IPPB3/423-462/13-4/MS - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB3/423-462/13-4/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 września 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-462/13-4/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2013 r. (data wpływu 28 czerwca 2013 r.), uzupełnionym w dniu 19 lipca 2013 r. (data wpływu do BKIP w Płocku) o dokument potwierdzający prawo do reprezentacji Spółki przez K. K. oraz M.B. na wezwanie z dnia 10 lipca 2013 r. Nr IPPB3/423-462/13-2/MS (data doręczenia 15 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przejęcie spółki i rozliczenie przejęcia metodą łączenia udziałów, tj. w trybie art. 492 § 1 ustawy - Kodeks Spółek Handlowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przejęcie spółki i rozliczenie przejęcia metodą łączenia udziałów, tj. w trybie art. 492 § 1 ustawy - Kodeks Spółek Handlowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca B. Spółka Akcyjna (dalej: Wnioskodawca albo Spółka Przejmująca) jest rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej dla celów podatkowych który rozważa przejęcie spółki z ograniczona odpowiedzialnością (dalej: Spółka Przejmowana)w trybie art. 492 § 2 (łączenie przez przejęcie) ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000.94.1037), dalej jako "k.s.h.". Bezpośrednio przed połączeniem Spółka przejmująca będzie posiadać 100% udziałów Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca wykazywała zarówno w latach poprzednich jaki w obecnie trwającym roku podatkowym straty podatkowe, zaś Spółka Przejmowana osiąga dochód dla celów podatkowych. W wyniku połączenia całość majątku Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą. Księgowanie połączenia Spółek będzie dokonywane metodą łączenia udziałów zgodnie z art. 44c ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013.330j,t.). Łączące się Spółki mają lata podatkowe pokrywające się z rokiem kalendarzowym. Połączenie Spółek nie spowoduje powstania nowego podmiotu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przejęcie spółki i rozliczenie przejęcia metodą łączenia udziałów nie skutkuje powstaniem obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej, zakończenia u niej roku podatkowego oraz złożenia przez nią zeznania rocznego CIT-8 (za okres do momentu połączenia), a tym samym Spółka Przejmująca kontynuując swoją działalność będzie mogła doliczyć do swoich przychodów i kosztów uzyskania przychodu przychody i koszty uzyskania przychodu Spółki Przejmowanej za okres od początku jej roku podatkowego do dnia wykreślenia jej z rejestru i będzie mogła rozliczać osiągany dochód lub stratę w roku podatkowym w którym nastąpiło przejecie od łącznego wyniku obu spółek, uwzględniając sumę należnych i odprowadzonych zaliczek przez spółkę Przejmowaną.

2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka Przejmująca przy ustalaniu podstawy opodatkowania spółek połączonych, ma prawo do odliczania strat z lat ubiegłych Spółki Przejmującej.

Zdaniem Spółki:

Ad 1.

Instytucja łączenia się spółek została uregulowana treścią przepisów kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 492 § 1 k.s.h. połączenie spółek może zostać dokonane:

1.

przez przeniesienie całego majątku spółki (Przejmowanej) a inną spółkę (Przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie),

2.

przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

Z dniem połączenia się spółek Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 494 § 1 k.s.h.). Na Spółkę Przejmującą przechodzą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowane, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Zasada sukcesji praw i obowiązku znalazła również odzwierciedlenie w przepisach prawa podatkowego. Zgodnie z art. 93 Ordynacji Podatkowej, Spółka Przejmująca wstępuje również we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Sukcesją objęte są także prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

W przypadku łączenia się spółek, Spółka Przejmowana ma co do zasady obowiązek zamknięcia swoich ksiąg rachunkowych. Obowiązek ten wynika z art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym księgi rachunkowe zamyka się w Spółce Przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez Spółkę Przejmującą. Na ten dzień następuje ostateczne rozliczenie w podatku dochodowym. Za rok podatkowy Spółki Przejmującej uważa się w takim przypadku okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Wiąże się to nadto z obowiązkiem rozliczenia podatku dochodowego i złożenia CIT-8 za rok podatkowy.

Wyjątek od tego obowiązku Ustawodawca wprowadził treścią art. 12 ust. 3 pkt 2 cytowanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem można nie zamykać ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia jednostek, gdy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki.

Jak wynika z zaprzeczenia art. 8 ust. 6 u.p.d.o.p., jeżeli nie istnieje obowiązek zamykania ksiąg rachunkowych przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną, to podmioty te nie kończą roku podatkowego z dniem ich połączenia. Tym samym, w przypadku sytuacji określonej dyspozycją określoną w art. 12 ust. 3 pkt 2, Spółka Przejmowana nie ma obowiązku rozliczenia podatku dochodowego. W ostatecznym rocznym rozliczeniu dokonanym przez Spółkę Przejmującą zostanie natomiast uwzględniona suma należnych od niej zaliczek oraz zaliczek należnych od Spółki Przejmowanej.

Mając na uwadze poczynione powyżej uwagi, zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Wnioskodawcę, przejęcie spółki i rozliczanie przejęcia metodą łączenia udziałów (opisaną treścią art. 44c ustawy o rachunkowości), nie skutkuje powstaniem obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej, zakończenia u niej roku podatkowego oraz złożenia przez nią zeznania rocznego CIT-8 (za okres do momentu połączenia).Spółka Przejmująca zaś po połączeniu spółek kontynuując działalność w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za rok, w którym nastąpiło połączenie będzie mogła uwzględnić sumę przychodów i kosztów uzyskania przychodów obu Spółek oraz będzie mogła uwzględnić sumę należnych zaliczek od Spółki Przejmowanej.

Ad 2.

Kwestia podatkowego rozliczenia strat poniesionych w latach ubiegłych przez podatnika została uregulowana treścią przepisów u.p.d.o.p. Zgodnie z art. 7 ust. 2 wskazanej ustawy, strata w podatku dochodowym stanowi różnicę pomiędzy kosztami uzyskania przychodów a osiągniętym przychodem. Zgodnie z art. 7 ust. 5 u.p.d.o.p. o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Zasady dotyczące rozliczania strat w podatku dochodowym określono w art. 7 ust. 3 pkt 4 u.p.d.o.p., z którego wynika, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się strat przedsiębiorców przekształconych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych - w razie przekształcenia formy prawnej. Z wskazanej regulacji wynika, że jeśli Spółka Przejmowana wykazałaby stratę podatkową za poprzednie lata, to po połączeniu Spółka Przejmująca przy ustalaniu podstawy opodatkowania Spółek Połączonych nie będzie uprawniona do odliczenia strat z lat ubiegłych Spółki Przejmowanej.

Należy jednak zauważyć, że Spółka Przejmująca po połączeniu spółek przez przejęcie zachowuje ciągłość prawną i organizacyjną. Tym samym może ona rozliczać stratę własną poniesioną za lata poprzedzające rok w którym nastąpi połączenie. Wynika to z generalnej zasady stanowiącej, że stratę może rozliczać ten podmiot podatku dochodowego, który ją poniósł. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Wnioskodawcę, Spółka Przejmująca przy ustalaniu podstawy opodatkowania spółek połączonych, ma prawo do odliczania strat z lat ubiegłych Spółki Przejmującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl