IPPB2/415-904/13-2/PW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 lutego 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-904/13-2/PW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2013 r. (data wpływu 16 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na działce zakupionej 18 czerwca 2002 r. pobudowano budynek mieszkalny jednorodzinny, na który Starostwo Powiatowe 25 maja 2011 r. wydało pozwolenie na budowę. Budowa zakończyła się odbiorem budynku mieszkalnego 11 marca 2013 r. Dnia 27 czerwca 2013 r. doszło do sprzedaży domu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaki podatek od sprzedaży nieruchomości obowiązuje Wnioskodawczynię, jeżeli w tym samym roku uzyskany przychód ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni zainwestowała w pobudowanie nowego obiektu mieszkalnego. Czy przy uldze podatkowej ma znaczenie, że dom został pobudowany na działce, która jest własnością Wnioskodawczyni od 2002 r., czy spoczywa na Wnioskodawczyni obowiązek zbierania faktur potwierdzających wniesiony przez Wnioskodawczynię wkład na budowę nowego budynku mieszkalnego, czy w obu przypadkach Wnioskodawczyni musi posiadać faktury zakupu materiałów budowlanych.

Zdaniem Wnioskodawcy, z przeanalizowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokładnie art. 10 ust. 1 pkt 8, Wnioskodawczyni wnioskuje, że nie jest zobowiązana do płacenia podatku. Po pierwsze: 1) Wnioskodawczyni nabyła nieruchomość w 2002 r., po drugie 2) pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości z dnia 27 czerwca 2013 r. przeznaczyła na cele mieszkaniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Artykuł 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że źródłem przychodów jest odpłatne zbycie z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw do dnia odpłatnego zbycia upłynęło 5 lat, zbycie nie podlega w ogóle opodatkowaniu. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży nieruchomości lub praw decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment ich nabycia. Przy czym przez pojęcie "nabycie" należy rozumieć nie tylko zakup, ale również każdą inną czynność prawną, w wyniku której dochodzi do przeniesienia prawa własności.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, wynika, że na działce zakupionej 18 czerwca 2002 r. pobudowano budynek mieszkalny jednorodzinny, na który Starostwo Powiatowe 25 maja 2011 r. wydało pozwolenie na budowę. Budowa zakończyła się odbiorem budynku mieszkalnego 11 marca 2013 r. Dnia 27 czerwca 2013 r. doszło do sprzedaży domu.

Pojęcie "nieruchomość" zostało uregulowane w ustawie z dnia 18 maja 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Zgodnie z art. 46 § 1 k.c. nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Budynki znajdujące się na nieruchomości gruntowej są, co do zasady, częściami składowymi nieruchomości gruntowej, zgodnie z zasadą "superficies solo cedit", w myśl której własność nieruchomości gruntowej rozciąga się na budynki, które stały się częścią składową nieruchomości. Budynek trwale związany z gruntem, jako część składowa gruntu nie może być przedmiotem odrębnej własności. Odrębnym przedmiotem własności budynek będzie wówczas, gdy wzniesiono go na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym.

W nawiązaniu do stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię, zgodnie z którym do nabycia nieruchomości doszło w 2002 r., a do jej sprzedaży doszło w 2013 r., należy stwierdzić, że minęło 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, o czym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na Wnioskodawczyni zatem nie ciąży obowiązek zapłaty podatku od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

W związku z tym, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie będzie stanowiła źródła przychodów podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Skoro nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu, to bezprzedmiotowe jest rozważanie wykładni przepisów dotyczących przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, a także kwestii konieczności gromadzenia faktur potwierdzających zakup materiałów budowlanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl