Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 października 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-574/13-2/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2013 r. (data wpływu 8 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zapłacenia za pracownika składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zapłacenia za pracownika składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Pracownik Spółki Wnioskodawcy w dniu 11 kwietnia 2006 r. został przywrócony na stanowisko pracy na mocy wyroku sądowego. Jednocześnie zakład pracy wypłacił zasądzone odszkodowanie w kwocie pełnej wysokości wynagrodzenia tj. 423.169,12 zł za okres pozostawania bez zatrudnienia. Od tej kwoty mającej zdaniem Wnioskodawcy charakter odszkodowawczy został naliczony i pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych bez pomniejszenia przychodu o składki Z.

W kwietniu 2011 r. Z. w W. wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. W jego efekcie Spólka S.A. od wypłaconego wynagrodzenia została zobowiązana do naliczenia i odprowadzenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

W związku z zaistniałą sytuacją zostały złożone do Z. brakujące dokumenty rozliczeniowe oraz 22 czerwca 2011 r. zapłacone zaległe składki wraz z odsetkami. Spółka z własnych środków pokryła zaległości składkowe w części finansowanej zarówno przez pracodawcę jak również przez pracownika.

W momencie dokonywania płatności osoba ta nie pozostawała w stosunku pracy z naszym zakładem. Kwota zapłaconych składek w części finansowanej przez pracownika nie została opodatkowana i nie została uwzględniona w informacji PIT- 11 za 2011 r. wystawionej dla pracownika.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy składki Z. w części finansowanej przez ubezpieczonego opłacone przez pracodawcę są przychodem pracownika ze stosunku pracy i należy wystawić pracownikowi korektę informacji PIT- 11 za 2011 rok uwzględniając ten przychód.

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota zapłaconych składek za pracownika w części przez niego finansowanej stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy. W tej sytuacji Spółka powinna wystawić korektę informacji PIT- 11 za 2011 rok, ponieważ nie dokonała rozliczenia powstałego przychodu w ustawowym terminie. Podatnik powinien natomiast złożyć korektę zeznania rocznego za 2011 r. i rozliczyć uzyskany przychód.

Zgodnie, bowiem z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zatem przychód ze stosunku pracy to każda forma przysporzenia majątkowego pieniężna i niepieniężna, której źródłem jest łączący pracownika z pracodawcą stosunek pracy.

Datą powstania przychodu jest data wpłaty składek na konto Z. tj. kwiecień 2011, czyli data wykonania zobowiązania za pracownika. W tej sytuacji pracodawca ma obowiązek wykazać ten przychód w informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek w PIT- 11 za 2011 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodów jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Przepis art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jak wynika z postanowień art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) składki na ubezpieczenia emerytalne zleceniobiorców finansują z własnych środków, w równych częściach ubezpieczeni i płatnicy składek.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu - odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku

W konsekwencji na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem ubezpieczonego (byłego pracownika) jest wyłącznie ta część należności uiszczonej przez płatnika składek, którą zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych powinien zapłacić ubezpieczony i której w roku jej opłacenia ubezpieczony nie zwrócił płatnikowi składek.

Na podstawie art. 20 ust. 1 powyższej ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak wynika z powyższego przepisu katalog przychodów zaliczanych do tzw. innych źródeł jest katalogiem otwartym. Tym samym do tegoż źródła należy zaliczyć wszystkie inne przychody, jednakże tylko takie, które nie mogą być zakwalifikowane do pozostałych kategorii źródeł, szczegółowo wymienionych w treści art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego (korzyść) tzn. zarówno pieniężna jak i niepieniężna.

W przypadku byłego pracownika, który nie zwrócił płatnikowi zapłaconych za niego składek w roku podatkowym, w którym płatnik zapłacił za ubezpieczonego składkę, przychód byłego pracownika (podatnika) należy kwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy, ponieważ Wnioskodawcy z byłym pracownikiem w momencie zapłaty za niego przedmiotowych świadczeń nie łączyła już umowa o pracę. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek od powyższych kwot, a jedynie obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C stosownie do postanowień art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie zaś z art. 42a ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, w dniu 11 kwietnia 2006 r. został przywrócony na stanowisko pracy na mocy wyroku sądowego. Jednocześnie zakład pracy wypłacił zasądzone odszkodowanie w kwocie pełnej wysokości wynagrodzenia tj. 423.169,12 zł za okres pozostawania bez zatrudnienia. Od tej kwoty mającej zdaniem Wnioskodawcy charakter odszkodowawczy został naliczony i pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych bez pomniejszenia przychodu o składki Z.

W kwietniu 2011 r. X w Warszawie wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. W jego efekcie Poczta Polska S.A. od wypłaconego wynagrodzenia została zobowiązana do naliczenia i odprowadzenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W związku z zaistniałą sytuacją zostały złożone do Z. brakujące dokumenty rozliczeniowe oraz 22 czerwca 2011 r. zapłacone zaległe składki wraz z odsetkami. Spółka z własnych środków pokryła zaległości składkowe w części finansowanej zarówno przez pracodawcę jak również przez pracownika.

W momencie dokonywania płatności osoba ta nie pozostawała w stosunku pracy z zakładem Wnioskodawcy. Kwota zapłaconych składek w części finansowanej przez pracownika nie została opodatkowana i nie została uwzględniona w informacji PIT- 11 za 2011 r. wystawionej dla pracownika.

Z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika, iż przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, dlatego zapłacone przez płatnika z własnych środków składki na ubezpieczenie społeczne, w tej części, która powinna być finansowana przez ubezpieczonego, stanowią dla ubezpieczonego przychód podlegający opodatkowaniu.

Skoro zatem Wnioskodawca zapłacił zaległe składki zarówno w części w której powinny być one pokryte ze środków pracownika, jak i w części należnej od pracodawcy - to w sytuacji gdy Wnioskodawca odstąpił od dochodzenia zapłaconych składek - uznać należy, iż pracownik uzyskał przychód odpowiadający wartości części składek która powinna być zapłacona z jego środków (pracownika).

Przychód ten jest przychodem z innych źródeł, i podlega opodatkowaniu w miesiącu w którym zaległe składki zostały wpłacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przychód uzyskany z innych źródeł należy zatem wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym został uzyskany i opodatkować według skali podatkowej. Natomiast Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż kwotę nie pobranych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne w roku 2006, (w części, w której powinny być one pokryte z dochodu pracownika, a które zostały uregulowane z środków Spółki - jako płatnika w 2011 r.) należało wykazać u byłego pracownika w informacji PIT-8C - jeżeli Wnioskodawca tego nie uczynił, zobowiązany jest złożyć PIT- 8C. Natomiast były pracownik winien wykazać ten przychód w zeznaniu podatkowym za rok w którym składki te zostały pokryte przez Wnioskodawcę i opodatkować łącznie z innymi przychodami uzyskanymi w tym samym roku podatkowym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl