IPPB2/415-905/10-2/MK - Skutki podatkowe związane z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 stycznia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-905/10-2/MK Skutki podatkowe związane z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2010 r. (data wpływu 3 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki "C." Sp. z o.o. z siedzibą w B. ("Spółka przejmująca"), która z kolei jest jedynym udziałowcem spółki I. sp. z o.o. z siedzibą w K. ("Spółka przejmowana"). Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu ustawy o PIT.

Spółka przejmująca przed kilku laty wniosła do Spółki przejmowanej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład której wchodziło prawo wieczystego użytkowania działki gruntu oraz prawo własności ruchomości na pokrycie kapitału zakładowego zakładanej Spółki przejmowanej.

Prawo wieczystego użytkowania wyceniono przy wnoszeniu do Spółki przejmowanej po cenie rynkowej, ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na 12.088.400 złotych. Na majątek Spółki przejmowanej składa się obecnie przedsiębiorstwo obejmujące swoimi składnikami majątkowymi m.in. prawo wieczystego użytkowania działki gruntu oraz krótkoterminowe aktywa finansowe. Wspomniane prawo użytkowania wieczystego wiąże się z osiąganiem korzyści ekonomicznych z najmu. Działalność gospodarcza Spółki przejmowanej pokrywa się w znacznej mierze z działalnością gospodarczą Spółki przejmującej, zaś w następstwie kryzysu gospodarczego i zmniejszenia skali prowadzonej działalności przez Spółkę przejmowaną ich odrębne funkcjonowanie straciło podstawy ekonomiczne. Spółka przejmowana przez cały okres działalności nie osiągnęła zysku, zaś łączne przewidywane straty Spółki przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2010 r. wyniosą 1.220.000 złotych. W Spółce przejmowanej nie ma kapitału zapasowego.

Obecnie z ww. powodów Spółka przejmująca rozważa połączenie ze Spółką przejmowaną Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą. Udziały Spółki przejmującej obejmują cały kapitał zakładowy Spółki przejmowanej, dlatego połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przewidzianym dla przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej. W wyniku połączenia Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną wartość nominalna udziałów Wnioskodawcy w Spółce przejmującej nie zwiększy się.

W Spółce przejmującej jest kapitał zapasowy pochodzący z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie 345.507 złotych. Po połączeniu Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną nastąpi przekształcenie Spółki przejmującej w spółkę osobową (spółkę komandytową).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Wnioskodawca, w konsekwencji przekształcenia Spółki przejmującej (już po połączeniu ze Spółką przejmowaną) w spółkę osobową (spółkę komandytowa), osiągnie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegający podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w wysokości wartości przypadającego mu zgodnie z umową Spółki przejmującej kapitału zapasowego pochodzącego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

2.

Czy Wnioskodawca, w konsekwencji przekształcenia Spółki przejmującej (już po połączeniu ze Spółką przejmowaną) w spółkę osobową (spółkę komandytową) osiągnie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegający podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w zakresie wartości majątku Spółki przejmującej, w tym wartości prawa wieczystego użytkowania działki gruntu oraz krótkoterminowych aktywów finansowych.

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1

W przypadku przekształcenia Spółki przejmującej w spółkę osobową (spółkę komandytową), równowartość niepodzielonych zysków tej Spółki przejmującej stanowić będzie dla Wnioskodawcy dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy o PIT, w przypadku przekształcenia Spółki przejmującej (po połączeniu ze Spółką przejmowaną) w spółkę osobową (spółkę komandytową), równowartość niepodzielonych zysków tej Spółki przejmującej stanowić będzie dla jej udziałowców, w tym Wnioskodawcy, dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT podlegający zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19%.

Ad. 2

W przypadku przekształcenia Spółki przejmującej w spółkę osobową (spółkę komandytową), Wnioskodawca nie osiągnie dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegającego podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w zakresie wartości majątku Spółki przejmującej.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("k.s.h."). Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h., spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl przepisu art. 552 k.s.h., spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Na podstawie art. 553 k.s.h. spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów k.s.h. powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Przekształcenie spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w osobową spółkę handlową (spółkę komandytową), nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej.

Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h.), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 k.s.h.). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej. Oznacza to, że w wyniku przekształcenia Spółki przejmującej w spółkę osobową (spółkę komandytową) to spółka osobowa, a nie jej wspólnicy, nabywa w całości majątek przekształcanej Spółki przejmującej - Przekształcenie Spółki przejmującej w spółkę osobową (spółkę komandytową) nie powoduje powiększenia (przyrostu) majątku wspólników z zastrzeżeniem zgromadzonego w Spółce przejmującej kapitału zapasowego pochodzącego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

Sukcesję praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przekształcaną natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego. Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu (względnie z dwóch lub więcej, w zależności od rodzaju transformacji) na inny podmiot (podmioty).

Analizując skutki podatkowe przekształcenia spółek dla jej wspólników będących osobami fizycznymi należy odnieść się do przepisów art. 17 ust. 1 ustawy o PIT. W treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, jako przychody z kapitałów pieniężnych, wymienione zostały: dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni. Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o PIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału. Przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT wymienia - jako jedną z kategorii ww. dochodu: "wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia".

Należy uznać, że w przypadku przekształcenia Spółki przejmującej w spółkę osobową (spółkę komandytową), wspólnicy nie nabywają majątku Spółki przejmującej, który nie ulega zwrotowi wspólnikom, lecz staje się - z mocy prawa - majątkiem przekształconej spółki osobowej (spółki komandytowej), co wynika z art. 28 w zw. z art. 103 i art. 555 k.s.h., jak też z ww. art. 553 § 1 k.s.h. Treść art. 28 k.s.h. stosowanego odpowiednio do spółki komandytowej z mocy art. 103 k.s.h. stanowi, iż "majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia". Natomiast art. 555 k.s.h. przewiduje, że "do przekształcenia spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przekształconej, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej". Oznacza to więc, że w wyniku przekształcenia Spółki przejmującej w spółkę osobową (spółkę komandytową), to ta ostatnia, a nie jej wspólnicy, nabywa w całości majątek przekształcanej Spółki przejmującej.

Przekształcenie Spółki przejmującej w spółkę osobową (spółkę komandytowa) nie powoduje powiększenia (przyrostu) majątku wspólników, co jest podstawową przesłanką powstania dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na co wskazuje użycie w art. 24 ust. 5 ustawy o PIT słów "faktycznie uzyskany z tego udziału". Dochód (przychód) faktycznie uzyskany to dochód, który się dodatkowo otrzymało i który powiększył w sposób bezpośredni dotychczasową wartość majątku podatnika, a także umożliwia dysponowanie tą zwiększoną wartością, zaś w przypadku przekształcenia Spółki przejmującej w spółkę osobową (spółkę komandytową) sytuacja taka nie dotyczy majątku Spółki przejmującej (a więc całości aktywów). Jedynie na zasadzie wyjątku zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT równowartość niepodzielonych zysków zgromadzonych w Spółce przejmującej (a więc pozycji pasywów) stanowić będzie dla Wnioskodawcy dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Reasumując, w przypadku przekształcenia Spółki przejmującej w spółkę osobową (spółkę komandytową), Wnioskodawca nie osiągnie dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegającego podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w zakresie wartości majątku Spółki przejmującej, w tym wartości prawa wieczystego użytkowania działki gruntu oraz krótkoterminowych aktywów finansowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą), w tym w spółkę komandytową.

Z treści art. 552 i art. 553 Kodeksu spółek handlowych wynikają podstawowe skutki przekształcenia, a mianowicie określone w tych przepisach zasady tzw. sukcesji uniwersalnej, w myśl których spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru.

Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (dzień przekształcenia) co oznacza, iż następuje przekształcenie formy ustrojowej spółek przy jednoczesnej kontynuacji bytu prawnego. Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową, nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej.

Kontynuacja bytu prawnego oraz to, że wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej oznacza jednocześnie, że majątek przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością staje się majątkiem przekształconej spółki komandytowej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h.), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 k.s.h.). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje Ordynacja podatkowa. Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 1 i § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej zgodnie z którym osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z czym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę komandytową, której wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Analizując skutki podatkowe przekształcenia spółek należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

W art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, ustawodawca w źródłach przychodów wymienia kapitały pieniężne, a w art. 17 ust. 1 ww. ustawy wymienia te przychody.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z kapitałów pieniężnych są m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną.

Zgodnie zaś z art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Innymi słowy, przychód (dochód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, co wynika wprost z brzmienia cytowanego wyżej przepisu. Zatem w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową cała wartość niepodzielonych zysków podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu.

Pod pojęciem "niepodzielonych zysków", użytym w powołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartości niepodzielonych między udziałowców wszelkich zysków spółki kapitałowej. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz niewypłaconych wspólnikom przed datą przekształcenia w spółki osobowe, dotyczy to również zysków przekazanych na kapitał rezerwowy i zapasowy.

Należy zauważyć, że wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, gdy jest on przeznaczony do podziału (art. 191 § 1 k.s.h.). Wspólnicy mogą w uchwale czy też w umowie spółki postanowić, że nie będą dzielić zysku między siebie przez określony czas w określonych warunkach, że będą przeznaczać zysk na inne cele niż podział między wspólników. Z chwilą podjęcia uchwały przez wspólników co do podziału zysku mają oni prawo kształtujące, roszczenie o wypłatę dywidendy, w stosunku do udziałów, jakie wspólnicy posiadają w kapitale zakładowym. Możliwe jest ponadto nie dzielenie zysku w ten sposób, ale rozporządzenie czystym zyskiem. Rozporządzenie to prowadzi do przeznaczenia go na inne cele niż do podziału między wspólników. Takim innym celem może być przekazanie środków na inne fundusze np. rezerwowe, zapasowe.

Na podstawie powyższego stwierdzić należy, iż zyski, które nie zostały podzielone i wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz gromadzono je w kapitałach własnych spółki jako kapitał zapasowy, odpowiadają pojęciu "niepodzielone zyski" użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki kapitałowej, która po połączeniu ze spółką kapitałową przejmowaną zamierza jako spółka kapitałowa przejmująca przekształcić się w spółkę komandytową. Spółka przejmująca posiada kapitał zapasowy pochodzący z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, który nie będzie wypłacony Wnioskodawcy ale zostanie przekazany do Spółki osobowej, ponadto Spółka przejmująca w wyniku połączenia przejmie cały majątek Spółki przejmowanej. W związku z powyższym powstała wątpliwość czy Wnioskodawca w związku z zamierzonym przekształceniem Spółki przejmującej w Spółkę komandytową osiągnie dochód z udziału w zyskach osób prawnych w wysokości wartości przypadającej na Wnioskodawcę z tytułu niepodzielonych zysków w spółce kapitałowej przekształcanej oraz w zakresie wartości majątku Spółki przejmującej w tym wartości prawa wieczystego użytkowania działki gruntu oraz krótkoterminowych aktywów.

Mając na uwadze wyżej przywołane uregulowania prawne oraz przedstawione zdarzenie przyszłe w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, równowartość niepodzielonych zysków stanowić będzie u wspólników spółki będących osobami fizycznymi dochód, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Tym samym spółka komandytowa będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Stosownie bowiem do art. 41 ust. 4c ww. ustawy spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8 ustawy podatkowej. Natomiast, zgodnie z art. 41 ust. 8 ww. ustawy podatnik uzyskujący dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8 ww. ustawy, jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed terminem określonym w art. 42 ust. 1 ustawy podatkowej.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej opodatkowania dochodu z udziału w zyskach osób prawnych w zakresie wartości majątku Spółki przejmującej w tym wartości prawa wieczystego użytkowania działki gruntu oraz krótkoterminowych aktywów w wyniku przekształcenia w spółkę osobową należy wskazać, że z uwagi na to, że majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia oraz fakt, że, majątek spółki przekształcanej jest w takim przypadku kwalifikowany u wspólników jako ich wkład (wkład kapitałowy) do spółki przekształconej stając się jednocześnie jej majątkiem u wspólników w wyniku przekształcenia nie dochodzi z tego tytułu do powiększenia (przyrostu) ich majątku. Z powyższego wynika, że przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy, w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego w części dotyczącej opodatkowania dochodu z udziału w zyskach osób prawnych w zakresie wartości majątku Spółki przejmującej w tym wartości prawa wieczystego użytkowania działki gruntu oraz krótkoterminowych aktywów w wyniku przekształcenia w spółkę osobową nie obejmuje on swoją dyspozycją rozpatrywanej sytuacji.

Reasumując niepodzielone zyski z lat poprzednich wypracowane przez spółkę kapitałową i zgromadzone na kapitale zapasowym, na dzień przekształcenia spowodują powstanie u Wnioskodawcy zobowiązania podatkowego w związku z przekazaniem do spółki komandytowej niepodzielonych zysków przekształcanej spółki kapitałowej. Natomiast wartość majątku Spółki przejmującej nie będzie skutkować u Wnioskodawcy osiągnięciem dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl