IPPB3/423-244/10-2/PD - Zastosowanie przepisów dotyczących cen transferowych w odniesieniu do odsetek naliczanych i alokowanych przez bank w ramach umowy cash poolingu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-244/10-2/PD Zastosowanie przepisów dotyczących cen transferowych w odniesieniu do odsetek naliczanych i alokowanych przez bank w ramach umowy cash poolingu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2010 r. (data wpływu 30 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów o cenach transferowych wymienionych w art. 11 ustawy do odsetek naliczanych i alokowanych przez Bank w ramach umowy cash-pooling - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów o cenach transferowych wymienionych w art. 11 ustawy do odsetek naliczanych i alokowanych przez Bank w ramach umowy cash-pooling.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe

Sp. z o.o. (zwana dalej "Spółką") rozważa przystąpienie do umowy cash-pooling polegającej na zarządzaniu płynnością finansową (dalej "Umowa cash-pooling").

Ta kompleksowa usługa finansowa świadczona przez Bank polskim spółkom należącym do grupy kapitałowej C. obejmuje szereg powiązanych ze sobą czynności, mających na celu umożliwienie optymalizacji gospodarowania wolnymi środkami finansowymi oraz ograniczenie obciążeń związanych z niedoborami środków finansowych.

1.

Założenia Umowy cash-pooling

Założenia funkcjonującego systemu rozliczeń w ramach Umowy cash-pooling są następujące:

*

cash-pooling jest prowadzony w walucie polskiej;

*

dotychczasowymi uczestnikami Umowy cash-pooling są Elektrociepłownia C. E. Sp. z o.o. oraz Elektrownia S. S.A. (dalej "Uczestnicy") natomiast Agentem Umowy cash-pool jest Z. Sp. z o.o. (dalej "Agent");

*

C. Sp. z o.o. przystąpi do Umowy Cash-pooling jako nowy Uczestnik

*

na koniec każdego dnia salda na rachunkach Uczestników (z wyjątkiem rachunku głównego Agenta: dalej "RGA") są zerowane, natomiast Umowa cash-pooling nie przewiduje transferów zwrotnych na początku dnia następnego. Zgodnie z art. 6 Umowy cash-pooling na koniec każdego roku, w chwili wyłączenia Uczestnika innego niż Agent ze struktury lub w chwili rozwiązania Umowy cash-pooling Agent i Uczestnicy dokonują rozliczenia struktury. Rozliczenie pomiędzy Uczestnikami i Agentem odbywa się w kwotach netto wynikających z transakcji subrogacji.

*

każdy z Uczestników posiada odrębny rachunek bankowy w ramach Umowy cash-pooling, natomiast Agent posiada RGA, na którym są również gromadzone środki Agenta z bieżącej działalności operacyjnej (saldo na RGA nie jest wyzerowywane na koniec dnia);

*

dodatkowo został utworzony Rachunek pomocniczy Agenta ("RPA"), będący rachunkiem technicznym i służącym do dokonywania rozliczeń pomiędzy rachunkami Uczestników a RGA celem wyzerowania sald na rachunkach bankowych Uczestników;

*

z tytułu świadczenia usług Bank pobiera prowizję miesięczną w złotych polskich należną od każdego Uczestnika.

2.

Operacje na Koniec dnia roboczego

Zgodnie z art. 5 Umowy cash-pooling operacje na Koniec dnia roboczego przebiegają następująco:

a.

w przypadku gdy suma sald Uczestników jest ujemna, Bank dokonuje transferu środków pieniężnych w kwocie równej sumie na RPA z RGA;

b.

w przypadku gdy suma sald uczestników jest dodatnia, bank dokonuje transferu środków pieniężnych w kwocie równej sumie na RGA z RPA;

c.

w przypadku, gdy suma jest równa zeru żadne operacje nie są wykonywane.

3.

Subrogacje na Koniec dnia roboczego

Na podstawie art. 6 Umowy cash-pooling, subrogacje na Koniec dnia roboczego przebiegają następująco:

*

Agent dokonuje spłaty sald Uczestników ujemnych środkami pieniężnymi z RPA względem Banku i wstępuje w prawa zaspokojonego wierzyciela (tj. Banku) wobec tych Uczestników ujemnych na podstawie art. 518 Kodeksu Cywilnego;

*

Uczestnicy dodatni z wykorzystaniem środków pieniężnych z własnych rachunków dokonują spłaty zobowiązań Agenta z RPA i wstępują w prawa zaspokojonego wierzyciela (tj. Banku) względem Agenta do wysokości dokonanej spłaty na podstawie art. 518 Kodeksu Cywilnego.

4.

Sposób naliczania odsetek

W wyniku dokonania czynności opisanych w art. 5 i 6 istnieją wierzytelności Agenta względem Uczestników Ujemnych oraz wierzytelności Uczestników Dodatnich względem Agenta. W celu zaspokojenia należności odsetkowych przysługujących Uczestnikom dodatnim względem Uczestników ujemnych, Bank świadczy usługę naliczania i alokacji odsetek na saldach Uczestników zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 Umowy cash- pooling:

a)

W Umowie cash-pooling określone są wysokości stóp procentowych ustalone przez Uczestników z Bankiem, według których Bank nalicza odsetki od sumy sald wszystkich Uczestników Umowy cash-pooling (dodatniej lub ujemnej) przenoszonej na RGA oraz alokuje je pomiędzy poszczególnych Uczestników stosownie do stanu ich sald według zasad opisanych poniżej. Dzięki wspólnemu przystąpieniu do Umowy cash-pooling stopy procentowe wynegocjowane z Bankiem są dla każdego Uczestnika (w tym Agenta) korzystniejsze niż w sytuacji indywidualnego negocjowania wysokości stóp z Bankiem przez każdego z Uczestników (w razie nieprzystąpienia do Umowy cash-pooling).

b)

Bank ustala, dla każdego z Uczestników z osobna, saldo Uczestnika na koniec danego dnia. W celu wyliczenia należnych Uczestnikowi od Agenta/ Agentowi od Uczestnika odsetek od salda, Bank wylicza narastającą wartość salda danego Uczestnika na koniec danego dnia, uwzględniającą również dotychczasowe zwiększenia i zmniejszenia salda w danym okresie rozliczeniowym, tak jakby nie dochodziło do transferów pomiędzy rachunkiem Uczestnika a RPA. Następnie, w odniesieniu do każdego Uczestnika, Bank na bazie dziennej dokonuje wyliczenia odsetek należnych od Uczestników z tytułu sald ujemnych albo należnych Uczestnikom z tytułu sald dodatnich - od narastającej wartości sald każdego z Uczestników na koniec danego dnia.

c)

Odsetki przysługujące poszczególnym Uczestnikom Umowy cash-pooling i Agentowi naliczane są według ustalonych z Bankiem stóp procentowych w następujący sposób:

*

Uczestnik o saldzie ujemnym ustalonym zgodnie z punktem b) powyżej, płaci odsetki do Agenta od przejętej przez Agenta od Banku wierzytelności wobec Uczestnika wg ustalonej przez Bank stopy jak dla salda ujemnego.

*

Agent płaci Uczestnikowi o saldzie dodatnim ustalonym zgodnie z punktem b) powyżej odsetki naliczone według stopy jak dla salda ujemnego zgodnie z zapisami Umowy, od kwoty na tym saldzie dodatnim równej kwocie, jaką ten Uczestnik zapłacił Bankowi z tytułu przejęcia wierzytelności Banku wobec Agenta; od pozostałej części salda dodatniego Agent płaci Uczestnikowi o saldzie dodatnim odsetki według stopy ustalonej przez Bank jak dla salda dodatniego.

d)

w przypadku gdy łączne saldo Uczestników z saldem dodatnim ustalonym w sposób określony w punkcie b) powyżej (art. 9 ust. 2a) Umowy cash-pooling jest wyższe niż łączne saldo Uczestników z saldem ujemnym określonym w sposób określony w punkcie b) powyżej (art. 9 ust. 2a) Umowy cash-pooling, Uczestnicy z tak ustalonym saldem dodatnim przejmują wierzytelność lub wierzytelności Banku wobec Agenta, w zależności od przypadku, w proporcji w jakiej pozostają tak ustalone salda tych Uczestników do całkowitej sumy tych sald dodatnich.

e)

Bank codziennie nalicza odsetki należne od salda dodatniego lub odsetki należne od salda ujemnego. Po zakończeniu okresu (tj. miesiąca) Bank dokonuje ich alokacji pomiędzy RGA a rachunkami Uczestników.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie

Czy w odniesieniu do odsetek naliczanych i alokowanych przez Bank pomiędzy Agentem a Uczestnikami nie znajdują zastosowanie przepisy o cenach transferowych wymienionych w art. 11, a w szczególności art. 11 ust. 4 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Spółki przepisy art. 11, a w szczególności art. 11 ust. 4 w związku z art. 11 ust. 1 Ustawy o CIT nie mają zastosowania w odniesieniu do odsetek wynikających z wykonania Umowy cash-pooling.

Zgodnie z art. 11 ust 1 i 4 Ustawy o CIT ustalenie wysokości odsetek przez organy podatkowe (organy kontroli podatkowej) pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi może nastąpić tylko w przypadku łącznego spełnienia dwóch warunków:

1)

Jeśli występują relacje zdefiniowane w art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy o CIT, tj. jeżeli:

*

podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "podmiotem krajowym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa albo

*

osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo

*

te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów, albo

*

podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo

*

te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów

2)

i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Zdaniem Spółki przepisy te nie mają zastosowania w odniesieniu do odsetek należnych Uczestnikom (w tym Agentowi) / od Uczestników (w tym Agenta), a wynikających z realizacji Umowy cash-pooling z Bankiem, który jest podmiotem niepowiązanym w stosunku do Spółki i innych Uczestników.

Spółka pragnie zauważyć, że Bank dokonuje naliczenia odsetek należnych od Uczestników z tytułu sald ujemnych albo należnych Uczestnikom z tytułu sald dodatnich, w odniesieniu do narastającego salda każdego Uczestnika odrębnie, dla każdego Uczestnika według takich samych zasad oraz stóp procentowych określonych przez Bank w Umowie cash-pooling, które są również stosowane przez Bank w celu naliczenia odsetek od sumy sald Uczestników przenoszonej na/z RGA. Oznacza to, że żaden z Uczestników (w tym Agent) nie korzysta z bardziej preferencyjnej wysokości stóp procentowych kosztem pozostałych Uczestników (w tym Agenta). Wszyscy Uczestnicy (w tym Agent) osiągają korzyść dzięki Wspólnemu uzyskaniu korzystniejszych Warunków Współpracy z Bankiem.

Tym samym, chociaż w ramach wykonania Umowy cash-pooling będzie następowało rozliczenie odsetek pomiędzy Uczestnikami i Agentem, to ponieważ wysokość odsetek będzie ustalona w Umowie cash-pooling z Bankiem, który jest podmiotem niepowiązanym, będą one ustalone na poziomie rynkowym, a zatem nie znajdują zastosowania przepisy art. 11 ust. 4 w związku z art. 11 ust 1.

Stanowisko takie zostało potwierdzone m.in. w następujących interpretacjach organów podatkowych:

*

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 czerwca 2009 r. (sygn. IPPB3/423-187/09-2/MS),

*

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 maja 2009 r. (sygn. IBPBI/2/423-376/09/MO),

*

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 maja 2009 r. (sygn. IBPBI/2/433-377/09/MO),

*

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 czerwca 2008 r. (sygn. IBPB3/423-489/08/AM (KAN-2962/08),

*

interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2008 r. (sygn. ILPB3/423-290/08-4/HS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Wnioskodawcy w powyższym zakresie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl