Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 11 stycznia 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/436-434/09-3/MZ
Wniesienie przez spółkę wkładu niepieniężnego w postaci praw i innych składników do spółki osobowej a opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w sytuacji wcześniejszego opodatkowania podatkiem VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2009 r. (data wpływu 29 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wniesienia przez Spółkę znaku towarowego tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wniesienia przez Spółkę znaku towarowego tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka M (dalej: "Spółka") jest spółką należącą do grupy kapitałowej M (dalej: "Grupa"). Spółka jest podatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym w charakterze podatnika VAT czynnego. W chwili obecnej grupa kapitałowa M rozważa przeprowadzenie restrukturyzacji zakładającej utworzenie podmiotu (spółki celowej), którego zadaniem będzie zarządzanie prawami własności intelektualnej należącymi do Grupy.

W związku z planowaną restrukturyzacją grupy kapitałowej, Spółka rozważa przeniesienie wszelkich praw związanych z posiadanym przez Spółkę znakiem towarowym do spółki osobowej (dalej: "Spółka Osobowa"). Spółka osobowa będzie podatnikiem podatku VAT oraz będzie zarejestrowana w charakterze podatnika VAT czynnego. Jednym z podstawowych przedmiotów działalności utworzonej Spółki Osobowej będzie wykorzystywanie znaków towarowych w działalności gospodarczej poprzez oddawanie znaków towarowych do odpłatnego korzystania na rzecz spółek z Grupy.

Powyższy transfer prawa majątkowego zostanie przeprowadzony poprzez wniesienie wspomnianego prawa do znaku towarowego do Spółki Osobowej w formie wkładu niepieniężnego. Znak towarowy będący przedmiotem wkładu, stanowi własność Spółki. Przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie zatem znak towarowy zarejestrowany przez Urząd patentowy, na który zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.; dalej: "Prawo własności przemysłowej") przysługują i przysługiwać będą Spółce prawa ochronne.

Po przeniesieniu powyższego prawa do znaku towarowego do Spółki Osobowej, zostanie ono zaklasyfikowane jako wartości niematerialne i prawne, oraz niezwłocznie (w miesiącu wniesienia wkładu do Spółki Osobowej) wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki Osobowej w wartości wynikającej z umowy aportu (wartość ta nie będzie przekraczała wartości rynkowej wniesionego prawa).

Po przeniesieniu przez Spółkę prawa do znaków towarowych, planowane jest zawarcie (na okres dłuższy niż 1 rok) między Spółką a Spółką Osobową umowy licencyjnej na korzystanie przez Spółkę ze znaku towarowego za wynagrodzeniem.

W odniesieniu do opodatkowania transakcji wniesienia wkładu do Spółki Osobowej podatkiem VAT, jeśli stanowisko przedstawione przez Spółkę zostanie uznane za prawidłowe, Spółka przyjmie następujący sposób rozliczenia podatku:

*

Spółka wystawi na rzecz Spółki Osobowej fakturę VAT obejmującą wartość wkładu (jako wartość netto) oraz wartość podatku VAT obliczoną od wartości netto wg odpowiedniej stawki;

*

Podatek VAT wykazany na fakturze zostanie przekazany przez Spółkę do urzędu skarbowego zgodnie z przepisami Ustawy o VAT;

*

Spółka Osobowa odliczy podatek VAT naliczony wykazany na fakturze wystawionej przez Spółkę; podatek zostanie zwrócony Spółce na zasadach przewidzianych w ustawie o VAT;

*

Spółka Osobowa dokona zapłaty na rzecz Spółki pozostałej części kwoty brutto określonej na fakturze, tj. kwoty podatku VAT określonej na fakturze.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy czynność wniesienia aportu do Spółki Osobowej w postaci znaku towarowego będzie stanowiła odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 5 Ustawy o VAT i konsekwentnie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, przez co w rezultacie Spółka zobowiązana będzie do udokumentowania omawianej transakcji fakturą VAT wystawioną na rzecz Spółki Osobowej.

2.

Jak należy ustalić podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu wniesienia aportem znaku towarowego.

3.

Czy Spółka Osobowa, do której zostanie wniesiony wkład niepieniężny będzie mieć prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z przedmiotowym aportem.

4.

Czy wartość podatku VAT określona na fakturze wystawionej przez Spółkę na rzecz Spółki Osobowej w związku z transakcją aportu, która zostanie wypłacona przez Spółkę Osobową na rzecz Spółki będzie neutralna z perspektywy rozliczeń Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. nie będzie stanowiła przychodu ani kosztu uzyskania przychodów).

5.

Czy wniesienie przez Spółkę znaku towarowego tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. W zakresie podatku od towarów i usług w dniu 16 grudnia 2009 r. zostały wydane interpretacje Nr IPPP3/443-944/09-3/MPe oraz Nr IPPP3/443-944/09-4/MPe, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wniesienie znaku towarowego tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej nie będzie rodziło obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: "podatek p.c.c.") przez Spółkę Osobową.

Zgodnie z ustawą o p.c.c. podatkowi p.c.c. podlegają umowy spółek oraz ich zmiany jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania. W myśl art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o p.c.c. w przypadku spółek osobowych za zmianę umowy spółki uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki. Co do zasady zatem wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej powoduje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o p.c.c. podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Natomiast, zgodnie z pkt 4 lit. b) ww. artykułu podatkowi p.c.c. nie podlegają czynności, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

*

umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część (...),

*

umowy spółki i jej zmiany,

*

umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Odnosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego, bezsporne jest, że jeżeli Spółka lub Spółka Osobowa, jako strony czynności polegającej na wniesieniu wkładu niepieniężnego przez Spółkę do Spółki Osobowej, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT w związku z planowaną transakcją, znajdzie zastosowanie wyłączenie z opodatkowania p.c.c. przewidziane w ww. art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o p.c.c. Zdaniem Spółki jakakolwiek inna interpretacja pozostawałaby w oczywistej sprzeczności z intencją ustawodawcy, który jednoznacznie określił zakres czynności podlegających wyłączeniu z opodatkowania podatkiem p.c.c. Ograniczenie zakresu tego wyłączenia dotyczące czynności umowy spółki i jej zmiany zawarte w art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o p.c.c. odnosi się jedynie do tych czynności wypełniających definicję umowy spółki lub jej zmiany, które są zwolnione z podatku VAT. W konsekwencji, mając na uwadze racjonalność ustawodawcy należy stwierdzić, że czynności cywilnoprawne wypełniające definicję umowy spółki lub jej zmiany, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT są wyłączone z opodatkowania p.c.c. na mocy art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o p.c.c.

Jak wskazano w punkcie 1 niniejszego wniosku, zdaniem Spółki czynność wniesienia aportu do Spółki Osobowej w postaci prawa do znaku towarowego będzie stanowiła dla Spółki odpłatne świadczenie usług i konsekwentnie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, wg odpowiedniej stawki przewidzianej dla przedmiotu aportu. W związku z wniesieniem wkładu Spółka będzie zobowiązana do udokumentowania omawianej transakcji sprzedaży fakturą VAT wystawioną na rzecz Spółki Osobowej.

Mając na uwadze powyższe zdaniem Spółki w przypadku wniesienia znaku towarowego tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej transakcja ta będzie objęta regulacją art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o p.c.c. W konsekwencji, Spółka Osobowa nie będzie zobowiązana do uiszczenia podatku p.c.c. w związku z wniesieniem do spółki wkładu niepieniężnego w postaci znaku towarowego.

Prawidłowość powyższej argumentacji została potwierdzona w następujących interpretacjach organów skarbowych:

*

Interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 czerwca 2009 r., sygn. IPPB2/436-110/09-4/MZ;

*

Interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2009 r., sygn. IPPB2436-182/09-2/AF;

*

Interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2009 r., sygn. IPPB2/436-196/09-6/AF;

*

Interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2009 r., sygn. IPPB2/436-193/09-4/MZ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 1 użyte w powyższej ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki osobowej za zmianę umowy uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy umowa spółki osobowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się siedziba tej spółki.

Obowiązek podatkowy na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy przy umowie spółki (jej zmianie) obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży przy umowie spółki cywilnej - na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki - na spółce.

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.

opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.

zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

*

umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

*

umowy spółki i jej zmiany,

*

umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

O wyłączeniu czynności spod działania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje przy tym okoliczność, że strony tej umowy są podatnikami podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku z uwzględnieniem wyjątków określonych w tym przepisie.

W związku z tym podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania zmiany umowy spółki podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2009 r. Nr IPPP3/443-944/09-3/MPe dokonano oceny przedstawionego we wniosku stanowiska w zakresie podatku od towarów i usług potwierdzając, iż czynność wniesienia aportu do Spółki Osobowej w postaci prawa do znaku towarowego będzie stanowiła odpłatne świadczenie usług (w rozumieniu art. 8 ust. 1 w powiązaniu z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT) i konsekwentnie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, przez co w rezultacie Spółka zobowiązana będzie do udokumentowania omawianej transakcji aportu fakturą VAT wystawiona na rzecz Spółki osobowej.

A zatem, skoro wniesienie przez Spółki wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, czynność taka zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl