Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/4511-434/15-2/KW1

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca podniósł, że Miasto (dalej: Miasto) stosownie do treści art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu.Zgodnie z art. 2 powołanej wyżej ustawy w skład Rady Miasta wchodzą radni w liczbie 60. Ponadto na mocy art. 5 ust. 1 tejże ustawy w Mieście obowiązkowe jest utworzenie jednostek pomocniczych - dzielnic.

Przepis art. 6 ustawy o ustroju Miasta stwierdza, iż organem stanowiącym i kontrolnym dzielnicy jest rada dzielnicy, a organem wykonawczym zarząd dzielnicy.

Natomiast w art. 8 ust. 1 mowa jest o tym, iż do radnych dzielnicy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące radnych gminy.

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

Zasady przyznawania diet radnym Miasta zostały uregulowane przez Radę Miasta w Uchwale podjętej w dniu 16 czerwca 2011 r.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z § 2 powyższej uchwały radnemu Miasta przysługuje dieta miesięczna, która jest wypłacana z dołu, niezwłocznie po ustaleniu łącznej jej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 15 dni następnego miesiąca kalendarzowego na wskazany przez radnego numer rachunku bankowego. Podstawę ustalenia wysokości diety miesięcznej radnego stanowi półtora krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431 z późn. zm.).

Natomiast w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic Miasta obowiązuje Uchwała Rady Miasta z dnia 9 grudnia 2002 r. Zgodnie z § 1 załącznika do powołanej uchwały radnemu przysługuje jedna dieta miesięczna za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji, płatna za dany miesiąc do dnia 10 - go następnego miesiąca. Podstawę do ustalenia wysokości diety radnego dzielnicy, podobnie jak w przypadku diet radnych Miasta, stanowi półtora krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Wysokość diety radnego uzależniona jest od pełnionej przez niego funkcji.

W związku z powstałymi wątpliwościami, co do wysokości przysługujących diet w poszczególnych miesiącach dla jednego z radnych dzielnicy, Miasto planuje dokonać jednorazowo wypłaty kwot diet za kilka miesięcy.

Zakłada się, iż miesięczne diety nie przekroczą kwoty wolnej od podatku, tj. 2280 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Natomiast łączna kwota do wypłaty przekroczy wskazaną powyżej kwotę wolną od podatku.

W związku z powyższym Miasto, jako płatnik nie zamierza dokonywać potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wypłacone kwoty diet zostaną ujęte w informacji PIT - R za 2015 r. w poszczególnych miesiącach w wysokości faktycznie wypłaconej w danym miesiącu, a nie należnej do wypłaty za dany miesiąc. Do sporządzonej informacji PIT - R, składanej do urzędu skarbowego, zostanie dołączone pisemne wyjaśnienie o wysokości diety za poszczególne miesiące.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

1. Czy w sytuacji wypłaty diet radnemu jednorazowo za kilka miesięcy, należy dokonać potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku.

2. Czy w przypadku gdy Miasto jednorazowo wypłaci radnemu diety za kilka miesięcy, należy w informacji PIT - R, wykazać kwoty faktycznie wypłacone w danym miesiącu, czy też należne do wypłaty za dany miesiąc.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca podniósł, że na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm" dalej: u.p.d.o.f.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., jest działalność wykonywana osobiście. Stosownie do art. 13 pkt 5 u.p.d.o.f. za przychody z takiej działalności uważa się m.in. przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7, czyli przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f. wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł.

Do osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich zaliczyć należy m.in. radnych (miasta i dzielnic).

W myśl przepisu art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z treścią § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1634) został określony wzór informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich, który stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia - PIT-R.

W ocenie Wnioskodawcy informację PIT-R mają obowiązek wypełniać płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonujący osobom fizycznym wypłat należności z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (art. 13 pkt 5 i 6 ustawy), wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b i pkt 17 ustawy.

W objaśnieniach zawartych w formularzu PIT-R wskazano m.in., iż w części D:

* w kolumnie b - płatnik wykazuje ogólną kwotę wypłat należności dokonanych w danym miesiącu, z uwzględnieniem kwot wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b i pkt 17 ustawy,

* w kolumnie d - płatnik wykazuje kwoty diet oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, wypłacone osobom pełniącym obowiązki społeczne i obywatelskie, wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy.

Wnioskodawca wskazał, że z objaśnień jednoznacznie wynika, iż płatnik jest zobowiązany wykazać ogólną kwotę wypłat - z uwzględnieniem kwot wolnych od podatku, tj.m.in. diet określonych w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w miesiącu, w którym dokonano wypłaty.

Stanowisko dot. pytania nr 1

W przedmiotowej sprawie Miasto jednemu z radnych dokona wypłaty diety jednorazowo za kilka miesięcy.

Zakłada się, iż diety za poszczególne miesiące nie będą przekraczały kwoty wolnej od podatku, tj. 2280 zł.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy, w ocenie Miasta należy stwierdzić, iż limitem zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęte są kwoty diet dotyczące danego miesiąca, a nie kwoty faktycznie wypłacone w danym miesiącu. W konsekwencji wypłata diet za kilka miesięcy, które mieszczą się w granicach ustawowego limitu, nie powoduje obowiązku pobrania przez płatnika podatku dochodowego. Fakt, iż wypłata diet za kilka miesięcy nastąpi jednorazowo nie przekreśla możliwości skorzystania z tego zwolnienia.

Wobec powyższego Miasto stoi na stanowisku, iż w przedmiotowej sprawie postąpi prawidłowo nie potrącając zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przy założeniu, iż miesięczne diety nie przekroczą kwoty wolnej od podatku, tj. 2280 zł.

Stanowisko dot. pytania nr 2

Zaznaczyć należy, iż w informacji PIT-R wykazaniu podlegają kwoty faktycznie wypłacone - a nie tylko należne - w danym miesiącu. Wobec tego, Miasto zobowiązane będzie do sporządzonej informacji PIT-R dołączyć pisemne wyjaśnienie, iż wypłata za dany miesiąc dotyczy diet należnych za kilka miesięcy.

Wskazać należy, iż podobne stanowisko w zbliżonych stanach faktycznych zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej Nr ITPB2/415-633/08/TJ z dnia 22 sierpnia 2008 r. oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach Nr ILPB2/415-213/12-4/WM z dnia 30 maja 2012 r. i Nr ILPB2/415-698/13-2/WS z dnia 15 października 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednym ze źródeł przychodów, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jest działalność wykonywana osobiście. Stosownie do art. 13 pkt 5 wskazanej ustawy, za przychody z takiej działalności uważa się m.in. przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7, czyli przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Do osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich zaliczyć można m.in. parlamentarzystów, radnych (gminy, powiatu, sejmiku województwa), ławników, arbitrów sądów polubownych, czy też mediatorów. Pojęcie to rozumieć bowiem należy, zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, bardzo szeroko, jako przede wszystkim obowiązki związane z uczestnictwem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej, zarówno wykonawczej i sądowniczej, jak i ustawodawczej.

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Przy obliczaniu zaliczki należy zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości wynikającej z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym koszty uzyskania niektórych przychodów określa się: z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 (111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1 335 zł), a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 2 (nie więcej niż 2 002 zł 05 gr za rok podatkowy).

Stosownie do art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Natomiast w myśl art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-4R).

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11). W informacji PIT-11 należy wykazać przychód, należne koszty uzyskania przychodu i pobraną zaliczkę na podatek.

Stosownie zaś do art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2 280 zł.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że zasady przyznawania diet radnym Miasta zostały uregulowane przez Radę Miasta w Uchwale podjętej w dniu 16 czerwca 2011 r.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z § 2 powyższej uchwały radnemu Miasta przysługuje dieta miesięczna, która jest wypłacana z dołu, niezwłocznie po ustaleniu łącznej jej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 15 dni następnego miesiąca kalendarzowego na wskazany przez radnego numer rachunku bankowego. Podstawę ustalenia wysokości diety miesięcznej radnego stanowi półtora krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431 z późn. zm.).

Natomiast w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic Miasta obowiązuje Uchwała Rady Miasta z dnia 9 grudnia 2002 r. Zgodnie z § 1 załącznika do powołanej uchwały radnemu przysługuje jedna dieta miesięczna za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji, płatna za dany miesiąc do dnia 10 - go następnego miesiąca. Podstawę do ustalenia wysokości diety radnego dzielnicy, podobnie jak w przypadku diet radnych Miasta, stanowi półtora krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Wysokość diety radnego uzależniona jest od pełnionej przez niego funkcji.

W związku z powstałymi wątpliwościami, co do wysokości przysługujących diet w poszczególnych miesiącach dla jednego z radnych dzielnicy, Wnioskodawca planuje dokonać jednorazowo wypłaty kwot diet za kilka miesięcy.

Wnioskodawca zakłada, że miesięczne diety nie przekroczą kwoty wolnej od podatku, tj. 2280 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Natomiast łączna kwota do wypłaty przekroczy wskazaną powyżej kwotę wolną od podatku.

W związku z powyższym Wnioskodawca, jako płatnik nie zamierza dokonywać potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wnioskodawca jednocześnie wskazał, że wypłacone kwoty diet zostaną ujęte w informacji PIT - R za 2015 r. w poszczególnych miesiącach w wysokości faktycznie wypłaconej w danym miesiącu, a nie należnej do wypłaty za dany miesiąc. Do sporządzonej informacji PIT - R, składanej do urzędu skarbowego, zostanie dołączone pisemne wyjaśnienie o wysokości diety za poszczególne miesiące.

Zauważyć należy, że na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 45b pkt 1 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Z 2014 r., poz. 1634).

Zgodnie z treścią § 1 pkt 3 lit. c tegoż rozporządzenia został określony wzór informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R), będący załącznikiem nr 10 do rozporządzenia.

W objaśnieniach zawartych w formularzu PIT-R zostało stwierdzone m.in.:

* informacje PIT - R mają obowiązek wypełniać płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, dokonujący wypłat należności z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (art. 13 pkt 5 i 6 ustawy), wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) i pkt 17 ustawy,

* w części D w kolumnie b informacji PIT-R - płatnik wykazuje ogólną kwotę wypłat należności dokonanych w danym miesiącu, z uwzględnieniem kwot wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b i pkt 17 ustawy (pkt 1 ppkt 1),

* w kolumnie d informacji PIT-R - płatnik wykazuje kwoty diet oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, wypłacone osobom pełniącym obowiązki społeczne i obywatelskie, wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy (pkt 1 ppkt 3).

Zatem z brzmienia pkt 1 ppkt 1 objaśnień jednoznacznie wynika, że płatnik jest zobowiązany wykazać ogólną kwotę wypłat - z uwzględnieniem kwot wolnych od podatku, tj.m.in. diet określonych w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w miesiącu, w którym dokonano wypłaty.

Reasumując, stwierdzić należy, że limitem zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęte są kwoty diet dotyczące danego miesiąca, a nie kwoty faktycznie wypłacone w danym miesiącu. W konsekwencji, wypłata diet za kilka miesięcy, które mieszczą się w granicach ustawowego miesięcznego limitu, nie powoduje obowiązku pobrania przez płatnika podatku dochodowego. Nie koliduje to z możliwością skorzystania z ww. zwolnienia z uwagi na fakt, że wypłata za kilka miesięcy nastąpiła jednorazowo. Tak więc w PIT - R wykazaniu podlegają kwoty faktycznie wypłacone - a nie tylko należne - w danym miesiącu. Natomiast, jak słusznie zauważył Wnioskodawca, do sporządzonej informacji należy dołączyć pisemne wyjaśnienie, że wypłata za dany miesiąc dotyczy diet należnych za klika miesięcy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, które przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku, należy stwierdzić, że powołane orzeczenia dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym czy zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl