IPPB3/423-460/13-6/AM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 października 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-460/13-6/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2013 r. (data wpływu 27 czerwca 2013 r.) uzupełniony pismem z dnia 12 września 2013 r. (data wpływu 16 września 2013 r.) na wezwanie z dnia 4 września 2013 r. nr IPPB2/415-466/13-2/AS, IPPB3/423-160/13-2/MA, IPPP3/443-588/13-2/KT oraz z dnia 19 września 2013 r. nr IPPB3/423-160/13-4/AM o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu lokali na cele handlowe w nowo wybudowanym centrum handlowym. Liczba umów najmu lokali w tym centrum zawartych z przedsiębiorcami jest znaczna (ponad 1000). Centrum handlowe funkcjonuje dopiero 3 rok, w związku z czym Wnioskodawca podejmuje różne działania o charakterze marketingowym, mające na celu rozpowszechnienie informacji o tym centrum handlowym oraz zachęcenie potencjalnych klientów do korzystania z oferty handlowo-usługowej na jego terenie (zwiększenia ilości klientów dokonujących tu zakupów), a tym samym wzrostu dochodów z czynszu najmu od najemców lokali. Jedną z form promocji centrum handlowego jest konkurs na opracowanie hasła promocyjnego, połączony ściśle ze sprzedażą premiową. Zasady uczestnictwa w tym konkursie określa regulamin ogłoszony na stronie internetowej Wnioskodawcy i dostępny na terenie centrum handlowego. W aktualnej edycji zakłada się, że warunkiem uczestnictwa w sprzedaży premiowej i w konkursie jest dokonanie zakupu we wskazanych dniach od czerwca do sierpnia 2013 r. na terenie centrum handlowego, w lokalach oznaczonych naklejką "uwaga konkurs". Zadaniem konkursowym jest stworzenie hasła zawierającego 2 do 8 słów promujących centrum handlowe jako miejsce z bogatą ofertą handlową, po dokonaniu zakupu towaru/usługi przez uczestnika i wrzuceniu wypełnionego kuponu konkursowego do urny znajdującej się w pasażu w centrum handlowym. Sprzedawca wydaje kupon konkursowy na wniosek uczestnika, po dokonaniu zakupu w danym lokalu handlowo-usługowym, podpisuje go i opatruje pieczątką takiego "lokalu uprawnionego", tj. uczestniczącego w konkursie. Udział w konkursie polega na wpisaniu na kuponie danych osobowych uczestnika oraz proponowanego hasła. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i spełniające wymagania nałożone w regulaminie, z wyłączeniem pracowników i przedstawicieli Wnioskodawcy (jako organizatora), najemców i sprzedawców w lokalach handlowych organizatora (tzn. znajdujących się na terenie centrum handlowego), członków ich rodzin oraz innych osób biorących udział w przygotowaniu konkursu. Zwycięskie hasła promujące centrum handlowe zostaną przez wnioskodawcę wykorzystane w jego kampaniach promocyjno-reklamowych. Wnioskodawca powołuje komisję konkursową w celu wyboru najlepszego "hasła danego tygodnia", a takich haseł zostanie wybranych w tej edycji konkursu dwanaście. Komisja konkursowa będzie się składać z 5 najemców lokali oraz 2 przedstawicieli Wnioskodawcy jako organizatora. Komisja sporządzi każdorazowo protokół z wynikami konkursu. Te wyniki wraz ze zwycięskimi hasłami będą opublikowane na stronie internetowej Wnioskodawcy, po przekazaniu informacji zwycięzcom konkursu. Zwycięzca konkursu będzie poinformowany o wynikach najpóźniej 4 dni po wyborze hasła danego tygodnia. Każdy z autorów zwycięskiego hasła otrzyma nagrodę - jeden telewizor o przekątnej ekranu 32 cale oraz (ewentualnie) dodatkowe świadczenie - "premię pieniężną". Jeżeli wartość telewizora nie przekroczy 760 zł, to przychód taki jest zwolniony z podatku dochodowego jako związany ze sprzedażą premiową, połączoną z uczestnictwem w konkursie. Jeżeli wartość nagrody przekroczy 760 zł, to zwycięzcy przysługuje dodatkowe świadczenie zwane w regulaminie konkursu "premią pieniężną". W takiej sytuacji podatek dochodowy zostanie obliczony od sumy wartości nagrody rzeczowej wraz z premią pieniężną. Odbiorca nagrody, nieprowadzący działalności gospodarczej, jest obowiązany podać Wnioskodawcy wszelkie dane wymagane przepisami prawa podatkowego, przed wydaniem nagrody, celem dokonania wpłaty kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy przychód zwycięzcy (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) wyrażony w wartości nagrody rzeczowej, nie przekraczającej kwoty 760 zł. podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych wg art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w takiej sytuacji na Wnioskodawcy nie ciążą żadne obowiązki jako płatnika tego podatku.

2. Czy nieodpłatne świadczenie określone "premia pieniężna", którego wartość nie przekroczy 200 zł, wyczerpuje przesłankę zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako związane z promocją Wnioskodawcy... A jeżeli nie podlega zwolnieniu podatkowemu, to czy Wnioskodawca winien obliczać, pobierać i wpłacać zaliczkę na ten podatek dochodowy od sumy wartości nagrody rzeczowej i tej premii pieniężnej.

3. Czy wpłata do właściwego urzędu skarbowego kwoty pieniężnej w wysokości 10% sumy wartości nagrody rzeczowej i "premii pieniężnej", która zgodnie z regulaminem konkursu przysługuje zwycięzcy w razie gdy wartość tej nagrody przekracza 760 zł, prowadzi do wygaśnięcia obowiązku płatnika podatku dochodowego z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Czy wartość wydanej nagrody rzeczowej oraz wpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nagrody rzeczowej i premii pieniężnej stanowi dla Wnioskodawcy - będącego organizatorem konkursu połączonego ze sprzedażą premiową, a jednocześnie fundatorem nagrody i premii - jako wydatki na jego promocję, koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

5. Czy wnioskodawca prawidłowo rozlicza podatek od towarów i usług, gdy w deklaracji VAT-7 za dany miesiąc odlicza VAT naliczony z faktury dokumentującej zakup nagrody rzeczowej (telewizorów) oraz nalicza VAT (należny) w fakturze wewnętrznej dokumentującej wydanie nagrody rzeczowej zwycięzcy (osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) - przy założeniu, że wydanie takiej nagrody jest związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą (tzn. z jego promocją).

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych przedstawiona w pytaniu nr 4. Ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług dokonana zostanie w odrębnych interpretacjach.

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno wartość nagrody rzeczowej jak i świadczenia nieodpłatnego w postaci premii pieniężnej w wysokości 10% wartości tej nagrody stanowi dla Wnioskodawcy, jako organizatora konkursu połączonego ze sprzedażą premiową, koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Poniesienie kosztu z tytułu nabycia nagrody rzeczowej i świadczenia premii pieniężnej wpłynie na osiąganie przychodów Wnioskodawcy z prowadzonej działalności gospodarczej. Organizacja konkursu i wydanie nagrody oraz premii jest typową i współcześnie bardzo powszechną formą promowania (szeroko pojętej reklamy) podmiotów gospodarczych, zwłaszcza kierujących ofertę do indywidualnych, masowych klientów.

Celem działalności polegającej na prowadzeniu, obsłudze, administrowaniu centrum handlowego jest przede wszystkim osiąganie przychodów z najmu lokali przeznaczonych na działalność handlowo-usługową. Dlatego też atrakcyjność centrum, jego swoista popularność, przyciągająca klientów do tego centrum, wpływa na wielkość przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z tytułu czynszu najmu lokali. Atrakcyjność handlowa centrum pozwala pozyskiwać nowych najemców oraz korzystnie dla Wnioskodawcy kształtować politykę cenową związaną z czynszem za najem lokali handlowo-usługowych. Dlatego uznać należy, że spełnione jest kryterium z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponoszenie kosztów nagrody (rzeczowej i premii pieniężnej) służy osiąganiu przychodów Wnioskodawcy. A przy tym "promocja" jest formą szerzej pojętej reklamy. Dodać należy, że na wydanym telewizorze (jako nagrodzie z ewentualną wpłatą tytułem podatku "PIT" premii pieniężnej), będzie umieszczona naklejka informująca o Wnioskodawcy jako jego fundatorze w konkursie stanowiącym element sprzedaży premiowej.

Osoby przystępujące do konkursu będą formułować hasła promujące centrum handlowe, co upowszechni informacje o centrum. A wreszcie zwycięskie hasła zostaną zgodnie z regulaminem konkursu wykorzystane dla celów marketingowych Wnioskodawcy. Koszt nabycia telewizora i premia są zatem odpowiednim kosztem nabycia haseł, których będzie 12 w tej edycji konkursu ze sprzedażą premiową.

Konkurs związany ściśle ze sprzedażą premiową jest przy tym kierowany do nieograniczonego kręgu potencjalnych klientów (z wyłączeniami, które mają gwarantować obiektywne i bezstronne przeprowadzenie konkursu). Dzięki konkursowi i sprzedaży premiowej, zbliżeniu klientów do centrum, wykreowaniu nowych i oryginalnych haseł reklamujących centrum Wnioskodawca zamierza osiągać jasny cel marketingowy, jakim jest rozpowszechnianie informacji o centrum handlowym.

W odpowiedzi na wezwanie Spółka uzupełniła wniosek wskazując, iż każdy z autorów zwycięskiego hasła otrzyma nagrodę: jeden telewizor o przekątnej ekranu 32 cale oraz - ewentualnie - dodatkowe świadczenie: premię pieniężną. Jeżeli wartość telewizora przekroczy 760 zł to zwycięzcy przysługuje dodatkowe świadczenie zwane w regulaminie konkursu premią pieniężną.

W niniejszej sprawie przedmiotem interpretacji indywidualnej jest zagadnienie zaliczenia wyżej przedstawionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

W ocenie Wnioskodawcy należy do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wartość nagrody rzeczowej i premii pieniężnej. Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych potrąca z wypłaconej nagrody 10% podatek dochodowy od osób fizycznych i wpłaca na rachunek właściwego dla zdobywcy nagrody urzędu skarbowego.

Wskazana przez Organ w wezwaniu wątpliwość dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów podatkowych wpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych, który powinien wynosić 10% łącznej wartości nagrody rzeczowej i premii pieniężnej. W związku z powyższym Wnioskodawca wyjaśnia:

* nagrodą w konkursie jest telewizor, przy czym, jeżeli jego wartość przekracza 760 zł to także

* dodatkową premię pieniężna;

* na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od zwycięzcy w konkursie otrzymującego nagrodę;

* konstrukcja nagrody i premii pieniężnej w ujęciu podatku dochodowego od osób fizycznych (pkt 1 i 2 w poz. 70 formularza) w istocie nie wpływa na kwalifikację wydatków z tego tytułu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

W tym zakresie Wnioskodawca podkreśla zatem, że na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych należy nagrodę wydawaną zwycięzcy w konkursie traktować globalnie, jednolicie. Z jednej strony ponoszone w konkursie wydatki na nagrodę stanowią w ocenie Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w rozumiem art. 15 ust. 1 zd. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Konstrukcja nagrody jest przy tym taka, że Wnioskodawca spełnia ciążący na nim obowiązek płatnika do wpłaty zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota tak obliczonego, potrąconego i wpłaconego podatku stanowi zatem koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ww.ym przepisu. Nie ma wobec tego podstaw do odwoływania się do art. 16 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na który wskazuje Organ podatkowy.

W podsumowaniu Wnioskodawca wskazuje:

* w pytaniu nr 4 w poz. 69 formularza chodziło o zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych wartości nagrody rzeczowej z premią pieniężną, od których pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych (z uwzględnieniem okoliczności i argumentacji przedstawionej przez Wnioskodawcę w pkt 1 i 2 poz. 69 formularza):

* zryczałtowany 10% podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczony, potrącony i odprowadzony od wartości nagrody rzeczowej i premii pieniężnej, w tym także gdy wysokość tego podatku mieści się w zwolnionej z podatku dochodowego od osób fizycznych kwocie 200 zł (por. pkt 2 poz. 69 formularza) stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych - bo jest to, tak jak wartość nagrody (telewizor z ewentualną premią pieniężną) wydatek związany z wydaniem przyrzeczonej i niejako dwuczęściowej nagrody w konkursie realizującym cele marketingowe (reklamowe) Wnioskodawcy (tekst jedn.: dążenie do zwiększenia przychodów z czynszu najmu w następstwie zwiększenia zainteresowania klientów ofertą prowadzonego przez Wnioskodawcę centrum handlowego);

* powołane przez Organ wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów z art. 16 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie może mieć w niniejszej sprawie zastosowania, bo kwota potrąconego i wpłaconego do urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego zmniejsza rzeczywistą wartość całościowo ujętej nagrody konkursowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: u.p.d.o.p.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, iż jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Zatem to podatnik zobowiązany jest wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność.

Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. Pojęcie "w celu osiągnięcia przychodów" oznacza związek pomiędzy kosztem a przychodem (bez danego kosztu nie byłoby przychodu), przy czym ciężar dowodu co do wykazania istnienia związku przyczynowego między konkretnym wydatkiem a uzyskanym przychodem obciąża podatnika.

Wobec powyższego, zdaniem organu podatkowego, Wnioskodawca może potraktować wydatki związane z nagrodami rzeczowymi i "premią pieniężną" otrzymanymi przez zwycięzców, w pełni jako koszty uzyskania przychodów na ogólnych zasadach wynikających z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Zdaniem Wnioskodawcy organizacja konkursu przyczyni się do rozpowszechnienia informacji o centrum handlowym oraz zachęci potencjalnych klientów do korzystania z oferty handlowo-usługowej, co znajduje odzwierciedlenie w uzyskiwanych przez Wnioskodawcę przychodach z czynszu najmu od najemców lokali położonych na terenie centrum handlowego. Wprawdzie wydatek będący przedmiotem niniejszej analizy nie posiada bezpośredniego związku z przychodem, ale może w sposób pośredni wpływać na jego uzyskanie.

Przy czym, organ podatkowy, pragnie podkreślić, iż stanowisko zawarte w niniejszej interpretacji indywidualnej należy traktować w ścisłej korelacji ze stanowiskiem zawartym w interpretacji indywidualnej wydanej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym stwierdzono, iż w odniesieniu do przyznawanej "premii pieniężnej" na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca zobowiązany będzie natomiast do sporządzenia informacji PIT-8C w tym zakresie, co oznacza, że "premia pieniężna" nie jest traktowana jako nagroda w konkursie, od której Wnioskodawca powinien pobierać i odprowadzać podatek dochodowy od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl