Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 lipca 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/436-159/11-4/AF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2011 r. (data wpływu) uzupełnionym na wniosku ORD-IN (data nadania 1 lipca 2011 r., data wpływu 4 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania otrzymanej spłaty - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania otrzymanej spłaty.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Tata Wnioskodawczyni, Zdzisław K., odpisał siostrze Wnioskodawczyni grunt rolny oraz budynki. Siostra Wnioskodawczyni miała spłacić Wnioskodawczynię zgodnie z żądaniem ojca z 1/2. W akcie notarialnym tata Wnioskodawczyni zaznaczył sobie umowę dożywocia, siostra Wnioskodawczyni zobowiązała się zapewnić tacie i mamie dożywotnie utrzymanie. W dniu 14 marca 2011 r. Wnioskodawczyni otrzymała od siostry Małgorzaty G. spłatę w kwocie 9.750,00 zł. Wymieniona wyżej kwota wyczerpuje całe roszczenie Wnioskodawczyni wobec siostry. Oświadczenie o spłacie Wnioskodawczyni podpisała u notariusza. Wnioskodawczyni zgłosiła się do Urzędu Skarbowego, że dostała spłatę od swojej siostry. Wnioskodawczyni uzyskała informację, że nie powinna płacić od tej sumy podatku, ponieważ to jest spłata od siostry rodzonej.

Pismem z dnia 24 czerwca 2011 r. Nr IPPB2/436-159/11-2/AF (data nadania 24 czerwca 2011 r., data doręczenia 27 czerwca 2011 r.) wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

* uzupełnienie złożonego wniosku o podpis Wnioskodawcy,

* uzupełnienie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez wskazanie na podstawie jakiej czynności prawnej Wnioskodawczyni otrzymała spłatę od siostry,

* sprecyzowanie pytania/pytań podatkowych adekwatnych do przedstawionego stanu faktycznego oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego.

Wezwanie skutecznie doręczono 27 czerwca 2011 r. Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie na druku ORD-IN (data nadania 1 lipca 2011 r., data wpływu 4 lipca 2011 r.).

Wnioskodawczyni wskazała, iż dostała spłatę w wysokości 9.750 zł tytułem spłaty wynikającej z aktu notarialnego sporządzonego w 1995 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od tej sumy Wnioskodawczyni ma odprowadzić podatek czy nie, a jeśli tak to w jakim%.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie powinna płacić podatku, gdyż spłata jest zgodnie z żądaniem ojca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

1.

dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego;

2.

darowizny, polecenia darczyńcy;

3.

zasiedzenia;

4.

nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

5.

zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

6.

nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci (art. 1 pkt 2 ustawy).

Określony w zacytowanym przepisie przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wskazuje, iż jest nim co do zasady nieodpłatne nabycie własności rzeczy i praw majątkowych, wyłącznie z tytułów w nim wymienionych. Istota ekonomiczna tego podatku tkwi więc w przyroście majątkowym podatnika, a konkretnie we wzbogaceniu podatnika na skutek przejęcia majątku pod tytułem darmym. Koncentruje się on nie tyle na prawnym akcie obrotu, co na będącym jego następstwem wzbogaceniu podatnika.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że tata Wnioskodawczyni, odpisał siostrze Wnioskodawczyni grunt rolny oraz budynki. Siostra Wnioskodawczyni miała spłacić Wnioskodawczynię zgodnie z żądaniem ojca z 1/2. W akcie notarialnym tata Wnioskodawczyni zaznaczył umowę dożywocia, siostra Wnioskodawczyni zobowiązała się zapewnić tacie i mamie dożywotnie utrzymanie. W dniu 14 marca 2011 r. Wnioskodawczyni otrzymała od siostry spłatę w kwocie 9.750,00 zł. Wymieniona wyżej kwota wyczerpuje całe roszczenie Wnioskodawczyni wobec siostry. Oświadczenie o spłacie Wnioskodawczyni podpisała u notariusza. Powyższa spłata spłaty wynika z aktu notarialnego sporządzonego w 1995 r.

A zatem, należy stwierdzić, iż w przypadku otrzymanej spłaty, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn nie powstanie. Czynność taka nie jest bowiem wymieniona w określającym przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn art. 1, a zgodnie z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Oznacza to, że jeżeli określona czynność nie została wskazana w ustawie (w tym wypadku w ustawie o podatku od spadków i darowizn), to jej dokonanie nie może powodować powstania obowiązku podatkowego.

Reasumując, należy stwierdzić, iż przedstawiona we wniosku czynność nie została wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jako podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym, spłata ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W związku z powyższym, iż spłata nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn rozpatrywanie wniosku pod kątem stawki podatku jest bezprzedmiotowe. Należy wskazać, iż fakt, że spłata, którą Wnioskodawczyni otrzymała zgodnie z żądaniem ojca, nie ma wpływu na przedmiotowe rozstrzygnięcie.

Końcowo należy wskazać, iż dokumenty dołączone do wniosku nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Tym samym, jeżeli stan faktyczny przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni.

Jednocześnie należy wskazać, iż opłata w wysokości 40 zł dokonana w dniu 1 lipca 2011 r. będzie zwrócona na adres wskazany w cz. B.3 wniosku ORD-IN zgodnie z dyspozycją zawartą w cz. E poz. 52 pkt 2, stosownie do treści art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl