IPPB3/423-1218/08-4/MW - Uznanie za koszt uzyskania przychodów wydatków na organizację imprezy szkoleniowo-integracyjnej dla pracowników.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 października 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB3/423-1218/08-4/MW Uznanie za koszt uzyskania przychodów wydatków na organizację imprezy szkoleniowo-integracyjnej dla pracowników.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 października 2008 r. (data wpływu 14 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie uznania wydatków na spotkania integracyjno-szkoleniowe dla pracowników za koszt uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania wydatków na spotkania integracyjno-szkoleniowe dla pracowników za koszt uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka jest zarejestrowanym podmiotem dla celów podatku VAT. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest sprzedaż hurtowa akcesoriów komputerowych i jest to sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT.

Wnioskodawca organizuje imprezy integracyjno-szkoleniowe dla swoich pracowników. W związku z powyższym analizie podatkowej podlegają 2 sytuacje:

1)

integracyjno-szkoleniową organizuje wyspecjalizowany podmiot, gdzie jako przedmiot usługi usługodawca wskazał organizacja imprezy (w skład imprezy wchodzą usługi gastronomiczne, bowling) i całość usługi organizacji imprezy została opodatkowana stawką 22 %,

2)

dla pracowników przeprowadza Spółka, natomiast od podmiotu trzeciego zakupuje bowling (kręgle) i usługę gastronomiczną (na fakturze jest wyszczególnione: bowling stawka VAT 7 %, usługa gastronomiczna - kilka pozycji - stawka 22 % i 7 %).

Spółka podkreśla, iż powyższe wydatki ponoszone na organizację imprezy integracyjno-szkoleniowej są związane z jej działalnością. Celem imprezy jest podnoszenie kwalifikacji pracowników, tworzenie wzajemnych więzi pomiędzy pracownikami, co przyczynia się do lepszej motywacji pracowników do pracy i w efekcie ma wpływ na zwiększenie przychodów Spółki. Wydatki te nie służą zaspokajaniu osobistych potrzeb pracowników.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z organizacją imprezy integracyjno-szkoleniowej?

2.

W jaki sposób rozliczać:

*

podatek VAT naliczony od zakupu towarów/usług dotyczących imprezy integracyjno-szkoleniowej

*

podatek należny od zorganizowanej na rzecz pracowników ww. imprez?

W opinii Spółki, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Warunkiem uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów jest istnienie między tym wydatkiem a osiąganymi przychodami związku przyczynowo-skutkowego, czyli wykazanie, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie, zwiększenie lub zachowanie źródła przychodu. Ponadto, zaliczeniu do kosztów podatkowych podlegają jedynie te wydatki, które spełniają ww. warunek i jednocześnie nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, zawierającym katalog wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Spółki ustawodawca w omawianym przepisie nie stawia wprost wymogu, by poniesiony koszt przyniósł określony przychód, lecz był poniesiony w celu jego osiągnięcia. Zatem kosztem uzyskania przychodu są uzasadnione racjonalnie i gospodarczo wydatki związane z działalnością gospodarczą podatnika, który przez ich poniesienie zmierza do osiągnięcia przychodów z tego źródła. Kosztami podatkowymi mogą więc być również wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji spotkań o charakterze integracyjno -szkoleniowym.

W związku z faktem, iż:

*

ww. impreza ma na celu zwiększenie efektywności pracy (podniesienie kwalifikacji, poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników) i w efekcie służy zachowaniu/osiągnięciu przychodów,

*

wydatek nie został wymieniony w art. 16 ust. 1 ww. ustawy to wydatek związany z zakupem imprezy organizacyjnej (całość usługi) jak również wydatek poniesiony w postaci usługi gastronomicznej oraz bowlingu poniesiony dla zorganizowania przedmiotowej imprezy- stanowią koszt uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Przepis ten oznacza, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Zatem kosztem uzyskania przychodu są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Kosztami podatkowymi są również tzw. koszty pracownicze. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych (integracyjnych), lecz w każdej sytuacji trzeba sprawdzić, jaki jest cel takiego spotkania. W przypadku, gdy wydatki poniesione zostały na zorganizowanie imprezy okolicznościowej oraz spotkań integracyjnych czy motywacyjnych mających na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników, budowanie zespołu, poprawę atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych. Jeśli jednak impreza integracyjna nie służy takiemu celowi, a spotkania pracowników mają charakter typowo rozrywkowy i konsumpcyjny, to w takim przypadku nie można uznać, iż poniesione wydatki mają związek z przychodem, wobec czego nie stanowią one kosztu uzyskania przychodów.

Jak podkreśla Spółka, spotkania takie mają na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników, tworzenie wzajemnych więzi pomiędzy pracownikami, co przyczynia się do lepszej motywacji pracowników do pracy i w efekcie co ma wpływ na zwiększenie przychodów Spółki. Wydatki te nie służą zaspokajaniu osobistych potrzeb pracowników.

Wnioskodawca zaznaczył również, że szkolenie dla pracowników przeprowadza Spółka (w takim przypadku Spółka odrębnie kupuje usługę gastronomiczną, kręgle) albo też impreza jest całościowo organizowana przez podmiot trzeci.

Należy przy tym zauważyć, że stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Stąd, aby wydatki na organizację spotkań integracyjno-szkoleniowych, których uczestnikami są pracownicy Spółki, mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, muszą zostać sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy, a nie z funduszu socjalnego. Dodać również należy, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38a ww. ustawy, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

W związku z powyższym, wydatki związane z organizacją spotkań integracyjno-szkoleniowych, sfinansowanych ze środków obrotowych Spółki, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem ich właściwego udokumentowania (art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz stosownie do powołanego art. 15 ust. 1 ww. ustawy, racjonalności dla osiągnięcia przychodów.

W zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydana odrębna interpretacja.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl