IPPB2/415-340/09-2/LK - Koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-340/09-2/LK Koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2009 r. (data wpływu 4 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania 50% kosztów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Płatnik jako zamawiający zawiera z osobami fizycznymi (autorami): umowy cywilnoprawne (umowy o dzieło) na wykonanie utworu (np. napisanie opowiadania, artykułu, wykonanie ilustracji) i przeniesienie autorskich praw majątkowych do tego utworu albo na wykonanie i udzielenie licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworu na rzecz zamawiającego. Umowy te często nie przekraczają kwoty 200 zł dla tego samego autora miesięcznie.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm., dalej u.p.d.f.) od 1 stycznia 2009 r. od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9 u.p.d.f., jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł - w wysokości 18 % przychodu. Zgodnie zaś z art. 30 ust. 3 u.p.d.f. zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Natomiast zgodnie z art. 18 u.p.d.f. za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy umowę o dzieło na wykonanie utworu, spełniającego warunki do uznania tego utworu za przedmiot prawa autorskiego (np. napisanie opowiadania, artykułu, wykonanie ilustracji) i przeniesienie autorskich praw majątkowych do tego utworu lub udzielenie licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworu należy opodatkowywać podatkiem zryczałtowanym 18% bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania tego przychodu, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 5a w związku z art. 30 ust. 3 u.p.d.f., czy też należy traktować ją jako przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 u.p.d.f., a w związku z tym powinny przysługiwać autorom 50% koszty uzyskania przychodu oraz stawka podatku wynikająca z art. 27 u.p.d.f.)..

Zdaniem Wnioskodawcy w myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.f. źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a u.p.d.f., począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r., od przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9 u.p.d.f., pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy, w wysokości 18%, jeżeli suma należności określonych w umowie lub umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł. Zgodnie z art. 30 ust. 3 u.p.d.f. zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Stosownie zaś do art. 18 u.p.d.f., za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

W myśl art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.f., koszty uzyskania niektórych przychodów określa się z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu.

Zastosowanie 50% stawki kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.f. uzależnione jest od wystąpienia dwóch podstawowych okoliczności:

1.

zaistnienia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz

2.

udzielenia przez twórcę licencji na korzystanie z danego utworu zamawiającemu, względnie rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi do twórczego dzieła.

O charakterze prawnym danej umowy, w ocenie Wnioskodawcy, decyduje zasadniczo jej treść. Przyjęcie czy w danym przypadku mamy do czynienia z utworem i z wykonywaniem przez twórcę praw autorskich czy też jest to zwykła umowa zlecenia lub umowa o dzieło, możliwe jest dopiero po zbadaniu treści tej umowy. Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami, występują wówczas gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie zaś osiągnięty przychód musi by bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi, stanowią skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, iż jak wyżej wykazano, zastosowanie kosztów w wysokości 50% zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest możliwe w sytuacji uzyskania przychodu za wykonanie czynności (utworu) będącej przedmiotem prawa. W konsekwencji o możliwości zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% można mówić wówczas, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego oraz gdy twórca dokonuje rozporządzania prawami autorskimi do swojego utworu, czyli gdy przechodzone na zamawiającego, lub gdy udziela licencji na korzystanie z nich. Jednocześnie należy zauważyć, że koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% mogły być stosowane tylko wówczas, gdy przychody związane są z korzystaniem przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów. Z uwagi na fakt, iż Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje praw autorskich, należy się odwołać do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Stosownie do zapisów art. 1 ust. 1 ww. ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Przepis prawa przyznający 50% koszty uzyskania przychodu twórcom z tytułu praw autorskich i artystom wykonawcom z tytułu praw pokrewnych zawarty jest w powołanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże ocena, czy dane dzieło korzysta z ochrony praw autorskich (i w konsekwencji wyjaśnienie, czy do wynagrodzenia za stworzenie, czy do danego składnika wynagrodzenia stosuje się 50 % koszty uzyskania przychodu) dokonywana jest na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (a nie przepisach podatkowych). W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym przedmiotem umów jest wykonanie utworu (np. napisanie opowiadania, artykułu, wykonanie ilustracji) i przeniesienie autorskich praw majątkowych do tego utworu lub udzielenie licencji na korzystanie z autorskich praw do utworu. Zatem, na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do świadczenia wypłaconego wykonawcy na podstawie wskazanych typów umów, zdaniem Wnioskodawcy należy stosować 50% stawki kosztów uzyskania przychodów, nawet w przypadku gdy suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędęcą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu (z umów cywilnoprawnych do których zastosowanie znajduje ustawa o prawie autorskim) nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł, z uwagi bowiem na fakt, iż umowy te spełniają warunki z art. 18 u.p.d.f.) Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie kwalifikacji przywołanych typów umów zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako przychodu z tytułu praw majątkowych o których mowa w art. 18 u.p.d.f. i z uwagi na powyższe stosowanie do tego typu przychodów 50% kosztów uzyskania przychodów na zasadzie art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.f. zostało potwierdzone w interpretacji podatkowej indywidualnej z dnia 27 czerwca 2008 r., sporządzonej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygnatura: ITPB2/415-537/08/ENB.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl