Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB3/423-140/14-2/MC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2014 r. (data wpływu 12 luty 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu rozpoznania przychodu z tytułu otrzymania bonusu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu rozpoznania przychodu z tytułu otrzymania bonusu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Spółka Akcyjna zawarł z firmą ubezpieczeniową umowę ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka ("all risk insurance policy") (dalej zwaną: Umową), na mocy której Ubezpieczyciel zobowiązał się do pokrycia szkód (do wysokości określonej w umowie) polegających na przypadkowych, nagłych niespodziewanych stratach, zniszczeniach i uszkodzeniach przedmiotu ubezpieczenia (budynki, budowle, maszyny, wyposażenie, zapasy), powstałych w wyniku różnych zdarzeń, m.in. powodzi, burz i kradzieży.

W związku z zawarciem Umowy Spółka zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej.

Umowa zawiera postanowienia dotyczące wypłaty bonusu za brak roszczeń ("no claim bonus"), tj. wypłaty przez Ubezpieczyciela, po wygaśnięciu Umowy, określonej kwoty na rzecz Spółki, w sytuacji, w której w okresie ubezpieczenia nie zgłosi ona żadnych roszczeń ubezpieczeniowych lub prowizji od zysku ("profit commission"), tj. wypłaty przez Ubezpieczyciela, po wygaśnięciu Umowy, części zysku z niej wygenerowanego (składka wpłacona przez Spółkę - wydatki

Ubezpieczyciela - kwota ubezpieczenia wypłacona przez Ubezpieczyciela na rzecz Spółki), Spółka nie wyklucza również innych form kalkulacji takiej wypłaty (dalej zwanych: "Bonusem"). Bonus może być wypłacony bezpośrednio na podstawie postanowień Umowy (ewentualnie może być poprzedzony podpisaniem aneksu do Umowy) albo na podstawie innego dokumentu (w tym korespondencji mailowej).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W którym momencie Spółka zobowiązana jest rozpoznać przychód z tytułu otrzymania Bonusu.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania Bonusu jest on zobowiązany rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu w dacie jego otrzymania.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 UCIT przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze. W ocenie Spółki oznacza to, że otrzymany przez nią Bonus stanowi dla niej przychód podlegający opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 UCIT za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z kolei za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, stosownie do art. 12 ust. 3a UCIT, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Zgodnie z art. 12 ust. 3c UCIT, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Przepis ust. 3c, stosownie do ust. 3d, stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego.

Natomiast w myśl art. 12 ust. 3e UCIT w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c i 3d, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

W tym miejscu warto zauważyć, że UCIT nie przewiduje jako moment powstania przychodu daty zawarcia umowy, aneksu lub innego dokumentu, albo wymiany korespondencji mailowej.

Otrzymanie przez Spółkę Bonusu nie jest związane ani z wydaniem rzeczy, ani ze zbyciem prawa majątkowego, ani z wykonaniem usługi. Spółka nie wystawia również z tego tytułu faktury. W związku z tym przepisy ust. 3a, 3c i 3d art. 12 UCIT nie mogą mieć zastosowania do przychodu z tytułu otrzymania Bonusu, a zatem zgodnie z ust. 3e tego artykułu przychód taki powstanie w dniu otrzymania Bonusu.

Podsumowując, zdaniem Spółki w przypadku otrzymania Bonusu będzie ona rozpoznawać przychód podlegający opodatkowaniu w dniu jego otrzymania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl