IPPB2/436-623/13-4/LS - Skutki podatkowe zawarcia umowy o usługi zarządzania płynnością finansową.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 lutego 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/436-623/13-4/LS Skutki podatkowe zawarcia umowy o usługi zarządzania płynnością finansową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2013 r. (data wpływu 22 listopada 2013 r.) uzupełniony pismem z dnia 4 lutego 2014 r. (data nadania 5 lutego 2014 r., data wpływu 12 lutego 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB2/436-623/13-2/LS z dnia 24 stycznia 2014 r. (data nadania 24 stycznia 2014 r., data doręczenia 29 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych usługi zarządzania płynnością finansową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych usługi zarządzania płynnością finansową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") z siedzibą w Niemczech, należy do międzynarodowej grupy kapitałowej M, będącej światowym liderem w zakresie pokryć dachowych, systemów kominowych i wentylacyjnych (dalej: "Grupa M." lub "Grupa"). Do Grupy należą zarówno polskie spółki, jak i spółki zlokalizowane w innych krajach (dalej: "Spółki z Grupy"). Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce.

Spółka korzysta na terytorium Polski z magazynu (dalej: Magazyn) w celu zapewnienia polskim klientom dostawy towarów oferowanych przez Spółkę. Towary, które trafiają do Magazynu pochodzą zarówno z Polski, z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, jak również z krajów trzecich. Magazyn jest prowadzony przez niezależnego dostawcę usług logistycznych (dalej: "Dostawca Usług Logistycznych"). Działalność gospodarcza Spółki jest prowadzona przez niezależnego agenta w Polsce (dalej: Agent). Agent nie działa w imieniu Spółki, pełni natomiast wyłącznie funkcję pośredniczącą. Z tytuły wykonywanej pracy w Polsce, Agent otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji.

Wnioskodawca nie jest najemcą ani nie posiada innych nieruchomości w Polsce, nie zatrudnia tu również pracowników.

Wnioskodawca nie prowadzi w Polsce żadnej innej działalności poza opisaną powyżej.

Wnioskodawca nabył składniki majątkowe spółki K. Sp. z o.o., które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i obejmują zapasy, bazę danych o klientach i dostawcach wraz z saldami należności i zobowiązań (dalej: "Nabycie"). Wnioskodawca utworzył nowe rachunki bankowe w walutach polskiej i zagranicznych.

Wnioskodawca zamierza przystąpić do systemu zarządzania płynnością finansową (dalej: "Cash-pooling" lub "System"), zorganizowanego przez C. (dalej: "C" lub "Bank"). Funkcję Pool - Leadera w Systemie pełni spółka M. (dalej: "Pool-Leader"), będąca rezydentem podatkowym w Luksemburgu.

Wobec żadnej Spółki z Grupy M., Bank nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 649 z późn. zm. dalej: "ustawa o p.d.o.p."). Specyfika funkcjonowania Systemu i zasady rozliczeń pomiędzy spółkami z Grupy zostały określone w umowie Cash Deposit and Borrowing Agreement (dalej: "Umowa Cash Pooling") oraz w umowie pomiędzy Bankiem a uczestnikami Systemu (dalej: "Uczestnicy").

Cash-pooling jest produktem bankowym, oferowanym standardowo przez Bank jego klientom. Stronami umowy "Cash Deposit end Borrowing Agreement będą: K. GmbH oraz inne spółki z grupy M.

Zgodnie z Umową Cash Pooling celem przystąpienia Spółki do organizowanego przez Bank Systemu jest optymalizacja nadzoru nad płynnością oraz przepływami finansowymi w ramach Grupy poprzez:

* nie dopuszczanie do sytuacji, gdy jednocześnie występują salda debetowe i kredytowe na rachunkach bankowych należących do różnych spółek z Grupy, co pozwoli na poprawę bilansu odsetek płaconych i otrzymywanych przez Uczestników,

* konsolidację dziennych sald debetowych oraz kredytowych Uczestników,

* scentralizowany nadzór nad krótkoterminowymi pożyczkami oraz depozytami związanymi z zarządzaniem bieżącą płynnością Uczestników,

* obniżenie łącznego salda na rachunkach bankowych Uczestników poprzez konsolidację środków,

* poprawę warunków współpracy Uczestników z Bankiem poprzez wykorzystanie efektu ekonomii skali,

* optymalizację zarządzania przepływami pieniężnymi i tym samym zapewnienie wypłacalności każdego z Uczestników.

Z tytułu świadczenia usług w ramach Systemu Bank będzie otrzymywał wynagrodzenie od Uczestników.

Pool-Leader jest pośrednim udziałowcem Wnioskodawcy. Pozostali Uczestnicy są podmiotami powiązanymi z Wnioskodawcą.

Pool-Leader będzie podmiotem, w którego imieniu i na którego rzecz prowadzony będzie Rachunek główny/konsolidujący wykorzystywany do "poolowania" środków uczestników Systemu (mechanizm działania Systemu został przedstawiony poniżej). Pool-Leader będzie uprawniony do dokonywania w ograniczonym zakresie lokat ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku głównym. Pool-Leader za swoją rolę w systemie będzie miał prawo do zatrzymania marży ustalonej na poziomie rynkowym.

W ramach Systemu usługi będą świadczone przez Bank. Główne czynności związane z funkcjonowaniem Systemu tj. transfer środków pomiędzy rachunkami uczestników a rachunkiem głównym, będą leżały w zakresie obowiązków Banku. Z tytułu przedmiotowej usługi Bank będzie otrzymywał wynagrodzenie. Czynności wykonywane przez Pool Leadera w ramach Systemu (np. odbieranie lub przekazywanie powiadomień związanych z funkcjonowaniem Systemu pomiędzy Uczestnikami a Bankiem, udzielanie niezbędnych informacji związanych z Systemem Uczestnikom i/lub Bankowi) będą stanowiły jedynie techniczne elementy pomocnicze, konieczne dla efektywnego zarządzania Systemem przez Bank.

Nie jest planowane zawarcie odrębnych poza wskazanymi w treści wniosku umów pomiędzy Pool-Leaderem a Spółką, dotyczących świadczenia przez Pool-Leadera usług związanych z Systemem.

Dla przeprowadzania rozliczeń w ramach Systemu Spółka, jak również inni Uczestnicy będą wykorzystywać rachunki bankowe, prowadzone dla nich przez Bank, lub banki powiązane z Bankiem w poszczególnych krajach (dalej: "Rachunek Spółki", "Rachunki Uczestników").

W rezultacie funkcjonowania Systemu, w przypadku wystąpienia nadwyżki (saldo dodatnie powyżej 0) na Rachunku Spółki, suma równa nadwyżce zostanie przelana na rachunek prowadzony w imieniu i na rzecz Pool-Leadera (dalej: "Rachunek główny"), na którym to środki Uczestników są "poolowane".

Z istniejących rozwiązań w zakresie systemów cash-pooling Grupa M. wybrała opcję jednokierunkowego przepływu środków na rachunek konsolidujący (Rachunek główny), z pełnym zerowaniem rachunków Uczestników na koniec każdego dnia. W ramach tego rozwiązania środki zgromadzone na Rachunku głównym nie powracają kolejnego dnia na rachunki Uczestników, lecz pozostają na Rachunku głównym. W konsekwencji na początek kolejnego dnia, saldo otwarcia na Rachunku Spółki wynosi zawsze zero. Przykładowo, gdyby Spółka posiadała nadwyżkę w wysokości 1000 EUR przelaną na Rachunek główny, przekazane środki nie wróciłyby na Rachunek Spółki w kolejnym dniu rano, ale pozostałyby na Rachunku głównym. Kolejnego dnia rano saldo otwarcia na Rachunku Spółki wynosiłoby zero.

Natomiast w przypadku wystąpienia niedoboru na Rachunku Spółki (tekst jedn.: salda ujemnego, środków brakujących do kwoty 0), będzie on pokrywany z Rachunku głównego poprzez transfer środków z tego rachunku na Rachunek Spółki. Przykładowo, w przypadku wykazania niedoboru w kwocie 1000 EUR, Spółka otrzymałaby daną kwotę z Rachunku głównego w celu uzupełnienia salda ujemnego do 0. Spółka nie byłaby zobowiązana do przekazania środków z powrotem na Rachunek główny w kolejnym dniu. Kolejnego dnia rano saldo otwarcia na Rachunku Spółki wynosiłoby zero.

Spółce, na podstawie postanowień Umowy wyznaczone zostaną limity (dalej: "Limity") odnoszące się zarówno do dziennych sald debetowych, jak i kredytowych, który każdy z Uczestników może utrzymywać w ramach Systemu.

Kalkulacja odsetek w związku z udostępnieniem i wykorzystaniem środków z Rachunku głównego przez Uczestników odbywa się na bazie miesięcznej, natomiast wypłata odsetek odbywa się pierwszego dnia roboczego kolejnego miesiąca. Wypłata jest dokonywana przez Bank bezpośrednio na Rachunek Uczestnika. Jednocześnie, nadwyżka środków w Systemie zgromadzona na Rachunku głównym może zostać przeznaczona przez Pool Leadera na inwestycje, których rodzaje zostały wskazane w Umowie Cash-Pooling.

Koszty związane z obsługą Rachunku głównego, jak i Rachunków Uczestników, tj. prowizje, utrzymanie rachunku bankowego, e-banking etc. ponoszą odpowiednio Pool-Leader (w przypadku Rachunku głównego) oraz Uczestnicy (w przypadku Rachunków Uczestników).

Prawem właściwym dla umów regulujących uczestnictwo Spółki w ramach Systemu będzie prawo niemieckie.

W związku z tym, iż uczestnictwo w Cash Poolingu jest częścią polityki finansowej Grupy M., której celem jest, jak zostało wskazane powyżej, ograniczenie kosztów finansowania oraz nadzoru nad zarządzaniem płynnością finansową w Grupie, Spółka oczekuje, iż warunki oferowane w ramach Cash Poolingu będą miały korzystny wpływ na jej sytuację finansową w dłuższej perspektywie.

W związku z dokonanym Nabyciem Wnioskodawca chciałby potwierdzić, że jego przystąpienie do Cash Poolingu nie spowoduje niekorzystnych konsekwencji podatkowych w obszarach wskazanych poniżej.

Pismem z dnia 24 stycznia 2014 r. Nr IPPB2/436-623/13-2/LS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez wskazanie:

1.

doprecyzowanie zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych o następującą informację:

* czy w ramach systemu zarządzania płynnością finansową będzie dochodziło do zawarcia umów pożyczek oraz umów depozytu nieprawidłowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie. W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

Opisany we wniosku z 23 października 2013 r. mechanizm będzie funkcjonował na podstawie umów podlegających prawu niemieckiemu, zatem precyzując przedstawione we wniosku z 23 października 2013 r. zdarzenie przyszłe, Spółka wyjaśnia, iż, w ramach systemu zarządzania płynnością finansową nie będzie dochodziło do zawarcia umów pożyczek oraz umów depozytu nieprawidłowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy uczestnictwo Spółki w Cash Poolingu nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego W podatku od czynności cywilnoprawnych.

2. Czy rozliczenia Spółki związane z udziałem w Cash Poolingu organizowanym przez Bank nie będą podlegały art. 9a oraz 11 ustawy o p.d.o.p. Spółka nie będzie miała z tego tytułu obowiązku sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o p.d.o.p.

3. Czy podmiotem świadczącym usługi w ramach kompleksowej obsługi Systemu jest Bank, natomiast Spółka nie świadczy żadnych usług w rozumieniu ustawy o VAT w związku z uczestnictwem w Systemie i transakcje w ramach Systemu pozostają bez wpływu na rozliczenia VAT Spółki w Polsce.

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko Spółki

Spółka stoi na stanowisku, że uczestnictwo Spółki w Cash Poolingu nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

UZASADNIENIE stanowiska Spółki

Zdaniem Wnioskodawcy, zawarcie umów regulujących udział Spółki w Systemie organizowanym przez Bank dla Grupy M., jak również przepływy mające miejsce w związku z tym udziałem nie spowodują powstania po stronie Spółki obowiązku podatkowego w p.c.c.

Należy wskazać, iż ustawa o p.c.c. zawiera zamknięty katalog czynności podlegających temu podatkowi. Co do zasady, p.c.c. podlegają czynności, które zostały wymienione w art. 1 tej ustawy, tj.:

* umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

* umowy pożyczki,

* umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

* umowy dożywocia,

* umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

* ustanowienie hipoteki,

* ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

* umowy depozytu nieprawidłowego,

* umowy spółki (akty założycielskie).

Cash Pooling, będący usługą świadczoną przez Bank, nie jest wymieniony jako czynność cywilnoprawna podlegająca p.c.c. Jednocześnie żadna z umów regulujących udział Spółki w Systemie nie została wymieniona w zamkniętym katalogu art. I ustawy o p.c.c. w związku z tym, z tytułu zawarcia tych umów Spółka nie powinna podlegać opodatkowaniu p.c.c.

Spośród umów wymienionych w wyżej wskazanym przepisie, stosunek prawny powstający w związku z Cash Poolingiem ze względu na swój ekonomiczny charakter najbliższy jest umowie pożyczki lub umowie depozytu nieprawidłowego.

Spółka stoi na stanowisku, iż czynności przez nią wykonywane w związku z uczestnictwem w Systemie nie spełniają definicji pożyczki uregulowanej w art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93) (dalej: "Kodeks cywilny"). W myśl tego artykułu "dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy a/ho rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy a/ho tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości".

Zdaniem Spółki, czynności te nie powinny również prowadzić do zaklasyfikowania tego stosunku, jako umowy depozytu nieprawidłowego, uregulowanego w art. 845 Kodeksu Cywilnego. W myśl tego artykułu "Jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy). Czas i miejsce zwrotu określają przepisy o przechowaniu".

Wprawdzie z tytułu uczestnictwa w Systemie, dla wszystkich Uczestników powstają określone prawa i obowiązki, jednakże nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia lub realizacji umowy pożyczki (depozytu nieprawidłowego), ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości środków pieniężnych na określony podmiot. Uczestnicy wykazujący nadwyżkę transferują wolne środki na Rachunek główny. Uczestnicy ci nie wiedzą, czyich środki zostaną wykorzystane, a jeżeli tak, to przez którego z Uczestników. Tym samym, nie jest określony przedmiot oraz strona transakcji, które to elementy są niezbędne dla zaistnienia umowy pożyczki czy też depozytu nieprawidłowego, które podlegają opodatkowaniu p.c.c.

W konsekwencji, uczestnictwo w Cash Poolingu nie powinno rodzić dla Spółki obowiązku podatkowego w zakresie p.c.c. gdyż nie występują czynności / przepływy, które można by ewentualnie zaklasyfikować jako pożyczki lub depozyty nieprawidłowe.

Należy również zauważyć, że transfery w ramach Cash Poolingu mają miejsce w wykonaniu przez Bank usługi na rzecz Uczestników. Ze względu na to, że usługa ta podlega opodatkowaniu VAT (niezależnie od tego, że korzysta ze zwolnienia), zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o p.c.c. nie podłoga ona opodatkowaniu p.c.c.

Biorąc powyższe pod uwagę Spółka jest zdania, iż ani umowy, na podstawie których Spółka uczestniczy w Cash Poolingu, ani przepływy mające miejsce w ramach Cash Poolingu nie podlegają opodatkowaniu p.c.c.

Powyższy wniosek został potwierdzony w licznych interpretacjach wydanych przez organy skarbowe, m.in. w:

* interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 22 stycznia 2013 r. (nr IBPBII/I/436-362/12/AA),

* interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 14 stycznia 2013 r. (nr IPTPB2/436-161/12-4/k.k.),

* interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 13 listopada 2012 r. (nr IPPB2/436-469/12-4/MZ),

* interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 22 września 2011 r. (nr ILPB2/436-122/11-2/AJ),

* interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 29 lipca 2011 r. (nr IPPB2/436-197/11-4/AF),

* interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 10 czerwca 2011 r. (nr IPPB2/436-112/11-4/AF),

* interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 16 maja 2011 r. (nr IPPB2/436-96/11-2/AF),

* interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 2 lipca 2008 r. (nr IPPB2/436-114/08-4/AS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

a.

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b.

umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

c.

(uchylona),

d.

umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

e.

umowy dożywocia,

f.

umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

g.

(uchylona),

h.

ustanowienie hipoteki,

i.

ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

j.

umowy depozytu nieprawidłowego,

k.

umowy spółki;

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy przedmiotem opodatkowania są umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

W myśl art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Należy podkreślić, że umowa cash pooling pozostaje na gruncie polskiego prawa umową nienazwaną. Ustawa Kodeks cywilny - w części zobowiązaniowej - nie zawiera przepisów odnoszących się do tego typu umowy. Przedstawiona we wniosku konstrukcja umowy cash pooling, jako sposobu gospodarowania wolnymi środkami finansowymi uczestniczących podmiotów, pomimo zawierania w sobie pewnych elementów pożyczki, nie wyczerpuje istotnych jej znamion. "Cash pooling" polega na umożliwieniu lepszej gospodarki finansowej grupy kapitałowej. Dzięki tej usłudze można skompensować niedobory środków przedsiębiorstw należących do danej grupy nadwyżkami innych przedsiębiorstw należących do tej samej grupy oraz korzystnie zagospodarować nadwyżkę środków netto.

W przypadku "cash poolingu" mamy do czynienia z trzema przynajmniej podmiotami, a mianowicie: podmiotem posiadającym wolne środki finansowe, podmiotem posiadającym niedobór tych środków oraz bankiem występującym w roli pośrednika działającego we własnym imieniu. Z tytułu uczestnictwa w tych transakcjach dla wszystkich podmiotów powstają określone prawa i obowiązki, jednak nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot.

Uczestnik "cash poolingu" posiadający wolne środki nie wie, czy środki te zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego uczestnika. Tym samym nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji, jak też jej przedmiot, ponieważ źródłem, z którego zostanie zasilony rachunek o saldzie debetowym, jest rachunek zbiorczy, na którym gromadzone są wolne środki wszystkich posiadających je uczestników "cash poolingu". Należy stwierdzić, że zawarcie umowy dotyczącej kompleksowego zarządzania płynnością finansową "cash pooling" nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można również zakwalifikować jako umowy pożyczki. Tym samym wszelkie czynności dokonywane w ramach umowy nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Należy stwierdzić, że czynności dokonywane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową nie zostały wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu ww. podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanej interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, iż co do zasady wiąże ona w sprawie, w której została wydana i nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowi podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl