IPPB2/415-743/10-3/AK - Ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w zagranicznych spółkach prawa handlowego, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-743/10-3/AK Ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w zagranicznych spółkach prawa handlowego, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2010 r. (data wpływu 27 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną z siedzibą w Luksemburgu, Holandii i na Cyprze objętych w zamian za wkład niepieniężny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną z siedzibą w Luksemburgu, Holandii i na Cyprze objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca rozważa przystąpienie do zagranicznej spółki mającej osobowość prawną (odpowiadającej polskim spółkom kapitałowym: spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej) z siedzibą w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej (zwanej dalej: "Spółka"), w szczególności w Luksemburgu, gdzie Wnioskodawca planuje inwestycje w pierwszej kolejności. W przyszłości w analogicznych celach inwestycyjnych może nastąpić też przystąpienie Wnioskodawcy do Spółki na Cyprze bądź w Holandii. W każdym przypadku, Wnioskodawca zamierza przystąpić do Spółki poprzez wniesienie do jej kapitału wkładu niepieniężnego przede wszystkim w postaci udziałów lub akcji posiadanych w polskich spółkach kapitałowych.

Spółka będzie inwestować w kapitał ryzyka głownie w postaci udziałów i akcji w innych spółkach. W początkowym okresie działalności inwestycyjnej Spółka prawdopodobnie ponosić będzie straty. Stosownie do wymogów zarządzania ryzykiem związanym z inwestowaniem na rynku kapitałowym Wnioskodawca dokapitalizuje Spółkę w celu sfinansowania w Spółce nie tylko kapitału zakładowego lecz także funduszu zapasowego adekwatnego do wskazanych ryzyk. Istnienie funduszu zapasowego umożliwi Spółce pokrywanie ewentualnych strat z inwestycji Spółki w kapitał ryzyka. Z tego powodu Spółka będzie miała również większą elastyczność w zakresie możliwości finansowania swojej działalności z funduszów własnych niż w razie braku funduszu zapasowego Jednoczesne wyższe kapitały własne będą bardziej realistycznie określały zakres gwarancji wypłacalności Spółki w stosunku do potencjalnych kontrahentów, niż w przypadku braku dodatkowych funduszy zapasowych.

Część ceny emisyjnej udziałów (akcji) w Spółce zostanie przeznaczona na pokrycie kapitału zakładowego a nadwyżka wartości wkładu Wnioskodawcy zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki (tzw. "agio ang. share premium"). W rezultacie nominalna wartość udziałów (akcji) Spółki obejmowanych przez Wnioskodawcę ustalona zostanie poniżej wartości rynkowej udziałów lub akcji będących przedmiotem wkładu niepieniężnego.

Jeżeli Wnioskodawca przystąpi do Spółki z innymi udziałowcami (taka sytuacja może mieć miejsce) to cena emisyjna udziałów (akcji) Wnioskodawcy powinna także uwzględniać istniejący w danej chwili stosunek kapitałów własnych do kapitału zakładowego Spółki. W ten sposób zachowane zostaną warunki rynkowe stosowane przez niezależne podmioty i nie dojdzie do "rozwodnienia" udziałów któregokolwiek ze wspólników, ani jego pokrzywdzenia w Spółce.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w związku z opisanym objęciem udziałów (akcji) w kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji bądź udziałów w polskich spółkach kapitałowych o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną wydanych w zamian udziałów (akcji) Spółki, przychodem Wnioskodawcy opodatkowanym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. będzie wartość nominalna otrzymanych udziałów (akcji), a organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie będzie uprawniony do określenia tego przychodu w innej wysokości.

2.

Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) Spółki objętych z agio emisyjnym w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, kosztem uzyskania przychodów ze zbycia tych udziałów (akcji) będzie ich wartość nominalna.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2. Odpowiedź na pytanie Nr 1 została rozpatrzona w interpretacji Nr IPPB2/415-743/10-2/AK z dnia 4 listopada 2010 r.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych z agio emisyjnym w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) będzie ich wartość nominalna.

W myśl art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f. dochód Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia udziałów/akcji w kapitale Spółki będzie podlegał opodatkowaniu według stawki 19% ustalenie dochodu nastąpi w oparciu o przepisy art. 30b ust. 2 pkt 1 (w razie zbycia akcji) lub ust. 4 (w razie zbycia udziałów) u.p.d.o.f. Przepisy te przewidują, że dochodem będzie różnica między przychodem równym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f. w kwocie należnej ze zbycia tych udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f.

Ponieważ Wnioskodawca obejmie udziały (akcje) w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, koszt podatkowy przy ich zbyciu zostanie określony na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 u.p.d.o.f., a więc w kwocie równej wartości nominalnej udziałów/akcji z dnia ich objęcia. Przepis ten wyraźnie wskazuje, że Wnioskodawca nie będzie uprawniony do potrącenia od przychodu uzyskanego ze zbycia udziałów/akcji wartości swojego wkładu wniesionego do kapitału zakładowego na pokrycie tych udziałów/akcji w części obejmującej agio emisyjne.

Reasumując, odpłatnie zbywając w przyszłości udziały (akcje) objęte w Spółce w zamian za wkład niepieniężny Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania jedynie wartości nominalnej objętych udziałów/akcji jako kosztu uzyskania przychodów w momencie ich odpłatnego zbycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl