IPPB2/415-795/10-4/MS1 - Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dywidendy wypłaconej przez spółkę z siedzibą na terytorium Cypru.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-795/10-4/MS1 Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dywidendy wypłaconej przez spółkę z siedzibą na terytorium Cypru.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2010 r. (data wpływu 23 września 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 października 2010 r. (data wpływu 2 listopada 2010 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-795/10-2/MS1 z dnia 18 października 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę cypryjską - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę cypryjską.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem, podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Planuje objęcie udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, tj. spółką zarejestrowaną na Cyprze, podlegającą tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej "Spółka"). Spółka ta będzie odpowiednikiem polskiej spółki ograniczoną odpowiedzialnością (private company limited by shares).

Cypryjskie prawo spółek przewiduje obowiązek ustanowienia dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością co najmniej jednego dyrektora. Dyrektor może być jednocześnie wspólnikiem spółki. Dyrektorami Spółki mogą być zarówno rezydenci Polski, jak i Cypru.

Biorąc to pod uwagę, Wnioskodawca rozważa zatem pełnienie funkcji dyrektora w organie zarządczym Spółki. W każdym jednak przypadku, większość członków zarządu Spółki będą stanowić osoby mające miejsce zamieszkania na Cyprze. Z tytułu pełnienia funkcji dyrektora, Spółka może w przyszłości wypłacać Wnioskodawcy wynagrodzenie pieniężne. Ponadto, w przyszłości, Spółka będzie na rzecz Wnioskodawcy wypłacać dywidendy.

Przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, wobec czego pismem z dnia 18 października 2010 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Wnioskodawca odpowiedział pismem z dnia 28 października 2010 r. (data wpływu 2 listopada 2010 r.) uzupełniając braki formalne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1.

Czy, jako udziałowiec Spółki z siedzibą na Cyprze, w przypadku uzyskania przychodu z tytułu dywidendy, Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia 10% podatku u źródła od kwoty podatku należnego w Polsce z tytułu otrzymanej dywidendy.

2.

Czy uzyskane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora (członka zarządu) Spółki z siedzibą na Cyprze podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce (tzw. zwolnienie z progresją).

Przedmiotowa interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie Nr 1 wniosku. W zakresie pytania Nr 2 wniosku zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej "ustawa o p.d.o.f."), osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Stosownie do art. 3 ust. 1a ustawy o p.d.o.f., za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) albo też przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Artykuł 4a ustawy o p.d.o.f. stanowi, iż przepisy art. 3 ust. 1 ustawy o p.d.o.f. stosuje się z uwzględnieniem umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej "UPO"), dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę na Cyprze osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Polsce mogą być opodatkowane zarówno na Cyprze, jak i w Polsce. Zgodnie zaś z art. 10 ust. 2 UPO podatek u źródła, pobierany na Cyprze od dywidend wypłacanych Podatnikowi nie może przekroczyć

10% kwoty dywidend brutto.

Jak stanowi art. 10 ust. 3 UPO, określenie "dywidendy", o którym mowa w UPO oznacza dochody z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach i nie odnoszących się do roszczeń z tytułu wierzytelności, jak również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym Państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę.

W celu zapobieżenia sytuacji podwójnego opodatkowania wynikającego z powyższej sytuacji, stosuje się art. 24 ust. 1 lit. b) UPO, zgodnie z którym, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami art. 10 (dywidendy) może być opodatkowany na Cyprze, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego kwoty równej podatkowi dochodowemu, jaki może być płatny na Cyprze.

Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 3 UPO, uważa się, że podatek podlegający zapłaceniu, o którym mowa powołanym wyżej przepisie, obejmuje jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, z wyjątkiem jakiejkolwiek ulgi, zwolnienia lub innych obniżek przyznanych przez ustawodawstwo Umawiającego się Państwa. W rozumieniu artykułu 10 ustęp 2 oraz artykułu 11 ustęp 2 rozumie się, że stawka podatku wynosi 10 procent kwoty brutto dywidend i odsetek.

Zgodnie z art. 30 UPO, w przypadku trudności interpretacyjnych jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w tekście angielskim.

Wersja angielska art. 24 ust. 1 lit. b) UPO brzmi następująco: "Where a resident of Poland derives income which, in accordance with the provisions of Articles 10, 11 and 12 of this Agreement may be taxed in Cyprus, Poland shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax payable in Cyprus. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to such income derived in Cyprus."

Artykuł 24 ust. 3 UPO w wersji angielskiej brzmi następująco: "The tax payable in a Contracting state mentioned in sub-paragraph (b) of paragraph and paragraph 2 of this Article, shall be deemed to include the tax which would have been payable but for the legal provisions concerning fax reduction, exemption or other tax incentives granted under the laws of the Contracting State. For the purpose of paragraph 2 of Article 10 and paragraph 2 of Article 11, the amount of tax shall be deemed to be 10 per cent of the gross amount of dividend and interest and for the purpose of paragraph 2 of Article 12, the amount of tax shall be deemed to be 5 per cent of the gross amount of royalties."

Zgodnie powyższym, zdanie pierwsze w art. 24 ust. 3 umowy należy tłumaczyć w następujący sposób:

"Uważa się, że podatek, o którym mowa w niniejszym artykule pod literą b) ustępu 1 i w ustępie 2, podlegający zapłaceniu w Umawiającym się Państwie, obejmuje jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, gdyby nie jakiekolwiek ulgi, zwolnienia lub inne obniżki przyznane przez ustawodawstwo Umawiającego się Państwa."

Zatem, w rozumieniu tego przepisu, podatek podlegający zapłacie, to podatek, który może zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zostać pobrany przez Cypr. Pojęcie "podatek podlegający zapłacie" użyte w art. 24 UPO, nie jest zatem tożsame z pojęciem "podatek zapłacony". W świetle tego przepisu nie można zatem twierdzić, iż mechanizm odliczania podatku uzależniony jest od faktycznej zapłaty podatku w państwie źródła. Gdyby tak było, regulacje zawarte w art. 24 ust. 3 UPO byłoby zbędne. Odliczenie podatku w Polsce w wysokości 10% jest zatem możliwe także w sytuacji, gdy prawo cypryjskie zwalnia z opodatkowania dywidendy wypłacane przez spółki mające siedzibę w tym państwie. Jest to tzw. mechanizm tax spraring credit.

W związku z tym, odliczeniu od podatku w Polsce podlega podatek, który może być należny do zapłaty na Cyprze w wysokości 10%, niezależnie od tego, czy podatek ten faktycznie został na Cyprze zapłacony.

Reasumując należy stwierdzić, że Wnioskodawca ma prawo do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% wartości dywidendy.

Potwierdzeniem tego stanowiska są liczne interpretacje Ministra Finansów wydane w indywidualnych sprawach, w tym interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 grudnia 2009 r. (znak IPPB4/415-654/09-2/SP), tym interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 20 lipca 2010 r. (znak IPPB2/415-408/10-2/AS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 4a ww. ustawy, art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

Stosownie do art. 10 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dywidendy te mogą być również opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek wymierzony nie może przekroczyć 10% kwoty dywidend brutto. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki od zysku, z którego są wypłacane dywidendy.

Należy zauważyć, że określenie "dywidendy", o którym mowa w polsko - cypryjskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania oznacza dochody z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach i nie odnoszących się do roszczeń z tytułu wierzytelności, jak również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym Państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę.

W myśl art. 24 ust. 1 lit. b) polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułu 10, 11 i 12 niniejszej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu na Cyprze. Takie potrącenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku wyliczonego przed dokonaniem potrącenia, która odnosi się do dochodu uzyskanego na Cyprze.

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 3 polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania uważa się, że podatek, o którym mowa w niniejszym artykule pod literą b) ustępu 1 i w ustępie 2, podlegający zapłaceniu w Umawiającym się Państwie, obejmuje jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, z wyjątkiem jakiejkolwiek ulgi, zwolnienia lub innych obniżek przyznanych przez ustawodawstwo Umawiającego się Państwa. W rozumieniu art. 10 ust. 2 oraz art. 11 ust. 2 rozumie się, że stawka podatku wynosi 10% kwoty brutto dywidend i odsetek, a w rozumieniu art. 12 ust. 2 stawka podatku wynosi 5% kwoty brutto należności licencyjnych.

Umowa stanowi, iż w przypadku trudności interpretacyjnych jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w tekście angielskim.

Artykuł 24 ust. 1 lit. b) polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

w wersji angielskiej dotyczy potrącenia w Polsce od podatku dochodowego osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce kwoty równej podatkowi dochodowemu płatnemu na Cyprze, a nie jak wskazuje na to polska wersja umowy zapłaconemu na Cyprze. Angielskie wyrażenie "tax payable" użyte w tym kontekście oznacza bowiem podatek podlegający zapłaceniu/należny do zapłaty. Natomiast angielskie wyrażenie "but for" użyte w kontekście art. 24 ust. 3 polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania należy tłumaczyć jako "gdyby nie" a nie jako "z wyjątkiem".

Zgodnie z powyższym zdanie pierwsze w art. 24 ust. 3 umowy należy tłumaczyć w następujący sposób: "Uważa się, że podatek, o którym mowa w niniejszym artykule pod literą b) ustępu 1 i w ustępie 2, podlegający zapłaceniu w Umawiającym się Państwie, obejmuje jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, gdyby nie jakiekolwiek ulgi, zwolnienia lub inne obniżki przyznane przez ustawodawstwo Umawiającego się Państwa."

Reasumując należy stwierdzić, iż Wnioskodawca jak udziałowiec spółki z siedzibą na Cyprze, w przypadku uzyskania przychodu z tytułu dywidendy, będzie uprawniony do odliczenia od podatku należnego w Polsce kwoty podatku w wysokości 10% wartości otrzymanej dywidendy, która stanowiłaby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju dochodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.

Jednocześnie organ podatkowy pragnie wyjaśnić, że powołane we wniosku interpretacje indywidualne zostały wydane w indywidualnych sprawach innych wnioskodawców i nie mogą stanowić źródła praw i obowiązków dla innych podatników.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl