IPPB3/423-475/09-3/GJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 września 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-475/09-3/GJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu rozpoznania przychodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka w dniu 18 lipca 2008 r. zawarła z wierzycielem umowę przewłaszczenia, która zawierała ugodę określającą spłatę zobowiązania wynikającego z tytułu zabezpieczenia spłaty należności przysługującej wierzycielowi wobec Spółki z tytułu sprzedanej przez wierzyciela folii kolorowej. Zgodnie z ww. umową w dniu 18 lipca 2008 r. Wnioskodawca ustanowił prawne zabezpieczenie m.in. podpisał umowę przewłaszczenia rzeczy ruchomej - maszyny do produkcji regrenulacji oraz wytłaczarki do folii z zastrzeżeniem warunku, że jeżeli zobowiązanie zostanie spłacone w terminie, przeniesienie własności straci moc, a przewłaszczający stanie się automatycznie ponownie właścicielem tych rzeczy. Spółka nie dotrzymała warunków umowy, tj. nie spłaciła zobowiązania stosownie do § 1 umowy przewłaszczenia. Wierzyciel przejął fizycznie ww. maszyny od Wnioskodawcy na podstawie protokołów przekazania z dniu 7 i 8 października 2008 r. Wnioskodawca, wydając maszyny wierzycielowi nie wystawił faktur na wydane maszyny w wysokości istniejącego zadłużenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka postąpiła nieprawidłowo nie rozpoznając przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem wydania przewłaszczonego towaru - maszyn do produkcji na podstawie protokołów przekazania.

Zdaniem Spółki dla ustalenia przychodu istotnym zagadnieniem jest określenie daty uzyskania przychodu, z którą ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych łączy moment powstania obowiązku podatkowego. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o p.d.o.p. dokonała kolejnej zmiany przepisów odnoszących się do daty powstania przychodu (zmiana obowiązuje od 01. 01.2007 r.). Zmianie uległ przepis art. 12 ust. 3a, 3c i 3d p.d.o.p., po którym dodano przepis ust. 3e. Data powstania przychodu została skorelowana z przepisami ustawy o VAT, wg których obowiązek zapłaty tego podatku powstaje, co do zasady, z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Przepis ust. 3a za datę powstania przychodów, w tym zwłaszcza przychodów związanych z działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 12 ust. 3, także przychodów należnych, uważa się dzień wydania rzeczy.

A zatem obowiązek podatkowy powstał w dniu wydania rzeczy zgodnie z art. 12 ust. 3a p.d.o.p.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje:

Niniejsza interpretacja dotyczy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przychody z działalności gospodarczej powstają na zasadzie kasowej albo memoriałowej, co zostało uregulowane w art. 12 ust. 3-3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zawierającej zasady określające moment powstania tych przychodów.

Regułą jest, że przychód powstaje w dacie następujących zdarzeń: wydanie rzeczy, zbycie prawa majątkowego, lub wykonanie usługi albo częściowe wykonanie usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury, albo uregulowania należności (art. 12 ust. 3a ustawy).

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie polega na przeniesieniu własności rzeczy na wierzyciela z zastrzeżeniem warunku, iż w przypadku zaspokojenia wierzyciela własność rzeczy zostanie ponownie przeniesiona na dłużnika. Istota przewłaszczenia na zabezpieczenie sprowadza się zatem do powierniczego (fiducjarnego) przeniesienia własności. Celem przeniesienia własności przedmiotu umowy nie jest bowiem powiększenie majątku wierzyciela, lecz jedynie zabezpieczenie wierzytelności przysługującej względem dłużnika.

Z przewłaszczeniem na zabezpieczenie wiążą się również skutki w zakresie podatku dochodowego. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy. Przepis ten wprowadza zatem rozwiązanie, zgodnie z którym w momencie przewłaszczenia danej rzeczy na zabezpieczenie wierzytelności po stronie podmiotu dokonującego przewłaszczenia nie dochodzi do powstania przychodu. Przychód ten zostanie jednak określony w momencie ostatecznego, definitywnego przeniesienia własności rzeczy - co też jednoznacznie wynika z brzmienia cytowanego przepisu. Rzecz stanowiąca przedmiot umowy pozostaje najczęściej we władaniu dłużnika na zasadach określonych przez strony (np. użyczenia). Dzięki temu dłużnik może dalej korzystać z rzeczy, będącej źródłem dochodów i pożytków, które niewątpliwie mogą przyczynić się do spłaty ciążącego na nim długu.

A zatem w przypadku umowy przewłaszczenia, przychód po stronie dłużnika powstaje w momencie definitywnego przeniesienia własności przedmiotu przewłaszczenia, w przedmiotowej sprawie w dniu wydania maszyn na podstawie protokołów przekazania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie rozpoznania przychodu w momencie definitywnego wydania przewłaszczonego towaru uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, 09-402 Płock, ul. 1 Maja 10.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl