IPPB2/415-295/09-4/JB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-295/09-4/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2009 r. (data wpływu 20 kwietnia 2009 r.) oraz piśmie z dnia 6 lipca 2009 r. (data nadania 9 lipca 2009 r., data wpływu 10 lipca 2009 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-295/09-2/JB z dnia 26 czerwca 2009 r. (data nadania 29 czerwca 2009 r., data doręczenia 2 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży działki rolnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni zgodnie z aktem notarialnym Rep. A z dnia 10 stycznia 2005 r. (w załączeniu) nabyła udziały w gruncie rolnym o powierzchni 12 ha 9036 m2 (nr działki 102/21) w P., który zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy J., jest przeznaczony pod zieleń izolacyjną - bez prawa do zabudowy.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 11 lipca 2007 r. (w załączeniu) grunt ten jest głównie klasy IVa i klasy V-Lz. Charakter ww. gruntów nie zmienił się i pozostał gruntem rolnym.

Pismem z dnia 26 czerwca 2009 r. Nr IPPB2/415-295/09-2/JB wezwano stronę o podanie następujących informacji:

1.

Doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie, w jaki sposób nabyła Pani przedmiotowy udział w gruncie rolnym, czy w drodze kupna, czy może w drodze darowizny (jeżeli sposób nabycia był inny proszę wskazać jaki).

2.

Ponadto proszę również doprecyzować

* czy zbywane grunty są zakwalifikowane jako użytki rolne, lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych

* wskazać udział procentowy i powierzchnię gruntu przypadającą na ten udział,

* czy grunty te wskutek sprzedaży utracą, czy nie utracą rolnego charakteru.

Wnioskodawczyni uzupełniła swój wniosek w terminie pismem z dnia 6 lipca 2009 r. informując, iż zgodnie z aktem notarialnym Rep. nabyła udziały w gruncie rolnym, a więc kupiła je, a nie otrzymała w drodze darowizny.

Natomiast przedmiotowe grunty są klasyfikowane następująco:

(ha)

Rolne klasa IIIb 6,21% 0,8010

Rolne klasa IV a 72,02% 9,2935

Rolne klasa IVb 5,15% 0,6649

Rolna klasa V 0,83% 0,1070

Łąki trwałe 1,84% 0,2369

Pastwiska trwałe 2,29% 0,2951

Grunty zadrzewione i zakrzewione 9,17% 1,1827

Nieużytki 2,50% 0,3225

Łącznie 12,9036

Ponadto strona wskazała, iż wskutek sprzedaży grunty te nie utracą swojego obecnego charakteru.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przedstawionych faktów należy naliczyć podatek dochodowy zryczałtowany 10% przy sprzedaży ww. nieruchomości.

Zdaniem Wnioskodawczyni w świetle art. 21 ust. 1 pkt 28 sprzedaż gruntu rolnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jednakże na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione są od podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny i leśny.

Definiując pojęcie "gospodarstwo rolne" należy, w myśl art. 2 ust. 4 ww. ustawy, odnieść się do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, co decyduje o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży takich gruntów, wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz załącznika nr 6 do tego rozporządzenia.

Stosownie do § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowy.

Zgodnie z treścią przytoczonych przepisów zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest jednak od wystąpienia następujących przesłanek:

* grunty te muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,

* muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,

* grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Jak już wyżej wskazano jedną z przesłanek wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy jest także konieczność zachowania charakteru rolnego gruntu. Dla oceny czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujący jest cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją.

Cel ten może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych okoliczności związanych z daną transakcją.

Utrata charakteru rolnego następuje przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania, łączącym się ze zmianą ich dotychczasowego przeznaczenia, np. przeznaczenie gruntu rolnego pod działalność gospodarczą lub pod budownictwo.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawczyni zamierza sprzedać grunt rolny o powierzchni 12 ha 9036 m2, który nabyła w dniu 10 stycznia 2005 r. Strona informuje, iż wskutek sprzedaży grunty te nie utracą swojego obecnego charakteru.

Reasumując, mając na uwadze powyższe oraz przedstawione przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż przy spełnieniu przesłanek zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego określonego w ww. przepisie.

Ponadto wskazać należy, iż dokumenty dołączone do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Tym samym w przypadku, gdyby przytoczone we wniosku zdarzenie przyszłe różniło się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, to wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego, gdyż tutejszy organ w toku wydawania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego nie ma stosownego umocowania w przepisach prawa, umożliwiającego weryfikację przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl