IPPB2/415-368/11-5/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-368/11-5/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2011 r. (data wpływu 28 kwietnia 2011 r.) oraz piśmie (data wpływu 21 czerwca 2011 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-368/11-3/MS z dnia 13 czerwca 2011 r. (data nadania 13 czerwca 2011 r., data doręczenia 15 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży gruntów rolnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży gruntów rolnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W roku 2007 (w lutym zmarł mąż Wnioskodawczyni, w wyniku czego Wnioskodawczyni stała się właścicielką w 5/8 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym będącą pozostałością po gospodarstwie rolnym Wnioskodawczyni i jej męża. W miejscowym planie zagospodarowania wsi N., gmina S. nieruchomość ww. oznaczona była numerem 17/4 i leżała na terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej na użytkach rolnych (R). W wyniku podziału działki 17/4, wydzielono działkę 17/5. Działka ta w całości leży na użytku rolnym (R) bez możliwości zabudowy (część opisowa MPZP) więc użytkowana może być jako rola.

W 2010 r. działka 17/5 została sprzedana firmie "E." S.A., która to firma jest właścicielem sąsiedniej działki, więc zakup działki 17/5 był korzystny tak dla firmy jak i dla spadkobierców. Firma powiększyła dotychczasową nieruchomość a Wnioskodawczyni otrzymane pieniądze przeznaczyła na leczenie i remont domu (Wnioskodawczyni jest emerytką leczącą się na jaskrę, nadciśnienie i cukrzycę). Warunkiem sprzedaży było nie korzystanie z prawa pierwokupu przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 13 czerwca 2011 r. Nr IPPB2/415-368/11-3/MS, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia tego wniosku poprzez dokładne doprecyzowanie zaistniałego stanu faktycznego.

Pismem z dnia 20 czerwca 2011 r. (data wpływu 21 czerwca 2011 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła braki formalne wniosku w ustawowym terminie. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawczyni umieściła następujące informacje.

Dz. o nr 17/5 położona w miejscowości N. gm. S. będąca przedmiotem sprzedaży w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi N. znajduje się na terenach oznaczonych w tym planie jako R (tereny rolne).

Zgodnie z planem dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala się:

1.

Utrzymanie istniejących terenów rolnych bez prawa zabudowy

2.

Tereny użytków rolnych, obecnie wykorzystywanych rolniczo, docelowo przeznacza się pod zalesienie

3.

Utrzymanie istniejących zadrzewień śródpolnych rowów i cieków

4.

Możliwość budowy i rozbudowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z preferencją wzdłuż dróg i po granicy działek.

Z powyższych danych jasno wynika, że grunty oznaczone jako działka 17/5 nie mogą zmienić charakteru rolnego w związku ze sprzedażą, gdyż obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tego nie przewiduje.

Nabywca gruntów znał szczegóły miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, więc chcąc postępować zgodnie z prawem nie może ich inaczej wykorzystywać jak tylko rolniczo.

Wykorzystanie gruntów w innych celach jak rolnicze może nastąpić tylko poprzez zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czego Urząd Gminy w najbliższym czasie nie przewiduje (informacja uzyskana od osoby zajmującej się planowaniem przestrzennym w gminie).

Do wyżej wymienionego pisma Wnioskodawczyni załącza:

1.

Wydruk z załącznika graficznego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2.

Część opisową miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3.

Kopię aktu notarialnego.

Dokumenty dotyczące punktów 1. i 2. pochodzą z oficjalnej strony internetowej Urzędu Gminy.

Brak wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzonych przez Urząd Gminy wynika z faktu, iż okres oczekiwania na wyżej wymienione dokumenty (informacja ustna pracownika) uniemożliwiłby mi uzupełnienie informacji, do której uzupełnienia odnosiło się wezwanie.

Wnioskodawczyni uważa, że grunty nie utracą w wyniku sprzedaży charakteru rolnego. Zamiary nabywcy nie są znane Wnioskodawczyni, jednak nabywca przed zakupem wiedział, że kupuje grunty rolne. Wnioskodawczyni nadmienia również, że współwłaścicielem tych gruntów była razem z mężem od lat 80-tych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca musi odprowadzać podatek od kwoty, która w części 5/8 przypadła dla Wnioskodawcy w wyniku sprzedaży działki rolnej 17/5.

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków działka 17/5 jako użytek ma wpisany użytek rolny (R). Zgodnie z MPZP dla wsi N., gmina S., na działce ww. nie można realizować żadnych obiektów, więc może być wykorzystywana tylko rolniczo. Ww. informacje powodują, że działkę 17/5 Wnioskodawczyni traktuje jako nieruchomość rolną, od której sprzedaży Wnioskodawczyni nie musi odprowadzać podatku od dochodu od osób fizycznych. Powierzchnia działki 17/5 - 0,4825 ha.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z powyższego wynika, iż w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma ustalenie zarówno daty jak i formy nabycia nieruchomości.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1994 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). Ustrój wspólności ustawowej, obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Zgodnie z treścią art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Stosownie do treści art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. W chwili śmierci jednego ze współmałżonków ustaje wspólność ustawowa małżeńska i majątek wspólny zmienia się ze wspólności łącznej we współwłasność w częściach ułamkowych.

Natomiast zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie Sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawczyni wraz z mężem była współwłaścicielką przedmiotowych gruntów od lat 80-tych. W lutym 2007 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni. Z chwilą śmierci męża Wnioskodawczyni została współwłaścicielką przedmiotowej nieruchomości w 5/8 części.

Dokonując zatem oceny skutków podatkowych sprzedaży przedmiotowej działki stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nabyła przedmiotową działkę w dwóch datach:

* w części 4/8 - wspólność ustawowa małżeńska,

* w części 1/8 - spadek po zmarłym mężu.

W związku z tym przychód ze sprzedaży działki rolnej w części 4/8 nie będzie w ogóle dla Wnioskodawczyni stanowił źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bo miała miejsce po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie zbywanych udziałów w gruncie.

Natomiast odnośnie sprzedaży działki rolnej w odniesieniu do tej części, która odpowiada udziałowi nabytemu w 2007 r. w spadku po zmarłym mężu stwierdzić należy, że od momentu jego nabycia do momentu sprzedaży nieruchomości nie upłynęło 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, a tym samym sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w części dotyczącej udziału nabytego w 2007 r. stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie znajdą zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Jednakże na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, zwolnione od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji pojęcia "gospodarstwo rolne". W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, co decyduje o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży takich gruntów, wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz załącznika nr 6 do tego rozporządzenia.

Stosownie do § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia użytki rolne dzielą się na:

1.

grunty orne,

2.

sady,

3.

łąki trwałe,

4.

pastwiska trwałe,

5.

grunty rolne zabudowane,

6.

grunty pod stawami,

7.

rowy.

Zgodnie z treścią przytoczonych przepisów zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek:

* grunty te muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,

* muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,

* grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Jak wspomniano wyżej, jedną z zasadniczych przesłanek wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to, aby zbywane grunty zachowały charakter rolny lub leśny. Cel nabycia gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych okoliczności związanych z daną transakcją. Utrata charakteru rolnego lub leśnego następuje więc przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania. Ma ono miejsce przede wszystkim wówczas, jeżeli grunt zostaje przeznaczony pod działalność gospodarczą, albo pod budownictwo.

Ustawodawca warunkuje zastosowanie przedmiotowego zwolnienia od tego by nie zmienił się charakter zbywanego gruntu, a nie jego status prawny. O tym jaki charakter ma dany grunt decyduje natomiast sposób jego faktycznego wykorzystania. O utracie przez grunt charakteru rolnego może zatem świadczyć faktyczne przekształcenie sposobu użytkowania gruntu łączące się ze zmianą dotychczasowego przeznaczenia.

Wnioskodawczyni uważa, że grunty oznaczone jako działka 17/5 nie mogą zmienić charakteru rolnego w związku ze sprzedażą, gdyż obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tego nie przewiduje.

Utrata charakteru rolnego lub leśnego w rozumieniu treści art. 21 ust. 1 pkt 28 nie wiąże się z koniecznością dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków lub wprowadzeniem odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Rejestr ewidencji gruntów jest wyłącznie odzwierciedleniem aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni sprzedała nabytą w lutym 2007 r. działkę, stanowiącą grunt rolny. W ocenie Wnioskodawczyni nie ma przesłanek do stwierdzenia, że w związku z tą sprzedażą grunty utracą charakter rolny, jednakże Wnioskodawczyni nie są znane powody, dla których kupujący nabył tą nieruchomość.

Brak jakiejkolwiek wiedzy zbywającego grunt rolny o zamiarach nabywcy co do sposobu wykorzystania tego gruntu, wprost eliminuje możliwość zastosowania przez zbywającego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy. Jeżeli podatnikowi nie są znane ani zamiary z jakimi nabywca gruntu dokonał jego zakupu, ani sposób faktycznego wykorzystania po zakupie tego gruntu, to nieuprawnionym i nielogicznym jest jednoczesne twierdzenie podatnika, iż w wyniku sprzedaży nie zmieni się charakter gruntu. Samo oświadczenie Wnioskodawcy o tym, że zbyte działki nie utraciły charakteru gruntu rolnego, nie stanowi elementu stanu faktycznego. Jako stan faktyczny sprawy, należałoby potraktować wskazane we wniosku okoliczności, które takie twierdzenie by potwierdzały.

Reasumując, stwierdzić należy, iż sprzedaż udziału w nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu przez Wnioskodawczynię na podstawie wspólności ustawowej małżeńskiej w latach 80-tych, nie będzie w ogóle dla Wnioskodawczyni stanowił źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast przychód w części 1/8, uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży przedmiotowej działki stanowiącej grunt rolny, nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany w wyniku transakcji sprzedaży przychód podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl