Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/436-329/08-4/AF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Związku, przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2008 r. (data wpływu 20 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 listopada 2008 r. (data nadania 19 listopada 2008 r., data wpływu 21 listopada 2008 r.) na wezwanie z dnia 5 listopada 2008 r. Nr IPPB2/436-329/08-2/AF o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia od podatku dokonanej czynności cywilnoprawnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia od podatku dokonanej czynności cywilnoprawnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, Związek Gmin Ziemi W... dokonał czynności cywilnoprawnej (umowa kupna-sprzedaży) na skutek czego ciąży na nim, jako na kupującym obowiązek podatkowy zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Pismem z dnia 5 listopada 2008 r. Nr IPPB2/436-329/08-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w zakresie:

* wskazania czy Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego,

* przesłania pełnomocnictwa lub innego dokumentu, z którego wynika prawo do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego przez Przewodniczącego Związku Gmin Ziemi W.... Pana G S.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 12 listopada 2008 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie pismem z dnia 18 listopada 2008 r. (data nadania 19 listopada 2008 r., data wpływu 21 listopada 2008 r.) poprzez przesłanie oryginału pełnomocnictwa dla Pana G S. oraz wyjaśnienie, że Związek Gmin Ziemi W... składa się z jednostek samorządu terytorialnego jakimi są gminy: P.., B.., S.., C..., M..., L.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Związek Gmin Ziemi W... będący podmiotem, w którego skład wchodzą wyłącznie gminy - jednostki samorządu terytorialnego jest podmiotowo zwolniony od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r....

Zdaniem Wnioskodawcy:

Z literalnego brzmienia art. 8 ust. 4 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że od podatku tego zwolnione są podmiotowo jednostki samorządu terytorialnego.

Zdaniem Wnioskodawcy zwolnienie to odnosi się także do Związku Gmin Ziemi W..., gdyż w istocie Związek stanowi zrzeszenie gmin i wykonuje zadania nie wykraczające zakresowo poza zadania nałożone przez ustawy na poszczególne wchodzące w jego skład gminy.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.) o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlega czynność cywilnoprawna umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 4 pkt 1) ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 5, ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

Zgodnie z zapisem art. 8 pkt 4) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego jako stronę czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 164 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.

Stosownie do art. 64 ustawy o samorządzie gminnym związki międzygminne mogą być tworzone przez gminy w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. W myśl art. 65 ustawy o samorządzie gminnym związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i własną odpowiedzialność. Związek posiada osobowość prawną.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca - Związek Gmin - składa się z jednostek samorządu terytorialnego, jakimi są gminy: P.., B.., S.., C.., M. i L....

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca, Związek Gmin, będący podmiotem, w którego skład wchodzą wyłącznie gminy - jednostki samorządu terytorialnego, nie jest podmiotowo zwolniony od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl