IPPB2/436-330/10-4/MZ - Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych transakcji nabycia nieruchomości.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/436-330/10-4/MZ Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych transakcji nabycia nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2010 r. (data wpływu 14 września 2010 r.) uzupełnionym pismem na wezwanie z dnia 22 października 2010 r. Nr IPPP2/443-690/10-2/AK i Nr IPPB2/436-330/10-2/MZ (data nadania 22 października 2010 r., data doręczenia 25 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie transakcji nabycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie transakcji nabycia nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Spółka (dalej: "Kupujący" lub "Wnioskodawca") prowadzi działalność m.in. w zakresie: (i) leasingu finansowego, (ii) kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, (iii) pozostałej działalności finansowej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. W zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, Kupujący zamierza nabyć nieruchomości od W. Sp. z o.o. (dalej: "Spółka"). Spółka prowadzi działalność polegającą na wynajmowaniu lokali podmiotom prowadzącym działalność handlową. Obecnie jest właścicielem dwóch poniższych nieruchomości (zwanych dalej: "Nieruchomościami"):

a.

nieruchomości położonej w K. stanowiącej lokal niemieszkalny - lokal handlowy na pierwszej kondygnacji, obejmujący 11 pomieszczeń na parterze oraz 7 pomieszczeń na poziomie piwnic, wraz z prawem użytkowania wieczystego części nieruchomości wspólnej oraz

b.

nieruchomości położonej w I. zabudowanej pawilonem handlowym.

Dla Nieruchomości prowadzone są odrębne księgi wieczyste.

Ponadto Spółka jest najemcą lokalu położonego w K. przy ul. P. (dalej zwanego "Lokalem").

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na tym, że świadczy w Lokalu usługi magazynowania na rzecz podmiotów trzecich oraz wynajmuje lokale handlowe w Nieruchomościach. Podmioty wynajmujące lokale handlowe od Spółki prowadzą w nich działalność handlową. W chwili obecnej Spółka posiada dwóch najemców: spółkę P. Sp. z o.o. oraz spółkę F. Sp. z o.o. Nieruchomość w I. jest wynajmowana spółce P. Sp. z o.o., natomiast usługi najmu Nieruchomości w K. oraz usługi magazynowania w Lokalu są świadczone na rzecz F. Sp. z o.o.

Spółka zapewnia najemcom Nieruchomości część niezbędnych mediów, w tym w szczególności dostawę energii elektrycznej na podstawie umowy z zakładem energetycznym dla nieruchomości w I. oraz ogrzewania i wody w przypadku nieruchomości w K. (przy czym Spółka jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej będącej strona umów z dostawcami). Na podstawie umów z dostawcami Spółka zapewnia również obsługę administracyjno-techniczną Nieruchomości. Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności handlowej najemcy nabywają bezpośrednio od ich dostawców (np. usługi ochrony, sprzątania, usługi telekomunikacyjne, wywozu nieczystości, dostawy gazu).

Obie Nieruchomości Spółka nabyła w drodze kupna w dniu 16 maja 2007 r. Wydanie najemcom lokali handlowych, tj. pierwsze zasiedlenie Nieruchomości nastąpiło w dniu 16 maja 2007 r. Po pierwszym zasiedleniu jak wyżej, Spółka nie ponosiła na ulepszenia Nieruchomości wydatków, które byłyby równe, bądź przewyższające 30% wartości początkowej Nieruchomości.

Spółka posiada kredyt w Banku zaciągnięty na sfinansowanie zobowiązań zaciągniętych w celu nabycia lub finansowania Nieruchomości w I. Z uwagi na planowane refinansowanie prowadzonej działalności oraz spłatę kredytu Spółka planuje sprzedaż obu Nieruchomości na rzecz jednego lub większej liczby podmiotów. W chwili obecnej Spółka ustala warunki sprzedaży. Nieruchomości z kilkoma podmiotami prowadzącymi działalność leasingową, przy czym wszystkie podmioty, z którymi Spółka prowadzi ustalenia są zarejestrowanymi podatnikami VAT.

Zbycie Nieruchomości spowoduje rozwiązanie przez Spółkę umów z dostawcami mediów do tych Nieruchomości jak również rozwiązana zostanie umowa o obsługę administracyjno-techniczną Nieruchomości. Rozwiązane zostaną też umowy najmu zawarte z P. Sp. z o.o. oraz F. Sp. z o.o.

Spółka nadal pozostanie najemcą umowy najmu Lokalu i nadal będzie świadczyć usługi magazynowania na rzecz F. Sp. z o.o.

Pismem z dnia 22 października 2010 r. Nr IPPP2/443-690/10-2/AK oraz Nr IPPB2/436-330/10-2/MZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

* przedłożenie oryginału lub urzędowo poświadczonego dokumentu (Pełnomocnictwa), z którego wynika prawo Pani Agnieszki W. - doradcy podatkowego do występowania w imieniu Wnioskodawcy - R. z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego.

* sformułowanie pytań w zakresie podatku od towarów i usług (pytanie nr 1) w sposób niebudzący wątpliwości, iż zadane pytania dotyczą interesu prawnego związanego z obowiązkiem podatkowym Wnioskodawcy występującego z wnioskiem o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego i w związku z tym Wnioskodawcę można uznać za "Zainteresowanego" w rozumieniu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej,

* wskazanie wszystkich okoliczności sprawy, w szczególności:

- które z posiadanych przez Spółkę nieruchomości (wymienionych szczegółowo w opisie zdarzenia przyszłego zamieszczonym we wniosku) zamierza nabyć Wnioskodawca.

Poinformowano Wnioskodawcę, że nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia. Zaznaczono, iż w przypadku, gdy w przedłożonym w wyznaczonym terminie uzupełnieniu wniosku nie zostanie sprecyzowane, czy Wnioskodawcę można uznać za zainteresowanego w rozumieniu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do art. 165a § 1 w zw. z art. 14h cyt. ustawy - Ordynacja podatkowa zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w zakresie pytania 1 w podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie przesyłając dokument pełnomocnictwa, uwierzytelniony zgodnie z artykułem 137 § 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443 z późn. zm.) oraz przedstawił wyjaśnienia dotyczące kwestii podniesionych w wezwaniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, w sytuacji, gdzie Kupujący nabędzie od Spółki opisane wyżej nieruchomości (lub część z nich) i wykorzysta je na potrzeby związane ze sprzedażą podlegającą podatkowi od towarów i usług, Kupujący zapytuje:

1.

Czy opisana wyżej transakcja obejmująca sprzedaż Nieruchomości objęta będzie wyłączeniem z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o którym mowa w artykule 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: "Ustawa o VAT").

2.

Czy zakładając, że Spółka i Kupujący złożą przed dniem sprzedaży naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla Kupującego oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy sprzedawanych Nieruchomości, Kupujący będzie miał prawo do odliczenia naliczonego przy sprzedaży Nieruchomości podatku od towarów i usług, i czy w szczególności możliwości odliczenia VAT nie będzie wyłączał art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy o VAT.

3.

Czy opisana transakcja obejmująca sprzedaż Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy

W opinii Wnioskodawcy, o ile spełnione zostaną wymagania i sprzedaż Nieruchomości podlegać będzie podatkowi od towarów i usług (nie będąc jednocześnie z tego podatku zwolniona) to zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, sprzedaż ta nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają omawianemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy.

Zgodnie z powyższym artykułem czynności cywilnoprawne w tym umowy sprzedaży podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

1.

rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.

opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.

zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

- (uchylone),

- umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że umowa zobowiązująca do przeniesienia nieruchomości będzie miała formę umowy sprzedaży. Stosownie do postanowień art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. umowy sprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka R. (dalej: "Kupujący" lub "Wnioskodawca") prowadzi działalność m.in. w zakresie: (i) leasingu finansowego, (ii) kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, (iii) pozostałej działalności finansowej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. W zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, Kupujący zamierza nabyć nieruchomości od W. Sp. z o.o. (dalej: "Spółka"). Spółka prowadzi działalność polegającą na wynajmowaniu lokali podmiotom prowadzącym działalność handlową.

A zatem, w przypadku, gdy planowana transakcja nabycia Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w przypadku, gdy powyższa transakcja zostanie objęta zakresem podatku od towarów i usług, ale będzie korzystała ze zwolnienia z tego podatku, czynność ta będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl