IPPB2/4514-5/16-2/AF

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/4514-5/16-2/AF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych rozliczeń zobowiązań w ramach Systemu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych rozliczeń zobowiązań w ramach Systemu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

W. Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka", "Wnioskodawca") jest wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Spółka jest częścią międzynarodowego koncernu W. ("Grupa"). Spółka jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym dla celów tego podatku w Polsce.

Spółka oraz pozostałe spółki z Grupy świadczą sobie wzajemnie usługi (np. usługi doradztwa i zarządzania, licencje). W tym zakresie, Spółka działa zarówno w charakterze świadczeniodawcy jak i świadczeniobiorcy. Usługi wewnątrz Grupy świadczone są za wynagrodzeniem i są dokumentowane fakturami.

W celu usprawnienia wzajemnych rozliczeń wewnątrz Grupy, spółki z Grupy korzystają ze specjalnego systemu rozliczeniowego - System ("System"). System obejmuje umowy rozliczeniowe zawarte przez spółki z Grupy (bardziej szczegółowy opis tych umów znajduje się w dalszej części wniosku). System jest obsługiwany przez W. NV, z siedzibą w Holandii. Za tę usługę W. NV pobiera wynagrodzenie w formie odsetek, a dokładnie w formie różnicy pomiędzy stopami procentowymi (wyższa stopa procentowa jest stosowana, gdy per saldo Spółka jest zadłużona wobec W. NV, a niższa, gdy Spółka per saldo posiada wierzytelność wobec W. NV).

Sposób funkcjonowania Systemu przedstawia się następująco:

1. świadczeniodawca wykonuje świadczenie i wystawia fakturę na świadczeniobiorcę (Spółka działa zarówno w charakterze świadczeniodawcy, jak i świadczeniobiorcy). Następnie świadczeniodawca zgłasza fakturę (należność) do rozliczenia w ramach Systemu. Z chwilą zgłoszenia faktury do rozliczenia w Systemie, należność w kwocie wynikającej z faktury zostaje przejęta przez W. NV - tj. W. NV staje się wierzycielem świadczeniobiorcy (Spółki). Jednocześnie, z punktu widzenia świadczeniobiorcy, w momencie zgłoszenia faktury do rozliczenia w Systemie, dochodzi do zmiany podstawy prawnej zobowiązania (zobowiązanie handlowe wobec świadczeniodawcy wynikające z faktury zmienia się w pożyczkę udzieloną przez W. NV na rzecz świadczeniobiorcy).

2. Jednocześnie, po przejęciu należności wobec Spółki przez W. NV, dochodzi do potrącenia zobowiązania Spółki wobec W. NV z należnościami W. NV, powstającymi w momencie zgłaszania przez Spółkę do rozliczenia w Systemie wystawionych przez siebie faktur.

3. Na koniec każdego dnia ustalane jest saldo. W rezultacie, jeżeli Spółka jest w pozycji dłużnika wobec W. NV, wówczas naliczane są jej odsetki, które są kapitalizowane na koniec każdego miesiąca (tekst jedn.: doliczane są do salda jej zadłużenia w Systemie). Jeżeli natomiast Spółka jest w pozycji wierzyciela wobec W. NV, wówczas odsetki naliczane są na jej rzecz - odsetki te na koniec każdego miesiąca powiększają kwotę wierzytelności Spółki w Systemie.

Wobec powyższego, W. NV pełni w Grupie rolę quasi-banku, zapewniającego finansowanie na rzecz spółek z Grupy w sytuacji, gdy suma ich zobowiązań wobec pozostałych spółek z grupy jest wyższa niż suma ich należności wobec tych pozostałych spółek. Jak zostało przedstawione wcześniej, wynagrodzeniem W. NV za usługi jest różnica w stopie procentowej pomiędzy oprocentowaniem pożyczek a oprocentowaniem nadwyżek zapisanych w Systemie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym Wnioskodawca prosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy z tytułu opisanego sposobu finansowania rozliczeń w ramach Systemu, Spółka powinna, w zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, rozpoznać import usług zwolnionych z opodatkowania VAT.

2. Czy opisane rozliczenia zobowiązań w ramach Systemu są, w zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, wyłączone z opodatkowania p.c.c.

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy pytania Nr 2 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

W zakresie pytania Nr 1 dotyczącego podatku od towarów i usług została wydana w dniu 28 stycznia 2016 r. interpretacja indywidualna Nr IPPP3/4512-11/16-2/ISZ, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, w trybie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym " (...) z tytułu opisanego finansowania rozliczeń w ramach Systemu, w zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, Spółka powinna rozpoznać import usług zwolnionych z opodatkowania VAT".

Ponadto w powyższej interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Organ wskazał, że: "zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT, zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Jednakże powyższe nie wpływa na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie".

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany sposób finansowania rozliczeń w ramach Systemu jest, w zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, wyłączony z opodatkowania p.c.c.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o p.c.c., umowa pożyczki, co do zasady, podlega opodatkowaniu p.c.c.

W ustawie o p.c.c. przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania. Stosownie, bowiem do postanowienia art. 2 pkt 4 tej ustawy, nie podlegają p.c.c. czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tych czynności jest (i) opodatkowana podatkiem od towarów i usług albo (ii) jest z tego podatku zwolniona (z określonymi wyłączeniami wskazanymi w ustawie, które jednak nie dotyczą opisanych rozliczeń zobowiązań w ramach Systemu).

Biorąc pod uwagę stanowisko Spółki przedstawione w pkt 1, z tytułu opisanych rozliczeń zobowiązań w ramach Systemu, Spółka powinna rozpoznać import usług. Z uwagi na brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT będzie to import usług zwolnionych z opodatkowania VAT. Zatem w odniesieniu do przedmiotowej transakcji jedna ze stron jest zwolniona z VAT.

Tym samym, w opinii Spółki, opisany sposób finansowania rozliczeń w ramach Systemu jest, w zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, wyłączony z opodatkowania p.c.c.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl