IPPB2/436-421/11-3/AF

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 grudnia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/436-421/11-3/AF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2011 r. (data wpływu 3 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych II etapu restrukturyzacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie II etapu restrukturyzacji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Grupa F. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej zwana "Wnioskodawcą" lub "Grupą F. Sp. z o.o."), jest polskim rezydentem podatkowym i zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Grupa F. Sp. z o.o. aktualnie nie prowadzi działalności operacyjnej, natomiast posiada wydaną w dniu 11 sierpnia 2008 r. decyzję Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającą spółce na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. Wnioskodawca w 100% należy do S. S.A. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Poza udziałami w Grupa F. Sp. z o.o. S. S.A. posiada jeszcze dwie spółki zależne:

1.

X. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej "X TFl S.A."), w której posiada akcje dające 100% udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy X. TFI S.A.

2.

P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej "P. Sp. z o.o."), w której posiada udziały dające 100% udział w kapitale zakładowym P. Sp. z o.o.

Planowana jest wewnętrzna restrukturyzacja własnościowa w grupie kapitałowej, do której należy Wnioskodawca. Celem restrukturyzacji jest rozdzielenie działalności operacyjnej "S. S.A.", powiązanej ściśle z działalnością X. TFI S.A., od własności udziałów w P. Sp. z o.o., której działalność nie jest powiązana z działalnością operacyjną S. S.A. Planowana restrukturyzacja ma doprowadzić do takiej struktury, w której S. S.A. nie będzie prowadzić działalności operacyjnej i pozostanie wyłącznie spółką holdingową i będzie posiadał 100% udziałów w P. Sp. z o.o. i 100% udziałów w Grupa F. Sp. z o.o. Z kolei do Grupa F. Sp. z o.o. należeć będzie 100% akcji w X. TFI S.A. Restrukturyzacja będzie przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym etapie S. S.A. wniesie aportem do Grupa F. Sp. z o.o. (i) wszystkie należące do S. S.A. akcje w X. TFI S.A., a następnie w drugim etapie (ii) zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony i służący do prowadzenia operacyjnej działalności S. S.A. Jedynym składnikiem majątku, który nie zostanie przeniesiony na Wnioskodawcę w drugim etapie restrukturyzacji, będą udziały w spółce P. Sp. z o.o.

I etap restrukturyzacji

Przedmiotem pierwszego etapu restrukturyzacji będzie wniesienie w formie aportu do Grupa F. Sp. z o.o. wszystkich należących do S. S.A. akcji X. TFI S.A. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w Grupa F. Sp. z o.o. i pokrycia go aportem w postaci akcji X. TFI S.A., dających 100% udział w prawach głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki, będzie wskazywała, iż Wnioskodawca wyda S. S.A. udziały o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej wnoszonej w formie aportu akcji. W wyniku aportu Grupa F. Sp. z o.o. nabędzie akcje X.TFI S.A., dające 100% udział w prawach głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki. W planowanej transakcji Grupa F. Sp. z o.o. nie będzie dokonywała żadnych płatności na rzecz S. S.A.

II etap restrukturyzacji

Przedmiotem drugiego etapu restrukturyzacji, który będzie miał miejsce po przeniesieniu 100% akcji X. TFI S.A., będzie wniesienie w formie aportu do Grupa F. Sp. z o.o. wszystkich posiadanych przez S. S.A. składników materialnych i niematerialnych stanowiących funkcjonalną całość i służących do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na obsłudze klientów indywidualnych i korporacyjnych w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (pośrednictwa w ich zbywaniu i odkupywaniu) oraz wykonywaniu kompleksowej umowy na rzecz X. TFI S.A. według stanu na dzień zawarcia umowy objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny.

Przedmiotem aportu będą w szczególności:

1.

wszystkie materialne składniki majątku przedsiębiorstwa w szczególności samochody, sprzęt komputerowy i inne urządzenia techniczne, wyposażenie biura;

2.

wartości niematerialne i prawne w szczególności: domeny internetowe, portal internetowy, licencja na program Adobe Acrobat, licencja na Program S.;

3.

wszyscy zatrudnieni pracownicy;

4.

prawa i obowiązki wynikające z umów najmu nieruchomości i umów leasingu samochodów;

5.

prawa i obowiązki wynikające z umów z kontrahentami w tym prawa i obowiązki wynikające z kompleksowej umowy zawartej ze X. TFI SA;

6.

wierzytelności pieniężne według stanu na dzień umowy przenoszącej własność przedsiębiorstwa;

7.

inwestycje długoterminowe, w tym papiery wartościowe oraz krótkoterminowe, w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne;

8.

księgi i wszelkie dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej włącznie z dokumentacją dotyczącą przedsiębiorstwa, danymi klientów, cennikami, know-how, planami biznesowymi i wszelkimi innymi informacjami, które mogłyby zostać uznane za istotne dla prowadzonej działalności.

Ponadto Wnioskodawca przejmie wszystkie zobowiązania S. S.A. funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością S. S.A. według stanu na dzień umowy przenoszącej własność przedsiębiorstwa wynikające z relacji kontraktowych z klientami, w tym także zobowiązania wobec pracowników. Jedynym składnikiem majątku, który nie zostanie przeniesiony na Grupa F. Sp. z o.o. w ramach planowanej transakcji przeniesienia przedsiębiorstwa w drugim etapie restrukturyzacji będą udziały P. Sp. z o.o.

Umowa przeniesienia przedsiębiorstwa, która zostanie zawarta pomiędzy S. S.A. i Wnioskodawcą w wykonaniu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w Grupa F. Sp. z o.o. i pokrycia go aportem w postaci przedsiębiorstwa należącego do S. S.A., będzie wyraźnie wskazywała, iż przedmiotem transakcji jest całe przedsiębiorstwo S. S.A. w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego z wyłączeniem jedynie udziałów w P. Sp. z o.o. Brak udziałów P. Sp. z o.o. w przenoszonym w formie aportu przedsiębiorstwie nie wpłynie funkcjonalnie na związki pomiędzy przenoszonymi składnikami majątku, które będą pozwalały na prowadzenie przez Wnioskodawcę dotychczasowej działalności operacyjnej S. S.A. w takim samym co zbywca przedmiocie i zakresie. W efekcie wniesienia na podstawie aportu w drugim etapie restrukturyzacji, Grupa F. Sp. z o.o. w oparciu o wszystkie składniki materialne i niematerialne przekazane przez S. S.A. w formie aportu będzie kontynuować działalność operacyjną zbywcy, wstąpi również we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z jego kontrahentami.

Po przeprowadzeniu drugiego etapu restrukturyzacji S.S.A. nie będzie prowadzić dotychczasowej działalności operacyjnej i stanie się wyłącznie spółką holdingową w stosunku do zależnych bezpośrednio od siebie spółek: Grupa F. Sp. z o.o. i P. Sp. z o.o.

Wszystkie spółki wskazane powyżej tj.: Wnioskodawca, S. S.A. i X. TFI S.A. mają siedziby w Polsce i zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o CIT podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy zmiana umowy spółki polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wniesieniem przez S. S.A. w formie aportu akcji X. TFI S.A. w pierwszym etapie restrukturyzacji będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o p.c.c.

2.

Czy zmiana umowy spółki polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wniesieniem przez S. S.A. w formie aportu należącego do S. S.A. przedsiębiorstwa w drugim etapie restrukturyzacji będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o p.c.c.

3.

Czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę akcji X. TFI S.A., otrzymanych przez Wnioskodawcę w formie aportu w pierwszym etapie restrukturyzacji (w ramach tzw. wymiany udziałów), kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy na moment sprzedaży akcji X. TFI S.A., będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy objętych przez S. S.A. w zamian za aport w postaci akcji X. TFI S.A....

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy pytania Nr 2 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie pytania Nr 1 dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych została wydana odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPB2/436-421/11-2/AF. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o p.c.c. wyłączono z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje: przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.

Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r., (Dz. U. z dnia 22 marca 2010 r., która dokonała prawidłowej implementacji Dyrektywy Rady 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r., dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału w zakresie, w jakim dotyczy wyłączenia z opodatkowania p.c.c. określonych czynności restrukturyzacyjnych. Wyłączenie nawiązuje bezpośrednio do art. 4 Dyrektywy Rady 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r., który stanowi, że podatkowi kapitałowemu nie podlegają czynności restrukturyzacyjne polegające: na przeniesieniu przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów (dotyczy to np. przedsiębiorstwa) lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, na przejęciu przez spółkę kapitałową udziałów dających większość głosów w innej spółce kapitałowej, a także na przeniesieniu do spółki kapitałowej wszystkich aktywów i pasywów innej spółki kapitałowej będącej w pełni własnością tej pierwszej. Pojęcie przedsiębiorstwa, w rozumieniu dyrektywy jest ogółem aktywów i pasywów.

W przepisach ustawy o p.c.c. brak jest definicji przedsiębiorstwa. W tym zakresie należy zatem posłużyć się właściwymi przepisami prawa zawartymi w odrębnych ustawach. Definicję "przedsiębiorstwa" zawiera przepis art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Według art. 551 Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo obejmuje w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Użycie przez ustawodawcę zwrotu "w szczególności" oznacza, ze wyliczenie to ma charakter przykładowy. Należy zauważyć, że w obecnym stanie prawnym ustawodawca wyłączył z definicji przedsiębiorstwa pasywa.

Artykuł 552 Kodeksu cywilnego stanowi, iż czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Oznacza to, że przy zbywaniu przedsiębiorstwa istnieje prawna możliwość, aby wyłączyć określony składnik z transakcji. Potwierdza to stanowisko doktryna: " Art. 552 ma charakter dyspozytywny, stwarzając stronom możliwość wyłączenia niektórych składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Powinny być jednak one wyraźnie zaznaczone w umowie, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo. (...) Aby można było mówić o czynności, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, przedmiotem czynności muszą być objęte bezwzględnie te elementy, które umożliwią kontynuowanie działalności gospodarczej. Nie można jednak w tym zakresie formułować jakichś jednoznacznych uniwersalnych wzorów czy kryteriów. Będą się one zmieniały przy każdej dokonywanej czynności, a okoliczności konkretnego przypadku będą podstawą oceny, czy przedmiotem czynności prawnej jest przedsiębiorstwo, czy też przedmiotowa substancja nie nosi takich znamion. Granicą swobody w omawianym zakresie będzie możliwość uczestnictwa substancji w działalności gospodarczej." (A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, E. Niezbecka, Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, T. Sokołowski, Kodeks Cywilny Komentarz Tom I Część Ogólna Lex, 2009).

Dla uznania, iż przedmiotem zbycia jest przedsiębiorstwo, decydujące zatem jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności gospodarczej. Przedstawiona we wniosku transakcja przeniesienia przedsiębiorstwa będzie obejmować wszystkie składniki materialne i niematerialne z wyłączeniem jednego składnika majątku w postaci udziałów w P. Sp. z o.o., niezwiązanego funkcjonalnie z działalnością przedsiębiorstwa i zbędnego nabywcy do kontynuowania działalności prowadzonej dotychczas przez S. S.A. Jednocześnie Wnioskodawca przejmie długi funkcjonalnie związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Grupa F. Sp. z o.o. nabędzie więc wszystkie aktywa i zobowiązania S. S.A., które będą stanowić zorganizowany organizacyjnie i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług zarządzania aktywami oraz usług doradztwa inwestycyjnego na zlecenie. Tym samym w wyniku aportu Grupa F. Sp. z o.o. nabędzie wszystkie składniki majątkowe potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez zbywcę. Element wyłączony z przedmiotu transakcji - udziały w podmiocie trzecim - nie jest niezbędny do kontynuowania działalności prowadzonej aktualnie przez S. S.A. Co więcej, po przeprowadzeniu transakcji przedstawionej we wniosku S. S.A., wobec przeniesienia wszystkich składników materialnych i niematerialnych na Wnioskodawcę, nie będzie dalej prowadzić swojej dotychczasowej działalności operacyjnej. Natomiast Grupa F. Sp. z o.o. przy pomocy nabytych składników majątku będzie mogła prowadzić działalność operacyjną w tym samym zakresie i charakterze co S. S.A. Zdaniem Wnioskodawcy wyłączenie z transakcji wniesienia aportem elementu przedsiębiorstwa w postaci udziałów, które nie są niezbędne do prowadzenia działalności, nie pozbawia zespołu składników przenoszonych aportem na nabywcę przymiotu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego i nie będzie miało wpływu na klasyfikację przedmiotu transakcji jako przedsiębiorstwa, w szczególności zważywszy na to, iż art. 552 Kodeksu cywilnego wprost taką możliwość dopuszcza.

Z treści przepisu art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o p.c.c. wynika jednoznacznie, iż opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje zarówno zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jak i całego przedsiębiorstwa spółki kapitałowej. Powyższe oznacza zdaniem Wnioskodawcy, iż zmiana umowy spółki Wnioskodawcy związana z wniesieniem przedsiębiorstwa w drugim etapie restrukturyzacji nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Prawidłowość stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę znajduje przykładowo potwierdzenie w Interpretacji Indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 maja 2010 r. (sygn.: IBPBII/1/436-42/10/MZ), w której organ wskazał, iż: "Jeżeli zatem przedmiotem aportu do Spółki - wnioskodawcy będzie istotnie przedsiębiorstwo Spółki kapitałowej w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w zamian za udziały Spółki - wnioskodawcy, to czynność opisana we wniosku będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

a.

rzeczywisty ośrodek zarządzania albo

b.

siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

* przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,

* udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż przedmiotem drugiego etapu restrukturyzacji, który będzie miał miejsce po przeniesieniu 100% akcji X. TFI S.A., będzie wniesienie w formie aportu do Grupa F Sp. z o.o. wszystkich posiadanych przez S. S.A. składników materialnych i niematerialnych stanowiących funkcjonalną całość i służących do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na obsłudze klientów indywidualnych i korporacyjnych w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (pośrednictwa w ich zbywaniu i odkupywaniu) oraz wykonywaniu kompleksowej umowy na rzecz X TFI S.A. według stanu na dzień zawarcia umowy objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny. Wnioskodawca przejmie wszystkie zobowiązania S. S.A. funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością S. S.A. według stanu na dzień umowy przenoszącej własność przedsiębiorstwa wynikające z relacji kontraktowych z klientami, w tym także zobowiązania wobec pracowników. Jedynym składnikiem majątku, który nie zostanie przeniesiony na Grupa F. Sp. z o.o. w ramach planowanej transakcji przeniesienia przedsiębiorstwa w drugim etapie restrukturyzacji będą udziały P. Sp. z o.o. Umowa przeniesienia przedsiębiorstwa, która zostanie zawarta pomiędzy S.S.A. i Wnioskodawcą w wykonaniu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w Grupa F. Sp. z o.o. i pokrycia go aportem w postaci przedsiębiorstwa należącego do S. S.A., będzie wyraźnie wskazywała, iż przedmiotem transakcji jest całe przedsiębiorstwo S. S.A. w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego z wyłączeniem jedynie udziałów w P. Sp. z o.o. Brak udziałów P. Sp. z o.o. w przenoszonym w formie aportu przedsiębiorstwie nie wpłynie funkcjonalnie na związki pomiędzy przenoszonymi składnikami majątku, które będą pozwalały na prowadzenie przez Wnioskodawcę dotychczasowej działalności operacyjnej S. S.A. w takim samym co zbywca przedmiocie i zakresie. W efekcie wniesienia na podstawie aportu w drugim etapie restrukturyzacji, Grupa F. Sp. z o.o. w oparciu o wszystkie składniki materialne i niematerialne przekazane przez S. S.A. w formie aportu będzie kontynuować działalność operacyjną zbywcy, wstąpi również we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z jego kontrahentami. Po przeprowadzeniu drugiego etapu restrukturyzacji S. S.A. nie będzie prowadzić dotychczasowej działalności operacyjnej i stanie się wyłącznie spółką holdingową w stosunku do zależnych bezpośrednio od siebie spółek: Grupa F. Sp. z o.o. i P. Sp. z o.o.

Należy wskazać, iż implementowanie Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE skutkuje wyłączeniem z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle Dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu. Za działania restrukturyzacyjne zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 lit. a) Dyrektywy uznaje się przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, pod warunkiem, że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej.

Z treści art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że opodatkowaniu nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.

Definicję "przedsiębiorstwa" zawiera przepis art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Na mocy tego przepisu przedsiębiorstwo jest to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z art. 55#178; Kodeksu cywilnego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Jak wskazuje przepis art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.

Należy zaznaczyć, iż czynność wniesienia wkładu niepieniężnego nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy jednak zauważyć, iż czynność wniesienia wkładu niepieniężnego jest czynnością wtórną do faktu zwiększenia majątku spółki i jest konsekwencją zawarcia lub zmiany umowy spółki.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, wniesienie przedsiębiorstwa spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje jest zatem wprost określone jako czynność wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli zatem przedmiotem aportu do spółki kapitałowej będzie istotnie przedsiębiorstwo spółki kapitałowej w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, w zamian za jej udziały, to czynność opisana we wniosku będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanej interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, iż interpretacja ta co do zasady wiąże w sprawie, w której została wydana i nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowi podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl