IPPB3/423-519/13-2/AG - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB3/423-519/13-2/AG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 października 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-519/13-2/AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2013 r. (data wpływu 15 lipca 2013 r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2013 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka Akcyjna (dalej: "Wnioskodawca" lub "X.") jest podmiotem prowadzącym działalność na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 z późn. zm.). Wnioskodawca zawarł urnowy pożyczki (dalej: "Umowy Pożyczki") z Bankiem... SA (dalej: "Pożyczkodawca"), na podstawie których Pożyczkodawca udzielił Wnioskodawcy oprocentowanych pożyczek, kredytów oraz lokat terminowych. Wnioskodawca uzyskał również finansowanie od Pożyczkodawcy na podstawie obligacji oraz hipotecznych i publicznych listów zastawnych (dalej: "Obligacje i listy zastawne") wyemitowanych przez Wnioskodawcę, które zostały objęte przez Pożyczkodawcę.

W momencie zawarcia Umów Pożyczki oraz objęcia Obligacji i listów zastawnych Pożyczkodawca nie był bezpośrednim akcjonariuszem Wnioskodawcy. Pożyczkodawca posiada bowiem 100% akcji w spółce H. Sp. z o.o. (dalej: "H."), która to spółka posiada ponad 75% akcji Wnioskodawcy. W momencie zawarcia Umów Pożyczki oraz objęcia Obligacji i listów zastawnych Pożyczkodawca nie posiadał również bezpośredniego udziałowca, który posiadałby bezpośrednio akcje Wnioskodawcy (tekst jedn.: nie był spółką siostrą w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 61 u.p.d.o.p.). Z uwagi na reorganizację grupy B. Bank we wrześniu 2013 r. Pożyczkodawca planuje nabyć od H. wszystkie akcje posiadane przez tę spółkę w X. Pożyczkodawca stanie się zatem bezpośrednim akcjonariuszem Wnioskodawcy posiadającym 100% akcji Wnioskodawcy.

Jak wyżej wskazano wszystkie Umowy Pożyczki zostały zawarte oraz wszystkie Obligacje i listy zastawne zostały objęte przez Pożyczkodawcę przed planowanym nabyciem przez Pożyczkodawcę akcji Wnioskodawcy.

W związku z planowaną restrukturyzacją finansowania w grupie, rozważane jest przeniesienie przez Pożyczkodawcę wierzytelności wynikających z Umów Pożyczki, jak również Obligacji i listów zastawnych, do innej spółki z siedzibą w Polsce (dalej: "SPV"). Pożyczkodawca będzie posiadał w SPV co najmniej 25% udziałów (akcji) w przeliczeniu na liczbę praw głosu. W takim przypadku Pożyczkodawca posiadałby co najmniej 25% udziałów (akcji) zarówno we Wnioskodawcy, jak i w SPV (w przeliczeniu na liczbę praw głosu). Po przeniesieniu wierzytelności z Umów Pożyczki oraz z Obligacji i listów zastawnych do SPV, Wnioskodawca będzie miał obowiązek dokonywać spłaty z tytułu przedmiotowych Umów Pożyczki oraz Obligacji i listów zastawnych (tekst jedn.: kapitału i odsetek) do SPV (Wariant 1). Zakładana jest również sytuacja, w której Pożyczkodawca nie dokona przeniesienia wierzytelności z tytułu Umów Pożyczki oraz Obligacji i listów zastawnych do SPV, lecz wierzytelności te oraz Obligacje i listy zastawne pozostaną u Pożyczkodawcy. W konsekwencji, X. będzie dokonywał płatności z tytułu Umów Pożyczki, Obligacji i listów zastawnych, tj. zapłaty kwoty głównej oraz odsetek, do Pożyczkodawcy (Wariant 2).

Dla celów niniejszego wniosku Wnioskodawca przyjmuje założenie, iż w obu wskazanych wariantach wartość zadłużenia Wnioskodawcy wobec tzw. "znaczących udziałowców", o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. w momencie spłaty przez Wnioskodawcę odsetek z tytułu Umów Pożyczki, Obligacji i listów zastawnych będzie przekraczać trzykrotność kapitału zakładowego Wnioskodawcy.

W związku z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym Spółka zadała we wniosku następujące pytanie.

Czy do odsetek płaconych przez Wnioskodawcę z tytułu Umów Pożyczki oraz Obligacji i listów zastawnych w sposób wskazany w dwóch wariantach opisanych w zdarzeniu przyszłym (tekst jedn.: w Wariancie 1 - do SPV, a w Wariancie 2 - do Pożyczkodawcy) nie będą miały zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż do odsetek płaconych przez Wnioskodawcę zarówno w Wariancie 1 (tekst jedn.: do SPV), jak i w Wariancie 2 (tekst jedn.: do Pożyczkodawcy) nie będą miały zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze m. - dalej: u.p.d.o.p.).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni.

Natomiast art. 16 ust. 1 pkt 61 u.p.d.o.p. stanowi, iż za koszty uzyskania przychodów nie uważa się również odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam udziałowiec (akcjonariusz) posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych udziałowców (akcjonariuszy) oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, iż zastosowanie wynikającego z nich ograniczenia w zaliczaniu zapłaconych odsetek do kosztów uzyskania przychodów uwarunkowane jest łącznym spełnieniem dwóch warunków:

1.

odsetki wypłacane są z tytułu pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez tzw. podmiot kwalifikowany i

2.

wartość zadłużenia spółki wobec tzw. znaczących udziałowców przekracza określony limit.

Zgodnie Z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p., tzw. podmiotem kwalifikowanym może być wyłącznie:

* udziałowiec (akcjonariusz) spółki posiadający co najmniej 25% udziałów (akcji) tej spółki,

* co najmniej dwaj udziałowcy (akcjonariusze) posiadający łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w spółce,

* spółka, która ma wspólnego udziałowca (akcjonariusza) z pożyczkobiorcą i udziałowiec (akcjonariusz) ten posiada co najmniej 25% udziałów (akcji) w obu podmiotach.

Zgodnie z założeniem przyjętym w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku, wyżej wskazany warunek dotyczący wartości zadłużenia Wnioskodawcy należy uznać za spełniony. Natomiast odnośnie pierwszego ze wskazanych warunków, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie zostanie on spełniony w żadnym z rozważanych wariantów. W konsekwencji, ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. nie będą miały zastosowania do odsetek płaconych przez Wnioskodawcę w opisanych we wniosku sytuacjach (czyli zarówno wtedy, gdy odsetki płacone będą do SPV, jak i przy zapłacie tych odsetek do Pożyczkodawcy). Argumenty przemawiające za takim stanowiskiem przedstawione zostały poniżej w odniesieniu do każdego z Wariantów.

Wariant 1

Wykładnia gramatyczna art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. prowadzi do wniosku, iż ocena, czy odsetki wypłacane z określonej pożyczki podpadają pod wyżej wskazane przepisy powinna być dokonywana w oparciu o status pożyczkodawcy udzielającego pożyczki. W konsekwencji, jeżeli na dzień udzielenia pożyczki była ona objęta normą art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 u.p.d.o.p., wówczas ograniczenia wynikające z tych przepisów mają zastosowanie do odsetek płaconych na podstawie tej pożyczki. W przeciwnym razie, tj. w sytuacji, gdy podmiot udzielający pożyczki w momencie jej udzielenia nie był żadnym z podmiotów wskazanych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p., wówczas przepisy te nie będą miały zastosowania nawet w przypadku, gdyby wierzytelność z tej pożyczki została przeniesiona na podmiot, który spełnia warunki z art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 u.p.d.o.p. (czyli jest bezpośrednim udziałowcem posiadającym co najmniej 25% udziałów pożyczkobiorcy lub spółką-siostrą ze wspólnym co najmniej 25% udziałowcem), i do którego to podmiotu odsetki byłyby wypłacane.

W konsekwencji powyższego, z uwagi na fakt, iż w momencie zawarcia Umów Pożyczki i objęcia Obligacji i listów zastawnych wyemitowanych przez Wnioskodawcę, Pożyczkodawca nie był tzw. podmiotem kwalifikowanym (kwalifikowanym pożyczkodawcą), o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. (tekst jedn.: nie był ani bezpośrednim udziałowcem Wnioskodawcy, ani kwalifikowaną spółką-siostrą), przepisy te nie będą miały zastosowania do odsetek, które (w Wariancie 1) będą płacone przez Wnioskodawcę do SPV, na którą wierzytelności pożyczkowe oraz Obligacje i listy zastawne byłyby przeniesione przez Pożyczkodawcę.

Zasadność powyższej konkluzji znajduje potwierdzenie w licznych Interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe. Tytułem przykładu można powołać następujące pisma:

(a) Interpretacja Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z 22 lipca 2009 r. (nr IPPB3/423-320/09-2/ER), w której organ podatkowy stwierdził między innymi:

"Z literalnego brzmienia powołanego wyżej art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że dla oceny wystąpienia przesłanek zastosowania ograniczeń wynikających z tych przepisów należy brać pod uwagę (w pierwszej z wymienionych przesłanek) status udziałowca/akcjonariusza udzielającego pożyczki, czyli pożyczkodawcy/ finansującego, a więc określa się go na dzień zawarcia umowy pożyczek i kredytu. Zmiana wierzyciela (strony umowy) np. poprzez przeniesienie wierzytelności z tytułu pożyczki na Inną spółkę nie skutkuje ponowną weryfikacją wystąpienia ograniczeń wynikających z niedostatecznej kapitalizacji, w odniesieniu do określenia rodzaju pożyczek/kredytów nimi objętych - "udzielonych spółce przez". Oznacza to, iż w sytuacji opisanej we wniosku (gdy pożyczki udziela 100% udziałowiec - Spółka H.) w przypadku późniejszego przeniesienia wierzytelności z tytułu tej pożyczki na Spółkę F., znajdzie zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy..."

(b) Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 marca 2009 r. (nr IPPB3/423-171 2/08-4/AG), w której wyrażono analogiczne do powyższego stanowisko i stwierdzono dodatkowo, że: "Tak więc fakt dokonania przez udziałowca wnioskodawcy darowizny na rzecz jego żony wierzytelności z tytułu pożyczek pieniężnych (w tym niewypłaconych odsetek), których udziałowiec udzielił wnioskodawcy, nie będzie miał wpływu na ocenę zastosowania ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w kontekście pierwszej z przesłanek zastosowania tych ograniczeń - zarówno w przypadku, gdy żona udziałowca będzie posiadała udziały w Sp. z o.o. lub też nie. Tym samym Spółka zaliczając do kosztów uzyskania przychodów zapłacone przez nią odsetki od przedmiotowych pożyczek, będzie miała obowiązek wziąć pod uwagę udział procentowy, udziałowca udzielającego tych pożyczek w kapitale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wnioskodawcy)."

(c) Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 marca 2009 r. (nr IPPB3/423-3/09-2/AG), w którym organ podatkowy wyraził analogiczne stanowisko do wyżej przedstawionego. Należy przy tym zaznaczyć, iż transakcja, w odniesieniu do której interpretacja ta została wydana, była analogiczna do tej, która została przedstawiona w Wariancie 1 niniejszego wniosku, tj. pożyczkodawca w momencie udzielenia pożyczki nie był kwalifikowanym pożyczkodawcą, jednakże odsetki od tej pożyczki były już spłacane na rzecz spółki-siostry, która spełniała warunki z art. 16 ust. 1 pkt 61 u.p.d.o.p. Na tle takiego stanu faktycznego organ podatkowy potwierdził, iż z uwagi na status pożyczkodawcy z dnia udzielenia pożyczki, do odsetek nie będą stosowane przepisy o cienkiej kapitalizacji pomimo tego, że odsetki te będą spłacane do pod miotu kwalifikowanego.

Biorąc pod uwagę literalne brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p., jak również jednolitą linię interpretacyjną prezentowaną przez organy podatkowe w przedmiotowym zakresie, należy stwierdzić, iż dla ustalenia, czy ograniczenia z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. będą miały zastosowanie, konieczne jest zbadanie statusu pożyczkodawcy w dniu udzielenia pożyczki. Ze względu zatem na fakt iż w dniu zawarcia Umów Pożyczki oraz objęcia Obligacji i listów zastawnych Pożyczkodawca nie był bezpośrednim akcjonariuszem Wnioskodawcy, ani też kwalifikowaną spółką-siostrą, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 61 u.p.d.o.p., do odsetek, które będą wypłacane przez Wnioskodawcę w Wariancie 1 (tekst jedn.: do SPV, na którą wierzytelności z pożyczek oraz Obligacje i listy zastawne zostałyby przeniesione przez Pożyczkodawcę) nie będzie miał zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p.

Należy także wskazać, iż zasadność powyższego stanowiska została potwierdzona również w orzecznictwie sądowym. Przykładowo, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2011 r. (sygn akt III SA/Wa 1052/10), sąd stwierdził, między innymi:

"W sytuacji, gdy umowę pożyczki zawiera podmiot niepowiązany, ale później wskutek zamiany wierzyciela podmiotem uprawnionym do należności głównej oraz odsetek staje się podmiot powiązany, nie byłoby także przeszkód w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu odsetek od pożyczki. Minister uznał przecież, że miarodajny dla zastosowania omawianego przepisu jest tylko stan faktyczny z daty udzielenia pożyczki."

Powyższy wyrok został utrzymany w mocy przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 30 stycznia 201 3 r. (sygn. akt II FSK 1216/11), którym sąd w pełni podzielił stanowisko sądu pierwszej instancji.

Wariant 2

Stanowisko Wnioskodawcy o braku zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. jest zasadne również w przypadku, gdy odsetki będą wypłacane według Wariantu 2 opisanego w zdarzeniu przyszłym, tj. gdy wierzytelności pożyczkowe, Obligacje i listy zastawne nie będą zbywane przez Pożyczkodawcę do SPV, w konsekwencji czego odsetki będą wypłacane przez Wnioskodawcę do Pożyczkodawcy.

Jak wynika z powyższej analizy przepisów, interpretacji oraz orzecznictwa, celem ustalenia, czy ograniczenia w zaliczalności odsetek do kosztów uzyskania przychodów, wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. będą miały zastosowanie do określonej pożyczki, konieczne jest zbadanie statusu pożyczkodawcy w dniu, w którym pożyczka została udzielona. Ten właśnie sposób interpretacji omawianych przepisów wynika z jednoznacznych sformułowań wszystkich powołanych wyżej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w których stwierdza się, iż: "z literalnego brzmienia powołanego wyżej art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że dla oceny wystąpienia przesłanek zastosowania ograniczeń wynikających z tych przepisów należy brać pod uwagę (w pierwszej z wymienionych przesłanek) status udziałowca/akcjonariusza udzielającego pożyczki, czyli pożyczkodawcy/ finansującego, a więc określa się go na dzień zawarcia umowy pożyczek/kredytu." Skoro zatem w dniu zawarcia Umów Pożyczki oraz objęcia Obligacji i listów zastawnych wyemitowanych przez Wnioskodawcę, Pożyczkodawca nie był ani bezpośrednim akcjonariuszem Wnioskodawcy, ani też nie był spółką-siostrą posiadającą wspólnego z Wnioskodawcą udziałowca, art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. nie będzie miał zastosowania do odsetek wypłacanych przez Wnioskodawcę do Pożyczkodawcy. Zmiana statusu Pożyczkodawcy z akcjonariusza pośredniego na akcjonariusza bezpośredniego nie ma bowiem w tym przypadku żadnego znaczenia, skoro kwalifikacji danej pożyczki dla celów przepisów o cienkiej kapitalizacji dokonuje się w oparciu o status pożyczkodawcy w dniu zawarcia umowy pożyczki, a nie w dniu wypłaty odsetek z jej tytułu. Jak wyżej wskazano, w momencie zawarcia Umów Pożyczki oraz objęcia Obligacji i listów zastawnych Pożyczkodawca nie był żadnym z kwalifikowanych pożyczkodawców, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. Należy również zaznaczyć, że samo przekazanie finansowania przez Pożyczkodawcę do Wnioskodawcy na podstawie Umów Pożyczki oraz Obligacji i listów zastawnych nastąpi przed nabyciem akcji Wnioskodawcy przez Pożyczkodawcę, czyli w momencie przekazania środków finansowych Pożyczkodawca również nie będzie posiadał statusu kwalifikowanego pożyczkodawcy zdefiniowanego w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p.

Na potwierdzenie prawidłowości powyższego stanowiska Wnioskodawcy można powołać również interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 listopada 2012 r. (IPPB3/423-674/12-2/AG), która dotyczyła stanu faktycznego zbliżonego do zdarzenia przyszłego jaki wystąpi w Wariancie 2 opisanym w niniejszym wniosku. Otóż w powołanej Interpretacji organ podatkowy potwierdził, że przepisy o cienkiej kapitalizacji nie będą miały zastosowania, jeżeli spółka uzyska transzę kredytu od podmiotu, który następnie przejmie (poprzez połączenie) aktualnego udziałowca tej spółki w konsekwencji czego kredytodawca stanie się bezpośrednim (90% udziałów) udziałowcem spółki i odsetki będą spłacane już po połączeniu. Sytuacja ta jest zatem analogiczna do tej, w której aktualnie znajduje się Pożyczkodawca i Wnioskodawca - w momencie udzielenia pożyczek i objęcia Obligacji i listów zastawnych Pożyczkodawca nie był bezpośrednim akcjonariuszem Wnioskodawcy, a stanie się nim dopiero po udzieleniu finansowania w skutek reorganizacji w grupie B. i nabycia przez Pożyczkodawcę akcji Wnioskodawcy od dotychczasowego większościowego akcjonariusza. Z uwagi na status Pożyczkodawcy w dniu udzielenia pożyczek i objęcia Obligacji i listów zastawnych w stosunku do Wnioskodawcy (akcjonariusz pośredni, a nie bezpośredni), art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p. nie będzie miał zastosowania do odsetek, które byłyby płacone przez Wnioskodawcę do Pożyczkodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl