Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/436-437/10-3/AF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2010 r. (data wpływu 12 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie transakcji nabycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie transakcji nabycia nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

I.

mbH jest spółką z siedzibą w Niemczech (dalej: "Nabywca" lub "Wnioskodawca"). Wnioskodawca zamierza nabyć od M. Spółka z o.o. (dalej: "M." lub "Sprzedający") nieruchomość składającą się z:

* Lokalu użytkowego (dalej: "Lokal"), który stanowi odrębną nieruchomość (objętą odrębną Księgą Wieczystą), obejmującego powierzchnię handlowo-usługową, biurową, socjalną oraz techniczną o łącznej powierzchni 2.280,84 m 2, położoną w budynku usytuowanym w S., przy ul. B. (dalej: "Budynek"),

* udział 14/100 w prawie własności gruntu, na którym zlokalizowany jest Budynek (dalej: "Grunt"). Grunt obejmuje działki oznaczone następującymi numerami ewidencyjnymi: 7004 i 7005 o łącznej powierzchni 6,6120 hektara usytuowane w S. przy ul. B. W rejestrze gruntów i budynków grunt jest sklasyfikowany jako inne tereny zabudowane. Grunt jest zabudowany przez budynek komercyjny (tekst jedn. Budynek). Wyżej wymienione działki objęte są Księgą Wieczystą). Budynek jest położony na działkach nr 7004 i 7005. Ponadto, na Gruncie znajdują się również drogi wewnętrzne, dwa zbiorniki przeciwpożarowe, platforma dostawcza oraz parkingi wykorzystywane dla potrzeb Budynku (dalej: "Budowle"),

W dalszej części wniosku Lokal oraz udział w prawie własności Gruntu wraz z Budowlami położonymi na gruncie będą określane łącznie jako: "Nieruchomość".

Przed dokonaniem planowanej transakcji Wnioskodawca zostanie w Polsce zarejestrowany dla celów podatku VAT jako czynny podatnik VAT.

Budynek został oddany do użytkowania 6 sierpnia 2001 r. (decyzja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego nr...). Lokal (wraz z udziałem w Gruncie i Budowlach) został nabyty przez Sprzedającego na podstawie umowy sprzedaży zawartej 29 września 2005 r. Powyższa transakcja była opodatkowana 22% stawką VAT.

Lokal był wynajmowany najemcom przez ponad dwa lata (w tym okresie ostatnich dwóch lat). Wydatki poniesione przez M. na ulepszenie Lokalu i pozostałych Budowli położonych na Gruncie (parking, zbiorniki przeciwpożarowe, drogi itp.), poniesione przez M. wynosiły mniej niż 30% ich wartości początkowej (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych).

Nieruchomość (z wyłączeniem Gruntu) jest traktowana przez Sprzedającego jako jeden środek trwały dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: "CIT"). Dlatego też nie można jednoznacznie przypisać wartości wydatków poniesionych na ulepszenia do poszczególnych aktywów (Lokali lub Budowli) wchodzących w skład środka trwałego Sprzedającego.

Przedmiotem planowanej sprzedaży będzie Nieruchomość. Jednocześnie, zgodnie z art. 678 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. (zwana dalej "Kodeks Cywilny"), Nabywca przejmie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez M. z poszczególnymi najemcami (w tym depozytów gotówkowych lub gwarancji bankowych złożonych przez najemców). Ponadto, Nabywca przejmie na podstawie odrębnej umowy ze Sprzedającym, prawa wynikające w niezarejestrowanego znaku towarowego "M." należącego do Sprzedającego. Ten znak nie jest jednak wykorzystywany na potrzeby funkcjonowania Nieruchomości.

Na nabywcę nie przejdą zobowiązania wynikające z umów kredytowych zawartych na sfinansowanie nabycia Nieruchomości przez Sprzedającego. Ponadto na Nabywcę nie przejdą m.in.:

* prawa i zobowiązania wynikające z umów dotyczących zarządzania ryzykiem zmiany stóp procentowych;

* prawa i zobowiązania Sprzedającego wynikające z Umowy o Zarządzaniu Nieruchomością;

* prawa i zobowiązania Sprzedającego wynikające z umów o obsługę księgową, prawną i podatkową dotyczącą Budynku;

* zaległe należności od najemców Lokalu na rzecz Sprzedającego;

* środki pieniężne zgromadzone przez Sprzedającego w kasie i na rachunkach bankowych;

* księgi rachunkowe oraz inne dokumenty związane z prowadzeniem przez M. przedsiębiorstwa;

* know-how Sprzedającego związany z wyszukiwaniem i utrzymaniem portfolio najemców o zróżnicowanym profilu działalności.

Obecnie obowiązujące umowy o świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania Budynku, w tym umowy z dostawcami mediów, dostawcami świadczącymi usługi sprzątania, usługi konserwatorskie, usługi ochroniarskie itp. zostały zawarte między poszczególnymi dostawcami usług i Zarządcą Nieruchomości, tzn. żadna z tych umów nie została zawarta bezpośrednio ze Sprzedającym. Poszczególne usługi związane z Nieruchomością (np. dostawa mediów, usługi porządkowe, usługi ochroniarskie) były dostarczane Sprzedającemu na podstawie Umowy o Zarządzanie Nieruchomością. Obecnie obowiązująca Umowa o Zarządzanie Nieruchomością, zawarta przez Sprzedającego zostanie zakończona wraz z dokonaniem planowanej transakcji, a Nabywca będzie musiał zawrzeć z wybraną firmą zarządzającą nieruchomościami nową umowę na zarządzanie Nieruchomością, która będzie zobowiązana do zapewnienia odpowiednich usług dotyczących utrzymania Nieruchomości (np. ochroniarskich, mediów itp.), niezbędnych do prawidłowego korzystania z Nieruchomości.

W rezultacie planowanej transakcji nie nastąpi transfer żadnych pracowników, ponieważ Sprzedający nie zatrudnia pracowników. Dodatkowo, przed zawarciem analizowanej transakcji, Sprzedający będzie zobowiązany do podjęcia kroków w celu nabycia praw autorskich do projektów architektonicznych Budynku i w przypadku ich nabycia nastąpi przeniesienie praw autorskich na rzecz Wnioskodawcy. Niemniej jednak, z uwagi na określone przeszkody prawne jest możliwe, iż Sprzedający nie nabędzie wspomnianych praw autorskich i w związku z tym, nie zostaną one przeniesione na Nabywcę w ramach planowanej transakcji.

Nieruchomość nie stanowi organizacyjnie ani finansowo wydzielonej części przedsiębiorstwa Sprzedającego, w szczególności nie stanowi oddziału, zakładu, oddzielnej jednostki organizacyjnej, działu itp. i nie przygotowuje własnego bilansu. Ponadto, Nieruchomość nie jest finansowo wyodrębniona dla celów rachunkowości zarządczej.

Wnioskodawca zostanie zarejestrowany w Polsce jako czynny podatnik VAT i po zakupie Nieruchomości od M. będzie prowadził działalność obejmującą wynajem powierzchni w Lokalu, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Działania te Wnioskodawca planuje wykonywać jednak przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz w oparciu o własny - wypracowany w tym zakresie - know-how.

Sprzedający nieruchomość nie planuje likwidacji bezpośrednio po zawarciu planowanej transakcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, czy:

1.

planowana transakcja nabycia Nieruchomości będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 w związku z art. 7 Ustawy o VAT i będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, ale strony będą uprawnione do zrezygnowania z powyższego zwolnienia oraz wyboru opodatkowania przedmiotowej transakcji VAT według podstawowej stawki obowiązującej na moment zawarcia transakcji, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT,

2.

jeżeli strony zdecydują się na skorzystanie z opcji opodatkowania VAT, z zachowaniem warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia należnego VAT o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości, zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, oraz zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym zgodnie z regulacjami art. 87 Ustawy o VAT, ponieważ:

a.

przedmiotowa transakcja obejmująca przeniesienie Nieruchomości stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT,

b.

przedmiotowa transakcja obejmująca przeniesienie Nieruchomości nie mieści się w katalogu transakcji określonych w art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT,

c.

nabywana Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

3.

jeżeli strony zdecydują się na wybór opodatkowania VAT omawianej transakcji na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, przedmiotowa transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu p.c.c. na mocy regulacji zawartej w przepisie art. 2 pkt 4 Ustawy o p.c.c.

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług w dniu 21 stycznia 2011 r. została wydana interpretacja Nr IPPP2/443-1103/10-3/LK.

Zdaniem Wnioskodawcy

Brak opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli strony zdecydują się na wybór opodatkowania VAT omawianej transakcji na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, przedmiotowa transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem p.c.c., na mocy regulacji zawartej w przepisie art. 2 pkt 4 ustawy o p.c.c.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 Ustawy o p.c.c., podatkowi temu podlegają, między innymi, umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Niemniej jednak, na mocy art. 2 pkt 4 Ustawy o p.c.c., opodatkowaniu p.c.c. nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT lub jest z niego zwolniona, za wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku VAT, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

W konsekwencji, jeżeli strony planowanej transakcji dokonają wyboru opodatkowania tej transakcji podatkiem VAT i spełnią wymogi przewidziane w art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, wspomniana transakcja nie będzie podlegać p.c.c. na podstawie artykułu art. 2 pkt 4 ustawy o p.c.c.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają omawianemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy.

Zgodnie z powyższym artykułem czynności cywilnoprawne w tym umowy sprzedaży podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

1.

rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.

opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.

zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

* umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

* (uchylone),

* umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest spółką z siedzibą w Niemczech. Wnioskodawca zamierza nabyć od M. Spółka z o.o. nieruchomość. Przed dokonaniem planowanej transakcji Wnioskodawca zostanie w Polsce zarejestrowany dla celów podatku VAT jako czynny podatnik VAT. Lokal (wraz z udziałem w Gruncie i Budowlach) został nabyty przez Sprzedającego na podstawie umowy sprzedaży zawartej 29 września 2005 r. Powyższa transakcja była opodatkowana 22% stawką VAT. Przedmiotem planowanej sprzedaży będzie Nieruchomość. Jednocześnie, zgodnie z art. 678 Kodeksu Cywilnego, nabywca przejmie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez M. z poszczególnymi najemcami (w tym depozytów gotówkowych lub gwarancji bankowych złożonych przez najemców). Ponadto, nabywca przejmie na podstawie odrębnej umowy ze Sprzedającym, prawa wynikające w niezarejestrowanego znaku towarowego "M." należącego do Sprzedającego. Ten znak nie jest jednak wykorzystywany na potrzeby funkcjonowania Nieruchomości. Wnioskodawca zostanie zarejestrowany w Polsce jako czynny podatnik VAT i po zakupie Nieruchomości od M. będzie prowadził działalność obejmującą wynajem powierzchni w Lokalu, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Działania te Wnioskodawca planuje wykonywać jednak przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz w oparciu o własny - wypracowany w tym zakresie - know-how. Sprzedający nieruchomość nie planuje likwidacji bezpośrednio po zawarciu planowanej transakcji.

A zatem, w przypadku, gdy planowana transakcja nabycia Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w przypadku, gdy powyższa transakcja zostanie objęta zakresem podatku od towarów i usług, ale będzie korzystała ze zwolnienia z tego podatku, czynność ta będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl