesiony (memoriałowo lub kasowo),

2.

celem jego poniesienia powinno być osiągnięcie przychodów, ewentualnie zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów,

3.

wydatek nie może się znajdować na liście zawartej w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącej katalog wydatków, które nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Łączne spełnienie tych warunków jest konieczne, aby dany wydatek uznać za koszt uzyskania przychodów.

W odniesieniu do składników majątku uznawanych za środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ustawodawca przewidział rozłożenie wydatków na ich nabycie lub wytworzenie w czasie, poprzez dokonywanie zgodnie z przepisami ustawy p.d.o.p. odpisów amortyzacyjnych uznawanych za koszty uzyskania przychodów (art. 15 ust. 6 ustawy). Odpisów amortyzacyjnych uznawanych za koszty podatkowe dokonuje się co do zasady od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (art. 16h ust. 1 pkt 1). Jednocześnie w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) zawarto wyłączenie, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 8a, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Podkreślić należy, że przyjęta na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych konstrukcja kosztów uzyskania przychodów oznacza, że do kosztów podatkowych podatnik zaliczać może jedynie wydatki faktycznie poniesione, w tym na nabycie lub wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Za wydatek poniesiony zarówno przez spółkę osobową jak i jej wspólnika nie może być uznana wartość określona przez wspólników w akcie notarialnym - nie wyższa od wartości rynkowej składników majątku stanowiących przedmiot wkładu. Wycena przedmiotu wkładu na dzień wnoszenia aportu dokonywana jest dla potrzeb określenia wzajemnych praw i obowiązków wspólników spółki osobowej i na gruncie ustawy p.d.o.p. nie może być utożsamiana z "poniesieniem" wydatku - zarówno przez spółkę osobową jak i przez jej wspólnika.

W konsekwencji brak jest podstawy prawnej do ustalenia, dla potrzeb ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nowej wartości początkowej składników majątku, będących przedmiotem wkładu do spółki komandytowej. Za wartość początkową może być uznany wyłącznie wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę ("koszt historyczny") na nabycie poszczególnych Praw wniesionych przez Spółkę do spółki komandytowej pomniejszony o dokonane przez Wnioskodawcę odpisy amortyzacyjne. Do kosztów uzyskania przychodów może być zaliczona tylko ta część odpisów amortyzacyjnych, która nie była dotychczas uznana za koszt podatkowy przez wspólnika wnoszącego aport (co oznacza, że kosztem podatkowym nie mogą być odpisy od wytworzonych przez Wnioskodawcę Znaków Towarowych, jeżeli wydatki na ich wytworzenie Spółka zaliczyła już w całości do kosztów).

Istotą powyższego stanowiska organu podatkowego jest podstawowa zasada wykładni systemowej w podatku dochodowym, zgodnie z którą ten sam wydatek nie może być uwzględniony więcej niż jeden raz, jako koszt uzyskania przychodu u tego samego podatnika. Jak stwierdził WSA w Warszawie w wyroku z dnia 30 stycznia 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 2247/08 "Zasada ta co prawda nie jest w sposób wyraźny wyrażona w żadnym z przepisów ustawy dotyczącym podatku dochodowego (zarówno od osób prawnych jak i fizycznych), niemniej jednak zestawienie istniejących przepisów dotyczących sposobu konstruowania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym uzasadnia przyjęcie takiego założenia".

Reasumując powyższe, za wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych wniesionych przez Spółkę do spółki komandytowej nie może być uznana wartość tych składników majątkowych określona przez wspólników spółki komandytowej w akcie notarialnym, na dzień wniesienia wkładu, nie wyższa jednak od wartości rynkowej środków trwałych z dnia wniesienia wkładu. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznaje się w tym zakresie (pytanie nr 3) za nieprawidłowe. Wartość początkowa musi bowiem odpowiadać wydatkom poniesionym na nabycie wartości niematerialnych i prawnych przez Spółkę, które następnie zostały wniesione do spółki komandytowej pomniejszonym o dokonane przez wnoszącego odpisy amortyzacyjne.

W zakresie pytania nr 4, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Praw nabytych przez spółkę kapitałową a następnie wniesionych do spółki komandytowej w postaci wkładu niepieniężnego i wykorzystywanych w działalności gospodarczej spółki osobowej będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki (jako wspólnika spółki komandytowej) proporcjonalnie do posiadanego przez Spółkę udziału w zysku spółki komandytowej, co wynika z powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 2 ustawy p.d.o.p. Jednakże stanowiska Spółki nie można uznać za prawidłowe w tym zakresie ze względu na okoliczność, iż w jego założeniu leży nieprawidłowy sposób ustalenia wartości początkowej (jak pisze Spółka we wniosku: "odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Znaków Towarowych (ustalonej zgodnie ze stanowiskiem do Pytania 3)". Ponadto należy mieć na względzie, iż Spółka jako wspólnik spółki komandytowej może zaliczyć do kosztów podatkowych tylko tę część odpisów, której nie rozpoznała jeszcze po stronie kosztów uzyskania przychodów przed wniesieniem aportu do spółki osobowej.

Konsekwentnie, za nieprawidłowe musi być także uznane stanowisko w zakresie pytania nr 7. Spółka jako wspólnik spółki osobowej w momencie zbycia przez spółkę osobową składników majątkowych wchodzących skład przedmiotowego wkładu niepieniężnego nie będzie uprawniona do rozpoznania proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach tej spółki kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości początkowej poszczególnych Praw odpowiadającej wartości rynkowej wkładu określonej w umowie spójki osobowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne dokonane przez spółkę osobową. Spółka, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy p.d.o.p. będzie uprawniona, w proporcji do posiadanego udziału w spółce osobowej, do uznania za koszty podatkowe wydatków na nabycie wartości niematerialnych i prawnych pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne dokonane zarówno przez Wnioskodawcę przed dniem wniesienia ich do spółki osobowej jak i przez spółkę osobową po objęciu aportu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie pytania nr 3 - 4 i 7 uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl