Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 10 lipca 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/423-304/09-4/MS
Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki osobowej a powstanie przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2009 r. (data wpływu 13 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, uzupełnionym w dniu 1 lipca 2009 r. (data wpływu do BKIP w Płocku) o dokument potwierdzający prawo do reprezentacji Spółki przez pana Łukasza S. na wezwanie z dnia 23 czerwca 2009 r. Nr IPPB3/423-304/09-2/MS (data doręczenia 25 czerwca 2009 r.) jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2009 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. jest właścicielem wyodrębnionej części aktywów i pasywów, tworzących oddział. Oddział spełnia przesłanki, o których mowa w art. 4a pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Oddział jest przez Spółkę zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. W skład aktywów Oddziału wchodzą m.in. nieruchomości budynkowe (sklepy, w których prowadzona jest działalność gospodarcza Spółki) oraz nieruchomości gruntowe (będące własnością Spółki, lub będące w użytkowaniu wieczystym Spółki). W wyniku podjętych decyzji biznesowych, Podatnik zamierza wnieść Oddział w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do nowo powstałej spółki osobowej. Podatnik nie zdecydował jeszcze, jaka będzie forma prawna Spółki Osobowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Osobowej Oddziału, w skład którego wejdą Nieruchomości, nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT za przychody uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część. Zatem, a contrario, nie wywołuje skutków podatkowych wniesienie aportu (wkładu):

a.

w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa - niezależnie od formy prawnej, w jakiej działa podmiot otrzymujący aport, lub też

b.

do podmiotów innych niż spółki kapitałowe (i spółdzielnie) - czyli również do spółek osobowych, przy czym, zdaniem Spółki, nie ma w takim wypadku znaczenia, co jest przedmiotem wkładu niepieniężnego.

Odnosząc się do punktu a) powyżej należy stwierdzić, że art. 12 ust 1 pkt 7 Ustawy CIT stanowi jednoznacznie, że przychód w spółce kapitałowej, wnoszącej aport, nie powstaje w przypadku, gdy przedmiotem wnoszonego aportu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa.

W świetle powyższego w sytuacji, gdy Spółka wniesie do Spółki Osobowej w drodze wkładu niepieniężnego Oddział stanowiący ZCP, po stronie Spółki nie powstanie przychód na moment wniesienia tego wkładu niepieniężnego (aportu). Tym samym, wniesienie aportu w tej formie do Spółki Osobowej będzie, z punktu widzenia Spółki, neutralne podatkowo.

Niezależnie do powyższego należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 4 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych spółkami kapitałowymi, posiadającymi osobowość prawną, są wyłącznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. W związku z powyższym art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT nie ma zastosowania do Spółki Osobowej. Powyższe stanowisko prezentowane jest również w literaturze przedmiotu. Zdaniem L. Błystak zmiana brzmienia przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT - wprowadzona w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. - miała na celu "jednoznaczne określenie, że odnosi się on do spółek kapitałowych - z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a zatem niewątpliwie z wykluczeniem spółek osobowych: jawnych, cywilnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych".

Tym samym - odnosząc się do punktu b) powyżej - należy stwierdzić, że w przypadku, gdy Spółka wniesie aportem jakiekolwiek składniki majątkowe do Spółki Osobowej, dyspozycja art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT także nie będzie miała zastosowania. Dodatkowo Spółka podkreśla, że nie istnieją żadne inne przepisy Ustawy CIT, które z czynnością wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki osobowej wiązałyby powstanie obowiązku podatkowego po stronie podmiotu wnoszącego ten wkład niepieniężny (aport).

W świetle powyższego Spółka stwierdza, że na gruncie Ustawy CIT brak jest uregulowań, które mogłyby stanowić podstawę do opodatkowania spółek kapitałowych wnoszących wkład niepieniężny do spółki osobowej. W konsekwencji nie ma - zdaniem Spółki - żadnej podstawy prawnej do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych czynności wniesienia do Spółki Osobowej w formie wkładu niepieniężnego (aportu) Oddziału stanowiącego ZCP (w skład którego wchodzą Nieruchomości).

Pogląd, w myśl którego wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych znajduje również potwierdzenie w stanowiskach organów podatkowych.

Podsumowując, Spółka stwierdza, że wniesienie do Spółki Osobowej wkładu niepieniężnego - w postaci Oddziału stanowiącego ZCP, w skład którego wchodzą m.in. Nieruchomości - nie będzie skutkować dla niej powstaniem przychodu podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl