IPPB2/415-949/10-2/AS - Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu z tytułu otrzymania dywidendy od spółki z siedzibą w Luksemburgu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 stycznia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-949/10-2/AS Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu z tytułu otrzymania dywidendy od spółki z siedzibą w Luksemburgu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2010 r. (data wpływu 18 listopada 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu otrzymania dywidendy od spółki z siedzibą w Luksemburgu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu otrzymania dywidendy od spółki z siedzibą w Luksemburgu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie prowadził działalności w Luksemburgu poprzez położony tam zakład, również nie wykonuje wolnego zawodu w oparciu o położoną tam stałą placówkę.

Wnioskodawca rozważa nabyć akcje lub inne tytuły upoważniające do udziału w zyskach spółki inwestycyjnej o zmiennym kapitale (société d'investissement á capital variable) z siedzibą w Luksemburgu.

S. będzie mieć formę spółki akcyjnej i będzie funkcjonować w oparciu o luksemburskie prawo spółek handlowych oraz prawo wehikułów zbiorowego inwestowania. Niewykluczone, że Spółka ta dodatkowo przyjmie reżim Wyspecjalizowanego Funduszu Inwestycyjnego (SIF), jaką to możliwość daje prawo luksemburskie.

S będzie prowadzić działalność inwestycyjną poprzez inwestowanie posiadanych środków majątkowych w rozmaite produkty inwestycyjne. S jest spółką akcyjną zwolnioną od podatku dochodowego od osób prawnych w Luksemburgu (jakkolwiek spółki akcyjne jako takie, co do zasady są tym podatkiem opodatkowane). S nie jest spółką holdingową, o której mowa w art. 29 Umowy. Siedziba S. oraz miejsce jej faktycznego zarządu będzie znajdować się w Luksemburgu.

Realizacja zysków z tytułu inwestycji Wnioskodawcy w S będzie następowała przez wypłaty z czystego zysku wypracowanego przez S - dystrybucja zysków przez S dla celów podatkowych stanowić będzie w Luksemburgu dywidendę. Od wypłaconych dywidend pobierany może być podatek u źródła, na podstawie wewnętrznej regulacji luksemburskiej. Obecnie, z tego co Wnioskodawca ustalił, spółki akcyjne typu S nie pobierają takiego podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymywana przez Wnioskodawcę dywidenda, wypłacana przez S. z siedzibą w Luksemburgu, będzie zwolniona od p.d.o.f. w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Dywidendy wypłacane Wnioskodawcy przez S będą podlegać zwolnieniu od p.d.o.f. w Polsce na mocy art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 w związku z art. 30a ust. 2 u.p.d.o.f., przy czym będzie to tzw. zwolnienie z progresją.

a.

Jako polski rezydent podatkowy, podlega opodatkowaniu w Polsce ze wszystkich źródeł przychodów (tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), zgodnie z art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f. Art. 3 ust. 1. u.p.d.o.f. ma zastosowanie z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polską (art. 4a u.p.d.o.f.).

b.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Umowy, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Innymi słowy, pojęcie osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie oznacza osobę podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (rezydenta podatkowego) w Polsce albo w Luksemburgu.

c.

Art. 29 Umowy stanowi, że nie ma ona zastosowania do spółek holdingowych w rozumieniu szczególnego ustawodawstwa Luksemburga opartego aktualnie na ustawie z dnia 31 lipca 1929 r. i dekrecie wielkoksiążęcym z dnia 17 grudnia 1938 r. oraz dochodów, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce uzyskuje z takich spółek. W przypadku S Umowa może być stosowana, gdyż S nie jest spółką holdingową, o której mowa w przytaczanym przepisie.

d.

Zastosowanie Umowy do S potwierdza pismo Dyrektora Administracji Podatkowej Księstwa Luksemburga (Administration de Contributions Directes), wydane 24 października 2001 r., sygn. II/1425-S38 HE/CG, opublikowane na oficjalnej stronie internatowej (http://www. impotsdirects.public.lu/legislation/legi01/Note_de_Seryice_du_24_octobre 2001.pdf), jak również informacje zawarte na samej stronie internetowej Administration de Contributions Directes. W powoływanych źródłach Umowa została wymieniona jako ta, która jest stosowana do spółek inwestycyjnych o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu.

e.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f., od uzyskanych przez podatników dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Jednocześnie zgodnie z art. 30a ust. 2 u.p.d.o.f., art. 30a ust. 1 pkt 1-5 należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. W przedmiotowej sprawie będzie to Umowa. Dywidendą jest, w rozumieniu art. 10 ust. 3 Umowy "dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji". Dystrybucja zysków przez S jest, na gruncie luksemburskiego prawa, uznawana za wypłatę dywidendy. Zgodnie z Umową (art. 10 ust. 1 i 2):

1.

Dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2.

Dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidendy jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:

a.

5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi ca najmniej 25 procent,

b.

15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Umowa zatem przyznaje prawo do opodatkowania dywidend wypłacanych z Luksemburga do Polski tak państwu źródła (Luksemburg), jak państwu docelowemu.

f.

Art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy, decydujący o sposobie unikania podwójnego opodatkowania stanowi, że "jeżeli. osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zwolni z uwzględnieniem postanowień zawartych pod literą b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony od opodatkowania".

g.

Tak więc, na mocy Umowy dywidendy ze źródła w Luksemburgu uzyskiwane przez polskich rezydentów podatkowych mogą (aczkolwiek nie muszą) być opodatkowane w Luksemburgu i podlegają jednocześnie zwolnieniu z opodatkowania w Polsce. Przy czym zastosowanie, zgodnie z Umową, ma tzw. metoda wyłączenia z progresją, tj. Polska ma prawo uwzględnić zwolniony dochód przy ustalaniu stawki podatkowej dla innych dochodów osiąganych przez polskich rezydentów podatkowych.

h.

Na zastosowanie w Polsce zwolnienia od p.d.o.f. dywidend wypłacanych z Luksemburga nie ma wpływu faktyczne wykonywanie przez Luksemburg prawa do opodatkowania dywidend wypłacanych do Polski. Innymi słowy, dywidendy będą zwolnione od p.d.o.f. w Polsce, niezależnie od tego, czy i jak są opodatkowane w Luksemburgu.

i.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych, np. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 sierpnia 2010 r. (IPPB2/415-497/10-2/MK) Dyrektor zgodził się ze stanowiskiem, że: "na zastosowanie w Polsce zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dywidend wypłacanych z Luksemburga nie ma wpływu fakt, czy Luksemburg aktualnie wykorzystuje prawo do opodatkowania dywidend wypłacanych do Polski. W rezultacie niezależnie czy i jak dywidendy są opodatkowane w Luksemburgu dochody te będą zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce" i potwierdził, że wypłata zysków z S nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

j.

Podobnie w interpretacji z 4 maja 2009 r. (IBPBII/2/415-130/09/NG) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zgodził się ze stanowiskiem, że: "Biorąc pod uwagę, że:

* Spółka zostanie utworzona w Luksemburgu i będzie miała swoją siedzibę w tym kraju oraz uzyska certyfikat rezydencji wydany przez właściwe organy podatkowe w Luksemburgu, który będzie potwierdzał, iż Spółka jest luksemburskim rezydentem podatkowym w rozumieniu Konwencji;

* Wnioskodawca osiągający przychód z tego tytułu podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu; oraz

* Spółka nie jest spółka holdingową w rozumieniu szczególnego ustawodawstwa Luksemburgu opartego aktualnie na ustawie z dnia 31 lipca 1929 r. i dekrecie wielkoksiążęcym z dnia 17 grudnia 1938 r., o których mowa w art. 29 Konwencji;

(...) Tak więc według Wnioskodawcy, na mocy Konwencji dochody z dywidend ze źródła położonego w Luksemburgu uzyskiwane przez osoby o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce. Przy czym zastosowanie, zgodnie z Konwencją, ma w takim przypadku tzw. metoda wyłączenia z progresją, co oznacza, że Polska ma prawo uwzględnić zwolniony dochód przy ustaleniu stawki podatkowej dla innych dochodów osiąganych przez polskich rezydentów podatkowych. Podsumowując należy stwierdzić, iż dywidendy wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę będą zwolnione z opodatkowania w Polsce. Zdaniem Wnioskodawcy, na możliwość zastosowania przedmiotowego zwolnienia nie ma wpływu fakt potencjalnego braku opodatkowania dywidend w Luksemburgu".

k.

W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 października 2008 r. sygn. ILPB2/415-495/08-5/JK oraz sygn. ILPB2/415-472/08-2/AJ: "Minister Finansów pragnie zauważyć, iż zgodnie z postanowieniami Konwencji, Polska przyznaje zwolnienie niezależnie od tego, czy drugie państwo skorzystało z prawa do opodatkowania. Postanowienia Konwencji pozwalają zwolnić państwo miejsca zamieszkania lub siedziby od obowiązku zbadania faktycznego systemu podatkowego stosowanego w danym przypadku w drugim państwie. Na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zwalnia się z opodatkowania dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi. Biorąc pod uwagę powyższe Minister Finansów zauważa, iż dochody z tytułu dywidendy wypłaconej przez Spółkę luksemburską są w Polsce zwolnione z opodatkowania zgodnie z postanowieniami art. 24 pkt 1 Konwencji w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych". Podsumowując, należy więc uznać iż otrzymane przez Wnioskodawczynię dywidendy od spółki akcyjnej ((societe anyome) lub z o.o. (societe a responsibilite limitee) mających siedziba w Luksemburgu, utworzonych w reżimie SICAF lub S, które to spółki przyjęły dodatkowo reżim SIF, nie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji".

l.

Podobne stanowiska zostały wyrażone w wielu innych interpretacjach (np. w interpretacji Indywidualnej z 16 grudnia 2008 r., sygn. IPPB1/415-1128/08-2/AM Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Ministra Finansów z 24 października 2006 r., sygn. DD7-033-136/ML/06/5656).

Podsumowując, dywidendy otrzymywane przez Wnioskodawcę z S'u będą zwolnione od p.d.o.f. w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a ww. ustawy, powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) -c).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych przez podatników dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Jednocześnie zgodnie z art. 30a ust. 2 przepisy art. 30a ust. 1 pkt 1-5 należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. W przypadku otrzymania dywidendy lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od Spółki z siedzibą w Luksemburgu będzie to Konwencja.

W myśl art. 10 ust. 1 Konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527) dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednakże, zgodnie z art. 10 ust. 2 Konwencji, dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę (w niniejszej sprawie w Luksemburgu), ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:

a.

5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,

b.

15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Stosownie do art. 10 ust. 3 Konwencji określenie "dywidendy" oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.

Jednocześnie, mając na uwadze przepisy art. 10 ust. 1 Konwencji, dochód ten podlega opodatkowaniu w Polsce, przy czym w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu należy zastosować określoną w art. 24 Konwencji metodę unikania podwójnego opodatkowania (tzw. metodę wyłączenia z progresją).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień zawartych pod literą b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony od opodatkowania.

Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 11 i 12 może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Luksemburgu. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiednio przypada na dochód uzyskany w Luksemburgu.

W rezultacie zasadę wskazaną w art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji stosuje się w przypadku opodatkowania odsetek oraz należności licencyjnych uregulowanych w art. 11 oraz art. 12 Konwencji. Natomiast w przypadku opodatkowania dywidend stosuje się zasadę wskazaną w art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji, przepis ten będzie miał także zastosowanie w przypadku zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku.

Zgodnie z art. 1 Konwencji dotyczy ona osób które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub obu umawiających się państwach, tj. w Polsce lub Luksemburgu, a zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt 2 Konwencja dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pojęcie osoba, zdefiniowane w art. 3 ust. 1 lit. e) Konwencji, obejmuje zarówno osoby fizyczne, spółki jak i każde inne zrzeszenie osób. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 Konwencji określenie osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w Umawiającym się Państwie z tytułu dochodu osiąganego ze źródeł położonych tylko w tym Państwie lub z tytułu majątku znajdującego się w tym Państwie.

W konsekwencji, użyte w Konwencji pojęcie "osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę" oznacza osobę podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce lub Luksemburgu (czyli będącą rezydentem podatkowym).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest, polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca rozważa nabyć akcje lub inne tytuły upoważniające do udziału w zyskach spółki inwestycyjnej o zmiennym kapitale (société d'investissement á capital variable) z siedzibą w Luksemburgu. S będzie mieć formę spółki akcyjnej i będzie funkcjonować w oparciu o luksemburskie prawo spółek handlowych oraz prawo wehikułów zbiorowego inwestowania. Niewykluczone, że Spółka ta dodatkowo przyjmie reżim Wyspecjalizowanego Funduszu Inwestycyjnego (SIF), jaką to możliwość daje prawo luksemburskie. S będzie prowadzić działalność inwestycyjną poprzez inwestowanie posiadanych środków majątkowych w rozmaite produkty inwestycyjne. S jest spółką akcyjną zwolnioną od podatku dochodowego od osób prawnych w Luksemburgu. S nie jest spółką holdingową, o której mowa w art. 29 Umowy. Siedziba S oraz miejsce jej faktycznego zarządu będzie znajdować się w Luksemburgu.

Realizacja zysków z tytułu inwestycji Wnioskodawcy w S będzie następowała przez wypłaty z czystego zysku wypracowanego przez S - dystrybucja zysków przez S dla celów podatkowych stanowić będzie w Luksemburgu dywidendę. Od wypłaconych dywidend pobierany może być podatek u źródła, na podstawie wewnętrznej regulacji luksemburskiej. Obecnie, z tego co Wnioskodawca ustalił, spółki akcyjne typu S nie pobierają takiego podatku.

W związku z tym, że spółki prawa luksemburskiego o zmiennym kapitale typu S oraz SIF nie stanowią spółek holdingowych w rozumieniu szczególnego ustawodawstwa Luksemburga wskazanego w Konwencji, o którym mowa w art. 29 Konwencji, oraz przepisy Konwencji nie wyłączają jej zastosowania do spółek prawa luksemburskiego utworzonych w reżimie S lub SIF w niniejszej sprawie znajdą zastosowanie przepisy Konwencji.

Oznacza to, że dochody z dywidend uzyskiwane przez polskich rezydentów podatkowych ze źródła w Luksemburgu mogą być opodatkowane w Luksemburgu. Jednocześnie na mocy Konwencji podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Luksemburgu powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

1.

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,

2.

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

3.

ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W konsekwencji otrzymane dochody, tj. wypłaty z czystego zysku wypracowanego przez S, tj. dystrybucja zysków przez S, która dla celów podatkowych stanowić będzie w Luksemburgu dywidendę będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 24 pkt 1 lit. a) Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, tj. w Luksemburgu.

Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że dochód Wnioskodawcy uzyskany w Luksemburgu jest zwolniony od opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany w Luksemburgu powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - wskazać należy, iż orzeczenia te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące.

W związku z tym, organy podatkowe mimo, iż w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami - nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego powodu, iż nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl