Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 lipca 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/4514-220/15-2/LS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży platformy internetowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży platformy internetowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca lub Nabywca) jest polskim rezydentem podatkowym oraz zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca prowadzi działalność związaną m.in. z doradztwem w zakresie informatyki, zarządzaniem urządzeniami informatycznymi oraz działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Wnioskodawca planuje nabyć (dalej: Transakcja) od R. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiotu z tej samej grupy kapitałowej, który jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: Zbywca), platformę internetową wspierającą komunikację i rozwój pracowników (dalej: Platforma). Platforma jest w fazie budowy i rozwoju. W związku z tym, Zbywca jest stroną umowy z firmą informatyczną w zakresie zapewnienia konsultantów wykonujących usługi programistyczne na rzecz i na zlecenie Zbywcy. Konsultanci świadczą usługi związane z budową Platformy zgodnie ze wskazaniami i pod nadzorem Zbywcy.

Przedmiotem Transakcji będą w szczególności:

* majątkowe prawa autorskie do oprogramowania Platformy oraz inne prawa majątkowe dotyczące niezakończonych etapów prac programistycznych związanych z budową Platformy;

* znaki towarowe (zarejestrowane i niezarejestrowane);

* środki trwałe i wyposażenie (np. komputery, telefony, etc.);

* prawa i obowiązki wynikające z umów świadczenia usług dotyczących korzystania z Platformy zawartych z klientami.

Zgodnie z intencją stron, Zbywca nie przeniesie na Nabywcę praw i obowiązków związanych z umową zawartą z firmą informatyczną - Zbywca przed planowaną Transakcją rozwiąże wskazaną umowę, a Nabywca zawrze nową umowę we własnym imieniu.

Planowana Transakcja nie obejmie również przeniesienia jakichkolwiek należności oraz zobowiązań Zbywcy, rachunków bankowych, czy środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku Zbywcy. W szczególności, Nabywca nie będzie miał obowiązku spłaty zobowiązań nieuregulowanych na dzień realizacji Transakcji. Wszystkie niespłacone zobowiązania powstałe przed datą Transakcji zostaną spłacone ze środków Zbywcy. Analogicznie, wszystkie wierzytelności z tytułu umów o świadczenie usług powstałe przed Transakcją zostaną spłacone przez klientów na rachunek bankowy Zbywcy.

Dodatkowo, w ramach Transakcji nie dojdzie do przeniesienia na rzecz Nabywcy umów z pracownikami. Nie jest jednak wykluczone, że Zbywca rozwiąże umowy o pracę z niektórymi pracownikami, a następnie Nabywca ich zatrudni.

Aktywa będące przedmiotem Transakcji, nie były i nie są wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Zbywcy pod względem organizacyjnym, w szczególności nie stanowiły i nie stanowią oddziału, który samodzielnie sporządza sprawozdania finansowe.

Jednakże, sposób prowadzenia rachunkowości Zbywcy pozwala na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz aktywów do działalności spółki związanej z Platformą.

Po Transakcji, Zbywca nadal będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie innym niż działalność Platformy, w oparciu o pozostały majątek.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz planowanego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca pragnie dokonać potwierdzenia klasyfikacji Transakcji dla celów VAT w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT). Nabywca zwraca uwagę, że analogiczne zapytanie w odniesieniu do Transakcji zostało sformułowane w tut. Izbie również przez Zbywcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy planowana Transakcja opisana we wniosku podlega opodatkowaniu VAT jako zbycie na rzecz Wnioskodawcy aktywów nie stanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

2. Czy planowana Transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 11 czerwca 2015 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP1/4512-505/15-2/Kr

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o p.c.c. "nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług".

W konsekwencji, zważywszy, iż przedmiotowa Transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (co zostało wskazane przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu do pytania nr 1) Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia składników majątkowych od Zbywcy na podstawie powoływanego powyżej przepisu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy, podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Natomiast, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Na tle powyższego zauważyć należy, że w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się zakresie przedmiotowym ustawy, np. umowa sprzedaży jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Artykuł 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi bowiem, że nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.

opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.

zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

* umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

* umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z kolei według definicji zawartej w art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przez "podatek od towarów i usług" rozumie się podatek nakładany ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich. Z kolei stosownie do art. 1a pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych "państwo członkowskie" to państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Jednakże o wyłączeniu czynności spod działania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy są podatnikami podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Spółki dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży platformy internetowej, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy powyższa transakcja podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia jej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ww. ustawy. Zatem w przypadku nie objęcia powyższej czynności zakresem ustawy o podatku od towarów i usług powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 11 czerwca 2015 r. Nr IPPP1/4512-505/15-2/Kr dotyczącej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: "(...) nabycie przez Wnioskodawce platformy internetowej wspierającej komunikację i rozwój pracowników, nie będzie stanowić nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, wyłączonej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy. W świetle powyższych rozważań, należy uznać, że planowana transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy."

Przechodząc na grunt ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie postanowienia art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na objęcie czynności sprzedaży podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, opisana we wniosku umowa sprzedaży nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl